Search form

Mataiyo 21

Yesu yona sae Yelusalema unai bodalakilaki se hailobai

(Maleko 11:1-11; Luka 19:28-40; Yowane 12:12-19)

1Huyana se laoma Yelusalema se hanahanawui na Olibe koyana unai se lage Betepage magaina dagelana unai, kabo Yesu yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau 2na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magai matamiu ne unai. Menai kabo donki ma natuna se paihekahinidi kwa kitadi. Kwa yailihaidi na kwa laedima kaliguwai. 3Ena tamowai hesau saha ye hedede kalimiuyena, meta kwa hededelau unai kwa wane, ‘Guiyau ye henuwadi.’ Kabo mahanana ne unai ye talamgabaedi.”

4Teina laulau ta ye tubu bena peloweta saha ye hededenonohaiyako wa ye laoma ye mamohoi. 5Ye wane,

“Kwa hededelau Saiyona* natunao udiyedi,

‘Kwa kita yomi wasawasa ye laolaoma kalimiuwai,

ye nuwadobidobi yo donki unai ye gelu,

na donkina ne meta donki natuna.’ ”

6Hekahekatao labui wa se lau ede saha Yesu ye hedede kalidiyena wa se ginauliwatani. 7Donki wa ma natuna se laedima kabo kadi luwuluwu se haigabaeidi na se yesedi donki wa kewadiyena kabo Yesu ye tulisae donki natuna wa kewana ne unai. 8Bodalakilaki kadi luwuluwu se haigabaedi na se yesedi keda wa unai yo hekadi se lau kaiwa lagadiyao gagigagilidi ma lugulugudi se bolihaidi na se laoma keda wa unai se yesedi. 9Kabo bodalakilaki wa se baguna yo se mulita na se heyoheyoga se wane,

“Hosana,* Dawida Natuna!”

“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanaena ku laoma!”

“Hosana saesaekalilina!”

10Huyana Yesu ye mwalaesae Yelusalema meta magai wa tamowaidiyao maudoidi se siliyata na se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina kaiteya tamowai ina?” 11Boda wa se hededelau udiyedi se wane, “Teina ta Yesu, iya peloweta, Nasaleta tamowaina, Galili unai ye laoma.”

Yesu taulokulokune numa tabuna bakubakuna unai ye henakuhepesadi

(Maleko 11:15-19; Luka 19:45-48; Yowane 2:13-16)

12Yesu ye lusae numa tabuna unai na taulokulokunegabae yo tauhemahemaisa ye henakuhepesadi yo moni taulaulauhedudu* yodi hatahata ye buikahalaedi yo bunebune taulokulokunegabaedi yodi kabatuli ye buikahalaedi. 13Ye hededelau udiyedi ye wane, “Peloweta Yaubada kalinana ye kulihemasalahayako meta, ‘Yogu numa ta kabo hesana se katai ede kabatapwalolo numana’ (Aisaiya 56:7), na yomi kabikabina ta meta doha ‘taukaiwahali yodi kabakenowadam duhana’.” (Yelemaiya 7:11)

14Taumatagibugibu yo tamowai kaediyao yabayababadi se laoma numa tabuna wa unai na Yesu ye henamwanamwadi. 15Na numa tabuna bakubakuna wa unai wawayao Yesu se nokonokoei se wane, “Hosana Dawida Natuna!” Na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena laulau gigigigibwalidi yo namwanamwadi Yesu ye ginaulidi wa se kitadi yo wawayao yodi hedebasae wa se lapui meta se kouyalayalakalili. 16Se henamaiyei se wane, “Wawayao ta saha se hedehedede ta ku lapui, o nige?” Yesu ye wane, “Aa, na komiu sola nige kulikuli tabuna unai kwa hasili? Doha ye wane,

‘Wawayao yo wawayao bedabedalidi ku hepaisowadi

na kabo sopadiyena kowa se nokoeigo yo se hedebasaego.’ ” (Same 8:2)

17Kabo boda wa ye laugabaedi na magai lakilakina wa ye pesagabaei ye lau Betani unai ye kenokwaduwali.

Yesu kaiwa hesau ye hededekita

(Maleko 11:12-14 yo 20-24)

18Malatomtom gagilina unai yona seuyo magai lakilakina wa hesabana na keda wa unai ye tauhasahasali. 19Na kaiwa hesau hesana ede fig keda wa dedekanaena ye totolo ye kita ede ye lau kaiwa wa unai na ye kita meta kaiwa wa lugugaibuna ye kuyawa na nige kaniyona. Ede ye hededelau kaiwa wa unai ye wane, “Kowa taba nige huya hesau ku kaniyoꞌuyo.” Mahana ne unai kaiwa wa ye wowoya. 20Yona hekahekatao saha ye tubu wa se kita meta se nokokalili. Se henamai se wane, “Idohagi na kaiwa ta ye wowoyamwamwayau?” 21Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena, ena kwa sunuma na nige unai kwa nuwalabulabui, kabo laulau saha kaiwa ne unai ye tubu ta hinage gonowana kwa ginauli. Nige ye bom mo, na hinage gonowana kwa hededelau kuduli ne unai kwa wane, ‘Ku tudobiyeiꞌuyoigo gabwa ne unai!’, meta gonowana kabo ye tubu. 22Ena kwa kawamamohoi kabo ginauli sahasahadi tapwalolo ena kwa kaibwadaidi kabo kwa haidi.”

Yesu yona dudulai henamaina

(Maleko 11:22-27; Luka 20:1-8)

23Yesu ye seuyo numa tabuna wa unai na bakubakuna unai ye hetubu ye lauhekata, na taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se laoma iya se henamaiyei se wane, “Kaiteya yona gigibwaliyena teina laulau ta ku ginaulidi, yo kaiteya yom dudulai ye haiyawa na taulokulokune wa ku henakuhepesadi?” 24Yesu ye hededelau kalidiyena ye wane, “Yau hinage kabo henamai hesau ya henamaiyeigomiu. Ena yogu henamai ta kwa bui, meta kabo kaiteya yona gigibwaliyena teina laulau ta ya ginaulidi ta kabo ya hededehemasalaha kalimiuwai. 25Hage, Yowane yona hebahebabatiso paisowana meta haedi ye laoma, o kaiteya ye mosei? Yaubada ye mosei o tamowai se mosei?” Se bom kalidiyena se hetahetala se wane, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye laoma’, kabo iya ye wane, ‘Idohagi to nige kwa kawamamohoiyei?’ 26Ena taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi ye laoma’, meta boda ta ta matausiyeidi matawuwuna ede siya se kawamamohoi meta Yowane iya peloweta.” 27Ede se hededelau Yesu unai se wane, “Nige kabina ka kata.” Unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau hinage taba nige ya hededehemasalaha haedi yogu gigibwali yo yogu dudulai ta ya haidi na laulau ta ya ginaulidi.”

Natu labui heyaheyasonidi

28Kabo Yesu ye hededeꞌuyo babadao wa udiyedi ye wane, “Hage kwa nuwatuhekasa, taubada hesau meta natunao labui. Huya hesau ye hededelau taubaguna wa unai ye wane, ‘Natugu, ku lau yoda wine koyana unai ku paisowa.’ 29Ye wane, ‘Taba nige ya lau.’ Iyamo muliyena nuwana ye bui ede ye lau ye paisowa. 30Kabo tamadi wa ye lau natuna helabuina wa unai ye wane, ‘Ku lau yoda wine koyana unai ku paisowa.’ Natuna wa ye wane, ‘Aa, tamagu, kabo ya lau.’ Na iyamo nige ye lau.” 31Kabo Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Natu sahasahana tamana yona nuwatu ye lauwatani?” Se wane, “Natu taubaguna wa.” Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena, tauyababa doha takisi tautanotano yo sinesineo taudiyao se lokulokunegabaedi moni hesabana, siya kabo se lusolabagunalau Yaubada yona basileiya unai na kabo komiu, matawuwuna siya meta doha taubaguna wa. 32Matawuwuna Yowane ye laoma kalimiuyena mauli dudulaina kamwasana ye hekitagomiu, na nige kwa kawamamohoiyei, na takisi tautanotano yo sinesineo taudiyao se lokulokunegabaedi moni hesabana, siya se bom mo se kawamamohoiyei. Yodi nuwabui ta kwa kita, na iyamo nige kwa nuwabui yo kwa kawamamohoi.”

Wine koyana taukitahetetena heyaheyasonidi

(Maleko 12:1-12; Luka 20:9-19)

33Kabo Yesu yona hedehedede babadao wa udiyedi ye tubei ye wane, “Teina hinage heyaheyasoni hesau ta kwa lapui. Tano hesau tanuwagana yona wine koyana ye kumai, ye ganahetakikili, yo yona wine kaniyodi kabatamtam yo koya yona kabayaiyaiwaina ye ginaulidi. Kabo yona wine koyana ye moselae koya taupaisowa hekadiyo udiyedi se kitahetete na kabo ye lau ye kadau. 34Wine huyagigidi nawalaina ye lage ede yona heyayai tauhaidi ye hetamalidi se lau wine koyana taukitahetetena wa udiyedi kabo wine giginonohaidi wa udiyedi koya tanuwagana yona lausoisoi bena se haidi. 35Na koya taukitahetetena wa heyayai tauhaidi wa se kabihekahinidi, hesau se bibigwadagwadai na hesau se koihemwaloi yo hesau se hekalaweku ede ye mwaloi. 36Koya tanuwagana wa yona heyayai tauhaidi katubadodi ye hetamalidi se lau, na koya taukitahetetena wa hinage laulau kesekesegana wa se ginauli kalidiyena. 37Unai gehegehena meta iya ye bom natuna ye hetamalilaei kalidiyena, na ye wane, ‘Natugu ta kabo se hekasisiyei na yoma lausoisoi dudulaina se mosei.’ 38Huyana koya taukitahetetena wa koya tanuwagana natuna wa se kita meta se wane, ‘Teina tau ta meta iya tamana lauhedamaina ede, kwa laoma ta unuhemwaloi na yona gogo maudoidi meta kabo ta tanuwagaidi.’ 39Ede se hai na koya ganana wa unai se gabahepesa na se koihemwaloi.

40Unai hage kwa nuwatui, ena wine koyana tanuwagana ye uyoma meta kabo saha ye ginauli wine koyana taukitahetetena ne udiyedi?” 41Boda wa se wane, “Teina tamowai ta yodi laulau yabayababadi ta kabo ye haidi na ye unuhemwaloidi. Na wine koyana ne kabo ye mosehekawalaei taukitakitahetete hekadiyo udiyedi. Ena wine kaniyodi huyagigidi nawalaina ye lage, siya kabo gonowana wine kaniyodi wa yona teha se moselaei koya tanuwagana unai.”

42Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kulikuli tabudiyao udiyedi teina hedehedede ta kwa hasili o nige?

‘Taukabinuma weku se laukwatakwataeiꞌusei wa meta

ye hemala kabakabinuma wekuna namwanamwana yo saesaekalilina.

Teina ta meta Yaubada ye ginauli,

na matadaena kitakitana meta ye namwakalili.’ (Same 118:22-23)

43Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona basileiya meta kabo kalimiuyena ye haigabaei na ye moselaei tamowai hekadiyo udiyedi, siya kabo se paisowai na kaniyo namwanamwadi se masalaha. 44Ena hesau ye bekudobi weku ne unai kabo ye talugodugodu, na ena weku ne ye bekudobi tamowai hesau kewanaena meta kabo ye kaihesolusolu.”

45Taukaitalasam saesaedi yo Paliseya tamowaidiyao Yesu yona heyaheyasoni wa se lapuidi ede kabina se kata meta siya kadi hedehedede. 46Unai kamwasa se wase kabo taba idohagi na Yesu se hai, na iyamo boda wa se matauseidi matawuwuna ede siya se hedede meta iya peloweta.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index