Search form

Mataiyo 16

1st draft begin 06-Nov-2006, United Church Group (Mark Diawa and others, together with Rainer Oetzel)

Paliseya yo Sadusiya se henuwa bena galewa hekihekinoina hesau se kita

(Maleko 8:11-13; Luka 12:54-56)

1Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao hekadi se laoma Yesu unai bena se lautonogi. Na se kaibwadai taba bena galewa hekihekinoina hesau* ye ginauli se kita.

2Ye hededelau udiyedi ye wane, “Meimeilahiyena kwa wane, ‘Huya kabo ye namwa, matawuwuna ede mahana ye dui na yada ne ye pululu.’ 3Na malatomtom yena kwa wane, ‘Mayadai ta kabo huyayababa, matawuwuna ede mahana ye dalasae na yada ne ye pululu yo huya ye toleyaloyalohi.’ Huya kadi kao gonowana kwa hededehemasalahadi, na idohagi to teina saha se tubutubu ta meta nige gonowana kaniyodi kwa nuwatulobaidi. 4Komiu yomi nuwanuwatu se yababa na Yaubada nige kwa kawamamohoiyei, na kwa henuwa bena taba laulau gigigigibwalina hesau kwa kita. Na taba nige hesau kwa kita, na kesega mo kabo ya hekitagomiu, iya ede saha ye tubu Iyona peloweta unai wa.” Kabo Yesu ye laugabaedi na ye lau.

Paliseya yo Sadusiya yodi yisti

(Maleko 8:14-21)

5Galili Gabwana unai se kawasi se lau na Yesu yona hekahekatao wa se nuwaluluhi ede nige pwalawa se bahei.

6Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Matamiyao se nega, na Paliseya yo Sadusiya yodi yisti kwa kaihaleidi.”

7Hekahekatao wa se bom nuwatu wa se hetahetala se wane, “Yona hedehedede ta kaniyona ede pwalawa nige ta bahei.”

8Saha se hetahetala wa meta Yesu kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to yomi sunuma se gagili, na kwa bom pwalawa hedehededena kwa hedehededei? 9Nuwana sola nige kwa nuwatulobai? Hage pwalawa haligigi wa kwa nuwatuidi, ya soiyedi boda 5,000 se kai na kadi kaitole kwa tanoi na kwa usagogoi meta bosa badona hisa? 10Yo hinage taba pwalawa haligigi-labui wa kwa nuwatuidi! Ya soiyedi boda 4,000 se kai na kadi kaitole kwa tanoi na kwa usagogoi meta bosa hisa? 11Idohagi to nige kwa nuwatulobai meta yau nige pwalawa ya hetahetala? Na bena Paliseya yo Sadusiya yodi yisti unai komiu kwa kitaheteteꞌuyoigomiu.” 12Unai kabo se nuwatulobai meta iya nige pwalawa kadi yisti ye hetahetala, na Paliseya yo Sadusiya yodi lauhekata bena se kaihaleidi.

Petelo Yesu ye hededehemasalaha

(Maleko 8:27-30; Luka 9:18-21)

13Yesu maiyana hekahekatao se lage Sisaliya Pilipi tehana unai, kabo yona hekahekatao wa ye henamaiyedi ye wane, “Hage yogu kwa hedehedede, tamowai maudoidi yodi hededehemasalaha meta Tau Natuna iya kaiteya?” 14Ede se wane, “Hekadi se hedede meta kowa Yowane Babatiso, hekadi se wane kowa Eliya, hekadi se wane kowa Yelemaiya, yo hekadi se wane kowa peloweta hesau.” 15Na ye wane, “Na hage kwa hededehemasalaha yau meta kaiteya?” 16Ede Simona Petelo ye hededelau unai ye wane, “Kowa meta Keliso, Yaubada maumaulina natuna.” 17Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Simona, Iyona natuna, kowa gonowana ku gwauyala!* Teina nuwatu ta meta nige ku bom yom sonoga unai ye laoma, na nuwatu ta meta tamagu galewa ne unai ye hemasalaha kalimwai. 18Unai ya hededelaowa, kowa meta Petelo,* na teina weku ta unai kabo yogu dubu ya kabi. Na boita nige gonowana ye hekaiyawasi.* 19Gigibwali ya leyawa na bena Yaubada yona tamowai ku kedabagunaedi. Laulau sahasahadi ku laugagayoidi tanoubu ta unai, meta Yaubada hinage ye laugagayoidi galewa ne unai. Na laulau sahasahadi ku kitahenamwadi, meta Yaubada hinage ye kitahenamwadi.” * 20Kabo ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede meta yau Kelisona* ede.”

Yesu yona boita ye hededenonohai

(Maleko 8:31-33; Luka 9:22-27)

21Huyana ne unai Yesu ye hetubu yona hekahekatao ye hekatadi na ye hededehemasalaha meta bena taba ye lau Yelusalema. Temenai Dius babadadiyao yo taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena kabo iya se hekamkamna yo iya kabo se unuheboita, na mayadai hehaiyonana unai kabo Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi na ye mauli. 22Kabo Petelo Yesu ye woyahesuwala na ye dilai ye wane, “Guiyau, teina ginauli ta taba tabu se tubutubu kalimyena.” 23Yesu ye kitabui Petelo ye kaikewai na ye hededelau unai ye wane, “Ku tausuwala, kowa Satani! Kowa ku hemala yau yogu kabakalabesibesi. Kowa nige Yaubada yona nuwanuwatu ku nuwatuidi, na tamowai mo yodi nuwanuwatu udiyedi ku nuwanuwatu.”

24Na kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao udiyedi ye wane, “Taba hesau ye henuwa bena ye hemuliwatanigau, meta iya ye bom ye nuwagabaeꞌuyoi, na yona sataulo ye bahei na ye hemuliwatanigau. 25Kaniyona ede ena hesau ye henuwa bena yona mauli ye bom ye kitahetete, meta kabo yona mauli ye kabisapuli. Na ena debaguyena hesau yona mauli ye nuwagabaei, kabo yona mauli ye lobaiꞌuyoi. 26Yo ena tamowai hesau tanoubu ta maudoudoina bena iya yona, na ye bom yaluwana ye heyababaꞌuyoi, kabo saha namwanamwana ye hai? Saha unai kabo yaluwana ye hemaisahaiꞌuyoi? 27Matawuwuna ede Tau Natuna kabo ye uyoma Tamana yona namanamaliyena, maidanao yona anelu. Huyana ne unai tamowai kesega kesega yona mauliyena saha ye ginauliyako wa unai kabo maisana ye mosei. 28Ya hededemamohoi: Hekadiyo inai tautotolo ta meta taba nige se boita ye lau ee Tau Natuna se kita ye laoma iya wasawasa.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index