Search form

Mataiyo 12

Ma labui Yesu ye hekitada meta iya Sabati guiyauna

Sabatiyena Yesu yona hekahekatao witi kaniyodi se gigidi

(Maleko 2:23-28; Luka 6:1-5)

1Sabati hesau unai Yesu maiyana hekahekatao se laulau kabo witi koyana hesau se tauduwaduwali se lau. Na se hasali ede witi kaniyodiyao se gigidi na se kaidi.2Na Paliseya tamowaidi hekadi se kitadi ede se hededelau Yesu unai se wane, “Ku kita ne! Yom hekahekatao meta Sabati laugagayona se utusi!” 3Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Huyana Dawida ma kana hewahewaliyo se hasali na saha ye ginauli wa wasana kwa hasili o nige? 4Ye lusae Yaubada yona numa unai na pwalawa hetahetabuna ye hai ede se kai. Unai laugagayo se utusi matawuwuna ede pwalawa tabuna ta meta taukaitalasam mo gonowana se kai. 5Yo Mose yona laugagayo kwa hasili o nige? Ye wane meta taukaitalasam numa tabuna unai Sabati maudoina yodi paisowa se ginaginauli na unai Sabati laugagayona se utusi, na iyamo nige kadi gilu. 6Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Tamowai hesau iya ede inai meta ye saekalili na kabo numa tabuna laugagayona. 7Yaubada yona hedehedede ye wane,

‘Katekamkamna mo ya henuwa, na nige kaitalasam.’ (Hoseya 6:6)

Taba hedehedede ta kaniyona kabina kwa kata, meta nige gonowana tamowai ta kwa hegilugaibuidi. 8Matawuwuna ede Tau Natuna iya Sabati guiyauna ede.”

Yesu tamowai nimana basabasana ye henamwanamwa Sabati unai

(Maleko 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Tenem teha ne ye laugabae kabo ye lau na ye mwalaesae yodi sunago unai. 10Menai meta tamowai hesau nimana ye gagili yo ye basabasa. Na Paliseya tamowaidiyao wa se kaipate bena Yesu se hegilu, unai iya se henamaiyei se wane, “Taba Sabatiyena tamowai hesau ta kabihenamwanamwa, kabo laugagayo ta utusi o nigele?” 11Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ena taba Sabatiyena hesau yom mamoe ye bekudobi duhaena, kabo ku lau ku tabeisiniꞌuyoi o nige? 12Na tamowai meta ye saekalili na kabo mamoe! Unai ye namwa mo taba Sabatiyena laulau namwanamwana ta ginauli.”

13Na kabo ye hededelau tamowai wa unai ye wane, “Nimam ku tuuhedudulai!” Ede nimana wa ye tuuhedudulai, na ye namwanamwa doha nimana hesauna wa. 14Ede Paliseya tamowaidiyao wa se pesa na se koitalaliu taba idohagi na Yesu bena se unuhemwaloi.

Yesu Yaubada yona kaisunuwa tamowaina ede

15Yesu yodi nuwatu wa kabina ye kata, unai magai wa ye laugabaei. Bodalakilaki iya se hemuliwatani, na yodi taukasikasiyebwa maudoidi ye henamwanamwadi. 16Na ye guguyaidi bena tabu se hedehededehemasalaha meta iya kaiteya. 17Teina unai Yaubada kalinana peloweta Aisaiya ye hedededi wa se laoma se mamohoi, doha ye wane:

18“Teina ta yogu kaisunuwa tamowaina, yo iya yogu heyayai tauhaina tamowaina ede.

Iya ya gadosisiyei, yo ya gwauyalakalili kalinawai.

Yaluwagu kabo ya mosei iya unai

na yogu kabihemauli wasana kabo ye hededehemasalaha dagela tamowaidiyao udiyedi.

19Iya taba nige ye haikawayagala, yo taba nige ye kalinalakilaki.

Hinage tamowai keda udiyedi nige gonowana kalinana se lapuidi.

20Tamowai basabasadi taba nige ye heyababadi,

yo yodi sunuma gagilidi taba nige ye haigabaedi*

kana siga yodi dudulai ye moseidi.

21Kabo tamowai maudoidi yodi sunuma se tole iya hesanaena.” (Aisaiya 42:1-4)

Kaiteya yona gigibwaliyena Yesu ye paipaisowa

(Maleko 3:20-30; Luka 11:14-23)

22Na kabo tamowai hesau se woyaiyama Yesu unai. Tamowai wa matagibugibuna yo unaꞌunana, matawuwuna yaluwa yabayababana iya ye luwui. Na Yesu ye henamwanamwa, kabo ye hedehedede yo matana se lala. 23Na boda wa se siliyata na se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina ta nuwana Keliso, Dawida Natuna?”

24Na huyana Paliseya boda yodi hedehedede wa se lapui ede se wane, “Teina tamowai ta meta nige yona gigibwali, na yaluwa yabayababadi kadi tanuwaga Belesebulu yona gigibwaliyena yaluwa yabayababadi ye hededehepesadi.”

25Na Yesu yodi nuwanuwatu wa kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Taba basileiya hesau ye bom ye lulululuꞌuyoi, meta taba nige yona namwa hesau ye lobai. Yo taba magai hesau o numa hesau tamowaidiyao se bom se haitoledagelaꞌuyoidi, kabo se bom se hetatagwaligwaliꞌuyoidi. 26Taba Satani ye bom ye hededehepesaꞌuyoi, meta iya ye bom ye hewaiunuꞌuyoi, na yona basileiya kabo idohagi na ye tolobayao?

27Kwa wane bena Belesebulu yona gigibwaliyena yaluwa yabayababadi ya hepesadi. Yo kami kahao hinage yaluwa yabayababadi se hededehepesadi. Na yomi nuwatu saha, kaiteya yona gigibwaliyena se paipaisowa? Unai siya kabo se lauhegilugomiu meta kwa laupwano. 28Na ena yau Yaubada Yaluwana yona gigibwaliyena yaluwa yabayababadi ya hededehepesadi, meta Yaubada yona basileiya ye laomako.

29Yo hinage nige gonowana taukaiwahali hesau ye mwalae tamowai yasiyasiyalana yona numa unai na yona gogo ye haigaibuidi. Yasiyala wa bena ye paibagunai, na kabo gonowana yona gogo wa ye kaiwahalidi.

30Kaiteya nige ye hemuhemuliwatanigau, iya meta tauhewaiunugau. Yo kaiteya nige ye sagusaguigau yogu paisowa ta unai meta iya paisowa ta tauhetatagwaligwalina. 31Unai ya hededelaowa, Yaubada kabo yababa maudoidi yo hinage Yaubada hededeheyababana maudoidi ye nuwatugabaedi, na ena tamowai hesau Yaluwa Tabuna ye hededeheyababa, taba nige yababa ne nuwatugabaena. 32Hinage ena kaiteya Tau Natuna ye hededeheyababa, Yaubada kabo yababa ne ye nuwatugabaei. Na ena kaiteya Yaluwa Tabuna ye hededeheyababa, taba nige yababana ne nuwatugabaena mayadai ta unai yo huya se laolaoma matadaena.

33Kaiwa namwanamwana meta kaniyona namwanamwadi, yo kaiwa yababana meta kaniyona yababadi. Kaiwa kabakitalobaidi ede kaniyodi udiyedi. 34Komiu meta doha mwata yabayababadi! Idohagi to bena hedehedede namwanamwadi kwa hedededi? Nuwanuwatu saha nuwada ne unai ye mwayau meta kabo kawadaena ta hededegabaedi. 35Tamowai namwanamwana nuwana meta nuwanuwatu namwanamwadi udiyedi ye mwayau, unai iya yona hedehedede kabo se namwa. Yo tamowai yababana nuwana meta nuwanuwatu yababadi udiyedi ye mwayau, unai iya yona hedehedede kabo se yababa. 36Na ya hededelaowa, Yaubada yona huyahineli mayadaina ne unai kabo tamowai maudoidi se tolo Yaubada matanaena na hedehedede yababadi saha se hededediko wa maudoidi kabo se hededehemasalahadi. 37Yomi hedehedede ne udiyedi kabo ye hegilugomiu, yo yomi hedehedede ne udiyedi kabo yailihai kwa lobai.”

Peloweta Iyona hekihekinoina

(Maleko 8:11-12; Luka 11:29-32)

38Na kabo Paliseya tamowaidiyao yo laugagayo taulauhekataena hekadiyo se laoma Yesu unai se wane, “Taulauhekata, ka henuwa bena laulau gigigigibwalina hesau ku ginauli na ka kita.” 39Na Yesu ye hededebui ye wane, “Teina isi ta tamowaidiyao se yababa na Yaubada nige se sunumaei,* na iyamo se henuwa bena laulau gigigigibwalidi ya hekitadi. Na taba nige laulau gigigigibwalina hesau kwa kita, na hekihekinoi kesega mo kabo unai kwa kitalau ede peloweta Iyona hekihekinoina. 40Iya meta mayadai haiyona yo boniyai haiyona yama lakilakina boganaena ye miyamiya. Gonogonowana doha hinage Tau Natuna kabo mayadai haiyona yo boniyai haiyona bwayabwayaena ye miya.

41Yaubada yona huyahineli mayadaina ne unai Ninewa tamowaidiyao kabo se tolo na teina isi ta tamowaidiyao se hegiludi, matawuwuna ede Iyona yona lauguguyaena Ninewa tamowaidiyao wa se nuwabui. Na mayadai ta unai tamowai hesau ye saekalili na kabo Iyona, iya ede maidamiu.

42Huyahineli mayadaina ne unai magai Siba* yodi wasawasa waihiuna kabo hinage ye tolo na teina isi ta tamowaidiyao ye hegiludi, matawuwuna kedalohalohaena ye laoma bena Solomona yona hedehededesonoga ye lapuidi. Na tamowai hesau iya ede inai, ye sonogakalili na kabo Solomona.”

Yaluwa yabayababadi yodi kabikabi

(Luka 11:24-26)

43Kabo Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Huyana yaluwa yabayababana tamowai hesau ye pesagabaei meta ye lau balabalagaibuyena na yona kabakaiyawasi ye wase, na nige hesau ye lobai. 44Kabo ye wane, ‘Hage, ya uyo numa ya laugabaei wa unai.’ Ye lageꞌuyo numa wa ye kita meta se kuya heꞌaꞌa yo se gwaugogonamwanamwaei, na nige taumiyaina. 45Kabo ye lau yaluwa yabayababakalilidi haligigi-labui ye woyaidima numa wa unai se lusae na se miya. Ede tamowai wa yona mauli ye yababakalili na kabo yona mauli bagubagunana wa. Teina isi yababana ta yodi mauli kabo hinage gonogonowana doha tenem.”

Yesu kehanao

(Maleko 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Numakaloyena, Yesu sola ma hedehededena boda wa udiyedi, na sinana yo kana kahao se laoma ede dagela wa unai se nayanayai, bena kabo iya maiyadi se hedehedede. 47Na tamowai hesau ye hededelau Yesu unai ye wane, “Sinam yo kam kahao ede dagela ne unai, se henuwa bena se kitago.” 48Kabo Yesu ye hededelau tauhedehedede wa unai ye wane, “Kaiteya iya sinagu, yo kaiteyadi kagu kahao ede?” 49Ye nimahelelelau yona hekahekatao udiyedi na ye wane, “Ku kitadi, teina sinagu yo kagu kahao ede. 50Matawuwuna kaiteya Tamagu galewa ne unai yona nuwatu ye lauwatani meta iya kagu kaha, lougu, yo sinagu ede.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index