Search form

Mataiyo 11

Yowane Babatiso yona henamai

(Luka 7:18-35)

1Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye hededehasahasaidi ye gehe, na kabo ye dahalai ye lau Galili magaidi udiyedi ye lauhekata yo ye lauguguya.

2Na Yowane Babatiso meta numatutugudu unai, na Keliso yona paisowa wa wasana ye lapui na ye nuwalabulabui, ede yona hekahekatao ye hetamalidi se lau Yesu unai 3bena se henamaiyei se wane, “Mamohoina kowa Kelisona ede ka nayanayai wa, o sola tamowai hesau ka nayanayai kabo ye laoma?” 4Yesu ye hededebui ye wane, “Kwa uyo na saha kwa lapuidi yo kwa kitadi wa Yowane yona kwa hedehedede, 5meta taumatagibugibu matadi se lala, taubunibuni se laulau, taubonubonu se namwanamwaꞌuyo, beya kolakoladi se lapulapuiꞌuyo, tauboiboita se toloꞌuyo, yo taudehadeha wasa namwanamwana se lapulapui. 6Na kaiteya tamowai nige ye nuwalabulabuiyeigau, Yaubada iya ye kitahenamwa.”

Yesu Yowane ye hededehemasalaha

7Yowane yona hekahekatao se dahalai se lau, na kabo Yesu Yowane wasana ye hedehededei boda wa udiyedi, ye wane, “Ginauli saha hesabana kwa lau balabala ne unai bena kwa kita? Nuwana lagau yaumai ye yuhisaei yo ye yuhidobiyei?* 8O yomi nuwatu bena tamowai hesau yona kaleko wasawasadi kwa kita? Tamowai kaleko wasawasadi se likwalikwadi, siya wasawasa yodi numa udiyedi se miyamiya. 9O nuwana kwa lau bena peloweta hesau kwa kita? Mamohoi, Yowane iya peloweta. Na iyamo ye saekalili na kabo peloweta hekadi. 10Iya tamowaina ede wasana peloweta Malakai ye kulinonohaiyako buka tabuna unai:

‘Yogu tauwasaduwai kabo ya hetamalibagunaiyawa,

iya yom kamwasa taukabinonohaina.’ (Malakai 3:1)

11Ya hededemamohoi kalimiuyena: Tanoubu ta unai tamowai maudoidi udiyedi nige hesau Yowane Babatiso ye saedikwai. Na iyamo tamowai gaibu galewa basileiyana unai taumiya, iya ye saekalili na kabo Yowane. 12Yowane yona huyaena ye hetubu ye laoma teina huya ta meta galewa basileiyana wa ye laki ye lau ma bayaona, na tamowai se bado se kaipate ma gigibwalidi bena se lusae basileiya wa unai. 13Mose yo peloweta maudoidi ye lau ee Yowane yona huyaena, siya Galewa basileiyana wasana se hedehededei. 14Na ena taba yodi hedehedede wa kwa kawamamohoiyedi, kabo kwa nuwatulobai meta Yowane iya ede Eliya se hededenonohaiyako meta kabo ye laoma. 15Kaiteyadi gonowana se lapulapui bena se lapulapuinamwanamwa!”

16Na Yesu yona hedehedede ye tubei ye wane, “Teina isi ta tamowaidiyao,* saha unai kabo ya hekaigonogonowaidi? Siya doha wawayao bakubakuyena se tuli na kadi kahao se yogayoganedi se wane, 17‘Higo ka yuhidi, na nige kwa sobu. Siyayau wanadi ka wanaidi, na nige kwa dou.’ 18Yowane ye laoma na ye kaihudi, na numanuma bayabayaodi nige ye numa, na iyamo se wane, ‘Yaluwa yababana hesau ye luwu iya unai.’ 19Tau Natuna ye laoma ye kaikai yo ye numanuma, na se wane, ‘Iya tamowai botabotaina yo numanumana, takisi tautanotano yo yababa tamowaidi kadi kaha.’ Na iyamo sibasiba kabahemamohoina ede tamowai yona laulau unai.”

Yesu tamowai nige se nuwabui ye guguyaidi

(Luka 10:13-15)

20Na Yesu Isalaela magaidiyao hekadiyo ye dilaidi, matawuwuna ede laulau gigigigibwalidi se bado udiyedi ye ginaulidi, na nige se nuwabui. Ye wane, 21“Ahani mo komiu, Kolasin yo Betesaida tamowaidiyao, yababa lakilakina kabo kwa hekalo. Laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi kalimiuyena wa, taba ya ginaulidi magai yabayababadi Taiya yo Sidona udiyedi, meta tamowaidiyao kabo se nuwabuiko, na yodi nuwabui ta unai meta kabo kaleko kadi kao doha baiki se luwuidi yo taudi maudoidi se hekahusadi. 22Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai kamkamna lakilakina kabo kwa lobai, na kabo Taiya yo Sidona tamowaidiyao.

23Na komiu Kapelenauma tamowaidiyao, bena kabo Yaubada ye lausinigomiu kwa sae galewa ne? Taba nige! Kabo kwa dobi kamkamna magaina unai! Laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi kalimiuyena wa, taba ya ginaulidi Sodoma* unai, meta teina mayadai ta unai kabo Sodoma sola ma miyana. 24Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai kamkamna lakilakina kabo kwa lobai, na kabo Sodoma tamowaidiyao.”

Kaiteya gonowana Yaubada kabina ye kata

(Luka 10:21-22)

25Mahanana ne unai Yesu ye gwauyala na ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, kowa tanoubu yo galewa yodi Guiyau. Ya hedebasaego matawuwuna ginauli maudoidi ta ku tolewadamdi na tausonoga yo tausibasiba nige gonowana se nuwatulobaidi. Na tamowai gaibu udiyedi ginauli ta ku tolehemasalahadi na se nuwatulobaidi. 26Tamagu, teina ta yom nuwatu mamohoina ede.”

27Na kabo ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Nuwatu maudoidi tamagu ye ledima bena ya ginaulidi. Iya ye bom mo kabigu ye kata, na yau* ya bom mo tamagu kabina ya kata, yo hinage yogu kaisunuwa tamowaidi udiyedi tamagu ya hededehemasalaha na kabina se kata.”

Kabakaiyawasi ede Yesu

28Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yomi taulauhekata laugagayo bayabayaodi se hekatagomiu, na laugagayo ne miyawatanidi meta doha bahebahe polopolohedi. Ena kwa kaikaipatekalili bena laugagayo wa kwa miyawatanidi na unai kamnamiu se yababa, meta kwa laoma kaliguwai, kabo kabakaiyawasi kwa lobai. 29Yau ya nuwabiga yo ya nuwadobidobi, unai yogu lauhekata kwa haidi na kwa miyawatanidi, kabo nuwamiu se talu, 30matawuwuna yogu lauhekata ne ye biga, yo kabo bahebahe malamalahena ya leyawa kwa bahei.” *

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index