Search form

Yowane 8

Waihiu ganaganawalina se woyaiyama Yesu unai

1Na kabo Yesu ye lau Olibe kudulina unai. 2Na malatomtom gagilina hesauna unai ye uyo numa tabuna bakubakuna wa unai. Temenai tamowai gwaudi se tupagogoima iya unai, ede ye tuli na ye hekatadi.

3Na laugagayo taulauhekataedi yo Paliseya tamowaidiyao waihiu hesau se woyaiyama. Iya meta se lobai maiyana loheya hesau se ganawali. Na boda matadiwai se hetolo. 4Kabo se hededelau Yesu unai se wane, “Taulauhekata, teina waihiu ta meta ka lobai maiyana loheya hesau se ganawali. 5Na Mose yona laugagayo unai ye wane sinesineo doha teina meta bena ta lauwekuidi. Na kowa kabo saha ku hedede?” 6Teina henamai ta se tole meta iya kabalaukitana, na saha ye hedede kalidiwai unai kabo iya se hegilu.

Na Yesu ye dunedobi na nima gigina unai bwatano wa unai ye hetubu ye kulikuli. 7Na se henamai se muyomuyou, ede ye toloꞌuyo na ye wane, “Kaiteya nige baꞌaya hesau kalimwai kabo weku ku hai na ku tuubagunaei waihiu ne unai.” 8Na ye dunedobi ye kulikuliꞌuyo.

9Waihiu tauhegiluna wa Yesu yona hedehedede se lapui ede se hetubu se dalahai, kesega kesega tautaubadao se baguna ye lau ee maudoidi se dalahaigehe, na Yesu yo waihiu wa se bom se laugabaedi boda wa luwadiyena. 10Na kabo Yesu ye dunetoloꞌuyo, na ye henamailau waihiu wa unai ye wane, “Waihiu, maudoidi wa haedi? Hesau ye hegilugo o nige?”

11Waihiu wa ye wane, “Guiyau, nige hesau.” Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Yau hinage nige ya hegilugo. Ku lau na tabu ku baꞌabaꞌayaꞌuyo.”

Yesu iya tanoubu ta malana ede

12Na kabo Yesu ye hedehededeꞌuyo boda wa udiyedi ye wane, “Yau tanoubu ta malana ede. Ena tamowai hesau ye hemuliwatanigau, taba nige masigili unai ye laulau, na iya kabo mauli malana unai ye laulau.”

13Paliseya tamowaidiyao se hededebui se wane, “Yom hedehedede ta udiyedi meta kowa ku bom ku hededehemasalahaꞌuyoigo, unai yom hedehedede ta meta nige mamohoidi.”

14Yesu ye hededebui ye wane, “Mamohoi, yau ya hededehemasalahaꞌuyoigau, na iyamo hedehededegu ta meta mamohoidi. Matawuwuna ede kabina ya kata haedi ya laoma yo hinage haedi kabo ya lau. Na teina nuwanuwatu ta meta komiu nige kabidi kwa kata. 15Komiu tamowai yodi sonoga udiyedi kabo tamowai kwa kitahekasadi, na yau meta nige tamowai hesau ya kitahekasa. 16Na ena yau tamowai ya kitahekasadi meta yogu hekasa ne se dudulai, matawuwuna ede yau nige ya bom ya kitahekasadi, na tamagu tauhetamaligauma wa meta maiyagu. 17Na komiu yomi laugagayo unai ye hededehemasalaha ye wane, ‘Tamowai labui nuwatu kesega se hededehemasalaha na se yaliyei meta hedehedede ne mamohoina.’ 18Na yau ya bom ya hededehemasalahaꞌuyoigau yo tamagu tauhetamaligauma wa iya hinage ye hededehemasalahagau.”

19Ede se henamaiyei se wane, “Kowa tamam ede haedi?”

Yesu ye hededebui ye wane, “Komiu nige yau kabigu kwa kata yo hinage tamagu nige kabina kwa kata. Ena taba yau kabigu kwa kata meta hinage tamagu kabina kwa kata.”

20Huyana ne unai Yesu numa tabuna bakubakuna unai na moni kabaꞌusaꞌusa kabatolena dedekanawai ye laulauhekata na teina hedehedede ta ye hedededi. Na iyamo iya nige se kabihekahini, matawuwuna ede yona huya meta sola nige ye lage.

Yesu yona boita ye hededehemasalaha

21Na kabo yona hedehedede wa ye hededeꞌuyoidi kalidiwai ye wane, “Yau kabo ya laugabaegomiu, na kabo kwa wasewaseneigau, na yomi baꞌaya debadiwai kabo kwa mwaloi. Yogu kabalau ne meta komiu nige gonowana unai kwa lau.”

22Teina unai Dius tauwoyaidi se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Idohagi, tamowai ta kabo ye bom ye unuiꞌuyoi? Nuwana teina unai ede ye wane, ‘Yogu kabalau ne meta komiu nige gonowana unai kwa lau’?”

23Kabo Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Komiu kaiyaulina ta unai kwa laoma na yau galewa ne unai ya laoma. Komiu tanoubu ta unai kwa laoma, na yau nige tanoubu ta unai ya laoma. 24Ya hededeyako kalimiuwai meta yomi baꞌaya debadiwai kabo kwa boita. Ena nige kwa kawamamohoiyeigau meta Yau ede Iya,* mamohoikalili yomi baꞌaya debadiwai kabo kwa mwaloi.”

25Ede se henamaiyei se wane, “Na kowa meta kaiteya?”

Ye wane, “Yau huya badobado ya hededehemasalahaꞌuseigau wa. 26Yau kaliguwai meta hedehededemiu se bado kabo udiyedi ya hegilugomiu. Na tauhetamaligauma wa meta mamohoina, yo saha ya lapuhaidi kalinawai meta ya hededegabaedi tanoubu tamowaidiyao kalimiuwai.”

27Na iyamo nige se nuwatulobai meta iya Tamana ye hetahetala. 28Ede Yesu ye wane, “Huyana Tau Natuna kwa lausini, metai kabo kwa kitalobai meta Yau ede Iya, yo yau nige saha hesau ya bom yogu nuwatu ya lauwatani na ya ginauli, na Tamagu saha ye hekatagau wa kabo ya hedededi. 29Na tauhetamaligauma wa meta iya maiyagu. Iya taba nige ye laugabaegau, matawuwuna ede huya badobado laulau sahasahadi iya nuwana se henamwa meta ya ginaulidi.” 30Teina doha Yesu ye hedehedede na tamowai gwaudi iya se sunumaei.

Yesu yona hekahekatao mamohoidiyao

31Kabo Yesu ye hededelau Dius tamowaidi siya tausunumaena wa udiyedi ye wane, “Ena komiu yogu lauhekata ta kwa miyawatanidi, komiu meta yogu hekahekatao mamohoidi, 32na mamohoina kabo kabina kwa kata yo mamohoina ne unai kabo yailihai kwa hai.”

33Se hededebui se wane, “Kai Abelahama kana isimulitao, yo sola nige tamowai hesau ye haigai ka hemala yona heyayai tauhaina. Idohagi to kowa ku wane, ‘Komiu kabo yailihai kwa hai.’?” 34Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Baꞌaya tauginaginaulidi maudoidi siya meta baꞌaya yona heyayai tauhaidi. 35Heyayai tauhaina meta iya nige kana tanuwaga yona numa ne bodana unai taumiyatahitahi, na numa ne tanuwagana natuna loheya meta iya numa ne bodana unai taumiyatahitahi ede. 36Unai, ena Natuna ye yailihaigomiu, komiu kabo yailihai mamohoina kwa hai. 37Kabimiu ya kata meta komiu Abelahama kana isimulitao. Iyamo kwa nonohakalili bena kwa koihemwaloigau, matawuwuna yogu lauhekata ta meta nige yodi kabamiya nuwamiu ne udiyedi. 38Yau saha ya kita Tamagu unai ede ya hededehemasalahadi kalimiuwai, na komiu tamamiu saha ye hedehedededi kalimiuwai wa kwa ginaginauliwatanidi.”

Dius tamowaidiyao kadi kao mamohoidi Yesu ye hededehemasalahadi

39Na se hededelau unai se wane, “Kai tamamai meta Abelahama.” Yesu ye hededebui ye wane, “Ena komiu Abelahama natunao, saha ye ginaulidi wa kabo kwa ginauliwatanidi. 40Na yau meta mamohoina Yaubada unai ya lapui ede ya hedede kalimiuwai, na iyamo kwa henuwa bena kwa koihemwaloigau. Abelahama nige gonowana Yaubada yona tamowai hesau ye koihemwaloigaibui. 41Komiu meta tamamiu yona laulau kwa ginaginauliwatanidi.”

Ede se hededelau unai se wane, “Kai nige ka tubusaema doha lobalobai, na tamamai kesega mamohoina ede Yaubada.” 42Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ena taba Yaubada komiu tamamiu mamohoina, kabo kwa gadosisiyegau. Matawuwuna ede yau Yaubada unai ya dobima na inai ya miyamiya. Nige ya bom yogu nuwatu wai ya dobima, na iya ye hetamaligauma. 43Matawuwuna saha to yogu hedehedede nige kwa lapulobaidi? Kaniyona ede yogu lauhekata ta nige kwa henuwadi. 44Komiu tamamiu ede Satani, yo yona nuwatu yabayababadi kwa henuwa bena kwa ginauliwatanidi. Iya taukaiꞌunu huyabagubaguna unai na ye laoma ee teina, yo iya hinage taukailupolupo, matawuwuna ede mamohoina wa nige kalinawai. Huyana ye hededelupolupo, meta iya kana kao mamohoina ye hemahemasalaha, matawuwuna ede iya taulaulaulupolupo, yo laulaulupolupo maudoidi tamadi ede iya. 45Na komiu nige kwa kawamamohoiyegau, matawuwuna ede yau hedehedede mamohoidi ya hedehededeidi. 46Hage, komiu luwamiu ne unai kaiteya gonowana ye hegilugau meta ya baꞌaya? Na ena hedehedede mamohoidi ya hedehedededi, ye saha to nige kwa kawamamohoiyeigau? 47Na Yaubada yona tamowai meta saha Yaubada ye hedededi kabo ye lapuidi. Na komiu saha Yaubada ye hedededi meta nige kwa lapuidi, matawuwuna ede komiu nige iya yona tamowai.” 48Kabo Dius tamowaidiyao wa se hededelau Yesu unai se wane, “Na kai ka hedede ta meta ye dudulai ka wane, kowa Samaliya tamowaina yo yaluwa yababana hesau ye luu kalimwai.”

Dius tamowaidiyao Yesu nige se kawamamohoiyei

49Yesu ye hededebui ye wane, “Yaluwa yababana nige kaliguwai, na yau meta Tamagu ya hekasisiyei, na iyamo komiu nige kwa hekasisiyegau. 50Yau nige hedebasaegau ya wasenei, na hesau meta hedebasaegau ne ye henuwa, na iya meta tauhekasa ede. 51Ya hededemamohoi kalimiuwai: Ena kaiteya yogu hedehedede ta ye miyawatani, meta iya taba nige boita ye hekalo.”

52Teina unai Dius tamowaidiyao se hededelau unai se wane, “Teina unai kabim ka kata meta yaluwa yababana luwam ne unai. Abelahama ye boitako doha hinage peloweta maudoidi, na iyamo ku hedede ku wane, ‘Ena kaiteya yogu hedehedede ta ye miyawatani, meta taba nige boita ye hekalo.’ 53Na idohagi? Kowa bena ku saekalili na kabo tamamai Abelahama? Iya ye boitako, yo peloweta maudoidi hinage se boitako. Na yom nuwatu meta bena kowa kaiteya?”

54Yesu ye hededebui ye wane, “Ena taba ya bom ya hedebasaeꞌuyoigau, meta yogu hedebasaeꞌuyoigau ne nige kaniyona, na tauhedebasaegau ede Tamagu. Na Tamagu ede kwa hedehedede meta komiu yomi Yaubada. 55Na iyamo iya nige kabina kwa kata, na yau kabina ya kata. Yo ena taba ya wane bena iya nige kabina ya kata meta yau taulaulaulupolupo doha komiu. Yau meta kabina ya kata yo yona hedehedede ya miyawatanidi. 56Tamamiu Abelahama ye henuwa bena yogu laoma mayadaina ne ye kita, na ye kitayako, ede ye gwauyalakalili.”

57Kabo Dius tamowaidiyao wa se hededelau unai se wane, “Kowa sola nige yom bolimai 50, na idohagi to ku hedede bena Abelahama ku kitayako?”

58Na Yesu ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Abelahama sola nige ye tubu na yau meta Yaubada maiyagu.” 59Teina debanawai weku se haidi na Yesu bena se lauwekui, na ye taukenokenowadam na numa tabuna wa ye pesagabaei na ye lau.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index