Search form

Yowane 3

Yesu Nikodemo ye hekata

1Temenai meta Paliseya tamowaina hesau, hesana ede Nikodemo, na iya hinage Sunedeli* bodana tamowaina hesau.

2Boniyai hesau unai ye lau Yesu kalinawai na ye wane, “Taulauhekata, kabim ka kata meta kowa taulauhekata Yaubada unai ku laoma. Laulau gigigigibwalidi ku ginaulidi wa nige tamowai hesau gonowana ye ginaulidi. Teina unai ye hemasalaha meta Yaubada iya maiyam.”

3Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededemamohoi kalimwai, ena tamowai hesau nige labasi helabuina ye hai, meta nige gonowana Yaubada yona basileiya ye kita.”

4Na Nikodemo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Idohagi kabo tamowai tautaubadana ye luwuꞌuyo sinana bogana unai, na labasi helabuina ye hai?”

5Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hededemamohoi kalimwai, ena tamowai hesau nige labasi helabuina ye hai waila yo Yaluwa udiyedi, meta taba nige ye lusolalau Yaubada yona basileiya unai. 6Tamowai wawayao se labasidi buluma unai meta buluma mo maulina unai se miya, na Yaluwa meta gonowana mauli nige kana siga ye mosei kalidiwai. 7Kowa taba nige yogu hedehedede ta udiyedi ku siliyata doha wau ya wane, ‘Kowa yo tamowai maudoidi bena labasi helabuina kwa hai.’ 8Yaumai ye towama kabo yasasana mo ta lapui, na nige kabina ta kata haedi ye laolaoma o haedi kabo ye laulau. Unai gonogonowana doha siya Yaluwa unai labasi helabuina tauhaina ne.”

9Nikodemo ye henamaiꞌuyo ye wane, “Teina ta meta idohagi?”

10Na Yesu ye wane, “Kowa meta Dius tamowaidiyao yodi laugagayo taulauhekataena, na idohagi to teina nuwanuwatu ta nige ku nuwatulobaidi? 11Ya hededemamohoi kalimwai: Saha kabidi ka kata meta ka hedehededeidi, yo saha ka kitadi meta ka hededehemasalahadi kalimiuwai. Na iyamo yoma hedehedede ta nige kwa haidi. 12Tanoubu ginaulidi ya hedehededeidi kalimiuwai, na nige kwa kawamamohoiyegau; na idohagi kabo kwa kawamamohoiyegau taba galewa ginaulidi ya hedehededeidi? 13Nige tamowai hesau ye sae galewa, na kesega mo galewa ne unai ye dobima, iya ede Tau Natuna. 14Doha Mose mwata ye lausini balabalagaibu unai wa,* meta gonogonowana doha tenem kabo Tau Natuna hinage se lausini, 15na unai tausunumaena maudoidi kabo mauli nige kana siga se lobai. 16Matawuwuna Yaubada tanoubu ye gadosisikaliliyei, ede natukesekesegana ye mosegabaei. Unai kaiteya iya ye sunumai, meta taba nige hekamkamna ye lobai, na mauli nige kana siga kabo ye hai. 17Yaubada natuna ye hetamaliyama nige bena tanoubu ta ye hegilu, na bena ye gilihai. 18Na kaiteya Yaubada natuna ye sunumai, meta Yaubada taba nige ye hegilu. Na kaiteya nige ye sunumai, meta Yaubada iya ye hegilunonohaiyako, matawuwuna Yaubada natukesekesegana hesanawai nige ye sunuma. 19Yaubada yona hekasa nuwanuwatuna ede doha teina: Mala wa ye laomako tanoubu ta unai, na tamowai yodi laulau meta se yababakalili, unai masigili se henuwakaliliyei na kabo mala. 20Na kaiteyadi yodi laulau se yababa meta mala wa se subu, yo taba nige se laoma mala ne unai, matawuwuna nige se henuwa bena yodi baꞌaya se hemasalahadi.

21Na kaiteyadi yodi laulau se dudulai meta se laoma mala ne unai. Na kabo tamowai maudoidi se kitadi meta saha se ginaulidi ne Yaubada ye henuwadi.”

Yowane Babatiso Yesu ye hededehemasalaha

22Na kabo Yesu maiyana hekahekatao Yelusalema se laugabae se lau Yudeya magaina hesau unai. Menai se miya huyana ye katuloha, na Yesu ye hebahebabatiso. 23Na Yowane meta teha hesau unai hinage ye hebahebabatiso. Na iya Aenona unai Salim dedekanawai, matawuwuna temenai waila lakilakina yo tamowai se bado se laolaoma bena se babatiso. 24Tenem huyana ne unai Yowane sola nige se tole numatutugudu unai. 25Yowane yona hekahekatao yo Dius tamowaina hesau Dius yodi lauheꞌaꞌa kabikabina debanaena se haikawayagala. 26Ede se laoma Yowane unai na se wane, “Taulauhekata, tamowai wa maiyam Yolidani hali tanakawasina unai na ku hededehemasalahaꞌusei wa meta hinage ye hebahebabatiso, na tamowai maudoidi se laulau iya kalinawai.”

27Yodi hedehedede wa unai Yowane ye hededebui ye wane, “Nige gonowana tamowai hesau paisowa ye haigaibui, na paisowa ye hai ne meta Yaubada ye mosei. 28Saha ya hedehedededi wa komiu kwa lapuidiko doha ya wane, ‘Yau nige Kelisona ede, na yau meta Yaubada ye hetamalibagunaigauma.’

29Tautawasola waihiuna meta iya tautawasola loheyana yona. Na tautawasola loheyana tausaguina meta ye nayanaya yo ye lapulapui. Na huyana tautawasola loheyana kalinana ye lapui meta ye gwauyalakalili. Tenem gwauyala ne meta yau yogu, matawuwuna tautawasola loheyana ede ye masalahako. 30Iya hesana meta bena ye saekalili, na yau hesagu bena ye dobi.

31Iya galewa ne unai ye dobima wa meta tamowai maudoidi ye saedikwaidi. Na kaiteya tanoubu ta unai* meta tanoubu ta yona, yo yona hedehedede doha tanoubu ta tamowaina. Na galewa ne unai taudobima wa meta tamowai maudoidi ye saedikwaidi. 32Saha ye kitadi yo ye lapuidi wa ye hededehemasalahadi. Na iyamo nige hesau ye lapulau yona hedehedede wa udiyedi. 33Na kaiteyadi yona hedehedede wa se hai meta se hemamohoiyei ede Yaubada yona hedehedede wa ye mamohoi. 34Matawuwuna Yaubada Keliso ye hetamaliyama yo Yaluwa Tabuna unai iya ye hemwayaukaliliyei, ede Yaubada yona hedehedede ye hededehemasalahadi. 35Tamana meta Natuna ye gadosisiyei, unai ginauli maudoidi ye tolegabaeidi iya nimanawai. 36Na kaiteya iya Natuna ne ye kawamamohoiyei meta mauli nige kana siga ye hai, na kaiteya iya Natuna ne ye subu, taba nige mauli nige kana siga ye hai na Yaubada yona kouyalayala unai ye miya.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index