Search form

Maleko 16

Yaubada Yesu ye hetoloꞌuyoi

(Mataiyo 28:1-8; Luka 24:1-12; Yowane 20:1-10)

1Sabati mayadaina gehena unai Maliya Magadala waihiuna, Maliya Yamesi sinana, yo Salome se lau yausi panepanedi se hemaisadi bena kabo Yesu se heyausi. 2Mayadai bagubagunana malatomtomna mahana ye dalasae kabo se dahalai se lau Yesu bwayabwayana unai. 3Na se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Bwayabwaya kawamatana unai weku wa kabo kaiteya ye buihai?” 4Na se kitalau bwayabwaya guduna weku lakilakina wa se kita meta kawamata wa dedekanawai. 5Na kabo se lusae bwayabwaya kalona wa unai na hewali hesau se kita meta se matausi. Kana kwama posiposina na ye tutuli tehakahakahatu unai. 6Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi! Yesu Nasaleta tamowaina se hesatauloyako wa kwa wasewasenei. Yaubada ye hetoloꞌuyoiyako, unai iya nige inai. Sola kabatolena wa kwa kita, iya nige inai. 7Na kwa lau yona hekahekatao yo Petelo yodi kwa hedehedede kwa wane, ‘Yesu kabo ye baguna ye lau Galili. Temenai kabo kwa kita doha ye hededenonohaiyako.’ ” 8Waiwaihiuwo wa se matausikalili yo se tabutabubu, unai bwayabwaya wa se pesagabae na se wasabu se lau. Na nige tamowai hesau yona se hedehedede, matawuwuna ede se matausikalili.*

Yesu ye taumasalaha Maliya Magadala waihiuna unai

(Yowane 20:11-18)

9Mayadai bagubagunana malatomtom gagilina unai Yesu ye toloꞌuyo na ye taumasalahabaguna Maliya Magadala waihiuna unai. Nabada wa unai yaluwa yabayababadi haligigi-labui Yesu ye hededehepesadi waihiuna ne unai.

10Maliya kabo ye lau Yesu yona hekahekatao wa yodi ye hedehedede. Siya meta sola ma nuwadubudi yo ma doudoudi. 11Na wasa wa se lapui meta Yesu ye toloꞌuyoko yo Maliya Yesu ye kitayako, na iyamo nige se kawamamohoiyei.

Yesu ye taumasalaha tauhemuliwatanina labui udiyedi

(Luka 24:13-35)

12Na kabo Yesu kana kao udoi unai ye taumasalaha tauhemuliwatanina labui udiyedi huyana se laulau magai hesau unai. 13Siya kabo se uyo Yelusalema unai kadi kahao yodi se hedehedede, na hinage nige se kawamamohoiyedi.

Yesu ye taumasalaha yona hekahekatao wa udiyedi na kabo yodi paisowa ye mosedi

(Mataiyo 28:16-20; Luka 24:36-49; Yowane 20:19-29)

14Na huyana Saudoudoi-kesega wa ma kaikaidi kabo Yesu ye taumasalaha udiyedi. Na ye dilaidi, matawuwuna se nuwakwailolo yo nige se kawamamohoi taukitana wa udiyedi. 15Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magai maudoidi kaiyaulina ta unai na Yaubada yona wasa namwanamwana kwa lauguguyaei tamowai maudoidi kalidiwai. 16Kaiteya ye kawamamohoiyeigau yo se hebabatisoi, Yaubada kabo ye hemauli. Na kaiteya nige ye kawamamohoiyeigau, Yaubada kabo ye hekamkamna. 17Taukawamamohoiyeigau ne kabo teina laulau ta se ginaulidi Yaubada yona gigibwali unai: Yau hesaguwai kabo yaluwa yabayababadi se hededehepesadi tamowai udiyedi. Yo kalina hekadi nige kabidi se kata kabo udiyedi se hedehedede. 18Siya kabo mwata kaikaikalasidi nimadi udiyedi se haidi, yo ena kaikailewa se numa, taba nige se boita. Yo ena nimadi se tolesaedi taukasikasiyebwa udiyedi, kabo se namwanamwa.”

Yaubada Yesu ye hai ye sae galewa

(Luka 24:50-53)

19Guiyau Yesu yona hedehedede gehena unai meta kabo Yaubada iya ye hai ye saei galewa. Temenai Yaubada nimatutuna unai ye tuli.

20Yesu yona hekahekatao kabo se lau magai maudoidi se tauhetakikilidi na se lauguguya tamowai maudoidi kalidiwai. Na Guiyau maiyadi, yo yodi lauguguya ye hemamohoiyedi laulau gigigigibwalidi udiyedi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index