Search form

Maleko 12

Taukitakitahetete yababadi palabolena

(Mataiyo 21:33-46; Luka 20:9-19)

1Na kabo Yesu ye hetubu ye hededepalabole tamowai lakilakidiyao wa kalidiwai ye wane, “Tamowai hesau wine koyana* ye kumai, na ye ganahetakikili, wine kaniyodi kabatamtam ye ginauli, yo kabayaiyaiwa numana ye kabi. Na kabo yona wine koyana ye mosei taukitakitahetete hekadiyo kalidiwai na ye lau magai hesau keda lohaloha unai. 2Wine yona huyakaniyo ye lage ede yona heyayai tauhaina hesau ye hetamali ye lau taukitakitahetete wa kalidiwai bena koya tanuwagana yona wine kaniyona ye haidi. 3Taukitakitahetete wa heyayai tauhaina wa se kelebesi yo se pidili, na se hetamali ye uyo ma nimagaibuna.

4Heyayai tauhaina hesau ye hetamaliꞌuyoi. Iya kuluna se koilapai yo se kabihenayaikaliliyei. 5Hinage hesau ye hetamaliꞌuyoi. Iya se koihemwaloi. Na gwaudi kabo ye hetamalidi se lau, meta hekadiyo se pidilidi yo hekadiyo se koihemwaloidi. 6Na kabo iya natuna tahunuwana ye bom mo maiyana se miyamiya. Na ye hetamalimulitai na ye nuwatui ye wane, ‘Yau natugu, unai kabo se hekasisiyei.’ 7Iyamo taukitakitahetete wa se koitalaliu se wane, ‘Teina ta koya tanuwagana natuna tahunuwana. Kwa laoma ta koihemwaloi, na koya ta kabo kita ta tanuwagai.’ 8Na se kelebesi se koihemwaloi na se gabaedikwaei gana dagelana wa unai.

9Koya tanuwagana kabo saha ye ginauli? Iya kabo ye laoma koya taukitakitahetetena wa ye unuhemwaloidi, na kabo wine koyana wa ye moselaei tamowai hekadi se kitahetete. 10Komiu taba kabina kwa kata Buka Tabuna unai saha se kuli wa,

‘Taukabinuma duu se subu na se tolehesuwala, na iyamo iya duu salibebe yo numa tauhebayaona ede.

11Teina Guiyau yona nuwatu na ye namwakalili matada ne unai.’ ” (Same 118:22-23)

12Yesu yona palabole wa Dius yodi tamowai lakilakidiyao wa se nuwatulobai meta siya kadi hedehedede, unai bena se pai. Iyamo boda wa se matausiyedi, unai ede se laugabaei.

Takisi monina hedehededena

(Mataiyo 22:15-22; Luka 20:20-26)

13Huya hesau kabo Paliseya tamowaidi yo Heloda yona tamowai hekadi se hetamalidi se lau Yesu unai yona hedehedede unai bena se henuwapwanopwano. 14Se lage iya unai kabo se wane, “Tanuwaga, ka kabina ka kata meta kowa ku dudulai. Tamowai nige ku matausiyedi, matawuwuna tamowai nige ku hekasisigaibuidi. Na Yaubada yona keda mamohoina mo ku lauhekataei. Ye dudulai kabo takisi ka mosei Sisa* unai o nige? 15Kabo ka tole o tabu ka toletole?”

Yodi kailupolupo Yesu ye kita na ye wane, “Idohagi to bena kwa lautonogigau? Hage, denali* hesau kwa leyama ya kita.” 16Ede denali wa se mosei Yesu unai na ye wane, “Teina kaiteya kana kao yo hesana?” Siya se wane, “Sisa.” 17Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ena Sisa yona, kwa mosei Sisa unai, na ena Yaubada yona kwa mosei Yaubada unai.” Siya kabo Yesu se nokoeikaliliyei.

Toloꞌuyoma tawasolana

(Mataiyo 22:23-33; Luka 20:27-40)

18Sadusiya* tamowaidi yodi nuwatu tauboiboita taba nige se toloꞌuyoma. Na se laoma Yesu se henamaiyei se wane, 19“Tanuwaga, Mose yona kulikuli unai ye wane, ena tamowai hesau ye boita, na mwanena ye miyamiya, na nige natunao, meta bena kana kaha hesau kwabulina ne ye tawasolai na natunao ye labasidi, kabo se hemala kana kaha wa natunao.* 20Huya hesau tamowai hesau natunao loheloheyao badodi haligigi-labui. Taubaguna ye tawasola, nige natunao, na ye boita. 21Kana kaha helabuina kwabuli wa ye tawasolai. Iya hinage nige natunao, na ye boita. Na hehaiyonadi ye tawasolai wa gonogonowana. 22Yodi haligigi-labui waihiu kesegana wa se tawasolai, na nige natudiyao. Sine wa kabo hinage ye boita. 23Badodi haligigi-labui wa meta waihiu wa se tawasolai, na toloꞌuyoma unai waihiu wa kabo kaiteya mwanena?” 24Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu yomi kabanuwapwanopwano ede teina. Yaubada yona hedehedede yo yona gigibwali nige kabina kwa kata. 25Huyana tauboiboita se toloꞌuyoma taba nige se tawasola yo taba nige se hetahetawasola. Na siya kadi kao kabo doha galewa aneludi. 26Na tauboiboita yodi toloꞌuyoma Mose yona buka unai saha ye kuli wa, idohagi to nige kwa nuwatui? Temenai, Yaubada ye taumasalaha kaiwa hesau unai, na kana kao doha kaiwa ye kalapulupululu. Na ye hededelau Mose unai ye wane,

‘Yau Abelahama yona Yaubada, yo Isako yona Yaubada, yo Yakobo yona Yaubada.’ (Esodo 3:6)

27Yaubada ta iya nige tauboiboita yodi Yaubada, na iya taumaumauli mo yodi Yaubada. Komiu nuwamiu se pwanopwanokalili.”

Laugagayo saesaekalilidi

(Mataiyo 22:34-40; Luka 10:25-28)

28Na laugagayo taulauhekata hesau ye laoma ede saha se hetahetaladi wa ye lapuidi. Ye nuwatulobai meta Yesu hedehedede namwanamwadi ye hedededi udiyedi, ede ye henamai Yesu unai ye wane, “Laugagayo maudoidi wa udiyedi meta sahasahana ye baguna ede?” 29Yesu ye wane, “Teina laugagayo saesaekalilina ede:

‘Isalaela tamowaidiyao, kwa lapulapui! Guiyau yoda Yaubada, iya Guiyau kesega mo. 30Unai Guiyau yom Yaubada ku gadosisiyei ma nuwam ye gehe, ma yaluwam ye gehe, yo ma nuwanuwatum ye gehe, yo ma bayaom ye gehe.’ (Dutelonomi 6:4-5)

Teina ta laugagayo bagubagunana. 31Helabuina ede teina:

‘Kowa helem taumiya tamowaina ku gadosisiyei, doha ku bom ku gadosisiyeigo.’ (Lewitikasi 19:18)

Teina laugagayo labui ta se saekalili na kabo hekadi wa.” 32Na kabo laugagayo taulauhekata wa ye hededelau Yesu unai ye wane, “Tanuwaga, saha ku hedede wa meta ye dudulai. Ye mamohoikalili meta Yaubada kesega mo, na nige Yaubada hesau, iya ye bom mo Yaubada. 33Yaubada bena ta gadosisiyei ma nuwada ye gehe, yo ma sonogada ye gehe, yo ma bayaoda ye gehe. Yo heleda taumiya tamowaina bena ta gadosisiyei, doha ta bom ta gadosisiꞌuyoida. Teina laugagayo ta se saekalili ede, na kabo kaitalasam gabugabudi yo kaitalasam hekadi.” 34Yesu ye kita meta tamowai wa ye sibasiba unai ye wane, “Kowa Yaubada yona basileiya ku hanahanawuiko.” Unai siya maudoidi luwadiyena nige hesau ye nuwabao ede nige saha hesau se henamaiꞌuyoi.

Dawida natuna hedehededena

(Mataiyo 22:41-46; Luka 20:41-44)

35Huya hesau kabo Yesu numa tabuna bakubakuna unai ye laulauhekata na ye henamaiyeidi ye wane, “Matawuwuna saha to laugagayo taulauhekata se hedede bena Keliso meta Dawida natuna? 36Yaluwa Tabuna yona gigibwali unai Dawida ye hedede ye wane,

‘Guiyau ye hededelau yogu guiyau unai ye wane,

“Nima tuutuuguyena ku tuli* ye lau ee kam waiunu ya toledi kaem guninaena

na se hemala kaem kabatoledi.” ’ (Same 110:1)

37Dawida Keliso hesana ye katai Guiyau. Na komiu yomi nuwatu saha, idohagi na iya hinage Dawida natuna?” Boda wa se lapui meta nuwadi se namwa.

Yesu laugagayo taulauhekata ye hededeheyababadi

(Mataiyo 23:1-36; Luka 20:45-47)

38Yona lauhekata wa unai Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Laugagayo taulauhekata kwa kitanamwanamwaedi. Yodi taitaihile udiyedi se henuwa bena kwama lohalohadi se luwuidi yo kabalokulokune udiyedi bena tamowai siya se hailobaidi, 39yo hinage sunago yo kabakaikaigogo udiyedi kabatutuli namwanamwadi se henuwadi. 40Na kwabukwabuli yodi numa se lupohaidi, yo yodi tapwalolo se helohadi bena kabo tamowai se nokoeidi. Tamowaidiyao ne Yaubada kabo ye hekamkamnakaliliyeidi.”

Kwabuli dehadehana yona kainauya

(Luka 21:1-4)

41Kabo Yesu ye tuli moni kabaꞌusaꞌusa dedekadiwai na ye kaikaikewa na boda se monimonitole. Tamowai monimonidi yodi moni lakilakidi se usaidi kabaꞌusaꞌusa wa kalodi udiyedi. 42Na kabo kwabuli dehadehana hesau ye laoma, na pene gagilidi labui ye usaidi. Pene labui wa lakidi meta se gagilikalili. 43Yesu yona hekahekatao ye yoganedima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi. Teina kwabuli ta kainauya lakilakikalilina ye tole, na kabo maudoidi ne. 44Matawuwuna ede siya yodi moni lakilakidi udiyedi na kabo hisa mo se haidi na se toledi, na iya yona deha unai yona moni maudoina kalinawai ye tolehegehe.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index