Search form

Mataiyo 4

Diyabolo Yesu ye nohoi

(Maleko 1:12-13; Luka 4:1-13)

1Na kabo Yaluwa Tabuna Yesu ye laei balabalaena bena diyabolo iya ye nohoi. 2Menai ye kaihudi ye lau mayadai 40 yo boniyai 40, ede ye hasali. 3Na taunohonoho wa ye laoma kalinaena ye wane, “Ena kowa Yaubada natuna, kabo ku hededelau weku ne udiyedi se hemala pwalawa.” 4Na Yesu ye wane, “Yaubada kalinana unai ta hasili ye wane,

‘Tamowai nige pwalawa mo unai se maumauli, na Yaubada yona hedehedede maudoidi udiyedi hinage se maumauli.’ ” (Dutelonomi 8:3)

5Na kabo diyabolo wa Yesu ye laei Yelusalema, na se sae numa tabuna kewana saesaena unai se tolo, 6na ye hededelau unai ye wane, “Ena kowa Yaubada Natuna, kabo ku kamposidobi. Matawuwuna buka tabuna unai se kuli se wane,

‘Kabo ye hededelau yona anelu udiyedi bena se kitahetetego,

kabo nimadiyena se kabisinigo, na taba nige kaem ne ku hetupanei weku hesau unai.’ ” (Same 91:11-12)

7Na Yesu ye hededebui ye wane, “Na hinage buka tabuna unai ta hasili meta ye wane, ‘Tabu Guiyau yom Yaubada ku lautonogi.’ ” (Dutelonomi 6:16)

8Na kabo diyabolo wa Yesu ye laei kuduli saesaekalilina unai, na tanoubu ta basileiyana maudoidi yodi namwanamwa saesaedi ye hekita 9na ye wane, “Ena ku tulibono yo ku tabaꞌohu kaliguwai, kabo ginauli maudoidi ta ya haidiwa.”

10Na Yesu ye wane, “Satani, ku tausuwala! Matawuwuna buka tabuna unai ye wane,

‘Guiyau yom Yaubada mo unai ku tabaꞌohu, yo iya ye bom mo ku hedebasae.’ ” (Dutelonomi 6:13)

11Ede diyabolo wa Yesu ye laugabaei, na anelu se laoma Yesu se kitahetete.

Yesu ye hetubu ye lauguguya

(Maleko 1:14-15; Luka 4:14-15)

12Huya hesau Yesu wasa ye lapui meta Yowane se haiyako na numatutugudu unai se tole. Ede Yudeya ye laugabaei na ye uyo Galili. 13Nige ye uyo yona magai Nasaleta, na ye lau Kapelenauma, Galili Gabwana* dedekanaena, meta Sebuluna yo Napatali tehadiyena. 14Unai saha Aisaiya peloweta ye hededeyako wa ye hemamohoiyei:

15“Sebuluna tanona yo Napatali tanona,

tanodiyao udiyedi keda ye dobi gabwa,

tano Galili Gabwana dedekanaena,

Yolidani sagasagana hali tanakawasina,

Galili tanona dagela tamowaidiyao yodi kabamiya;

tano ta tamowaidiyao yodi wasa ya hedehededei ede teina:*

16Masigili unai taumiya wa mala lakilakina se kita,

yo mwaloi logulogunaena taumiya kalidiyena mala ye sina.” (Aisaiya 9:1-2)

17Tenem huyana ne unai Yesu ye hetubu ye lauguguya ye wane, “Nuwamiu kwa buidi, matawuwuna ede galewa basileiyana wa ye hanahanaumako.”

Yesu yona hekahekatao bagubagunadi ye yoganeidi

(Maleko 1:16-20; Luka 5:1-11; Yowane 1:35-51)

18Huya hesau Yesu ye yona ye laulau Galili Gabwana dedekanaena ede tauyamayama labui ye kitadi yodi hinaya udiyedi se yamayama. Tamowaidiyao ede Simona—hesana hesau ede Petelo—ma kana kaha Andeleya. 19Na ye yogadobi udiyedi ye wane, “Kwa saema kwa hemuliwatanigau, na kabo ya hekatagomiu kwa hemala tamowai tauyamayamaidi.” 20Ede yodi hinaya wa se laugabaedi na se saema se hemuliwatani.

21Se tausigilau, na kabo Sebedaiyo ma natunao Yamesi yo Yowane ye kitadi yodi waga unai, yodi hinaya se polapolaidi. Na Yamesi ma kana kaha Yowane ye yoganeidi. 22Mahanana ne unai tamadi yo yodi waga wa se laugabaedi, na Yesu se hemuliwatani.

Yesu taukasiyebwa ye henamwanamwadi

(Maleko 1:39 yo 3:7-12; Luka 4:44 yo 6:17-19)

23Yesu Galili maudoina ye tauhetakikili na yodi sunago udiyedi ye lauhekata. Yaubada yona basileiya wasana namwanamwana ye hededehemasalaha, yo hinage tamowai kadi kasiyebwa udoiꞌudoi ye henamwanamwadi. 24Yesu wasana Galili tehana maudoina ye hemwayau, yo hinage ye lau Siliya tanona maudoina unai. Na tamowai kadi kasiyebwa udoiꞌudoi se laedima Yesu unai, kasiyebwa doha taukamkamna, yo yaluwa yabayababadi tamowai se luwuidi, yo taukikikikiwasi, yo hinage taubunibuni, na ye henamwanamwadi. 25Na teha Galili, Dekapolisi, Yelusalema, Yudeya, yo Yolidani hali tanakawasina udiyedi bodalakilaki se laoma Yesu se hemuliwatani.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index