Search form

Maleko 14:53

Sunedeli Yesu se helauhetala

(Mataiyo 26:57-68; Luka 22:54-55 yo 63-71; Yowane 18:13-14 yo 19-21)

53Na kabo Yesu se woyai se laei taukaitalasam saesaena yona numa unai. Menai taukaitalasam tauwoyaidi, tamowai lakilakidi yo laugagayo taulauhekata maudoidi se koigogo.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index