Search form

Yowane 16

1Teina ginauli maudoidi ta ya hedededi kalimiuwai, kabo taba nige kwa kalabesibesi. 2Dius tamowaidi kabo sunago udiyedi se hepesagomiu. Yo hinage huyana ede ye laolaoma kabo se koihemwaloigomiu na laulau ta tauginaulina meta kabo yodi nuwatu bena Yaubada yona paisowa se ginaginauli. 3Na ginauli yababadi ta se ginaulidi, matawuwuna ede Tamagu yo yau nige kabimai se kata. 4Teina nuwatu ta ya hededediko kalimiuwai, na huyana se tubu kabo kwa nuwatulobai meta ya hededediko kalimiuwai. Huya bagubagunana unai ye laoma ee teina meta teina nuwatu ta nige ya hedededi kalimiuwai, matawuwuna yau ede sola maidamiu.”

Yaluwa Tabuna yona paisowa

5Kabo Yesu ye wane, “Nige bayaona kabo ya laugabaegomiu na ya lau tauhetamaligauma wa unai, na iyamo komiu nige hesau bena ye henamaiyeigau ye wane, ‘Kowa kabo haedi ku laulau?’ 6Kwa nuwadubukalili, matawuwuna ede teina nuwatu ta ya hededediko kalimiuwai. 7Na yau meta hedehedede mamohoina ya hedede: Bena ya laugabaegomiu ta meta komiu yomi namwanamwa hesabana. Taba yau nige ya laugabaegomiu, kami sagu meta taba nige ye laoma. Na ena yau ya lau, kabo kami sagu ne ya hetamaliyama. 8Huyana iya ye laoma kabo tamowai maudoidi tanoubu ta unai yodi laupwano ye hemasalahadi, meta kalidiwai baꞌaya nuwatulobaina, miyamiya dudulaina nuwatulobaina, yo Yaubada tanoubu ta kabo yona hekasana nuwatulobaina udiyedi se laupwano.

9Yodi baꞌaya unai kabo ye hemasalaha meta kalidiwai yodi baꞌaya mamohoina ede nige se kawamamohoiyegau. 10Miyamiya dudulaina unai kabo ye hemasalaha kalidiwai meta yau ya bom miyamiya dudulaina tamowaina ede, matawuwuna ede yau ya laulau Tamagu unai, yo taba nige gonowana kwa kitaꞌuyoigau. 11Yo Yaubada yona hekasa unai kabo ye hemasalaha kalidiwai meta Yaubada kabo hinage tamowai ye hekasadi, matawuwuna ede tanoubu ta yona wasawasa ye hegilunonohaiyako.

12Yau kaliguwai nuwanuwatu se bado bena kabo ya hedededi kalimiuwai. Na se badokalili, unai nige gonowana maudoidi kwa nuwatuhekahinidi. 13Na huyana Hedehedede Mamohoina Yaluwana ye laoma, iya kabo hedehedede mamohoidi maudoidi udiyedi ye henuwatulobaigomiu. Iya taba nige ye bom yona nuwatuwai ye hedehedede, na saha Yaubada unai ye lapuidi kabo ye hedededi, yo saha kabo se tubu matada ne udiyedi ye hekatagomiu. 14Saha ya hedededi Hedehedede Mamohoina Yaluwana kalinawai, kabo ye hemasalahadi kalimiuwai. Tenem unai kabo hedebasaegu ye helaki. 15Ginauli maudoidi Tamagu kalinawai ne meta yau yogu. Tenem unai ede ya wane, ‘Yaluwa wa yogu hedehedede kabo ye haidi, na ye hemasalahadi kalimiuwai.’ ”

Nuwadubu ye bui ye hemala gwauyala

16Na Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Huyakubwakubwa mo mulinawai taba nige kwa kitagau, yo huyakubwakubwa mo na mulinawai kabo kwa kitaꞌuyoigau.”

17Yona hekahekatao hekadiyo se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina yona hedehedede ta kaniyodi saha? Doha ye wane, ‘Huya kubwakubwa mo mulinawai taba nige kwa kitagau, yo huyakubwakubwa mo na mulinawai kabo kwa kitaꞌuyoigau.’ Yo hinage ye wane, ‘Matawuwuna ya laulau Tamagu unai.’ ” 18Siya sola se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina hedehedede ta ‘Huya kubwakubwa mo’ meta kaniyona ede saha? Saha ye hedehedededi ne nige ka nuwatulobaidi.”

19Yesu ye kitadi meta se henuwa bena se henamaiyei ede ye wane, “Kabina ya kata meta yogu hedehedede ta kwa hetahetaladi, doha ya wane, ‘Huya kubwakubwa mo mulinawai taba nige kwa kitagau, yo huyakubwakubwa mo na mulinawai kabo kwa kitaꞌuyoigau.’ Yo kwa henuwa kaniyona bena kabina kwa kata. 20Ya hededemamohoi kalimiuwai: Kabo kwa dou yo kwa nuwadubu, na tanoubu ta tamowaidiyao kabo se gwauyala. Komiu kabo kwa nuwadubukalili, na iyamo yomi nuwadubukalili ne kabo ye bui na ye hemala yomi gwauyala. 21Waihiu diyadiyakana bena ye labalaba meta kabo ye kamkamnakalili, matawuwuna yona labalaba mahanana ye lage. Na huyana natuna ye labasi meta yona kamkamna wa ye nuwaluluhiyei, matawuwuna ede natuna wa ye labasiyamako tanoubu ta unai. Teina ta meta ye hemala yona gwauyala. 22Doha hinage komiu: Teina ta meta yomi nuwadubulakilaki huyana. Na huyana ya kitaꞌuyoigomiu kabo kwa gwauyala, na yomi gwauyala ne taba nige hesau ye haigabaei kalimiuwai. 23Tenem mayadaina ne unai komiu taba nige saha hesau kwa kaibwadaiꞌuyoi kaliguwai.* Ya hededemamohoi kalimiuwai: Saha kwa kaibwadai Tamagu unai yau hesaguwai kabo ye leyawa. 24Na ye laoma ee teina, komiu sola nige saha hesau kwa kaibwadai yau hesaguwai. Kwa kaibwada Yaubada unai, kabo kwa hai, unai kabo kwa gwauyalakalili.

25Ye laoma ee teina hedehedede palabole udiyedi ya hedede kalimiuwai. Na mayadaina ede ye laolaoma unai taba nige ya hededepalaboleꞌuyo, na unai kabo Tamagu ya hededehemasalahamamohoiyei kalimiuwai. 26Tenem mayadaina ne unai yau hesaguwai kabo kwa kaibwada. Nige ya wane kabo yau ya kaibwada Tamagu unai komiu hesabamiu. 27Taba nige! Tamagu iya ye gadosisiyeigomiu, matawuwuna ede komiu kwa gadosisiyeigau yo kwa kawamamohoi meta yau Yaubada unai ya laoma. 28Mamohoikalili, yau Yaubada unai ya laoma, na ya laomako tanoubu ta unai. Na tanoubu ta kabo ya laugabaei ya uyo Tamagu unai.”

29Kabo Yesu yona hekahekatao wa se wane, “Teina yom hedehedede ta meta se masalahakalili, nige doha palabole udiyedi ku hedehedede. 30Na ka nuwatulobai meta kowa ginauli maudoidi kabidi ku katakalili. Unai nige gonowana kai taba bena henamai hesau unai ka henamaiyeigo. Teina debanawai ka kawamamohoi meta kowa mamohoi Yaubada unai ku laoma.”

31Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Na kabotaki kwa kawamamohoi! 32Na huyana ede ye laolaoma, na iya ede ye lagemako, na unai kabo kwa tatagwaligwali, hesau hesau ye lau yona kabamiya unai. Kabo kwa laugabaeigau na yau ya bom. Na iyamo yau nige ya bom, na Tamagu meta iya ede maidagu. 33Teina nuwanuwatu ta ya hedededi kalimiuwai, unai kabo nuwadaumwali kwa hai yau kaliguwai. Tanoubu ta unai komiu kabo pilipili kwa hekalodi. Na nuwamiu se bayao! Matawuwuna yau tanoubu ta wasawasana ya saedikwaiyako.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index