Search form

Mataiyo 10

Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui ye hetamalidi se lau se lauwasi

(Maleko 3:13-19 yo 6:7-13; Luka 6:12-16 yo 9:1-6)

1Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye yoganedi na gigibwali ye mosedi bena yaluwa yabayababadi se hededehepesadi yo tamowai kadi kasiyebwa udoiꞌudoi se henamwanamwadi. 2Taupaisowa ye hetamalidi wa hesadiyao ede teina:

Bagubagunana ede Simona, hesana hesau meta Petelo, yo kana kaha Andeleya.

Yamesi Sebedaiyo natuna, yo kana kaha Yowane.

3Pilipo yo Batolomaiyo,

Tomasi yo Mataiyo, iya takisi tautanotano,

Yamesi Alepaiya natuna, yo Tadaiyo,

4Simona Tauhaikabi, yo Yudasi Isakaliyota, Yesu kana tauwalohai.

5Tatao saudoudoi-labui wa Yesu ye guguyaidi na ye hetamalidi ye wane, “Tabu kwa laulau dagela tamowaidiyao yo Samaliya tamowaidi yodi magai udiyedi, 6na kwa lau Isalaela tamowaidiyao mo udiyedi, siya doha mamoe gegegegediyao.* 7Kwa lau na kwa wasaduwai kwa wane, ‘Galewa basileiyana ye hanahanaumako.’ 8Taukasikasiyebwa kwa henamwanamwadi, tauboiboita kwa hemauliꞌuyoidi, taulepelepela kwa heꞌaꞌadi,* yo yaluwa yabayababadi kwa hededehepesadi. Kainauya ta kwa haimoei nige maisana, unai kwa kainauyaei, tabu maisana. 9-10Tabu moni, tobwa, kwama, buti, yo tuke kwa laulaubaheidi yomi lau ne unai. Matawuwuna ede tamowai bena taupaisowa se saguidi.

11Ena magai hesau unai kwa lage meta tamowai namwanamwana hesau kwa wasenei na yona numaena kwa miya kana siga kwa dahalai. 12Huyana kwa mwalaesae numa ne unai meta yomi lautoki kwa mosei kwa wane, ‘Nuwadaumwali kwa hai!’ 13Ena numa ne tamowaidiyao se namwa, meta yomi nuwadaumwali ne kwa tole kalidiyena. Ena nige se namwa, meta yomi nuwadaumwali ne kwa haiꞌuyoi. 14Ena magai hesau nige se yogaisinigomiu o se lapulaowa kalimiuyena, meta kaemiu mukalidi kwa koinihinihiyedi* na magai ne kwa laugabae. 15Ya hedededudulai kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai meta kadi hekamkamna se lakikalili, na kabo Sodoma yo Gomola.

16Ya hetamaligomiu ta kami kao doha mamoe se lulau kedewa kaikaikalasidiyao udiyedi. Unai bena kwa sonoga doha mwata, yo tabu yababa hesau kalimiuyena, doha bunebune. 17Bena kwa kitakitanamwanamwa, tamowai kabo se haigomiu yo se laegomiu magai yona laugagayo taukitahetetena udiyedi na se helauhetalagomiu, yo hinage sunago udiyedi kabo se pidiligomiu. 18Yau debagu ena kabo se haigomiu na se laegomiu wasawasa yo gabana matadiyena, bena kwa hemala galewa basileiyana wasana tauhededehemasalahana siya yo dagela tamowaidiyao udiyedi. 19Na huyana se haigomiu meta tabu kwa mode bena saha yo idohagi kabo yomi hedehedede. Huyana ne unai kabo hedehedede se masalaha. 20Matawuwuna hedehedede kwa hedededi ne meta nige komiu, na Tamamiu Yaluwana ye hemasalahadi kalimiuyena na kwa hedededi.

21Tatao kadi kahao kabo kadi se walohai, yo tama kabo natudiyao se kabidi doha tenem hinage. Natu kabo se tolo na sinadiyao yo tamadiyao se hewaiunudi na se mosegabaedi tauꞌunuhemwaloidi udiyedi. 22Tatao maudoidi kabo se subugomiu yau debaguyena. Na kaiteya ye miyatahitahi kana siga gehena unai, kabo mauli ye lobai. 23Ena magai hesau unai se hewaiunugomiu meta kwa yabubu kwa lau magai hesau. Hedehedede ta meta mamohoi, yo hinage ya hededelaowa meta nige gonowana Isalaela magaidiyao kwa lauhegehedi na kabo Tau Natuna ye uyoma. 24Nige gonowana wawaya hesau ye saekalili na kabo tauhekatana. Yo hinage nige gonowana taupaisowa ye saekalili na kabo kana tanuwaga. 25Ena wawaya ye sonoga doha tauhekatana meta ye namwa, yo ena taupaisowa se kabi doha kana tanuwaga, meta ye namwa. Ena numa tanuwagana* se hedede meta iya yaluwa yabayababadi kadi tanuwaga Belesebulu, kabo numa ne tanuwagana kana bodao* hinage se hededeheyababakaliliyeidi.

26Unai, tabu kwa matausiyedi! Ginauli yo nuwatu wadawadamdi maudoidi kabo se masalaha. 27Boniyaiyena saha ya hedededi wa kabo kwa hededeꞌuyoidi mayadaiyena, yo saha beyamiuyedi ya hededegadigadiguguyedi wa kabo numa kewadi udiyedi kwa hededehelakidi.

28Tabu buluma tauhemwaloina kwa matausiyedi, na siya nige gonowadi yaluwa se hemwaloi. Na Yaubada mo bena kwa matausiyei, matawuwuna iya gonowana buluma yo yaluwa ye unuhemwaloidi kaiwa kalakalasina unai.

29Pene kesega unai gonowana pekopeko labui ta hemaisadi. Na Tamamiu galewa ne unai ye nuwatukaliliyedi. Taba hesau ye beku, meta kabina ye kata. 30Yo hinage kulumiu maiyawadi meta ye hasilidiko. 31Unai tabu kwa matausi. Komiu kwa saekalili na kabo pekopeko yawoina. Yaubada meta ye kitahetetenamwanamwaegomiu.

32Kaiteyadi se kawanamwanamwaegau boda udiyedi meta yau yogu tehaena kabo hinage ya kawanamwanamwaedi Tamagu galewa ne unai matanaena. 33Na kaiteyadi se uhalaegau boda udiyedi, kabo hinage ya uhalaedi Tamagu galewa ne unai matanaena.

34Tabu yomi nuwatu bena ya laoma ta na nuwadaumwali ya mosei kaiyaulina ta unai. Nige! Na ya laoma ta meta kelepa ya mosei.* 35Ya laoma ta bena

‘tau ma tamana,

sine kabo ma sinana,

yo sinehelam ma lawana kabo se haihewahewaiunuꞌuyoidi.

36Tamowai kana waiunu ede kabo yona numakalo tamowaidiyao.’ (Maika 7:6)

37Kaiteyana tamana yo sinana ye gadosisikaliliyedi na kabo yau, iya nige gonowana yau yogu. Yo ena kaiteya natuna tau o sine ye gadosisikaliliyedi na kabo yau, iya nige gonowana yau yogu. 38Yo kaiteya nige ye henuwa yona sataulo ye bahei yo ye hemuliwatanigau* meta iya nige gonowana yau yogu. 39Kaiteya yona mauli ye nuwatukaliliyei meta nige gonowana mauli ye lobai. Na kaiteya yona mauli ye mosegabaei yau debaguyena, iya kabo mauli ye lobai.

40Kaiteya ye yogaisinigomiu, yau hinage ye yogaisinigau. Yo kaiteya ye yogaisinigau meta tauhetamaligau hinage ye yogaisini. 41Kaiteya peloweta hesau ye yogaisini matawuwuna iya peloweta, yona kainauya kabo gonogonowana doha peloweta. Yo kaiteya tamowai dudulaina hesau ye yogaisini matawuwuna iya tamowai dudulaina, iya yona kainauya kabo gonogonowana doha tamowai dudulaina yona kainauya. 42Yo hinage ena tamowai hesau yona sagu gagilina doha waila kaputina ye mosei tausunumaegau tamowaina hesau unai matawuwuna iya tauhemuliwatanigau, mamohoi iya maisana kabo ye hai.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index