Search form

Yowane 17

Yesu ye bom yona ye kaibwada

1Teina hedehedede ta mulidiwai Yesu ye kaikewasae galewa ne unai na ye tapwalolo ye wane,

“Tamagu, huyana wa ye lagemako. Natum kana kao saesaena mamohoina ku hemasalaha, na unai kabo Natum hinage kam kao saesaena mamohoina ye hemasalaha. 2Kowa gigibwali ku leyama, unai ya hemala tamowai maudoidi kadi tanuwaga. Kaniyona ede mauli nige kana siga bena kabo ya moseidi tamowai maudoidi ku ledima wa kalidiwai.

3Teina meta mauli nige kana siga ede: Kowa ku bom Yaubada mamohoina yo yau, Yesu Keliso, yom hetahetamali tamowaina, bena kabida se kata. 4Paisowa ku ledima wa ya ginaulihegehediko. Na teina paisowa ta udiyedi kam kao saesaena mamohoina ya hemasalaha tanoubu ta unai. 5Huyana tanoubu sola nige ye tubu, meta yau maidam na yogu kabaloina saesaena wa kaliguwai. Unai ya kaibwadaigo huyana ya lage kowa kalimwai bena yogu kabaloina saesaena wa ku haiꞌuyoiyama kaliguwai.

Yesu yona hekahekatao yodi ye kaibwada

6Tamagu, kowa meta ya hededehemasalahagoko tamowai udiyedi. Siya ede kowa yom, tanoubu ta unai ku gilihaidi na ku ledima kaliguwai wa. Kowa ku ledima kaliguwai na yom hedehedede wa se kawakabiyeidi. 7Na kabina se kata meta ginauli maudoidi ku ledima wa, kowa kalimwai se laoma. 8Matawuwuna hedehedede ku ledima wa ya moseidi kalidiwai na se haidi. Yo kabina se katakalili meta kowa kalimwai ya dobima yo se kawamamohoi meta kowa ku hetamaligauma. 9Siya yodi yau ya tapwalolo ta. Nige tanoubu ta maudoina yodi ya tapwalolo, na siya kaiteyadi ku ledima wa yodi, matawuwuna ede siya kowa yom. 10Siya maudoidi kaliguwai ne kowa yom, yo maudoidi kalimwai ne meta yau yogu. Na yodi miyamiya ne udiyedi kagu kao saesaena mamohoina se hemasalaha tamowai kalidiwai. 11Yau kabo tanoubu ta ya laugabaei, na ya laolaowa kalimwai, na siya meta kabo sola tanoubu ta unai se miyamiya. Tamagu, kowa tabuna. Hesam ku leyama wa meta ye gigibwali. Na ya kaibwadaigo bena yodi ku laugudugudu hesam gigibwalina ne unai, to se nuwakesega doha kowa yo yau. 12Huyana yau maiyadi meta yababa udiyedi ya tolotaunidi yo ya kitahetetenamwanamwaedi hesa ku leyama wa unai. Nige hesau ye tauwadam, na iya hekamkamna tauhekalona ne ye bom mo. Teina unai kabo kulikuli tabuna wa ye hemamohoiyei.

13Yau meta ya laolaowa kalimwai, na sola tanoubu ta unai ma miyagu, na teina nuwatu ta ya hedededi kalidiwai, na bena yogu gwauyalalakilaki unai se miya. 14Yau yom hedehedede wa ya mosediko kalidiwai, na tanoubu tamowaidi meta siya se subudi, matawuwuna siya nige tanoubu ta yona doha yau nige tanoubu ta yona. 15Yau nige ya kaibwadaigo bena tanoubu ta unai ku haigabaedi, na ya kaibwadaigo bena tauyababa* yona gigibwali unai kowa ku lauguduguduidi. 16Siya nige tanoubu ta yona, doha yau nige tanoubu ta yona. 17Yom hedehedede mamohoina unai ku hemwayaunamwanamwaedi, unai bena siya yodi mauli se mosegabaeimamohoiyedi kalimwai. 18Na kowa meta ku hetamaligau ya dobima tanoubu ta, unai yau hinage ya hetamalidi se lau tanoubu ta unai. 19Siya debadiwai ede yau ya mosegabaeiꞌuyoigau kowa kalimwai, unai bena siya kabo hinage se mosegabaeiꞌuyoidi kowa Yaubada Mamohoina kalimwai.

Yesu tausunumaena maudoidi yodi ye kaibwada

20Tamagu, yogu kaibwada ta nige yogu hekahekatao se bom hesabadi, na hinage wasa ta yodi hewasana unai na kaiteyadi se kawamamohoiyeigau meta yodi ya kaibwada. 21Na ya kaibwadaigo meta maudoidi kabo se nuwakesega, doha kowa ede kaliguwai yo yau ede kalimwai. Siya hinage bena kalidawai, unai tanoubu maudoidi kabo se kawamamohoi meta kowa ku hetamaligauma. 22Yogu kabaloina saesaena gigibwalina maudoina ku haiyama wa ya hekawalaei kalidiwai. Tenem unai bena siya se nuwakesega doha kita meta kesega. 23Ede yau kalidiwai yo kowa ede kaliguwai. Taba siya se nuwakesegamamohoi, na unai bena tanoubu maudoina kabina se kata meta kowa ku hetamaligauma, yo ku gadosisiyedi gonogonowana doha yau ku gadosisiyeigau.

24Tamagu, ya henuwa bena tamowai ku ledima wa maidaguwao yogu kabamiya ne unai, to yogu kabaloina saesaena wa se kita. Yogu kabaloina saesaena wa ku leyama, matawuwuna ku gadosisibagunaegau na kabo tanoubu ta ye tubu. 25Tamagu, kowa ku dudulaikalili. Tanoubu ta kowa nige kabim se kata, na yau kabim ya kata, yo siya tausunumaegau kabina se kata meta kowa ku hetamaligauma. 26Ye laoma teina ede kam kao ya hemasalaha kalidiwai, na sola kabo ya hemahemasalahaꞌuyoigo kalidiwai, na unai ede bena se haigadogadosisiꞌuyoidi doha kowa ku gadosisiyeigau, yo yau kabo kalidiwai.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index