Search form

4 Mojzes 26

Navodila za delitev dežele

Ponovno ljudsko štetje

1Po tej nadlogi je Gospod rekel Mojzesu in Eleazarju, sinu duhovnika Arona, tole: 2»Preštejta vso skupnost Izraelovih sinov, dvajsetletne in starejše, po njihovih očetnih hišah, vse, ki so v Izraelu zmožni za vojsko!« 3Tedaj sta jim Mojzes in duhovnik Eleazar govorila na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi in rekla: 4»Prešteli bomo+ dvajsetletne in starejše, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.«

In to so Izraelovi sinovi, ki so odšli iz egiptovske dežele:

5Ruben, Izraelov prvorojenec; Rubenovi sinovi: od Henoha rodbina Hénohovcev, od Palúja rodbina Palújevcev, 6od Hecróna rodbina Hecrónovcev, od Karmíja rodbina Karmíjevcev. 7To so rodbine Rúbenovcev; našteli so jih triinštirideset tisoč sedemsto trideset. 8Palújevi sinovi: Eliáb; 9in Eliábovi sinovi: Nemuél, Datán in Abirám. – To sta tista Datán in Abirám, poslanca skupnosti, ki sta se uprla Mojzesu in Aronu. Bila sta v Korahovi družbi, ko se je uprla Gospodu. 10In zemlja je odprla usta in pogoltnila njiju in Koraha, ko je pomrla njegova družba in je ogenj požrl dvesto petdeset mož; tako so postali svarilno znamenje. 11Korahovi sinovi pa niso umrli.

12Simeonovi sinovi po svojih rodbinah: od Jemuéla rodbina Jemuélovcev,+ od Jahína rodbina Jahínovcev, 13od Zeraha rodbina Zêrahovcev, od Šaúla rodbina Šaúlovcev. 14To so rodbine Simeonovcev: dvaindvajset tisoč dvesto.

15Gadovi sinovi po svojih rodbinah: od Cifjóna rodbina Cifjónovcev, od Hagijá rodbina Hagíjevcev, od Šuníja rodbina Šuníjevcev, 16od Ozníja rodbina Ozníjevcev, od Eríja rodbina Eríjevcev, 17od Aróda rodbina Aródovcev, od Arelíja rodbina Arelíjevcev. 18To so rodbine Gadovih sinov; našteli so jih štirideset tisoč petsto.

19Judova sinova sta bila Er in Onán, a sta umrla v kánaanski deželi. 20Judovi sinovi po svojih rodbinah pa so bili: od Šelája rodbina Šelájevcev, od Pereca rodbina Pêrecovcev, od Zeraha rodbina Zêrahovcev. 21Perecovi sinovi pa so bili: od Hecróna rodbina Hecrónovcev, od Hamúla rodbina Hamúlovcev. 22To so Judove rodbine; našteli so jih šestinsedemdeset tisoč petsto.

23Isahárjevi sinovi po svojih rodbinah: od Tolája rodbina Tolájevcev, od Puvája rodbina Puvájevcev, 24od Jašúba rodbina Jašúbovcev, od Šimróna rodbina Šimrónovcev. 25To so Isahárjeve rodbine; našteli so jih štiriinšestdeset tisoč tristo.

26Zábulonovi sinovi po svojih rodbinah: od Sereda rodbina Sêredovcev, od Elóna rodbina Elónovcev, od Jahleéla rodbina Jahleélovcev. 27To so rodbine Zábulonovcev; našteli so jih šestdeset tisoč petsto.

28Jožefova sinova po svojih rodbinah: Manáse in Efrájim. 29Manásejevi sinovi: od Mahírja rodbina Mahírjevcev; Mahírju pa se je rodil Gileád, od Gileáda rodbina Gileádcev. 30To so Gileádovi sinovi: od Iezerja rodbina Iézerjevcev, od Heleka rodbina Hélekovcev, 31od Asriéla rodbina Asriélovcev, od Šehema rodbina Šéhemovcev, 32od Šemidája rodbina Šemidájevcev, od Heferja rodbina Héferjevcev. 33Heferjev sin Celofhád pa ni imel sinov, temveč samo hčere. In imena Celofhádovih hčera so Mahla, Noa, Hogla, Milka in Tirca. 34To so Manásejeve rodbine; našteli so jih dvainpetdeset tisoč sedemsto.

35To so Efrájimovi sinovi po svojih rodbinah: od Šutélaha rodbina Šutélahovcev, od Beherja rodbina Béherjevcev, od Tahana rodbina Táhanovcev. 36To pa so Šutélahovi sinovi: od Erána rodbina Eránovcev. 37To so rodbine Efrájimovih sinov; našteli so jih dvaintrideset tisoč petsto. To so Jožefovi sinovi po svojih rodbinah.

38Benjaminovi sinovi po svojih rodbinah: od Bela rodbina Bélovcev, od Ašbéla rodbina Ašbélovcev, od Ahiráma rodbina Ahirámovcev, 39od Šufáma rodbina Šufámovcev, od Hufáma rodbina Hufámovcev. 40Belova sinova pa sta bila Ard in Naamán; od prvega rodbina Árdovcev, od Naamána pa rodbina Naamánovcev. 41To so Benjaminovi sinovi po svojih rodbinah; našteli so jih petinštirideset tisoč šeststo.

42To so Danovi sinovi po svojih rodbinah: od Šuháma rodbina Šuhámovcev. To so Danove rodbine po svojih rodbinah. 43Iz vseh rodbin Šuhámovcev so jih našteli štiriinšestdeset tisoč štiristo.

44Aserjevi sinovi po svojih rodbinah: od Jimnája rodbina Jimnájevcev, od Jišvíja rodbina Jišvíjevcev, od Berijája rodbina Berijájevcev. 45Od Berijájevih sinov: od Heberja rodbina Héberjevcev, od Malkiéla rodbina Malkiélovcev. 46Aserjevi hčeri pa je bilo ime Sêraha. 47To so rodbine Aserjevih sinov; našteli so jih triinpetdeset tisoč štiristo.

48Neftálijevi sinovi po svojih rodbinah: od Jahceéla rodbina Jahceélovcev, od Guníja rodbina Guníjevcev, 49od Jecerja rodbina Jécerjevcev, od Šiléma rodbina Šilémovcev. 50To so Neftálijeve rodbine po svojih rodbinah; našteli so jih petinštirideset tisoč štiristo.

51To je število preštetih Izraelovih sinov: šeststo en tisoč sedemsto trideset.

Splošna navodila za delitev dežele

52Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 53»Tem naj se razdeli dežela v dediščino po številu imen. 54Številnejšemu daj večjo dediščino in maloštevilnemu daj manjšo dediščino; vsak naj dobi svojo dediščino po številu njegovih preštetih. 55Vendar naj se dežela razdeli z žrebom. Dedujejo naj po imenih rodov svojih očetov. 56Dediščina naj se po žrebu razdeli med številnejše in maloštevilne.«

Drugo štetje levitov

57To so prešteti Lévijevci po svojih rodbinah: od Geršóna rodbina Geršónovcev, od Keháta rodbina Kehátovcev, od Meraríja rodbina Meraríjevcev. 58To so rodbine Levijevih sinov:+ rodbina Libníjevcev, rodbina Hebrónovcev, rodbina Mahlíjevcev, rodbina Mušíjevcev, rodbina Kórahovcev. – Kehátu se je rodil Amrám. 59Amrámovi ženi pa je bilo ime Johébeda, Levijeva hči, ki se je rodila Leviju v Egiptu. Amrámu je rodila Arona, Mojzesa in njuno sestro Mirjam. 60In Aronu so se rodili Nadáb, Abihú, Eleazar in Itamár. 61Nadáb in Abihú pa sta umrla, ko sta pred Gospodom darovala nedovoljen+ ogenj. – 62Vseh moških, starih mesec in več, so našteli triindvajset tisoč. Ti namreč niso bili prešteti sredi Izraelovih sinov, kajti ni jim bila dana dediščina sredi Izraelovih sinov.

Sklep štetja

63To so tisti, ki sta jih preštela Mojzes in duhovnik Eleazar, ko sta štela Izraelove sinove na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi. 64Med njimi ni bilo nobenega izmed tistih, ki sta jih Mojzes in duhovnik Aron preštela takrat, ko sta štela Izraelove sinove v Sinajski puščavi. 65Kajti Gospod jim je rekel, da bodo gotovo umrli v puščavi; tako ni ostal nobeden izmed njih razen Jefunéjevega sina Kaléba in Nunovega sina Józueta.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index