Search form

Lükáč 6

VI. TÁL.

I. V sobotto vlati trgajo vučenícke 1–5.

II. Posêhnjena rôka se zvráči 6–11.

III. Dvanájset se ji odlôči za Apoštole 12–19.

IV. Brežna predga 20–49.

I.

1Prigôdilo se je pa vu drügoj sobotti po prvoj, da bi šô on po sêtvi i trgali so vučenícke njegovi vlati, i jeli so je vö menovši z rokami. 2Níki pa z Farizeušov so njim erkli: ka činíte tô, štero je nej slobodno činiti vu sobottáj? 3I odgovoréči njim Jezuš erkao je: ni tô ste nej čteli, ka je včíno Dávid, gda je lačen bio on, i kí so ž njim bilí? 4Kakda je notri šô vu hižo Božo, i te lebe postávlenja je vzéo ino jo, i dáo je i onim, kí so ž njim bilí; štere je nej slobodno jesti, nego samim popom. 5I pravo je njim: kâ je Sin človeči Gospôd i sobotte.

II.

6Prigôdilo se je pa i vu drügoj sobotti, gda bi notri šô vu správišče i včio: bio je tam eden človek, i rôka njegova dêsna je süha bíla. 7Kebzüvaliso pa na njega pisáčke i Farizeuške, či bi v sobotto vráčo, da bi najšli tožbo na njega. 8On je pa vido premišlávanja njihova, i erčé tomi človeki süho rokô majôčemi: stani gori, i stoj na srêdi. On pa gori stánovši, stao je. 9Erčé pa njim Jezuš: nikaj bom vás pítao: jeli je slobodno v sobottáj dobro činiti, ali hüdo činiti? düšo obdržati, ali pogübiti? 10I okôli poglednovši vse njé, erčé tomi človeki: vtégni rokô tvojo. On je pa tak včíno; i nazáj je postánola rôka njegova, liki ta drüga. 11Oni so se pa napunili z nepametnostjom, i zgučávali so si med sebom, ka májo včinití Jezuši?

III.

12Prigôdilo se je pa vu dnévi oni, vö je šô na brêg molit; i bio je, prenôčüvajôči, vu molítvi Božoj. 13I, gda je dén grátao, prízvao je vučeníke svoje; i vö je odébrao ž njih dvanájset, štere je i Apoštole imenüvao. 14(Šimona, šteroga je imenüvao i Petra, i Andráša brata njegovoga, Jakuba i Jánoša, Filipa i Brtalana. 15Mátaja i Tomáša, Jakuba siná Alfeušovoga, i Šimona zvánoga Zeloteša. 16Júdaša Jakubovoga brata, i Judaš Iškarioteša, kí je i odávec grátao). 17I doli idôči ž njimi stano je na polskom mesti; i šereg vučeníkov njegovi, i vnožina velika lüdstva od vse Judee i Jerušálema, i pri môrji stojéči z Tíruša i Šidona prišli so ga poslüšat, i vráčit se od betegôv svoji. 18I dosta zburkani od nečisti dühôv, i zvráčili so se. 19I vse lüdstvo je ískalo priliko, da bi se ga doteknoti mogli. Ár je môč od njega vö zhájala i vse je zvráčila.

IV.

20I on prizdignovši očí svoje na vučeníke svoje erčé: bláženi ste vi siromácke, ár je vaše králevstvo Bože. 21Bláženi ste, kí ste zdaj lačni, ár se nasítite. Bláženi ste, kí se zdaj jôčete, ár se smejáli bodte. 22Bláženi bodete, gda bodo vás odürjávali lüdjé, i gda vás lôčijo, i psüvali bodo i vö vržejo, imé vaše, liki hüdo, za volo Siná človečega. 23Radüjte se vu onom dnévi, i vesélte se, ár ovo veliki je vaš nájem vu nebésáj. Ár so rávno tak činíli prorokom očeve njihovi. 24Ali jaj vám bogáci! ár máte obeseljé vaše. 25Jaj vám napunjeni! ár lačni bodete. Jaj vám, kí se zdaj smijéte, ár se žalostili i plakali bodete. 26Jaj vám, gda vám vsi lüdjé dobro gúčali bodo; ár so rávno tak činíli krivim prorokom očeve njihovi. 27Ali vám právim poslüšajôčim: lübíte nepriátele vaše; dobro činte z onimi, kí vás odürjávajo. 28Bladoslávlajte one, kí vás preklinjávajo, i molte za one, kí vás ogrizávajo. 29Kí te vdári po ednom líci, obrni njemi i to drügo; i od toga, kí ti plášč jemlé, i süknje ne bráni. 30Vsákomi pa, kí te prosi, dáj; i od tistoga, ki ona, štera so tvoja, odnesé, ne prosi nazáj. 31I kak ščéte, naj vám činijo lüdje, i vi činte njim rávno tak. 32I, či lübite one, kí vás lübijo, kákša milošča vám bode? Ár i grêšnicke lübijo one, kí njé lübijo. 33I, či tistim dobro činíte, kí vám dobro činíjo, kákša milošča vám bode? Ár i grêšnicke tô činíjo. 34I, či posôdite onim, od šteri se vüpate nazáj vzéti, kakša milošča vám bode? Ár i grêšnicke grêšnikom posôdjávajo, naj nazáj vzemejo priglihna. 35Nego lübte nepriátele vaše, i dobro činte, i posôdte nikaj nazáj dobiti se nê vüpavši; i bode vaš nájem veliki, i bodete sinovje toga Víšešnjega. Ár je on dobrotiven k tim nezahválnim i hüdim. 36Záto bojdite milostivni, liki je i Oča vaš milostiven. 37I ne sôdte, i ne bodte osodjeni; ne skvarjüjte, i ne bodte skvarjeni; odpüstite, i odpüstí se vám. 38Dájte, i dá se vám; mero dobro, nakláčeno, i natrôšeno, i prêk tekôčo vu nároča vaša vám dájo. Ár z šterov mêrov bodte merili, z tistov bode vam nazáj merjeno. 39Erkao je pa njim príliko: jeli more slêpi slêpoga voditi? nêli obá vu jamo spádneta? 40Nej je vučeník več od vučitela svojega; popolni je pa vsáki, či jeste liki vučitel njegov. 41Ka pa glédaš trôho vu ôki brata tvojega, a trám pa vu tvojem lastivnom ôki ne vzemeš na pamet? 42Ali kakda moreš erčti brati tvojemi: brat, niháj, naj vö vržem trôho, štera jeste vu ôki tvojem; sám pa vu ôki tvojem tramá ne vídiš? Skazlívec, vrži vö prvot trám z oká tvojega, i teda glédaj, da vö vržeš trôho z oká brata tvojega. 43Ár je nej dobro tisto drêvo, štero gníli sád prináša, niti je nej gnílo drêvo, štero dober sád prináša. 44Ár vsákše drêvo se z lastivnoga sáda zpozna, ár z trnja ne beréjo fige, niti z ščípka ne trgajo grozdje. 45Dober človek v dobroga kinča srcá svojega dobro prináša naprê; i te lagoji človek z lagojega kinča srcá svojega lagoje naprê prináša. Ár z obilnosti srcá gučíjo vüsta njegova. 46Ka me pa zovéte Gospodne, Gospodne, i ne čínite, ka velim? 47Vsáki, ki k meni príde, i poslüša reči moje, i činí je, pokážem vám, komi je prispodoben. 48Prispodoben je k človeki cimprajôčemi hižo, kí je skopao i zglôbao i položo je fundamentom na pečíni; gda je pa povôden postánola, vdaro je potok v hižo ono; i nej jo je mogao genoti, ár je na pečíni fundálivana bíla. 49Kí je pa slíšao i nej je činio: prispodoben je k človeki cimprajôčemi hižo na zemli brezi fundamentoma v štero je vdaro potok, i preci je spádnola; i včinjeni je spadáj hiže one veliki.

Prekmurska Nova zaveza in Psalmi

© 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 2017 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index