Search form

Yowane 10

Yesu iya taukitaheteteda namwanamwana

1Yesu yona hedehedede ye tubei ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Ena tamowai hesau mamoe yawoina ganana nige ye mwalae kawakedana unai, na tupwa hesau unai ye mwalaedikwa, meta iya taukabigaibu yo taukaiwahali. 2Kaiteyana kawakeda ne unai ye mwalaesae iya meta mamoe taukitahetetedi mamohoina ede. 3Kawakeda taukitahetetena kabo kawakeda guduna ye soke mamoe taukitahetetedi hesabana, yo mamoe ne se lapulapulau taukitahetetedi ne kalinana unai. Iya yona mamoe hesadi ye kataidi na ye woyahepesadi. 4Huyana yona mamoe ne ye woyahepesadi, meta ye bagunaedi na iya se hemuliwatani, matawuwuna iya kalinana kabina se katakalili. 5Taba nige tamowai udoi se hemuliwatani, na se wasabugabaei, matawuwuna ede kalinana nige kabina se kata.” 6Teina palabole ta Yesu ye hededegabaei, na kaniyona saha bena ye hekatadi wa meta nige se nuwatulobai.

7Unai Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai meta yau Yaubada yona mamoe yodi kawakeda ede, unai kabo se mwalaesae Yaubada yona mamoe yawoina ganana unai.* 8Kaiteyadi se bagunama wa meta siya taukabigaibu yo taukaiwahali, na mamoe ne nige se lapulau udiyedi. 9Yau kawakedana ede. Kaiteyadi se laoma yau kaliguwai kabo se lusolalau Yaubada yona basileiya unai na mauli se lobai. Yo yodi kabalau maudoina udiyedi kabo Yaubada ye kitahetetedi. 10Taukaiwahali ye laoma ye kaiwahali, ye kaiunu yo ye heyababagomiu, na yau ya laoma bena mauli kwa hai. Iya ede mauli namwanamwakalikalilina. 11Yau Yaubada yona mamoe taukitahetetedi namwanamwana ede. Taukitahetetedi namwanamwana ta yona mauli kabo ye mosegabaei yona mamoe hesabadi.

12Taupaisowa maisa tauhaihaina meta iya nige mamoe ne taukitahetetedi mamohoina, na huyana kedewanukula hesau ye kita ye laoma mamoe ne hesabadi meta kabo mamoe ne ye wasabugabaedi. Na kedewanukula ne kabo mamoe ne ye henakudi, ye kalasidi na ye hetatagwaligwalidi. 13Taupaisowa maisa tauhaihaina wa ye wasabu, matawuwuna iya taupaisowa mo unai nige ye modekalili mamoe ne udiyedi.

14Yau mamoe taukitahetetedi namwanamwana ede, yo yogu mamoe kabidi ya kata yo siya hinage kabigu se kata, 15doha Tamagu kabigu ye kata yo hinage iya kabina ya kata. Yo yau yogu mauli kabo ya mosegabaei yogu mamoe hesabadi. 16Yau yogu mamoe hekadiyo hinage, meta siya nige teina yawoi ta unai, na bena taba ya woyaidima kabo hinage se lapulaoma kaliguwai. Kabo se hemala yawoi kesega yo hinage taukitahetetedi kesega. 17Tamagu ye gadosisiyegau, matawuwuna yogu mauli kabo ya mosegabaei bena kabo ya haiꞌuyoi. 18Nige gonowana tamowai hesau yogu mauli ye haigabaei, na yau ya bom yogu nuwayaliwai kabo ya mosegabaei. Yau yogu gigibwali unai ya mosegabaei yo yogu gigibwali gonowana kabo ya haiꞌuyoi. Teina ta meta Tamagu ye hedede bena ya ginauli.”

19Teina lauhekata ta udiyedi ede Dius tamowaidiyao wa luwadiyena meta nuwanuwatu labui. 20Bodalakilaki se wane, “Yaluwa yababana ye luu kalinawai, ede ye bwadebwade. Idohagi to ta lapulapulau unai?” 21Na hekadi se wane, “Taba yaluwa yababana ye luu tamowai unai, teina hedehedede ta nige gonowana ye hedededi. Yo yaluwa yababana nige gonowana taumatagibugibu matana ye helala.”

Dius yodi tauwoyawoya Yesu se subu

22Na kabo Dius yodi Numa Tabuna Hetabuꞌuyoina Henuwaisinina* Yelusalema unai se ginauli. Tenem huyana ne meta huyagwagwama. 23Na Yesu numa tabuna teha hesauna hesana Solomona yona Logulogu unai ye taitaihile. 24Na Dius tauwoyaidi Yesu se tolohetakikili na se henamaiyei se wane, “Huya lohana doha saha kabo ku henuwanuwatugai? Ena kowa Keliso, meta ku hededehemasalaha.” 25Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededelaowako kalimiuwai, na nige kwa kawamamohoi. Na saha ya ginaginaulidi tamagu hesanawai, siya se hemasalahagau. 26Na komiu nige kwa kawamamohoiyeigau, matawuwuna ede komiu nige yau yogu mamoe. 27Yau yogu mamoe se lapulau kalinagu unai, yo kabidiyao ya kata, yo hinage se hemuliwatanigau. 28Yau mauli nige kana siga kabo ya moseidi, unai taba nige se lau yababa unai na se boita, yo tamowai hesau nige gonowana nimagu ta unai se haigabaedi. 29Tamagu meta mamoe ne tauledima ede, iya ye saekalili na kabo tamowai yo ginauli maudoidi. Unai Tamagu nimanawai nige gonowana se haigabaedi. 30Tamagu maidagu kai meta kesega.”

31Na Dius tauwoyaidi wa weku se haidi bena Yesu se lauwekui. 32Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau Tamagu yona kabikabi namwanamwadi gwaudi ya hemasalahadiko kalimiuwai. Na kabikabi sahasahana debanawai bena kwa lauwekuigau ta?”

33Dius tauwoyaidi wa se hededebui se wane, “Kai nige bena ginauli namwanamwadi ku ginaulidi ne debadiwai ka lauwekuigo, na matawuwuna ede Yaubada ku hededeheyaheyababa. Kowa tamowaimolosi na ku hedede meta kowa Yaubada.”

34Yesu ye hededebui ye wane, “Na yomi kulikuli tabuna unai Yaubada ye hedede ye wane, ‘Komiu yaubada.’* 35Kulikuli tabuna nige ye lupo, na kulikuli ne unai ta hasili meta Yaubada yona hedehedede tauhaidi ne ye kataidi siya yaubada. 36Na yau ya hedede ya wane, yau Yaubada natuna. Na matawuwuna saha to kwa hegilugau meta Yaubada ya hededeheyaheyababa? Tamagu ye kaisunuwaigau na ye hetamaligau ya laoma tanoubu ta unai. 37Ena yau nige Tamagu yona paisowa ya ginaulidi, tabu kwa kawamamohoiyeigau. 38Na ena Tamagu yona paisowa ya ginaulidi, na iyamo nige kwa kawamamohoiyeigau, takiyede saha ya ginaginaulidi ne udiyedi kwa kawamamohoi. Teina unai kabo kabina kwa kata yo kwa nuwatulobai meta Tamagu iya ede kaliguwai yo yau ede Tamagu kalinawai.” 39Ede se kaipateꞌuyo bena se kabihekahini, na ye wasabugabaedi.

40Na kabo Yesu ye lau Yolidani sagasagana ye kawasi ye lau teha hesau ne unai, iya ede lahinaidi Yowane yona kabahebahebabatiso bagubaguna wa, na temenai ye miyamiya. 41Na tamowai gwaudi se laoma iya unai. Na se bom yodi se hedehedede se wane, “Yowane nige kabikabi gigigigibwalidi ye ginaulidi, na teina tamowai ta hedehededena maudoidi Yowane ye hededehemasalahadi wa meta mamohoidi.” 42Ede tenem teha ne unai tamowai gwaudi Yesu se sunumaei.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index