Search form

Yowane 12:2

2Ede temenai kaikaigogo gagilina se ginauli Yesu hesabana. Maleta meta kadi haitala wa ye kabinonohai, na Lasalo maiyanao Yesu ma kana bodao wa se kaikaigogoi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index