Search form

Tumeen 19

Pool kaꞌta teeraa Efees

1Wiima lak Apoloos yaa ga Korenti, Pool koorohha gohcaa kúlkaa na jaŋjaŋcaaɗa, lëehíꞌta ya hayya teeraa Efees. Ya hotta ɓimbok-kerceen daama, meekissaɓa an:

2- Ga wii ɗú gëm ga Yéesuɗa, ɗú laaseera ga Helii yiselaꞌíꞌyiine? Ɓa taassari an:

- Ɗí mossii kikeloh woꞌu an Helii yiselaꞌíꞌyii yii ga.

3Pool meekissaɓa an:

- Kon ɗú laas ga bëtísii wiida? Ɓa taassari an:

- Ɗí laas ga bëtísaa Saŋ-Bëtís tumeeɗa.

4Pool woꞌꞌaɓa an:

- Ee; Saŋ bëtísiꞌee ɓuwaa tookee kisúpít kipeskaagaɓaɗa, ee ya woꞌee ɓu-Isarayeel kigëm ga ɓaa ƴah kihay ga fenoociɗa. Ɓaama nak Yéesu yërí.

5Ga waa ɓa keloh woꞌeenaamaɗa, ɓa bëtísiꞌukka ga teekii Yéesu, Haꞌmudii. 6Pool tíkkaɓa yah ga haf ee Helii yiselaꞌíꞌyii dalla kiyoosuk ga ɗookɓa. Ɓa ɓaa woꞌ ga lak ciyewin caa bokkii, ɓa ɓaa jangat woꞌeencaa meyoh ga Kooh. 7Ɓuwaa enee daamaɗa jomeera kileꞌ ɓoꞌ ɓidaaŋkaah na ɓanak.

8Waa ennda ɗa, Pool kaꞌta jaangu-yaawúuraa, ee daama iñaa leꞌ ñiin kaahay ya yaa jangat na fít wiyëgísíꞌ, ya woꞌee loo Nguurii Kooh, ya yaa heel kigëmlukoh ɓuwaa súkúrukeeriɗa. 9Wayee laakka gaɓa ɓaa yëgís ga haf, ɓa saŋnga kigëm, ɓaa ñaawal Waasii Haꞌmudii ga fíkíi ɓuwaa ɓéeɓɓa. Waa ennda ɗa, Pool foñnjaɓa, ya ɓayya tëelíbéecaa Yéesu, ee besaa en ɓéeɓ, ya yaa jëgíꞌɓa ga ekoolaa ɓaa woꞌsi Tíranusɗa. 10Pool jëgírohha da bi ennda tíkíis tanak ee fodaama ɓéeɓ ɓuwaa dëk gohaa Aasíiɗa, ennda yaawúuꞌcaa, ennda ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa kelohussa Woꞌeenii Haꞌmudii.

Kíntaancaa laakee ga teeraa Efeesɗa

11Waa ennda ɗa, Kooh yaa tum kíntaan cidóoyíꞌ-waaꞌ ga Efees koorohha ga Pool. 12Fodaama ɓuwaa ɓaa ɓeɓ gúree-píis wala úuf, caa mosin kileꞌ ga faanfaa Pool, ɓa ɓaa tíkca ga ɗúukoolíꞌcaa. Ee fodaama ɓuwaa ɓaa wak, raɓcaa ɓaa meyoh gaɓa. 13Laakeera yaawúuꞌcaa enee kiwíil daa en ɓéeɓ kikaal raɓ ga ɓuwaa. Fodaama, ɓa jéemmba kikooroh teekaa Yéesu, ɓa kíimiꞌ ɓuwaa raɓ amɗa. Ɓa woꞌee raɓcaa an:

- Ga teekii Yéesu Pool yéegalohɗa, mi ebillúu kimeyoh ga ɓii!

14Iñaama, ɓaa woꞌsi Sefaa ee bokee ga sarahohcaa yaawúuꞌcaa ɓiyaakɓaaɗa, towutaagari tiyitnatanaktaa daanseeraka kitum.

15Wayee, ga waa ɓa tummbaka, rawaa taassaɓa an:

- Mi ínohin Yéesu mi ínohin ɓaa en Poolɗa, Wayee ɗú, ɗú ɓërí en ɓa?

16Ɓaa rawaa abeeɗa dallaɓa kisooŋ, wëñnjaɓa dooli, gaañsohhaɓa, ɗaꞌsohha kúltícaagaɓa, ɓa meƴca kaanfaa, ɓa núppa.

17Ɓu-teeraa Efees ɓéeɓɓa yéegussa iñaa laak yaama. Yaawúuꞌcaa na ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa, ɓéeɓɓa tíitussa, teekaa Yéesu, Haꞌmudii erussa céeꞌ wimëtíꞌ. 18Ɓiyewin ga ɓuwaa gëmɗa hayussa, woꞌussa faŋ ga fíkíi ɓéeɓ iñcaa ɓa enukoheeɗa. 19Ɓiyewin ga ɓuwaa daanee kiluhusɗa, haydohussa këyítcaa ɓa luhusoheeɗa, ɓa nëgírohhaca jal wíinoo, ɓa tëkíꞌtaca ga fíkíi ɓéeɓ. Cadamfaa këyítcaama karin ga júnnicaa leehoo. 20Fodaama, ga doolaa Haꞌmudii, woꞌeenaa Kooh waa wëñ kisíw ee doolaagawa waa wëñ kihotuk.

Coow kolukka ga Efees

21Ga waa iñcaama paafɗa, Pool ammba ga helci kikaꞌ Yéerúsaleem, ya kooroh gohaa Maseduwaan na waa Akay. Ya woꞌee ga helci an binaa mi leꞌ daamanaa, mi jomin kikaꞌ Room ɓan. 22Ya wossa ɓanak ga ɓuwaa ya taabi naɓaɗa. Ɓuwaa ensee Tímotée na Erasti. Ya ga kihafci nak, ya tessa ga gohaa Aasíi bi sammba kimaañ.

23Jamaanaama, coow wiyaak kolukka ga Efees ndaga Waasii Haꞌmudii yéegalohu daamaɗa. 24Laakee tíwoh hëelísaa teeku Dímitiriyus, ya tíwee tunataal-hëelístaa mandarga kaanfaa ɓa jaamukohi Artémísɗa. Tunataaltaama nak, haydohɗeerari, ya na ɓuwaa lëgëy gariɗa hëelís wiyewin. 25Laakka bes, ya hídírohha ɓuwaa lëgëyi gariɗa na ɓoꞌ ɓiliis ɓaa tumi lëgëy kitíɓ nataal fodaa gaɓaɗa, ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɓiƴaay, ɗú ínohin an iñii ɗú laak ga alalɗa meyoh ga lëgëyiiruu wii. 26Diimaɗa nak, ɗú hotin ee ɗú kelohin iñcii Pool en na kitumɗa. Ya woꞌ an koohcaa ɓoꞌ hëwíꞌ na yahci enndii Kooh kayoh-kayoh. Ya nookin ɓoꞌ ɓiyewin ga kigëm iñaama, ee ya eemmbii naka dii ga Efees, wayee gohaa Aasíi ɓéeɓ gomin ga. 27Iñaama eemanndii ga kiɓúuk kitíɓ-nataalkiiruu rek, wayee mín kikaꞌ bi ga kiɓúuk teekii kaanfii Artémís, koohyii yiɓetiyii yiyaakyii. Ee koohyii yiima Aasíi ɓéeɓ na tóoh ëldúna jaamukiri. Kon nak teekiigari jomoo ɗa kiƴím.

28Daa ɓuwaa kelohee woꞌeencaama, ɓa líiffa na tam-keeñ, ɓa ɓaa fiip an:

- Artémísyii ɓu-Efees yakin!

29Díkaantaama ɓéeɓ dëkaa hícísukohha. Ɓa ammba Gayus na Arístarka ɓaa dëk Maseduwaan ee taamsee na Poolɗa, ɓa ɓaa ƴah naɓa paanaa ɓu-teeraa. 30Pool nak waaꞌta kimeƴ ga ɓuwaa, wayee ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa íisussiiri ya kaꞌ. 31Bi ga sah ɓiɓoꞌ ga fiiliimuncaagari kuliyuk ga nguuraa ga gohaa Aasíiɗa, wosohussa gari kiwoꞌꞌi ya watuk kitoŋ kotci ga paanaa ɓu-teeraa. 32Ga wahtaama, ɓuwaa hídírukohee daamaɗa hícísukohussa, coowaa ennda cúr ga ɗuuƴɓa. Ɓii fiipi aneenaa, ɓii fiipi an. Ɓiyewin gaɓa sah ínohséeríi iñaa tah ɓuwaa hídírukoh daamaɗa. 33Ëlíksaan nak, yërí yaawúuꞌcaa kuliyukɗee ga fíkíiɓa ga hídohaama. Ɓiɓoꞌ ga ɓuwaa hídírukohee daamaɗa ɓéestírussari iñaa laakɗa. Ya ɓëwíꞌta yah kiwaaꞌ kilayohiꞌ ɓuwaama ga fíkíi mbooloomaa. 34Wayee daa ɓa ínohee an ya iñaa yaawúuꞌ, ɓa taammba ɓéeɓɓa ɓa aawissa kifiip. Ɓa fiipin iñaa leꞌ wahtu kanak an:

- Artémísyii ɓu-Efees yakin!

35Ɓaa dëkaa tíku ga yahciɗa yërí mëeñjoh kimín kiƴím ɓuwaa doo ɓa han kiɗekoh. Ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓu-Efees, ɓii yiida ínohoo an kaanfii Artémís yiyaakyii en ga teeriigaruu ee nataaliigari keenoh asamaanɗa en ɓan ga teeriigaruu? 36Ɗú ínohin an ken nookohhii iñaama. Kon enat tek, ee kaa gaawtukat bi ɗú tum iñaa bokkii ga. 37Ɓuwii ɓii ɗú haydohinɓa dii ee moona ɓa ɓeɓpii dara ga kaanfii Artémís, ee ɓa ɓassiiri. 38En Dímitiriyus na ɓuwii taam nariɗa, ɓa laakoh na ɓoꞌaa, ɓa karat waas: Laakin bescaa tanu kiꞌatti, na ɓuwaa attiꞌi iñcaama. 39En laak enaama ciliis caa ɗú waaꞌ kipaƴɗunaa, bes kiꞌattiꞌ leꞌaa, ca malaku. 40Ɗu watukkiinaa, ɗu hay kitíku ɓuwaa hícísohi mbooloo ndaga iñii laak watiɗa, ee ɗu mínanndii dara kiwoꞌ ga iñaa tah coowii wii.

Ga waa ya lëehíꞌta kiwoꞌ fodaama, ya wesohha ɓuwaa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index