Search form

Mataiyo 24

Huya gehegehedi hedehedededi

Mataiyo 24:1–25:46

Numa tabuna kabo ye ulugwaligwali

(Maleko 13:1-2; Luka 21:5-6)

1Numa tabuna bakubakuna wa unai Yesu ye dahalai ye laulau na yona hekahekatao wa se laoma ede se yogahekaiyawasi na se hededelau unai se wane, “Sola numa tabuna yo numana hekadiyo ne yodi kabikabidi yo kadi wawali ne ku kitadi!” 2Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ginauli maudoidi ta kwa kitadiko. Ya hededemamohoi kalimiuyena, taba nige weku hesau ye miya yona hali weku kewanaena, na maudoidi meta kabo se ulugwaligwali.” *

Kamkamna huyahetubudi

(Maleko 13:3-13; Luka 21:7-19)

3Se lau se lage Olibe koyana unai, ede Yesu ye lau ye tuli na yona hekahekatao wa se bom se laoma iya unai na se henamaiyei se wane, “Taba yomai ku hedehedede, kaiuyana kabo laulau ku hedededi wa se tubu, na yom uyoma yo tanoubu yona huyagehe hekihekinoidi ede saha?”

4Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Bena matamiyao se nega na tabu tamowai hesau ye lupohaigomiu. 5Tamowai se bado kabo hesagu ena se laoma na se hedehedede meta siya Keliso, na tamowai se bado kabo se lupohaidi. 6Iyala wasadiyao yo hinage iyala wasalupolupodiyao kabo kwa lapuidi, na tabu udiyedi kwa matausi. Ginauli doha teina kabo se tubu, na iyamo teina nige huyagehena ede. 7Magai hesau bodana yo magai hesau bodana kabo se haihewahewaiunuꞌuyoidi. Basileiya hesau yo basileiya hesau kabo hinage se haihewahewaiunuꞌuyoidi. Yo hinage hasahasali lakilakidi yo mwanikuniku kabo se tubu teha udoiꞌudoi udiyedi. 8Ginauli saha se tubu ne meta ginauli nuwamatamatausidiyao sola kabo se laoma yodi kabahetubu ede.

9Na kabo se hekamkamnagomiu yo se unuhemwaloigomiu, yo magai maudoidi bodadiyao kabo se hewaiunugomiu yau debaguyena. 10Tenem huyana ne unai boda hekana kabo Guiyau sunumana se laugabaei, ede kadi kahao se hewaiunudi yo kadi se walohai. 11Peloweta bwalabwala se bado kabo se masalaha na bodalakilaki kabo se lupohaidi. 12Yababa udoiꞌudoi se lakikalili, debanaena tamowai kadi kahao gadosisidi nuwadiyena kabo se gagili yo se gehe. 13Na ena kaiteya ye tolobayao ye lau ee pilipili maudoidi sigadi ne unai, meta Yaubada kabo ye hemauli. 14Na basileiya wasana namwanamwana se lauguguyaei kaiyaulina teha maudoina unai na tamowai maudoidi se lapui, na kabo huyagehegehena ye laoma.

15Na numa tabuna unai kabo ginauli nuwamatamatausina kwa kita ye totolo, iya magai tauheyababana, iya ede peloweta Daniyela ye hededehemasalahaꞌusei wa* —lausoisoi ta tauhasilina meta kaniyona bena ye nuwatulobai. Na huyana ginauli ne ye tubu 16kabo Yudeya unai taumiya bena se yabubu se sae kuduli ne udiyedi. 17Taba nige tamowai hesau yona numa kewanaena ye pesadobi numa ne kalonaena bena gogo hesau ye hai na ye wasabu. 18Yo taba nige tamowai hesau yona koya wai ye uyo magai kana kwama hesabana. 19Na sinesineo diyadiyakadi yo sinesineo labalabahauhaudi ya nuwanuwatuidi, matawuwuna tenem mayadai ne kabo ye pilipilikalili kalidiyena. 20Na kwa tapwalolo Yaubada unai yomi huyawasabu meta tabu huyagwagwama o Sabatiyena.* 21Matawuwuna kamkamna ye tubu ne kabo ye lakikalili, nige doha beyabeyana tanoubu yona huyatubu unai ye laoma teina huya ta, yo mulina ne unai hinage taba nige ye tubuꞌuyo. 22Ena Yaubada tenem mayadaidi ne nige ye hekubwadima, meta nige gonowana tamowai hesau mauli ye lobai. Na iyamo yona kaisunuwa tamowaidi debadiyena tenem huya ne ye hekubwadi. 23Tenem huyana ne unai, ena tamowai hesau ye hededelaowa ye wane, ‘Kwa kitalaoma, Keliso ede inai!’, o hesau ye wane, ‘Iya ede temenai!’, meta tabu kwa kawakawamamohoiyeidi. 24Kabo kelisolupolupo yo pelowetalupolupo udoiꞌudoi se masalahama na laulau gigigigibwalidi yo kabanuwapwanopwano se ginaulidi bena kabo tamowai se lupohaidi. Yo hinage se kaipate bena Yaubada yona kaisunuwa tamowaidiyao se lupohaidi, na iyamo nige gonowadi. 25Teina ta meta ya hededehesibasibanonohaigomiu.

26Unai, ena tamowai hesau ye hededelaowa meta Keliso ede balabalagaibu ne unai, tabu kwa laulau menai. Yo ena ye hededelaowa meta bena iya ede numa hesau dahalana wadawadamna unai, tabu kwa kawakawamamohoiyei. 27Matawuwuna Tau Natuna yona laoma doha namanamali, ye sili teha kaluwabu ne unai na dawayana gonowana ye masalaha teha Yalasi unai. 28Gonogonowana doha kaiteya teha unai suisui boiboitana panena, kabo aoꞌao* se lagegogoi menai.

29Nuwadubu mayadaidi ne se gehe na

‘nige bayaona mahana kabo ye masigili,

yo waikena kabo nige ye dawaya,

na galewa ne kipwaladi kabo se beku,

yo hinage galewa ginaulidiyao kabo se tabutabubu.’ (Aisaiya 13:10 yo 34:4)

30Na kabo huyagehena ne unai Tau Natuna yona laoma hekihekinoidi kabo se taumasalaha galewa ne unai, yo tanoubu tehana maudoina tamowaidiyao se dousiyasiyayau, na kabo Tau Natuna se kita ye lagema galewa yadana unai ma gigibwalina yo ma namanamali lakilakina. 31Na bwagigi kabo se yuhi na daguguna ne unai kabo yona anelu ye hetamalidi se lau bena yona kaisunuwa tamowaidiyao teha hasi yaumaidi yodi kabatowalaoma udiyedi yo tanoubu ta maudoina unai se laedima.”

32Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Kwa kitalau saido* kaiwana ne unai, iya kabo ye hekatagomiu: Ena lagadi ne udiyedi lugudi hauhaudi se kini meta kabina kwa kata ede huyamahamahana ye hanahanauma. 33Gonogonowana doha huyana ginauli maudoidi ta kwa kitadi se tubu kabo kabina kwa kata meta Tau Natuna ye hanahanaumako, iya ede kawakeda ne unai. 34Ya hededemamohoi kalimiuwai, teina isi ta taba nige ye gehe ye lau ee ginauli maudoidi ta se tubu. 35Galewa yo tanoubu kabo se gehe, na yogu hedehedede ta taba nige se gehe.”

Mayadaina yo mahanana ne nige kabina ta kata

(Maleko 13:32-37; Luka 17:26-30 yo 34-36)

36Kabo Yesu ye wane, “Tau Natuna yona huyaꞌuyoma mayadaina yo mahanana nige hesau kabina ye kata, galewa aneludi hinage nige kabina se kata, Natuna hinage nige kabina ye kata, na Tamana iya ye bom mo. 37Tau Natuna yona laoma ne meta gonogonowana doha beyabeyana Nowa yona huya mayadaidi wa udiyedi. 38Huyana sola nige kabaita ye tubu meta tamowai se kaikai yo se numanuma, yo hinage tatao yo sinesineo se tawatawasola ye lau ee kana siga Nowa ma natunao se mwalaesae waga ne unai. 39Tamowai wa nige se nuwatulobai saha kabo ye tubu kalidiyena kana siga kabaita wa ye dididobima ede ye yaluhaidi. Na Tau Natuna yona huyaꞌuyoma kana kao kabo doha tenem mayadaidi ne. 40Huyana ne unai tatao labui se paipaisowa koya kesega unai. Yaubada kabo kesega ye hai na kesega kabo ye laugabaei. 41Sinesineo labui witi kabagiligiliyena se paipaisowalabulabui meta hesau kabo Yaubada ye haigabaei, na hesau kabo ye miya.

42Unai bena kwa silasilawa yo kwa nonoha matawuwuna ede yomi Guiyau yona uyoma mayadaina meta nige kabina kwa kata. 43Ginauli kesega ye masalahakalili: Ena taba numa tanuwagana kabina ye kata boniyaiyena mahana saha unai kabo taukaiwahali ye laoma bena ye kaiwahali, kabo ye silasilawa yo yona numa ye kitahetete na taukaiwahali tabu ye lusae yona numaena. 44Unai komiu hinage bena kwa nonoha, matawuwuna tau natuna yona uyoma mahanana unai kabo ye hesiliyatagomiu.

45Heyayai tauhaina laulaududulaina yo sibasibana yona kabikabi kwa nuwatuidi. Kana tanuwaga iya ye kaisunuwai yona numa kalonawai heyayai tauhaidi maudoidi taukitahetetedi yo kadi kai ye mosemoseidi kaikai mahanana dudulaina unai. Na kabo kana tanuwaga ye dahalai ye lau ye kadau. 46Yona huyaꞌuyoma unai, ena yona heyayai tauhaina wa ye lobai yona paisowa unai ye paipaisowanamwanamwa, kabo yona kainauya ye mosei. 47Ya hededemamohoi kalimiuyena, kabo ye tole yona gogo maudoidi taukitahetetedi.

48Na taba heyayai tauhaina ne yona nuwanuwatu se yababa na ye wane, ‘Kagu tanuwaga taba nige ye lagemwamwayauma’, meta idohagi? 49Nuwana ye hetubu yona hali heyayai tauhaidi wa ye kabihenayaidi yo hinage numanuma bayabayaodi taunumanumadi maiyanao se kaikai yo se numagogoi. 50Kana tanuwaga ne kabo ye lageꞌuyoma na yona heyayai tauhaina ne kabo ye siliyata, matawuwuna kana tanuwaga yona uyoma mayadaina meta nige ye nuwatui. 51Tanuwaga wa yona heyayai tauhaina wa ye hekamkamnakaliliyei yo ye hai ye tolelaei taukailupolupo yodi kabakamkamna magaina unai kabo ye doudou yo gadigadina ye kapuyahisidi.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index