Search form

Mataiyo 23

Yesu tamowai ye guguyaidi tauwoyawoya yodi kailupolupo tabu se miyamiyaedi

(Maleko 12:38-40; Luka 11:43 yo 46; Luka 20:45-47)

1Na kabo Yesu ye hededelau boda yo yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, 2“Laugagayo taulauhekataena yo Paliseya bodana, siya meta Mose yona kulikuli tabudiyao taukitahekasanamwanamwaedi yo taulauhekataedi. 3Unai saha se hedededi ne bena kwa miyawatanidi, na laulau saha se ginaulidi meta tabu kwa laulauyeidi, matawuwuna ede saha se laulauhekataedi meta nige se miyamiyawatanidi. 4Laugagayo bayabayaodi se ginaulidi bena taba tamowai se miyawatanidi, siya meta doha bahebahe polopolohedi se tolesaedi tamowai kewadiyena na se baheidi, iyamo siya nige gonowana nimadi se helelelaedi bena se saguidi.

5Ginauli maudoidi se ginaulidi meta bena kabo unai tamowai se kitahenamwadi. Laugagayo hedehededediyao kulikulidi kabaꞌusaidi ne se helakigaibuidi na se paihepatudi debadi yo nimadi udiyedi,* yo kadi kwama pasadiyao se helohagaibuidi,* 6yo kaikaigogo lakilakidiyao yo sunago udiyedi meta se henuwa bena kabatuli namwanamwadiyao udiyedi se tuli. 7Na ena se lau kabalokulokune magaidiyao udiyedi se henuwa bena tamowai se laoma ma hekasisidi se lautokiyeidi na se kawayauwedo yo se kawatanuwaga* udiyedi.

8Na komiu tabu se kawatanuwaga kalimiuyena, matawuwuna kami tanuwaga kesega ede yau, na komiu meta doha boga kesega. 9Tabu tanoubu ta tamowaina hesau kwa katai meta iya tamamiu, matawuwuna tamamiu kesega ede galewa ne unai. 10Yo hinage komiu tabu hesamiu se katai meta taulauhekata, matawuwuna tauhekatagomiu kesega ede Keliso. 11Kaiteya luwamiuyena ye saekalili meta iya bena ye hemala yomi heyayai tauhaina. 12Kaiteya ye bom ye toleisiniꞌuyoi meta Yaubada kabo ye toledobiyei, na kaiteya iya ye nuwadobidobi meta Yaubada kabo iya ye toleisini.”

Yesu tauwoyawoya ye guguyaidi

(Maleko 12:40; Luka 11:39-52 yo 20:47)

13-14Kabo Yesu ye wane, “Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Kabo kamkamna lakilakina kwa hekalo! Tamowai yodi lulau galewa basileiyana meta kwa gudukaliliyei. Komiu taba nige kwa lulau galewa basileiyana, na kaiteyadi se henuwa bena se lusola meta kwa hekahekaiyawasidi.*

15Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Kabo kamkamna lakilakina kwa hekalo! Kwa lau teha maudoina kwa tauhetakikilidi bena tamowai kwa nuwakoidi, na ena hesau ye nuwabui na ye hemala kami kaha hesau, yona laulau kabo se yababakalili na kabo komiu, na iya kabo ye lau kaiwa kalakalasina doha komiu.

16Ahani mo komiu, tauwoyawoya matagibugibudi! Kwa hedede kwa wane, ‘Ena tamowai hesau ye kaigwala numa tabuna ne unai meta yona kaigwala ne nige mamohoina, na ena tamowai hesau ye kaigwala numa tabuna golena ne unai meta nige gonowana ye buiꞌuyoi.’ 17Komiu taumatagibugibu yo tamowai yauyaulediyao! Ginauli saha meta ye saekalili, gole ne o numa tabuna yona tabu ne debanaena gole ne ye tabu? 18Yo hinage kwa hedede kwa wane, ‘Ena tamowai hesau ye kaigwala kaitalasam kabagabuna ne unai meta nige mamohoi, na ena tamowai hesau ye kaigwala kaitalasam udiyedi meta yona kaigwala ne nige gonowana ye buiꞌuyoi.’ 19Komiu tamowai matagibugibudiyao! Kaitalasam gogodiyao kabahetabudi ede kaitalasam kabagabuna. Unai kaitalasam kabagabuna ye saekalili na kabo kaitalasam gogodiyao. 20Unai ede ena tamowai hesau ye kaigwala kaitalasam kabagabuna ne unai, meta hinage ye kaigwala ginauli maudoidi kewana ne unai se toledi wa udiyedi. 21Na ena kaiteya ye kaigwala numa tabuna ne unai, meta hinage ye kaigwala Yaubada unai, iya meta numa tabuna ne unai taumiya. 22Yo ena kaiteya ye kaigwalasae galewa ne unai meta ye kaigwala Yaubada yona telona unai, yo hinage telona ne unai tautuli ne.

23Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Laugagayo lakilakidi kwa tolehesuwaladi, na laugagayo gagigagilidi kwa toleisinidi. Doha yomi koya uwaꞌuwadi gagilidiyao* udiyedi yomi taiti kwa toledi, na laugagayo nuwanuwatudi lakilakidi nige kwa lauwatanidi, siya ede laulaududulai, katekamkamna, yo sunuma. Taba laugagayo gagilidi ne tabu kwa nuwaluluhiyedi na hinage laugagayo lakilakidi ta bena kwa miyawatanidi. 24Komiu tauwoyawoya matagibugibudiyao! Kami waila udiyedi nabugala kwa hekonagabaei na iyamo kamela meta kwa tonoli.*

25Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Kami keyaka yo gaeba* dageladiyao kwa deulinamwanamwaedi, na kalodiyao ne udiyedi meta mahimahihi yo nuwatuꞌuyo se mwayau. 26Komiu Paliseya matagibugibudiyao! Kami keyaka yo gaeba kalodiyao ne kwa deulibagunaedi na dageladiyao ne kabo hinage se aꞌa.

27Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Matawuwuna ede kami kao meta doha bwayabwaya dagelana se deuliheꞌaꞌa na se pokahuheposiposi na iyamo kalona ne unai meta boha yo tauboiboita siliyadi ye mwayau. 28Gonogonowana doha, komiu kami kao ede doha bwayabwaya ne: Tamowai se kitagomiu meta bena komiu miyamiya dudulaidi tamowaidiyao, na iyamo nuwakalomiuyena meta laulaulupolupo yo nuwatu yabayababadiyao se mwayau.

29Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Peloweta bwayabwayadi kwa kabinamwanamwaedi yo hekihekinoidiyao kwa hetolodi, yo laulaududulai tamowaidiyao bwayabwayadi kwa hepasanamwanamwaedi. 30Na kwa wane, ‘Taba kama kulutubu maidamaiyao ka miya meta peloweta yodi hekamkamnadi ne unai taba nige ka kabisagusaguidi.’ 31Yomi hedehedede ta unai kwa bom kwa hededehemasalahaꞌuyoigomiu meta komiu peloweta taukoihemwaloidi wa kadi isimulitao ede. 32Taba kulutubumiyao laulau yababadi saha se ginaulitoledi wa kwa lae kwa hegehemolosiyeidi! 33Komiu mwata yo mwata yabayababadi natudiyao! Idohagi kabo Yaubada yona hekamkamna magaina kwa wasabugabaei? 34Unai kabo peloweta yo tamowai sibasibadiyao yo taulauhekata ya hetamalidiwa kalimiuwai. Hekadi kabo kwa koihemwaloidi yo kwa hesataulodi, na hekadi kabo sunago kalodiyena kwa sapidi yo kwa henakudi se lau teha udoiꞌudoi udiyedi. 35Teina laulau ta debanaena laulaududulai tamowaidiyao kaiyaulina ta unai se unuidi wa kwasinadi giludi kabo se dobima kewamiuyena, laulaududulai tamowaina Abela kwasinana unai ye hetubu ye dobima ee Belakiya natuna Sakaliya unai, iya ede kabakaitalasam yo numa tabuna duwaduwalidiyena kwa koihemwaloiꞌusei wa. 36Ya hededemamohoi kalimiuyena, ginauli maudoidi ta giludi kabo se dobima kewamiuyena na kamkamna lakilakina kabo kwa lobai.”

Yesu Yelusalema tamowaidi ye katekamkamnaedi

(Luka 13:34-35)

37Kabo Yesu ye wane, “Ae Yelusalema, Yelusalema ee, kowa peloweta taukoihemwaloidi yo tamowai Yaubada ye hetamalidiwa kalimyena meta ku hekalawekudi. Huya maudoina meta ya henuwa bena natumwao ya kabigogoidima doha kamkam sinadi natunao ye kabigogoidi pepenao gunidiyena, na iyamo komiu nige kwa henuwa. 38Unai sola kwa kita, Yaubada kabo numa tabuna ye laugabaei na ye hemala numagaibu. 39Unai ya hededelaowa kalimiuwai, nige gonowana kwa kitaꞌuyoigau kana sigana ee kwa wane, ‘Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanaena ku laoma!’”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index