Search form

Mataiyo 8

Yesu taulepela ye henamwanamwa

(Maleko 1:40-45; Luka 5:12-16)

1Yesu kuduli wa unai ye lauhekatagehe ede maiyana hekahekatao se lidi se dobi. Na boda se laoma se hemuliwatani. 2Na kabo taulepela hesau ye laoma ye tulibono na ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, gigibwali ede kalimwai, na ena ku henuwa kabo ku henamwanamwagau na ya aꞌaꞌuyo.” 3Na Yesu ye kabilau tamowai wa unai na ye wane, “Ya henuwa, teina mahana te unai ku aꞌa!” Mahanana ne unai tamowai wa ye namwanamwa. 4Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Tabu tamowai hesau yona ku hedehedede! Na ku lau, yom kainauya ku hai doha Mose yona laugagayo unai ye hededeyako wa, ku bahelaei taukaitalasam unai ku mosei yo hinage ye kitago,* unai kabo tamowai maudoidi kabina se kata meta ku namwanamwako.”

Iyala taubagunaena tamowaina yona sunuma

(Luka 7:1-10)

5Huyana Yesu ye lage Kapelenauma unai meta iyala taubagunaena tamowaina hesau* ye laoma Yesu unai ye kaibwadasagu 6ye wane, “Guiyau, yogu taupaisowa hesau meta ye kasiyebwa na tauna meta se kamkamnakalili nige gonowana tauna ye hetetelidi, iya ede numaena ye kenokeno.” 7Ede Yesu ye wane, “Kabo ya laowa ya henamwanamwa.” 8Na iyala taubagunaena tamowaina wa ye wane, “Guiyau, kowa ku saekalili na kabo yau, unai nige gonowana ku laoma yogu numaena. Na taba ku hedehedede mo na yogu taupaisowa ne ye namwanamwa. 9Matawuwuna yau hinage meta kagu tanuwaga lakilakidiyao se kitahetetegau, yo yau hinage tauꞌiyala taukitahetetedi. Ena ya hededelau hesau unai ya wane, ‘Ku lau’, meta ye lau. Ena ya wane, ‘Ku laoma’, meta kabo ye laoma. Yo ena ya hededelau yogu taupaisowa unai ya wane, ‘Paisowa ne ku ginauli’, meta ye ginauliwatani.”

10Yesu hedehedede wa ye lapuidi meta ye nokokalili. Na ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena: Isalaela unai nige tamowai hesau ya kita yona sunuma doha teina! 11Na ya hededelaowa kalimiuyena, teha maudoina tanoubu ta unai boda* kabo se laoma Abelahama, Isako yo Yakobo maidadiyao se hekoikesega yo se gwauyalagogoi galewa basileiyana unai. 12Na galewa basileiyana Yaubada ye kabinonohai meta Isalaela tamowaidiyao hesabadi, na iyamo nige yodi sunuma. Unai kabo ye hepesadi na ye tolelaedi masigili magaina unai. Temenai kabo se doudou yo kawadi se kapuyahisidi.” 13Na Yesu kabo ye hededelau iyala taubagunaena wa unai ye wane, “Yom sunuma ne unai yom taupaisowa ne kabo ye namwanamwa, na ku lau yom magai.” Mahanana ne unai yona taupaisowa wa ye namwanamwa.

Yesu taukasiyebwa ye henamwanamwadi

(Maleko 1:29-34; Luka 4:38-41)

14Na kabo Yesu ye lau Petelo yona numa unai, na Petelo bwasiyana sinebada ye kita meta tauna se gwagwama yo ye kasiyebwakalili na ye kenokeno. 15Ye kabilau sinebada wa nimana unai meta kasiyebwa wa ye gehe, na sinebada wa ye namwanamwa, ede ye kabinonoha na Yesu ye haitalai.

16Meimeilahina ne unai mahana ye dui* na kabo tamowai yaluwa yabayababadi se tanuwagaidi wa se woyaidima na yaluwa yabayababadi wa ye hededehepesadi. Yo taukasiyebwa maudoidi ye henamwanamwadi. 17Teina laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi ta unai meta Yaubada kalinana peloweta Aisaiya ye hededediko wa ye hemamohoiyedi doha ye wane,

“Iya meta yoda basabasa maudoidi ye haigabaedi,

na kada kasiyebwa ye henamwanamwadi.” (Aisaiya 53:4)

Tamowai labui bena Yesu se hemuliwatani

(Luka 9:57-62)

18Yesu boda wa ye kita meta ye laki ye laulau, unai ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi meta bena se kawasilau Galili Gabwana hali tanakawasi ne unai. 19Na kabo laugagayo taulauhekataena hesau ye laoma Yesu unai na ye wane, “Tanuwaga, yom kabalau maudoidi udiyedi yau kabo ya hemuliwatanigo.” 20Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kedewa nukula yodi duha se paganidi, yo hinage manuwa yodi noi se paganidi, na Tau Natuna* nige yona numa yo yona kabakaiyawasi mamohoina hesau.”

21Na tauhemuliwatanina hesau ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, taba gonowana ya uyo magai na tamagu toletoletauna ya kita, na kabo ya uyoma ya hemuliwatanigo.” * 22Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku hemuliwatanigau, na kaiteyadi se boitako meta siya bena kehadi tauboita ne se lae bwayabwaya unai se tole.” *

Yesu wowoli ye hededehedaumwali

(Maleko 4:35-41; Luka 8:22-25)

23Na kabo Yesu maiyana hekahekatao se dobi wagaena se gelu na Galili Gabwana wa unai se kawasi. 24Yesu waga wa unai ye kenoko na makesega kabo wowoli ye lage na waga wa bagodu se iniꞌinipuluhi. 25Unai yona hekahekatao wa iya se hanoi na se wane, “Guiyau, ku hesaguhaida! Nige bayaona kabo ta yoli!” 26Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to kwa matausi? Yomi sunuma taki se gagili!” Ede ye tolo na yaumai yo bagodu wa ye kawamananaidi, meta yaumai wa ye kaiyawasi na gabwa ye daumwali. 27Unai yona hekahekatao wa meta se nokokalili na se wane, “Teina meta tamowai sahasahana? To yaumai yo bagodu hinage kalinana se kawakabiyei na se daumwali?”

Tamowai labui udiyedi yaluwa yabayababadi Yesu ye hededehepesadi

(Maleko 5:1-20; Luka 8:26-39)

28Kabo Yesu ye dunasae Gadala tamowaidiyao yodi teha unai. Tenem teha ne unai meta tamowai labui, yaluwa yabayababadi siya se luwuidi. Yodi laulau se yababakalili to nige tamowai hesau gonowana ye lau temenai. Yodi kabamiya meta bwayabwaya, unai se pesa se laoma Yesu se hailobai. 29Se yogalau unai se wane, “Yaubada natuna, ku laoma kabo saha ku ginauli kalimaiyena? Yaubada yona kaisunuwa mayadaina meta sola nige ye lage, na ku laoma ta bena ku hekamkamnanonohaigai?”

30Na tehalaudi wa unai meta puwaka yawoina se dumudumuli. 31Ede demoni wa se wane, “Ena ku hededehepesagai, taba gonowana ku hetamaligai na ka lau puwaka ne udiyedi ka luwu.” 32Unai Yesu ye hededelau demoni wa udiyedi ye wane, “Kwa lau!” Ede tamowai wa se pesagabaedi na puwaka wa udiyedi se luwu. Kabo puwaka wa padipadi wa unai se heloigogoi se dobi waila wa unai se mwaloigogoi. 33Na puwaka taukitahetetedi wa se heloi se lau yodi magai na saha ye tubu wa yo hinage tamowai labui wa wasadi se hedehedededi. 34Ede magai wa tamowaidiyao maudoidi se laoma Yesu unai se kaibwada bena taba yodi magai tanona ye laugabaei.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index