Search form

Yowane 14

Yesu meta kedana unai ta lau ta lage Yaubada yona tehawai

1“Tabu kwa nuwadubu, Yaubada kwa sunumaei yo yau hinage kwa sunumaeigau. 2Tamagu yona numa unai meta dahala gwaudi. Ena taba teina ta nige mamohoi, meta nige gonowana ya hedede bena ya lau temenai kabo yomi dahala ya kabinonohaidi. 3Na ena ya lau yomi dahala ya kabinonohaidi, kabo hinage ya uyoma ya haigomiu, na yau haedi yogu kabamiya meta komiu hinage kabo temenai. 4Yo idohagi kabo kwa lau magaina ne unai meta kedana kabina kwa katako.”

5Tomasi ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, yom kabalau ne nige kabina ka kata. Idohagi kabo kedana kabina ka kata?”

6Yesu ye hededebui ye wane, “Yau kedana ede, yo mamohoina ede yo maulina ede. Nige gonowana hesau ye bom ye lau Tamagu unai, na yau ya bom mo kedana ede. 7Ena taba mamohoi komiu kabigu kwa kata, komiu hinage tamagu kabo kabina kwa kata. Teina mayadai ta unai ye lau ne meta iya kabina kwa kata yo hinage kwa kitayako.”

8Pilipo ye wane, “Guiyau, taba tamam ku hekitagai, na kabo takiyede.”

9Yesu ye hededebui ye wane, “Pilipo, huyalohaloha yau maiyamiu ta miyamiya. Na idohagi to nige kabigu ku kata? Kaiteya ye kitagau meta Tamagu ye kita. Na idohagi to ku wane, ‘Taba tamam ku hekitagai’? 10Kana kao doha nige ku kawamamohoi meta yau ede Tamagu unai, yo Tamagu ede yau kaliguwai. Hedehedede ya hedehedededi nige yau ya bom yogu hedehedede, na Tamagu kaliguwai ye miya ta meta iya yona paisowa ne ye ginaulidi ede. 11Bena kwa kawamamohoi meta yau ede Tamagu unai, yo Tamagu ede yau kaliguwai. Ena nige gonowana yogu hedehedede ta kwa kawamamohoiyedi, takiyede, na kabikabi gigigigibwalidi ya ginaulidiko wa debadiwai kwa kawamamohoiyeigau. 12Ya hededemamohoi kalimiuwai: Kaiteya ye sunuma kaliguwai kabo saha ya ginaulidiko wa hinage ye ginaulidi. Yo kabikabi hekadi ye ginaulidi kabo se saekalili na kabo saha yau ya ginaulidi wa. Matawuwuna ede yau meta ya laulau Tamagu unai. 13Na saha kwa kaibwadaidi yau hesaguwai, kabo ya ginaulidi. Tenem unai kabo Tamagu hedebasaena ya helaki. 14Mamohoi, yau hesaguwai ginauli saha kwa kaibwadaidi, kabo ya ginaulidi.

Yaluwa Tabuna hededehesunumana

15Ena kwa gadosisiyegau, bena yogu laugagayo kwa kawakabiyedi. 16Na yau kabo Tamagu ya kaibwadai na kami sagu hesau kabo ye hetamaliyawa, na iya kabo maiyamiu ye lau ee huya nige kana siga. 17Iya ede hedehedede mamohoina Yaluwana. Tanoubu ta tamowaidiyao nige gonowana iya se hai, matawuwuna ede nige se kita yo nige kabina se kata. Na komiu iya kabina kwa kata, matawuwuna ede iya maiyamiu na huya matada ne unai kabo nuwamiu ne unai ye miya. 18Yau taba nige ya laugabaegomiu doha dabudabule, na kabo ya uyoma kalimiuwai. 19Huya kubwakubwa mo na mulinawai tanoubu ta kabo taba nige se kitagau, na komiu kabo kwa kitagau. Yau ya mauli, unai komiu hinage kabo kwa mauli. 20Tenem mayadaina ne unai* komiu kabo kwa nuwatulobai meta yau ede Tamagu unai, yo komiu ede yau kaliguwai, yo yau ede komiu kalimiuwai. 21Kaiteya yogu laugagayo ye hai yo ye kawakabiyei meta iya taugadosisiyegau ede. Na kaiteya ye gadosisiyegau, Tamagu kabo iya ye gadosisiyei, yo yau hinage kabo ya gadosisiyei yo ya hemasalahagau iya kalinawai.”

22Na kabo Yudasi (iya nige Yudasi Isakaliyota) ye wane, “Guiyau, matawuwuna saha to bena ku hemasalahago kai ka bom kalimaiwai na nige bena tanoubu maudoina kalidiwai?” 23Na Yesu ye hededebui ye wane, “Ena tamowai hesau ye gadosisiyeigau, iya kabo yogu lauhekata ta ye kawakabiyedi. Tamagu kabo ye gadosisiyei, yo Tamagu maiyagu kabo ka laoma iya maiyamai ka miya. 24Na kaiteya nige ye gadosisiyeigau, taba nige yogu lauhekata ta ye kawakabiyedi. Na teina lauhekata ta yau nige yogu, na Tamagu iya tauhetamaligauma wa yona lauhekata.

25Yau teina sola ma miyagu maidamiu ta na ginauli maudoidi ta ya hedededi kalimiuwai. 26Na yau hesaguwai Tamagu kabo kami sagu ye hetamaliyawa. Iya ede Yaluwa Tabuna. Iya kabo ginauli maudoidi udiyedi ye hekatagomiu yo ginauli maudoidi ya hededediko wa kabo nuwamiu ne udiyedi ye henuhenuwaisinidi. 27Nuwadaumwali ya tole kalimiuwai, yogu nuwadaumwali ta ya leyawa. Yau nuwadaumwali ya leyawa ta nige doha tanoubu ye leyawa ne. Tabu nuwamiyao kwa hepilipilidi yo kwa matausi.

28Saha ya hedededi wa komiu kwa lapuidiko doha ya wane, ‘Ya laugabaegomiu, na kabo ya uyoma kalimiuwai.’ Ena taba kwa gadosisiyegau, kabo kwa gwauyala meta ya laulau Tamagu unai, matawuwuna iya ye saekalili na kabo yau. 29Saha kabo se tubu meta ya hededenonohaidiko kalimiuwai. Na huyana se tubu kabo kwa kawamamohoi. 30Yau taba nige gonowana ya hedehededekalili kalimiuwai, matawuwuna ede tanoubu ta taukitahetetena ye laolaoma. Iya nige yona gigibwali gonowana bena kabo ye saedikwaigau. 31Na tanoubu maudoina bena kabina se kata meta yau Tamagu ya gadosisiyei, unai ede Tamagu saha ye hedededi wa ya ginauliwatanidi.

Kwa laoma, ta pesa ta lau.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index