Search form

Yowane 15

Yesu wine mamohoina ede

1“Yau wine mamohoina ede, na Tamagu iya wine ta taukitahetetena. 2Ena laga hesau kaliguwai na nige ye kaniyo meta kabo ye bolihai. Na laga kanikaniyodi ne ye boliyawasidi kabo se kaniyo namwanamwa. 3Na komiu kwa aꞌako yogu hedehedede ya hedededi kalimiuwai wa debadiwai. 4Kwa miyatahitahi kaliguwai, na kabo ya miyatahitahi kalimiuwai. Taba laga hesau ye miyasuwala, meta taba nige kaniyona. Na bena ye miya wine ne unai, kabo ye kaniyo. Gonogonowa doha komiu bena kwa miyatahitahi kaliguwai kabo kwa kaniyo. 5Yau winena ede na komiu meta laganao. Ena tamowai hesau ye miyatahitahi kaliguwai na yau iya unai, kabo ye kaniyo namwanamwakalili. Ena nige kwa patu kaliguwai, meta taba nige kwa kaniyo. 6Ena tamowai hesau nige ye miyatahitahi kaliguwai, iya meta kabo doha wine lagana se gabaeihesuwala na ye pogi. Wine lagadi pogipogidi ne kabo se tanogogoidi na se gabalaedi kaiwa kalakalasina unai se kalasi. 7Ena komiu kwa miyatahitahi kaliguwai yo yogu hedehedede se miya kalimiuwai, meta saha kwa henuwadi na kwa kaibwadaidi, Tamagu kabo ye lediwa. 8Ena komiu kwa kaniyonamwanamwa, unai kabo kwa hemasalahaꞌuyoigomiu meta komiu yogu hekahekatao mamohoidi. Teina unai kabo Tamagu hedebasae lakilakina ye hai.

9Tamagu ye gadosisiyegau, gonogonowana doha yau hinage ya gadosisiyegomiu. Bena yogu gadosisi ne unai kwa miyatahitahi. 10Ena komiu yogu laugagayo ta kwa kawakabiyedi, komiu kabo yogu gadosisi ne unai kwa miyatahitahi, doha hinage yau tamagu yona laugagayo ya kawakabiyedi na yona gadosisi ne unai ya miyatahitahi. 11Teina hedehedede ta ya hedededi kalimiuwai matawuwuna ya henuwa bena yogu gwauyala kabo ye miya kalimiuwai na yomi gwauyala ne meta kabo ye lakikalili. 12Yogu laugagayo ede teina: Bena kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu doha ya gadosisiyegomiu ta. 13Gadosisi lakilakikalilina kabahemasalahana meta bena taba tamowai hesau ye boita kehanao hesabadi. 14Ena yogu hedehedede ta kwa ginauliwatanidi, meta komiu kehaguwao mamohoidi. 15Yau taba nige ya kataꞌuyoigomiu yogu heyayai tauhaidi, matawuwuna ede heyayai tauhaina kana tanuwaga saha ye ginaginaulidi meta nige kabina ye kata. Na ya kataigomiu kehaguwao, matawuwuna ede ginauli maudoidi Tamagu unai ya lapuidi wa meta ya hemasalahadiko kalimiuwai. 16Komiu nige kwa kaisunuwaigau, na yau ya kaisunuwaigomiu, bena kwa lau kaniyomiu kwa toledi, na kaniyomiu ne kabo se miyahai. Yo ya kaisunuwaigomiu bena saha kwa kaibwadai yau hesaguwai ne, Tamagu kabo ye leyawa. 17Teina ta yau yogu laugagayo ede: Bena komiu kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu.”

Tanoubu ta yodi hewaiunu hekahekatao udiyedi

18Na Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Ena tanoubu tamowaidiyao ta se subugomiu, kabo kwa nuwatui meta yau se sububagunaegauko. 19Ena taba komiu tanoubu ta yona, kabo ye gadosisiyegomiu doha iya yona mamohoidi. Na komiu meta nige tanoubu ta yona, na tanoubu ta unai ya kaisunuwaigomiu. Debanawai tanoubu ta ye subugomiu. 20Hedehedede ya hedededi kalimiuwai wa bena kwa nuwanuwatuidi, doha ya wane, ‘Heyayai tauhaina meta nige ye saekalili na kabo kana tanuwaga.’ Ena se hekamkamnagau, meta komiu hinage kabo se hekamkamnagomiu. Ena yogu lauhekata se kawakabiyedi, hinage komiu yomi lauhekata kabo se kawakabiyedi. 21Yau hesagu debanawai kabikabi ne kabo se ginaulidi kalimiuwai, matawuwuna ede tauhetamaligauma nige kabina se kata. 22Taba ena nige ya dobima yo ya hededelau kalidiwai, siya yodi baꞌaya taba nige giluna kalidiwai. Na ya dobima yo ya hededelau kalidiwai, ede siya nige gonowana yodi baꞌaya ne se kaihalei. 23Na kaiteya ye subugau, iya hinage Tamagu ye subu. 24Yau kabikabi gigigigibwalidi ya ginaulidi doha nige tamowai hesau gonowana ye ginaulidi. Na ena taba nige ya ginaulidi kalidiwai, kabo siya yodi baꞌaya taba nige giluna kalidiwai. Na kabikabi gigigigibwalidi ta se kitadiko, iyamo yau yo Tamagu se subugai. 25Na se subugau, ede Dawida saha ye kuli yodi kulikuli tabudi udiyedi wa meta se hemamohoiyei, doha ye wane, ‘Siya yodi subugau ne meta nige kaniyona.’ (Same 35:19; Same 69:4)

26Yau kabo kami sagu Tamagu unai wa ya hetamaliyama kalimiuwai. Iya ede hedehedede mamohoina Yaluwana, kabo Tamagu unai ye dobima. Iya kabo kagu kao maudoina tauhemasalahana. 27Na komiu hinage bena kwa hededehemasalahagau tamowai kalidiwai, matawuwuna yogu paisowa huyahetubuna unai ye laoma teina meta komiu maidaguwao.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index