Search form

Yowane 20

Yesu ye toloꞌuyo

1Sabati hesauna mayadaina bagubagunana unai, malatomtom gagilina sola ma masimasigilina, kabo Maliya Magadala waihiuna ye lau bwayabwaya wa na ye kita meta kana gudu wekuna wa se hesigihesuwalayako. 2Ede ye heloi ye lau Simona Petelo yo hekahekata hesauna Yesu iya ye gadosisiꞌusei wa udiyedi na yodi ye hedehedede ye wane, “Guiyau sinalena wa bwayabwaya wa unai se haiyako na nige kabina ka kata* haedi se toleyako!”

3Kabo Petelo yo hekahekata hesauna wa se heloi se lau bwayabwaya wa unai. 4Taudi labui se heloi na hekahekata hesauna wa Petelo ye heloigabaei na ye lagebaguna bwayabwaya wa unai. 5Ye dunedobi ye kitalau kaleko posiposidi tupwadi lohalohadi wa ye kitadi se bawabawa, na nige ye lusae kalo ne. 6Na Simona Petelo ye mulitama wa ye lage meta ye lusae kalo wa yo suma kaleko posiposidi tupwadi lohalohadi wa ye kitadi se bawabawa, 7yo hinage Yesu kuluna kana suma kalekona wa ye kita meta nokunokuna, na sinale kana suma kaleko tupwadi lohalohadi wa tupwa hesau unai na kuluna kana suma wa hinage tupwa hesau unai. 8Na kabo hekahekata hesauna taulagebaguna wa hinage ye lusae bwayabwaya wa unai. Na ginauli maudoidi wa ye kitadi ede ye kawamamohoi. 9Na siya sola nige kulikuli tabuna se nuwatulobai meta Yesu kabo boita unai ye toloꞌuyo.

Yesu ye taumasalaha Maliya Magadala waihiuna unai

10Kabo hekahekatao wa se uyo yodi numa. 11Na Maliya iya bwayabwaya wa dagelana unai ye totolo na ye doudou. Iya ye doudou na ye dune ye kitalau bwayabwaya kalona wa unai, 12na anelu labui ye kitadi. Kadi kwama posiposidi, na se tutuli Yesu yodi kabahekenona wa unai, hesau kulubawa unai ye tuli na hesau kaegigi unai ye tuli.

13Maliya se henamaiyei se wane, “Waihiu, matawuwuna saha to ku doudou?”

Maliya ye wane, “Yogu guiyau se hai se laeyako, na nige kabina ya kata haedi se tole.” 14Teina hedehedede ta mulina ne unai Maliya ye tolobui, meta Yesu ye kita ye totolo, na nige ye nuwatulobai meta iya Yesu.

15Yesu ye wane, “Waihiu, saha sabina ku doudou? Yo kaiteya ku wasewasenei?” Maliya yona nuwatu bena koya taupaisowaina, ede ye wane, “Taubada, ena ku hai ku tolehesuwalayako meta taba ku hededehemasalaha haedi ku toleyako, na kabo gonowana ya lau ya hai.”

16Yesu ye hededelau unai ye wane, “Maliya.” Ede Maliya ye kitalau Yesu unai na ye wane, “Laboni!” Kalina Alamaiki unai kaniyona ede taulauhekata.

17Yesu ye hededelau unai ye wane, “Tabu ku kabikabilaoma kaliguwai, matawuwuna yau sola nige ya sae tamagu unai. Na ku lau kagu kahao yodi ku hedehedede meta yau ya seuseuyo Tamagu iya ede Tamamiu, yo yogu Yaubada iya ede hinage yomi Yaubada unai.” 18Maliya Magadala waihiuna ye lau ede hekahekatao wa yodi ye hedehedede ye wane, “Guiyau wa ya kita!” Yo saha Yesu ye hedededi kalinawai wa hinage ye hedededi.

Yesu ye taumasalaha yona hekahekatao udiyedi

19Tenem mayadai bagubagunana ne unai na boniyaina unai kabo hekahekatao wa se tupagogoi numa hesau unai na kawakedana se gudui, matawuwuna ede Dius tauwoyaidi se matausiyedi. Na Yesu ye laoma ede luwadi wa unai ye tolo na ye wane, “Nuwamiu se talu!”

20Ye hedede, na mulinawai kabo nimana yo lisilisina wa ye hekitadi. Yona hekahekatao wa yodi guiyau se kita meta se gwauyalakalili.

21Yesu ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Nuwamiu se talu! Yau Tamagu ye hetamaligauma, unai komiu hinage kabo ya hetamaligomiu.” 22Na kabo ye yahuwalau udiyedi na ye wane, “Yaluwa Tabuna kwa hai. 23Ena tamowai hesau yona baꞌaya kwa nuwatugabaei, kabo nuwatugabae ne ye hai, na ena tamowai hesau yona baꞌaya nige kwa nuwatugabaei, taba nige nuwatugabae ne ye hai.”

Yesu ye taumasalaha Tomasi unai

24Na Tomasi, hesana hesau Didimasi yo iya saudoudoi labui wa hesauna, huyana Yesu ye taumasalaha wa iya nige maiyadi. 25Ede hekahekatao hekadi wa se hededelau unai se wane, “Kai Guiyau ka kita!”

Na Tomasi ye hededelau hekahekatao hekadiyo wa udiyedi ye wane, “Ena yau nige nimana udiyedi pawati gaidi ne ya kitadi, yo nimagigigu nige ya tole pawati gaidi ne udiyedi, yo nimagu nige ya tole iya lisilisina gaina ne unai, meta taba nige ya kawamamohoi.”

26Sabati kesega mulinawai, hekahekatao wa numa wa unai se tupagogoiꞌuyo na Tomasi meta maiyadi. Keda wa se guduyako, iyamo Yesu ye laoma luwadi wa unai ye tolo na ye wane, “Nuwamiu se talu!” 27Kabo ye hededelau Tomasi unai ye wane, “Nimagigim ne inai ku tole, na nimagu gaidi ta ku kabitonogidi. Yo nimam ne ku heleleyama na lisilisigu ta unai ku kabi. Na tabu ku nuwalabulabui na ku sunuma mo.” 28Tomasi ye hededelau unai ye wane, “Kowa yogu Guiyau yo yogu Yaubada.”

29Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ku kitagau, na unai ede ku kawamamohoi. Kaiteyadi nige se kitagau na iyamo se kawamamohoi, meta kabo Yaubada yona kabinamwaena se miya.”

30Yesu kabikabi gigigigibwalidi gwaudi ye ginaulidi yona hekahekatao wa matadiwai, na teina buka ta unai nige maudoidi ya kulidi. 31Na saha ya kulidi ta, udiyedi bena kabo kwa kawamamohoi meta Yesu iya Keliso, iya Yaubada natuna. Na yomi sunuma debadiwai kabo iya hesanawai mauli kwa hai.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index