Search form

Maleko 11

Yesu se hailobai yo se hedebasae doha wasawasa Yelusalema unai

(Mataiyo 21:1-11; Luka 19:28-38; Yowane 12:12-19)

1Yesu ma kana bodao Yelusalema se hanahanawui, na se lage Betepage yo Betaniya Olibe koyana unai. Na kabo yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau 2na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau na matamiu ne unai magai gagilina hesau unai kwa lage, metai kabo donki natuna kwa kita se paihekahini duu unai, sola nige tamowai hesau ye tulisae unai. Kwa yailihai na kwa woyaiyama. 3Ena tamowai hesau ye henamaiyeigomiu ye wane, ‘Saha temeta kwa ginauli?’, kabo kwa wane, ‘Kama tanuwaga ye henuwa na mahana kubwakubwa mo unai kabo ye hetamaliꞌuyoiyama.’ ” 4Se lau ede donki natuna wa se kita duu unai se paihekahini. Se yaiyaili, 5na tamowai hekadi temenai se totolo se hededelau kalidiwai se wane, “Ye saha to donki natuna ne kwa yaili?” 6Yesu saha ye hedede kalidiwai wa gonogonowana hinage se hedede udiyedi ede suisui wa se talamyei. 7Donki natuna wa se woyai se leyama Yesu unai. Na kadi kwama se tolesaedi kewana ne unai, na Yesu ye tulisae unai. 8Tamowai hekadi kadi kwama se yesedi keda wa unai, na hekadi hinage kaiwa lagadi se bolidi na keda wa unai se yesedi. 9Kaiteyadi se baguna yo se mulita na Yesu maiyadi se laulau na se heyoheyoga se wane,

“Hosana!”*

“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanawai ku laoma!”*

10“Ka hedebasaego, kowa kama kulutubu Dawida kana isimulita. Ku laoma ku tanuwagaigai!”

“Yaubada galewa unai ta hedebasae!”

11Na kabo Yesu ye lusae Yelusalema na ye mwalae numa tabuna bakubakuna* unai na ginauli maudoidi ye kitasipwaidi. Na ye hetubu ye meimeilahi, unai numa tabuna bakubakuna wa ye pesagabae, na maiyana hekahekatao se uyo Betaniya.

Yesu kaiwa ye kawagulaiyei

(Mataiyo 21:18-19)

12Mala ye tom kabo Betaniya se laugabae se laulau na Yesu ye hasali. 13Kedalohawai ye kitalau kaiwa hesau* ma lugulugu na ye kita, ede kaniyona hesabana ye lau. Na ye kita wa meta lugugaibuna, matawuwuna kaiwa wa nige yona huyakaniyo. 14Ede Yesu kaiwa wa ye kawagulaiyei ye wane, “Taba nige tamowai hesau kaniyom ye kaiꞌuyoi.” Yona hekahekatao hedehedede wa se lapui.

Yesu taulokune ye henakudi se pesa numa tabuna bakubakuna unai

(Mataiyo 21:12-17; Luka 19:45-48; Yowane 2:13-22)

15Na kabo se lage Yelusalema ede Yesu ye mwalae numa tabuna bakubakuna unai. Na ye hetubu taulokune yo tauhemahemaisa ye henakudi se pesa. Yo hinage moni tauheduhedudu yodi hatahata ye kahalabuidi. Yo kaitalasam bunebunediyao taulokunedi yodi kabatutuli ye buikahalaedi. 16Na ye laugagayoidi tabu tamowai hesau lokune ye bahei na ye mwalae numa tabuna bakubakuna unai. 17Yona lauhekata wa unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Se kuliyako se wane:

‘Yogu numa tabuna meta tamowai maudoidi yodi kabatapwalolo.’ (Aisaiya 56:7)

Komiu kwa hai ye hemala taukaiwahali yo taukailupolupo yodi numa.” 18Taukaitalasam babadadi yo laugagayo taulauhekata hekadi yona hedehedede se lapui ede keda se wase bena taba idohagi kabo se unui. Na Yesu se matausiyei, matawuwuna ede tamowai gwaudi yona lauhekata wa se nokoei.

19Ye meimeilahi ede Yesu maiyana hekahekatao Yelusalema se laugabaei.

Sunuma gigibwalina Yesu ye lauhekatae

(Mataiyo 21:20-22)

20Malatomtom yena se laulau Yelusalema na kaiwa wa se kita meta ye wowoya yo ye pogi. 21Saha ye tubu wa Petelo nuwana ne unai ye sae ede ye hededelau Yesu unai ye wane, “Tanuwaga, ku kitalau! Lahi kaiwa wa ku kawagulaiyei wa ye pogi.” 22Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaubada kwa sunumai. 23Ya hededemamohoi: Ena kaiteya ye hededelau teina kuduli ta unai ye wane, ‘Ku tuudobiyego gabwa ne unai’, na nige ye nuwalabulabui, na ye sunuma mo bena yona kaibwada ne Yaubada kabo ye ginauli, meta kabo Yaubada ye ginauli. 24Unai ya hededelaowa, tapwalolo unai saha kwa kaibwadai na kwa sunumai meta kwa hainonohaiyako, kabo Yaubada ye leyawa. 25-26Na yomi huyatapwalolo Yaubada unai, na ena yomi pilipili kami kahao hekadi udiyedi, bena kwa nuwatugabaedi, metai kabo Yaubada tamamiu galewa unai yomi yababa hinage ye nuwatugabaedi.”*

Yesu yona gigibwali se henamaiyei

(Mataiyo 21:23-27; Luka 20:1-8)

27Kabo se lageꞌuyo Yelusalema unai na Yesu numa tabuna bakubakuna unai ye laulau, na kabo taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekata yo tamowai lakilakidi se laoma iya unai. 28Na se henamaiyei se wane, “Gigibwali sahasahana unai yo kaiteya yona gigibwali unai teina ginauli ta ku ginaulidi?” 29Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Hedehedede hesau kabo ya henamaiyeigomiu. Na ena yogu kwa hedehedede, kabo hinage ya hededelaowa kaiteya yona gigibwali unai teina ginauli ta ya ginaulidi. 30Yowane yona gigibwali haedi ye hai na ye hebahebabatiso? Yaubada unai o tamowai udiyedi? Hage, yogu kwa hedehedede.”

31Siya se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye hai’, iya kabo ye wane, ‘Ede ye saha to nige kwa kawamamohoiyei?’ 32O taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi’, kabo boda se heyababada.” (Na boda se matausiyedi, matawuwuna maudoidi Yowane se kitayako meta iya peloweta mamohoina.) 33Unai kabo se hededelau Yesu unai se wane, “Kai nige kabina ka kata.” Unai Yesu ye wane, “Yau hinage taba nige yomiu ya hedehedede kaiteya yona gigibwali unai ginauli ta ya ginaulidi.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index