Search form

Mataiyo 7

Kitahineli lauhekatana

(Luka 6:37-38 yo 41-42)

1“Tabu tamowai hesau yona laulau unai ku hineli na ku hededeheyababa. Ena ku hineli na ku hededeheyababa, meta hinage Yaubada kabo ye hineligo na ye hededeheyababago. 2Matawuwuna Yaubada kabo ye hineligo doha tamowai hekadi ku hinelidi, na laugagayo saha ku hepaisowa kalidiyena wa kabo hinage Yaubada ye hepaisowa kalimwai.

3Ye saha to kam kaha matana mukalina ku kaikaikewai na kowa matam ne unai kaiwa mwayana ne nige ku modei? 4Idohagi to ku hededelau kam kaha unai bena matana mukalina ku haigabaei, na matam ne unai kaiwa mwayana ede sola ma miyana? 5Kowa taukailupolupo mamohoi, matam ne unai kaiwa mwayana ne ku haigabaeibagunai, na matam ne ye nega, kabo kam kaha matana mukalina ku kitanamwanamwaei na ku haigabaei.

6Ginauli tabudi tabu kwa moselaedi kedewa udiyedi, yo yomi giniuba tabu kwa gabalaedi puwaka udiyedi. Ena ku gabalaedi, kabo puwaka wa giniuba ne se utukalakalateidi bwatano ne unai, yo kedewa wa kabo se gelobui na se kalasigomiu.” *

Kaibwada Yaubada unai

(Luka 11:9-13)

7“Kwa kaibwada Yaubada unai, kabo saha kwa kaibwadai wa ye leyawa. Kwa wase, na kabo saha kwa wasewasenei wa Yaubada ye saguigomiu na kwa lobai. Yo hinage keda guduna unai kwa koikoi, kabo keda ye sokeyawa. 8Matawuwuna ede taukaikaibwada saha se kaibwadai wa kabo se hai, yo tauwasewase saha se wasenei wa kabo se lobai, yo keda kabo ye soke kaiteyadi taukoikoi wa udiyedi.

9Komiu sina yo tama, ena natumiu ye kaibwada kai, kabo weku kwa mosei? 10O ena ye kaibwada yama, kabo mwata kwa mosei? 11Komiu yomi miyamiya se yababa na iyamo gonowana kabo kainauya namwanamwadiyao kwa moseidi natumiyao udiyedi; na tamamiu galewa ne unai yona laulau se namwakalili, na ye nonohakaliliko kabo kainauya namwanamwadi ye moseidi kaiteyadi se kaibwada iya unai.

Mose yona laugagayo maudoina kaniyona

12Unai, laulau sahasahadi kwa henuwa bena tamowai se ginaulidi kalimiuyena meta komiu hinage kwa ginaulidi siya kalidiwai. Teina ta Mose yo Peloweta yodi lauhekata maudoina kaniyona ede.”

Keda labui hedehedededi

(Luka 13:24)

13“Kawakeda gagilina unai kwa lusae. Matawuwuna keda ye lau kabakamkamna magaina unai meta ye masalaha yo kawakedana ye laki, unai tamowai se bado keda ne se hemuliwatani. 14Na mauli kedana meta ye giligili yo kawakedana ye gagili, unai tamowai hisa mo se lobai na unai se lau.”

Peloweta bwalabwala kadi kao

(Luka 6:43-44)

15“Kwa kitanamwanamwakalili peloweta bwalabwala udiyedi. Mamoe kadi kaoyena se laoma kalimiuyena, na iyamo kadi kao mamohoina meta siya doha kedewanukula kaikaikalasidiyao. 16Siya laulau saha se miyamiyaedi ne udiyedi kabo kwa kitalobaidi. Nige gonowana tamowai hesau kamokuku unai wine kaniyona ye gigi, yo hinage nige gonowana kaiwa gwaligwalidi udiyedi bosibosi* kaniyona ye gigi. 17Yo hinage kaiwa yababana kaniyonao meta kaikailewa, na kaiwa namwanamwana kaniyona meta kaikaina. 18Kaiwa namwanamwana unai taba nige kaiwa yababana kaniyona ta lobai, yo hinage kaiwa yababana unai taba nige kaiwa namwanamwana kaniyona ta lobai. 19Ena taba kaiwa hesau kaniyona nige se namwa meta kabo se koigabaei na se tulaei kaiwa kalakalasina unai. 20Unai kaiwa kabakitalobaina ede kaniyona udiyedi.

21Tamowai se bado se hededelaoma kaliguwai se wane, ‘Guiyau, Guiyau!’, na iyamo nige gonowana maudoidi se lusae galewa basileiyana, na tamagu galewa ne unai yona nuwatu kaiteyadi se ginauliwatanidi, siya se bom mo kabo se lusae. 22Huyakitahekasa yo hineli mayadaina ne unai meta boda kabo se wane, ‘Guiyau, Guiyau, hesamyena ka hededepeloweta, yo hesam yena demoni ka hededehepesadi, yo hinage hesam yena laulau gigigigibwalidi ka ginaulidi.’ 23Kabo ya hededelau kalidiyena ya wane, ‘Nige kabimiu ya kata, kwa tausuwala, komiu yomi laulau se yababakalili.’ ”

Kabakabinuma labui hedehedededi

(Luka 6:47-49)

24“Unai, kaiteya yogu hedehedede ta ye lapuidi na ye miyawatanidi meta iya doha tamowai sibasibana weku kewanaena ye kabinuma. 25Na kabo nabu ye talu, kabaita ye didi, yo hinage yaumai ye towa na numa wa ye nukunuku, na nige ye guli, matawuwuna ede numa wa weku kewanaena ye hetolo. 26Na kaiteya yogu hedehedede ta ye lapuidi na nige ye miyawatanidi meta iya doha tamowai yauyaulena, malanaganagaliyena yona numa ye hetolo. 27Na kabo nabu ye talu, kabaita ye didi yo yaumai ye towa ede numa wa ye nukuheguli yo ye tatagwaligwali.”

28Yesu yona lauhekata maudoidi wa gehediyena meta boda wa se noko, 29matawuwuna ede yona lauhekata wa meta ma gigibwalina, nige doha laugagayo taulauhekataena tamowaidiyao.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index