Search form

Mataiyo 26

Yesu unuina koitalaliuna

(Maleko 14:1-2; Luka 22:1-2; Yowane 11:45-53)

1Yesu yona lauhekata hedehedededi wa mulidi ne unai kabo ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, 2“Kabina kwa kata meta mayadai labui mo na kabo Taukiuli Henuwaisinina,* unai Tau Natuna kabo se mosegabaei na se hesataulo.”

3Na taukaitalasam tauwoyaidi yo magai wa babadadiyao se lagegogoima taukaitalasam saesaena hesana Kaiyapasi yona numa unai, 4na se koitalaliu idohagi kabo lupo hesau se ginauli na unai kabo Yesu se hai na se unuhemwaloi. 5Na se wane, “Nige teina Taukiuli Henuwaisinina huyana ta unai, matawuwuna ede boda ta yo kita kalidaena kabo hetalagegagega lakilakina ye tubu.”

Betani unai waihiu hesau Yesu ye heyausi

(Maleko 14:3-9; Yowane 12:1-8)

6Huya hesau Betani unai, Yesu meta lepela tamowaina hesau hesana Simona yona numaena. 7Yodi huyakaikai unai meta waihiu hesau yausi panena namwanamwana yo maisana lakilakina ye bahei na ye laoma ede Yesu kuluna kewanaena ye ini.

8Yona hekahekatao wa se kita meta se kouyalayala yo se hetalapili, se wane, “Idohagi to yausi ta ku kaiheyagaibui. 9Teina yausi ta taba ta lokunei kabo moni lakilakina ta hai na ta mosei deha tamowaidiyao udiyedi.”

10Yodi nuwatu wa Yesu kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to waihiu ta kwa hemohemode. Teina ta meta laulau namwanamwana ye ginauli kaliguyena. 11Deha tamowaidiyao kabo huya maudoina maidamiyao, na yau meta nige gonowana huya maudoina maidamiu. 12Taugu ta ye heyausi meta ye kabinonohaigau toletoletau hesabana. 13Hedehedede ta mamohoina ede, na ya hededeꞌuyo kalimiuyena: Kaiyaulina maudoina ta unai, ena haedi wasa namwanamwana ta se lauguguyaei, meta waihiu ta saha ye ginauli ta wasana kabo se hasili kabahenuhenuwaisinina.”

Yudasi Yesu kana ye walohai

(Maleko 14:10-11; Luka 22:3-6)

14Saudoudoi-labui wa luwadiyena hesau hesana Yudasi Isakaliyota ye lau taukaitalasam tauwoyaidi 15ye henamaiyedi ye wane, “Moni lakina saha kabo kwa haiyama ena Yesu ya mosegabaeiyawa kalimiuyena?” Unai moni siluba badona ede 30* se mosei. 16Huyana ne unai ye lau meta ye hetubu ye kaikewasipwa na taba kamwasa saha unai kabo Yesu ye mosegabaei kalidiyena.

Yesu maiyana hekahekatao Taukiuli kaina se kai

(Maleko 14:12-21; Luka 22:7-13; Yowane 13:21-30)

17Pwalawa Nige Yistina henuwaisinina* mayadaina bagubagunana unai, hekahekatao wa se laoma Yesu se henamaiyei se wane, “Kaiteya tupwa ku henuwa kabo unai Taukiuli kaina ka kabinonohai?” 18Ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magailaki ne* unai, kabo tamowai hesau kwa lobai na kwa hededelau unai kwa wane, ‘Taulauhekata ye wane, “Yogu huya ye hanahanauma. Unai yau yo yogu hekahekatao kabo yom numaena Taukiuli kaikaigogona ka hai.” ’ ” 19Unai hekahekatao wa se lau na saha Yesu ye hedede wa se ginauliwatani na Taukiuli Henuwaisinina kaina wa se kabinonohai.

20Ye meimeilahi ede Yesu yo yona hekahekatao saudoudoi-labui wa se laomakesega na se kaikaigogoi. 21Yodi kaikai wa unai Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena, bodamiu ta unai kabo hesau kagu ye walohai.” 22Yona hedehedede wa unai nuwadiyao se yababakalili ede kesega kesega ye henahenamailau Yesu unai ye wane, “Guiyau, yau, e nigele?” 23Yesu ye hededebui ye wane, “Yoda kaikaigogo ta unai luwamiuyena kaiteya nimanaena pwalawa ye hai na ye hedakwadobiyei kada gaeba ta unai meta iya kabo kagu ye walohai.” 24Hinage ye wane, “Tau Natuna yona boita kulikuli tabuna unai se kulinonohaiyako wa meta kabo ye laoma ye mamohoi. Na ahani mo tauwalohai tamowaina ne, kabo kamkamna lakilakikalilina ye hekalo. Taba ye namwa mo sinana iya tabu ye labasi.” 25Ede Yudasi iya kabo Yesu kana ye walohai wa ye wane, “Taulauhekata, ku nuwatui meta yau, e nige?” Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku bom ku hededeꞌuyoigo.”

26Yodi kaikaigogo wa unai, Yesu pwalawa ye hai ye lautoki, ye kihi na ye mosei yona hekahekatao wa udiyedi na ye wane, “Kwa hai kwa kai, teina ta yau taugu.”

27Waina keyakana ye hai ye lautoki na ye mosei yona hekahekatao wa udiyedi na ye wane, “Maudoimiu ta kwa numa. 28Teina ta yau kwasinagu, na unai kabo Yaubada yona talam hauhauna ye ginauli kalimiuwai. Kwasinagu ta kabo ye didi na unai kabo tamowai maudoidi yodi yababa ye deuligabaedi. 29Ya hededelaowa kalimiuyena, taba nige waina ta ya numaꞌuyoi kana sigana ee Tamagu yona basileiya unai komiu yo yau waina ta numagogoiꞌuyo.”

30Yodi kaikaigogo gehena wa unai wanalautoki hesau se wanai na kabo se pesa se lau Olibe koyana unai.

Yesu ye hededenonohai meta Petelo kabo iya ye uhalaei

(Maleko 14:27-31; Luka 22:31-34; Yowane 13:36-38)

31Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Teina boniyai ta unai saha kabo ye tubu kaliguyena debanaena maudoimiu kabo kwa wasabugabaeigau, matawuwuna kulikuli tabuna unai se kulinonohaiyako ye wane:

‘Mamoe tauwoyaidi kabo ya unui,

na yona mamoe yawoina kabo se wasabugwaligwali.’ (Sakaliya 13:7)

32Na yogu toloꞌuyo mulinaena kabo ya baguna ya lau Galili na kwa laowa kabo menai ta hailobai.”

33Petelo ye hededebui ye wane, “Ena kagu kahao ta maudoidi se wasabugabaego, na yau taba nige.”

34Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hededemamohoi kalimyena, teina boniyai ta unai sola nige kamkam hakiyana ye dou, na ma haiyona kowa kabo ku uhalaeigau.”

35Na kabo Petelo ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Ena kowa to yau bena kabo ta boita, iyamo yau taba nige ya uhalaeigo!” Hinage hekahekatao hekadi wa yodi hedehedede meta gonogonowana.

Getesemani unai Yesu ye tapwalolo

(Maleko 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Na kabo Yesu maiyana hekahekatao wa se lau koya hesau hesana Getesemani.* Menai ye hededelau udiyedi ye wane, “Inai kwa babawa na yau ya lau temenai ya tapwalolo.” 37Ede Petelo yo Sebedaiyo natunao labui ye woyaidi na se lau, menai kabo Yesu ye hetubu ye nuwakamkamna yo ye nuwayababa. 38Na kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Nuwagu ta ye kamkamnakalili gonowana kabo unai ya boita, unai inai kabo komiu yo yau ta silasilawa.”

39Yesu ye tausigilau kabo ye guliyaboyabomdobi tano ne unai na ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, taba gonowana teina kamkamna keyakana ta kaliguyena ku haigabaei. Na tabu yau yogu nuwatu ya lauwatani, na kowa yom nuwatu mo bena ya lauwatani.”

40Ye uyoma meta yona hekahekatao wa ye lobaidi se kenoko, ede ye hededelau Petelo unai ye wane, “Kagu kahao, idohagi to nige gonowana komiu yo yau ta silasilawa awa kesega? 41Kwa silasilawa yo kwa tapwatapwalolo, na taba nige noho kwa hekalo na unai kwa beku. Yaluwamiu ta se talam, na iyamo taumiu ta se basabasa.”

42Helabuina ye uyo ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, ena nige kamwasa hesau unai bena kamkamna keyakana ta ku haigabaei, na ku henuwa bena ya numa, takiyede yom nuwatu kabo ya lauwatani.”

43Ye uyoma meta ye lobaiꞌuyoidi se kenokeno matawuwuna ede matadiyao wa se kenokenokalili. 44Huya hehaiyonana ye laugabaedi na ye uyo ye tapwalolo, yona tapwalolo wa meta hedehedededi kesekesegadi udiyedi ye tapwaloloꞌuyo.

45Ye uyo yona hekahekatao wa udiyedi na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu sola kwa kenokeno yo kwa kaikaiyawasi? Kwa kita, mahanana ede ye hanahanaumako, na Tau Natuna kabo se mosegabaeilaei yababa tamowaidiyao nimadiyena. 46Kwa tolo na ta lau, kagu tauwalohai meta ye lageko.”

Yesu huyahaina

(Maleko 14:43-50; Luka 22:47-53; Yowane 18:3-12)

47Yesu sola ma hedehededena, na Yudasi ye lage, iya meta saudoudoi-labui wa hesauna. Bodalakilaki maiyanao se laoma ma kelekelepadi yo yodi kepata hinage se baheidi. Boda ta meta taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se hetamalidima. 48Na tauwalohai wa meta maiyadi se koitalaliuko hekihekinoi saha kabo ye ginauli na tamowaina ne unai se kitalobai na se hai, ye wane, “Ena kaiteya ya sumtai meta iya kwa haiꞌusei ede.” 49Yudasi ye laududulai ye lau Yesu unai na ye wane, “Taulauhekata, yauwedo!” na kabo ye sumtai. 50Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kehagu, saha hesabana ku laoma ta meta ku ginauli!” Kabo boda wa se lau Yesu se hai na se laei. 51Temenai Yesu kana kahao wa hesau yona kelepa ye hai ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina tamowaina hesau beyana ye bolihai. 52Yesu ye hededelau unai ye wane, “Yom kelepa ne ku toleꞌuyoi yom kabatolena ne unai, matawuwuna ede kaiteyadi kelepaena se lulu meta kabo hinage kelepaena se boita. 53Nige ku nuwatulobai meta gonowana ya yogasae tamagu unai na anelu bodadiyao* saudoudoi-labui ye hetamalidima? 54Na idohagi kabo kulikuli tabudi hedehededediyao se laoma se mamohoi, matawuwuna se hededenonohai meta teina laulau ta kabo ye tubu.”

55Mahanana ne unai Yesu ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Huya maudoina numa tabuna bakubakuna unai ya laulauhekata na nige kwa kabihekahinigau. Kana kao doha yau laugagayo tauꞌutuꞌutusidi na ma kelekelepamiu yo kepata kwa baheidi na kwa laoma hesabagu? 56Na teina ginauli maudoidi se tubu ta udiyedi meta Peloweta yodi kulikuli kabo se laoma se mamohoi.”

Na kabo hekahekatao wa Yesu se wasabugabaei.

Sunedeli unai Yesu se helauhetala

(Maleko 14:53-65; Luka 22:54-55 yo 63-71; Yowane 18:13-14 yo 19-24)

57Boda wa Yesu se hai na se laei taukaitalasam saesaena hesana Kaiyapasi yona numaena. Menai meta laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao* se laomagogoiko na se nayanaya. 58Na Petelo meta Yesu maiyanao taulaeina wa ye hemuliwatanidi kana siga se lage taukaitalasam saesaena yona numa bakubakuna unai. Ye mwalaesae na heyayai tauhaidi hekadi maidanao se tuli na se kaikaikewa kabo saha ye tubu Yesu unai.

59Taukaitalasam saesaedi yo Sunedeli tamowaidiyao Yesu kana mata se wasenei na hedehedede lupolupodiyao udiyedi se hegilu na unai bena se unuhemwaloi. 60Na tauhededelupolupo yodi hedehedede se hedededi, na iyamo nige kana mata hesau se lobai kabo unai se hegilu. 61Na gehena ne unai kabo tauhedehedede labui se wane, “Teina tamowai ta ye wane, ‘Yaubada yona numa tabuna kabo ya hetatagwaligwali, na mayadai haiyona unai kabo ya kabiꞌuyoi.’ ”

62Na kabo Kaiyapasi ye tolo na ye hededelau Yesu unai ye wane, “Kabo hedehedede hesau ku hedede o nige? Teina kam hedehedede maudoidi se hedededi ta mamohoidi o nige?” 63Na Yesu nige saha hesau ye hedede, ede taukaitalasam saesaena wa ye hededelau Yesu unai ye wane, “Ya hededelaowa kalimyena, Yaubada maumaulina hesanaena ku kaigwala na ku hededelaoma kalimaiyena: Kowa Keliso, Yaubada Natuna, o nige?” 64Yesu ye talam ye wane, “Aa, saha ku hedede ne meta mamohoi, na ya hededelaowa maudoimiu kalimiuyena, huya matadaena kabo Tau Natuna kwa kita Yaubada saesaekalilina nimatutunaena ye tutuli na galewa yadana kewanaena ye laolaoma.” 65Na kabo taukaitalasam saesaena wa kana kaleko ye pulisidi na ye wane, “Teina tamowai ta meta Yaubada ye hededeheyababa, idohagi to bena tamowai hekadiyo ta laedima na se hedehedede teina tamowai ta hesabana, na yona hededeheyababa maudoidi meta kwa lapuidiko. 66Na yomi nuwatu ede saha?” Boda wa se wane, “Ye namwa mo taba ye boita.”

67Na kabo matana wa se kaikaisoi yo nimadiyena se biteli, yo hekadi se laupapali, 68na se wane, “Keliso, ku hededehemasalaha kalimaiyena, kaiteya ye biteligo?”

Petelo Yesu ye uhalaei

(Maleko 14:66-72; Luka 22:56-62; Yowane 18:15-18 yo 25-27)

69Na Petelo meta ye tutuli bakubaku wa unai, kabo heyayai tauhaina waihiu hesau ye laoma iya unai na ye wane, “Kowa hinage Yesu Galili tamowaina tauhemuliwatanina hesau.” 70Na boda wa matadiyena ye uhala ye wane, “Saha ku hetahetala me nige kabina ya kata.”

71Ede ye lau gana kedana wa unai, na menai waihiu hesau Petelo ye kita na ye hededelau tamowai hekadiyo udiyedi ye wane, “Teina tamowai ta meta Yesu Nasaleta tauna tauhemuliwatanina hesau.” 72Na kabo ye kaigwala na ye uhalaꞌuyo ye wane, “Temeta tamowai ne meta nige kabina ya kata.”

73Yawalana ye lau na temenai tautotolo wa se lau Petelo unai na se wane, “Yom hedehedede daguguna meta doha Galili tamowaina, unai kabina ka kata meta kowa kadi kaha hesau.” 74Kabo Petelo ye hededekaigwala na ye wane, “Ena ya uhalalupolupo meta giluna Yaubada kabo ye tole kaliguyena. Temeta tamowai me nige kabina ya kata!” Na mahanana ne unai kamkam hakiyana ye dou.

75Ede Petelo Yesu yona hedehedede wa ye nuwatuidi: “Sola nige kamkam hakiyana ye dou na ma haiyona kabo ku uhalaeigau.” Unai nuwana wa ye yababakalili na ye pesa ye lau dagela wa unai ye dou mwalomwaloi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index