Search form

Yowane 5

Waila kipuna dedekanawai Yesu taukasikasiyebwa hesau ye henamwanamwa

1Mayadai hisa mulidiwai kabo Yesu ye sae Yelusalema Dius yodi kaikaigogo hesau hesabana. 2Na Yelusalema unai meta waila kipuna hesau keda hesau hesana Mamoe Kedana dedekanawai. Kipuna wa hesana kalina Alamaiki unai se katai Beteseta. Na kabalaulauna numadi haligigi meta waila kipuna wa se tauhetakikili.* 3aTemenai meta taukasikasiyebwa doha taumatagibugibu, kae yabayababadi yo taubunibuni bodadi se kenokeno [3bna waila hekahekasina ne se nayanayai. 4Matawuwuna huya hekadi anelu hesau ye dobi kabo waila kipuna ne ye hekasihetakikili, na ena taukasiyebwa hesau ye gayodobibaguna waila hekahekasina ne unai kabo ye namwanamwa.]* 5Temenai tamowai hesau ye kasiyebwa bolimaina badona 38. 6Yesu taukasiyebwa wa ye kita ye kenokeno na ye nuwatulobai meta ye kasiyebwa huyalohaloha, ede ye henamaiyei ye wane, “Kowa ku henuwa bena ku namwanamwa?”

7Na tamowai wa ye wane, “Taubada, huyana anelu waila ne ye hekasihetakikili na ya kaipate bena ya gayodobi meta tamowai hesau ye gayodobibagunako, matawuwuna ede nige tausaguigau hesau.”

8Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ku tolo yom lauwese ne ku bahei na ku lau.” 9Tenem mahana ne unai tamowai wa ye namwanamwa, na yona lauwese wa ye noku ye bahei na ye lau.

Na teina laulau gigigigibwalina ta mayadai Sabati unai ye tubu. 10Ede Dius tauwoyaidi hekadi se hededelau taunamwanamwa wa unai se wane, “Teina mayadai ta meta Sabati, na laugagayo ye hedede meta tabu yom lauwese ku bahei na ku taitaihileꞌusi.”

11Na tamowai wa ye hededebui ye wane, “Tauhenamwanamwagau ye hededelaoma kaliguwai ye wane, ‘Yom lauwese ne ku bahei na ku lau.’”

12Unai se henamaiyei se wane, “Kaiteya ye hedede bena ku bahei na ku lau?”

13Taunamwanamwa wa nige kabina ye kata, matawuwuna ede temenai boda wa luwadiyena Yesu ye luwukwadaleleko.

14Na muliyena Yesu iya ye lobai numa tabuna unai, ede ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku namwanamwako, na tabu yababa ku ginauliꞌuyoi, madai yababalakilaki kabo ku hekalo.” 15Tamowai wa Yesu ye laugabaei na ye lau Dius tauwoyaidi wa yodi ye hedehedede meta tauhenamwanamwana wa Yesu.

Yaubada Natuna mauli ye leyama

16Mayadai Sabati udiyedi Yesu laulau gigigigibwalidi wa ye ginaginaulidi, unai Dius tauwoyaidi se hetubu se hewaiunu. 17Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamagu meta mayadai badobado ye paipaisowa ye laoma ee teina, unai yau hinage bena ya paipaisowa.” 18Unai Dius tauwoyaidi wa se kaipatebayaokalili bena se koihemwaloi, matawuwuna ede mayadai Sabati laugagayona ye utuꞌutusi, yo hinage ye hedede meta tamana ede Yaubada. Na teina hedehedede ta unai ye hemasalaha meta maiyana Yaubada gonogonowadi.

19Ede Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Natu nige gonowana saha ye bom ye ginauli, na saha Tamana ye ginauli ye kita kabo ye ginauliwatani. Matawuwuna Tamana ginauli saha ye ginauli, Natuna hinage kabo ye ginauliwatani. 20Tamana iya Natuna ye gadosisiyei, unai ginauli maudoidi ye ginaulidi meta ye hekita. Mamohoi, Tamana ginauli saesaekalilidi kabo ye hemasalahadi Natuna unai, na kabo teina saha ye ginaulidi ta. Unai kabo kwa noko. 21Tamana tauboiboita ye hetoloꞌuyoidi yo mauli ye mosedi, gonogonowana hinage Natuna mauli ye mosedi kaiteyadi ye henuwadi ne udiyedi. 22Tamana nige hekasa hesau ye ginauli, na kitahekasa maudoina ye moseiyako Natuna unai, 23matawuwuna ye henuwa bena tamowai maudoidi Natuna se hekasisiyei doha hinage Tamana se hekasisiyei. Kaiteya Natuna nige ye hekasisiyei meta hinage Tamana—iya ede tauhetamaliyamana—nige ye hekasisiyei.

24Ya hededemamohoi kalimiuwai: Kaiteya yogu hedehedede ta ye lapuidi yo tauhetamaligau ye sunumaei, iya meta mauli nige kana siga ye hai, yo Yaubada yona hekasa taba nige ye hekalo. Na boita yona tupwa ye laugabaeyako na mauli nige kana siga kabo ye lobai. 25Ya hededemamohoi kalimiuwai: Huyana sola ye laolaoma yo iya ede ye laomako kabo tauboiboita* Yaubada Natuna kalinana se lapui. Na kalinana taulapuina ne kabo se mauli. 26Tamana iya mauli wuwuna ede, na mauli wa ye mosehekawayako Natuna unai, ede iya hinage ye hemala mauli wuwuna. 27Yo hinage gigibwali ye mosehekawayako iya unai kabo kitahekasa ye ginauli, matawuwuna iya meta Tau Natuna.

28Teina unai tabu kwa noko. Huyana ye laolaoma kabo bwayabwaya udiyedi taukenokeno maudoidi Yaubada Natuna kalinana se lapui 29na se pesahaima. Na laulau namwanamwadi tauginaulidi kabo se toloꞌuyo na se mauli. Na laulau yabayababadi tauginaulidi kabo hinage se toloꞌuyo, na se lau kamkamna nige kana siga unai.

30Yau nige gonowana ya bom saha hesau ya ginauligaibui. Na saha ya lapui, kabo unai ya hekasa. Na yogu hekasa ne meta ye dudulai, matawuwuna nige yau yogu nuwatu, na tauhetamaligau yona nuwatu ya lauwatani.”

Yesu hededehemasalahana hedehedededi

31“Ena taba ya bom ya hededehemasalahaꞌuyoigau, meta yogu hededehemasalaha ne nige kaniyona. 32Na Tamagu, iya hinage tauhededehemasalahagau ede, na kabina ya kata meta yona hedehedede ne mamohoidi.

33Komiu tamowai hekadi kwa hetamalidi se lau Yowane unai bena se henamaiyei. Na yau kagu kao mamohoina ye hededehemasalaha kalidiwai. 34Tamowai yodi hededehemasalaha nige ya henuwadi, iyamo Yowane yona hedehededehemasalaha wa ya hedededi kalimiuwai, bena udiyedi kabo mauli kwa lobai. 35Yowane kana kao meta doha lampa ye kalakalasi, na komiu dawayana ne unai bena kwa gwauyala huyakubwakubwa mo.

36Na kabahemasalahagau hesauna kaliguwai, iya meta ye saekalili na kabo Yowane yona hedehedede wa, iya ede yogu paisowa Tamagu ye ledima bena maudoidi ya ginaulidi. Kabo yogu paisowa ne se hemamohoiyeigau meta Tamagu ede tauhetamaligau. 37Yo hinage Tamagu tauhetamaligau meta ye hemamohoiyeigauko. Na komiu nige gonowana kalinana kwa lapui yo kana kao kwa kita, 38yo yona hedehedede nige se miya nuwamiu ne udiyedi, matawuwuna ede yau Yaubada ye hetamaliꞌuseigau wa nige kwa sunumaeigau. 39Na komiu meta kulikuli tabuna kwa hasilinamwanamwakaliliyei, matawuwuna yomi nuwatu ede unai kabo mauli nige kana siga kwa lobai. Mamohoi, kulikuli tabuna wa hinage ye hededehemasalahagau. 40Na iyamo nige kwa henuwa bena taba kwa laoma kaliguwai na mauli kwa hai.

41Yau tamowai yodi hedebasae meta nige ya henuwadi. 42Na kabimiu ya kata meta Yaubada gadosisina* kalimiuwai nigele. 43Yau Tamagu hesanawai ya laoma, na iyamo nige kwa lapulaoma kaliguwai. Na nuwana taba tamowai hesau ye bom hesanawai ye laoma, kabo kwa lapulau unai. 44Maidamiu kwa hedehedebasaeꞌuyoigomiu, na Yaubada, iya ye bom Yaubada, yona kitahenamwa meta nige kwa henuwa. Idohagi na kabo kwa sunumaeigau?

45Tabu yomi nuwatu bena Tamagu matanawai kabo ya tolo na ya hegilugomiu. Tauhegilugomiu ede Mose, na komiu yomi nuwatu ede bena iya unai kabo sagu kwa lobai. 46Ena taba Mose kwa kawamamohoiyei, yau hinage bena kwa kawamamohoiyegau. Matawuwuna wasagu wa Mose ye kuliyako. 47Na ena saha ye kuli wa nige kwa kawamamohoiyei, meta idohagi kabo yau kwa kawamamohoiyegau?”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index