Search form

Rom 10

1Jisasin hishindiyanda ma jirin ji misi, jirin amu sawenduwa, an ermba ermbak mahasanje anhi Judama ondonjik a holoho Avui Wasilaka lirin or jivinakmbaha a beten unda nir. Os a beten uwa nombo oso omek si na nahi, sunguwavu anhi nga na rupshikwa nira. 2Lir sunguwavu lihi mende nga Avui Wasilakahi nombon tiyakmbaha hishombashiowewak a heyenda lir. Hako lir mbeek nombo os hulaima nokopman ma worna mak or ushakwa nombo oson heyeyarinda ambu lir. 3Lir men lerawu lihikop li laha ma worna mak li na, karem hishinda ola. Hako lir mbeek orhi siyok sinda ambu lir. Uhu lir mbeek li halashinak or men wavu orhik lirin ma worna mak or ushakwak hishinda ambu lir, wahau. 4Hako nir Jisasin hishindiyanda ma nir angop ni heyenda sir, Wasilaka nihi Jisas Krais lo Moseshi ondo angop amber or tiyarakonda osik, lon tiyanda nombo angop orhik mendek nari sir. Karem uwosik os orin ni hishiowe nahi, Avui Wasilaka nirin ma worna mak or ushakwa nir.

Avui Wasilaka ma amber or jivinakwak hishinda ri

5Moses karem or kayeri sir, “Ma or lo amber hom tiyarakowa ma oto ermba ermbak linda oson lakwa ri.” Karem or kayeri osik, os Moseshi lon tiyanda nombo orok ma worna mak ji nakwak ji hishi nahi, wa lo ondo amber hom er ji tiyarakoka. * 6Hako os lerawu os Jisas lari nombo orok ma worna mak ji nakwak ji hishi nahi, jir angop ji heyekrahakorori sir, Jisas hevenin or halaha misambik or takaha nihi farniyik or haha indiyok or usaharin. Jir oson ji heyekrahakoronda osik, mbeek ma lar ji mbashinak hevenik or lawuhu Jisasin or laharaka, karem mbakwa ambu jir. * 7Uhu jir mbeek ma lar ji mbashinak mawak or layihi Jisasin or larasaka, karem mbakwa ambu jir. Mberem ushiwak? 8Jir angop ji heyekrahakorowa sir, mashi Avui Wasilakahi mbeek homek nanda ambu sir. Angop sunguwavu nihik or ewendak oson nimu sawenduwa. An er nga os ji sawenda hom man a ewesawenda nir. 9Os kormbak ji sawehe ji mba, “Jisas Krais Wasilaka nihi ria. Orhi mak ni nanda nira.” Karem kormbak ji sawehe sunguwavu jihi nga ji mba, “Ome sira, Avui Wasilaka angop Jisasin or mbarik indiyok usahari ri.” Karem ji mba nahi, Avui Wasilaka jirin jivinakwa ri. 10Ome sira, os sunguwavu nihik ni hishihi ni mba, “Jisas or harik Avui Wasilaka mbarik indik usahari ri.” Karem ni hishi nahi, Avui Wasilaka kavakava nihin or laha ermbehe nirin ma worna mak ushakwa ri. Uhu os karem kormbak ni sawehe ni mba, “Jisas Wasilaka anhi ria.” Karem ni mba nahi, Avui Wasilaka nirin jivinakwa ri. 11Os mas jekamba orhik karem li kayehendari hom, “Ma ol orin nikishinak lirin or jivinaku, karem mbaha nikishiwa ma ondo os li nikishiwa hom erem or ukwa lir.” * 12Judama nga Judama ambu ondo nga nakremkop or ukwa lir. Wasilaka nihi namtar nom Jisas oria. Os orin ni tlaha ni mba, “Anin mi jelyawa.” Karem ni mba nahi, os ni mbawa hom ukwa ri. * 13Os jekamba orhik mas karem li kayehendari hom, “Ma ol tlaha mba, “Wasilaka anin mi jelyawa.” Karem mbawa ma ondon jivinakwa ri.” *

14Hako ma ol Jisasin wavu lihik ewenda ambu ondo mberemhi nombok orin li silihi li mba, “Nirin mi jivinawa.” Karem li mbaku? Wahau. Uhu mberemhi nombok Jisashi mashin li misiku, os ma lal yanga lihik li ihi mashi Jisashin li sawena ambu nahi? Wa mberem livai misiku? Wahau. 15Uhu mashin sawenda ma lal mberemhi nombok li ihi mashin li saweku, os ma lal lirin li mbashinak li ina ambu nahi? Wahau. Karem uwosik, mashi las jekamba Avui Wasilakahik karem li kayeri sir, “Ma ol Avui Wasilakahi mashin laha sawe inda ma ondo lerawu jivi indingan landa lira.” *

16Hako ma amber mbeek mashi os li saweri oson misindiyandari ambu lir. Os profet Aisaia mas karem or kayehendari hom, “Mashi mihi roson ni laha saweyanda on te. Hako ma amber mbeek misiwa kom.” Karem or kayeri sir. * 17Karem uwosik os nimu heyenduwa, Jisasin wavuk ewenda nombo karem nanda sir, mashin sawenda ma ondo mashin li sawewak ma li misihi li mba, “Mashi oso ome sira.” Karem li mbaha Jisasin wavu lihik ewenda lir. 18Hako Judama ondo mashi orhin am misiri ol? He, angop li misiri sir, os Avui Wasilakahi jekambak mas karem li kayehendari hom,

“Mashi Avui Wasilakahi angop yanga yanga amber hom ilai tala irakorik li misiri sir.” Buk Song 19:4

19Hako mashi os lirin li saweri oson am heyekrahakorori ol? He, mashi oso angop li heyekrahakorori sir. Hako lir mbeek mashi orhin tiyakurik hishiri ambu lir, os Moses mas karem or kayehendari hom,

“Avui Wasilaka karem or mbari sir, samba samba ol hishiyarinda nga nawa ambu ol mas anhi mak li nakurik a mbari ambu ondon armesarmek a ukwa lir. Ushinak jir Judama avak os lirin armek a uwa nombo oson ji heyehe ji antlaha os lirin armek a uwa hom jirin erem armek a ukmbaha mbakwa jir.” Lo 32:21

20Profet Aisaia er nga Avui Wasilaka or mbari mashin karem or kayeri sir,

“Samba samba ol mas anin heyekurik hishiri ambu ondo avak anhinjik kormbak a mukushinak anin heyekwa lir.” Aisaia 65:1

21Hako mashi las Judama ondonjik or mbari karem,

“Jir kavakavan ji uhu mashi anhin mblarnanda jir. Hako an ermba ermbak jirin a tavanje rahanda nir. Hako jir mbeek anhik randa ambu jir.” Aisaia 65:2

Mashi Avui Wasilakahi

©Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.

More Info | Version Index