Search form

Yowane 4

Yesu maiyana Samaliya waihiuna se hedehedede

1-3Paliseya tamowaidi wasa se lapui meta Yesu iya yona hekahekatao se bado ye haidi yo ye hebabatisoidi, na kabo Yowane. Na iyamo mamohoina ede Yesu nige ye hebahebabatiso, na yona hekahekatao mo se hebahebabatiso. Huyana Yesu wasa ye lapui meta Paliseya tamowaidiyao yona kabikabi wa kabina se kata, ede Yudeya ye laugabae na ye uyo Galili. 4Na yona lau ne unai meta ye lau teha Samaliya unai 5na ye lage Samaliya magaina lakilakina hesana Saeka unai. Na menai meta tano gagilina hesau beyabeyana Yakobo ye mosei natuna Yosepa unai. 6Na Yakobo kana wailakeli meta temenai. Na Yesu yona taihile wa unai kamnana ye yababa ede ye tuli na ye kaiyawasi wailakeli wa dedekanawai. Na mahanana wa meta mayamayadailaki yona tupwa unai.

7Na kabo Samaliya waihiuna hesau ye laoma bena waila ye yai, na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Waihiu, taba gonowana waila ku haiyama ya numa?” 8Na yona hekahekatao meta se laoko magailaki wa unai bena kadi kai se lokune.

9Kabo Samaliya waihiuna wa ye hededelau unai ye wane, “Kowa Dius tamowaina, na yau meta Samaliya waihiuna, na idohagi to ku kaibwadaigau bena waila ya leyawa ku numa?” (Matawuwuna ede Dius tamowaidiyao meta nige Samaliya tamowaidi maidadiyao se hebodakesega.)

10Yesu ye hededebui ye wane, “Ena taba Yaubada yona kainauya kabina ku kata yo taukaibwadawaila kalimwai ta ku kitalobai, kabo gonowana ku kaibwadaei na waila maumaulina ye leyawa.”

11Na waihiu wa ye wane, “Taubada, nige kam waila kabayaiyai, na wailakeli ne duhana meta ye dobikalili. Na haedi kabo waila maumaulina ta ku hai? 12Bena kowa ku saekalili na kabo tamamai Yakobo? Iya wailakeli ta tauleyamana ede. Na iya yo natunao yo yona suisui maudoidi hinage unai se numanuma.”

13Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kaiteya teina waila ta ye numa, meta kabo gonowana ye gadomaguꞌuyo. 14Na kaiteya waila ya mosei ne ye numa, meta taba nige gonowana ye gadomaguꞌuyo. Waila ya mosei ne kabo ye hemala bonobonowasi kalinawai na ye miya ye lau yo mauli nige kana siga ye mosei.”

15Kabo waihiu wa ye hededelau unai ye wane, “Taubada, waila ta ku leyama, to taba nige ya gadomaguꞌuyo yo hinage taba nige ya uyoma inai waila ya yaiyai.”

16Yesu ye wane, “Ku lau mwanem ku woihai na kwa laoma inai.”

17Waihiu wa ye hededebui ye wane, “Yau nige mwanegu.” Kabotaki Yesu ye wane, “Ku hedededudulai ede ku wane, ‘Yau nige mwanegu.’ 18Mamohoi, yom hedehedede ne ye dudulai. Na iyamo kowa mwanemwao haligigi ku haidiko, na loheya maiyam ne meta iya nige mwanem.”

19Kabo Waihiu wa ye hededelau unai ye wane, “Taubada, ya nuwatulobai meta kowa peloweta. 20Kama mumugao teina kuduli ta unai Yaubada se tabatabaꞌohui, na komiu Dius tamowaidi kwa wane, ‘Kabatabaꞌohu mamohoina ede Yelusalema unai.’” 21Yesu ye hededelau waihiu wa unai ye wane, “Waihiu, saha ya hedehededeidi ta taba ku kawamamohoiyedi. Huyana kabo ye laolaoma meta taba nige Tamamai kwa tabaꞌohui teina kuduli ta unai o Yelusalema unai. 22Na komiu Samaliya tamowaidiyao kaiteya kwa tabaꞌohui ne meta nige kabina kwa kata, na kai Tamamai kabina ka kata na ka tabaꞌohui, matawuwuna ede kabihemauli meta kai Dius kalimaiwai ye laoma. 23Huyana sola ye laolaoma yo iya ede ye laomako na tautabaꞌohu mamohoidi kabo Tamamai se tabaꞌohui yaluwa yo hedehededemamohoi udiyedi,* matawuwuna tautabaꞌohu doha tenem meta Tamamai iya ye henuwaꞌuseidi ede. 24Yaubada meta iya yaluwa, unai tautabaꞌohuina bena yaluwa yo hedehededemamohoi udiyedi se tabaꞌohui.”

25Na waihiu wa ye wane, “Kabina ya kata meta Mesaiya kabo ye laoma.” (Iya ede Keliso.) “Na huyana ye laoma meta ginauli maudoidi kabo ye hededehemasalahadi kalidawai.” 26Na kabo Yesu ye hededehemasalahaꞌuyoi ye wane, “Yau ya hedehededelaowa ta meta yau Kelisona ede.”

Yesu yona hekahekatao se uyoma

27Na huyana yona hekahekatao wa se uyoma meta se kita waihiu hesau maiyana se hedehedede, ede se siliyata. Na nige hesau bena ye henamaiyei ye wane, “Saha ku henuwa?” o, “Idohagi to waihiu ne maiyam kwa hedehedede?”

28Kabo waihiu wa kana waila pakuna wa ye tole na ye uyo magailaki wa unai, na tamowai maudoidi yodi ye hedehedede 29ye wane, “Kwa laoma ta lau tamowai hesau kwa kita. Ginauli maudoidi ya ginaulidiko wa meta ye hededehemasalahadi. Nuwana iya Keliso?” 30Na kabo tamowai gwaudi magailaki wa unai se laoma na se lau Yesu hesabana.

31Waihiu wa ye lauko, na kabo yona hekahekatao wa se hededelau unai se wane, “Taulauhekata, taba kai hesau ku kai.” 32Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau kagu kai meta komiu nige kabina kwa kata.”

33Unai se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Nuwana tamowai hesau kai ye moseiyako ye kai.”

34Yesu ye wane, “Kagu kai ede bena tauhetamaligauma yona nuwatu ya ginauliwatanidi na yona paisowa ya ginaulihegehedi. 35Yomi hedehedede hesau meta doha teina kwa wane, ‘Nawalai hasi mo na kabo witi huyabolina ye lage.’ Yau ya hededelaowa ya wane, kwa kaikewalau koya ne udiyedi! Witi ye sunako ye posiposi, na huyabolina ede ye lageko.* 36Na witi tautanogogoina kabo yona paisowa maisana ye hai yo witi ye tanogogoi. Witi ne meta siya ede tamowai se laoma mauli nige kana siga se hai. Unai bena witi tumana tauhesuluna* yo witi tautanogogoina kabo se gwauyala kesega. 37Teina unai hedehedede ta, ‘Hesau ye hesulu na hesau ye tanogogoi’ meta mamohoi. 38Ya hetamaligomiu bena kwa lau witi nige kwa hesuludi wa kwa tanogogoidi. Tamowai hekadiyo paisowa lakilakina se ginauliyako, na komiu kabo yodi paisowa wa yona namwanamwa kwa hai.”

Samaliya tamowaidi gwaudi Yesu se kawamamohoiyei

39Samaliya tamowaidi gwaudi magai lakilakina unai taumiya wa Yesu se sunumaei matawuwuna waihiu wa yona hedehedede se lapui ye wane, “Ginauli maudoidi ya ginaulidiko wa meta ye hededehemasalahadi kaliguwai.” 40Se laoma Yesu unai na se kaibwadai taba menai sola maiyadi se miya, ede ye miya mayadai labui. 41Na Yesu yona hedehedede debanawai ede tamowai hekadiꞌuyo se laoma se hemala tausunumaena.

42Na se hededelau waihiu wa unai se wane, “Huya bagubagunana unai meta yom hedehedede wa debanawai ka sunuma. Na mahana ta unai meta kai ka bom yona hedehedede ta ka lapuidi, unai kabina ka kata meta kita tanoubu tamowaidi tauhemaulida mamohoina ede iya.”

Yesu gabemani yodi tamowai lakilakina natuna ye henamwanamwa

43Mayadai labui wa mulidiwai Yesu ye dahalai ye sae Galili. 44Na Yesu ye hededehemasalahayako meta peloweta yona magai tamowaidiyao iya nige gonowana se hekasisiyei, na iyamo ye sae Galili. 45Huyana ye lage Galili, meta Galili tamowaidi iya se hailobai, matawuwuna ede Taukiuli Henuwaisinina mayadaidi wa udiyedi siya Yelusalema unai na saha ye ginaulidi wa maudoidi se kitadiko.

46Kabo Yesu ye uyo magai gagilina hesana Kana unai. Magai ta unai meta lahinaidi waila ye bui ye hemala waina. Kana dedekanawai meta magai hesau hesana Kapelenauma, na temenai gabemani yodi tamowai lakilakina hesau, na natuna loheya meta ye kasiyebwakalili. 47Na huyana tamowai wa Yesu wasana ye lapui meta Yudeya unai ye saemako Galili, ede ye lau unai na ye kaibwadai bena taba natuna ne ye henamwanamwa. Wawaya ne meta boita ye hanahanawui.

48Yesu ye hededelau unai ye wane, “Idohagi, kowa yo tamowai maudoidi, ena nige hekihekinoi yo laulau gigigigibwalidi kwa kitadi meta nige gonowana kwa kawamamohoi!”

49Na gabemani yodi tamowai lakilakina wa Yesu ye kaikaibwadai ye wane, “Guiyau, ku laoma ta lau, madai natugu ne ye boita.”

50Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ku uyo yom magai. Natum ne kabo ye namwanamwa.”

Tamowai wa Yesu yona hedehedede ye sunumaei ede ye uyo. 51Sola ma laulauna na yona heyayai tauhaidi hekadi se laoma ede yona se hedehedede meta natuna loheya wa ye namwanamwako. 52Na ye henamaiyedi ye wane, “Mahana saha unai ye namwanamwa?”, na se wane, “Lahi meimeilahi mahanana 1 kiloki unai taugwagwama wa ye laugabaei.”

53Kabo loheya wa tamana wa nuwana ne unai ye sae meta tenem mahanana ne unai Yesu ye wane, “Natum ne kabo ye namwanamwa.” Ede tamowai wa yo yona numa tamowaidi maudoidi Yesu se sunumaei.

54Huyana Yesu Yudeya ye laugabae na ye uyoma Galili, meta teina ta yona laulau gigigigibwalina helabuina ede.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index