Search form

Tumeen 2

Helaa yiselaꞌíꞌyaa yoosukka ga apotaaꞌcaa ga besaa Pantakot

1Ga waa besaa Pantakot leꞌɗa, ɓéeɓ ɓuwaa gëminɗa hídírukohussa ga ɗekat wíinoo. 2Dalla kilaak ríiꞌ wiyaak waa meyoh asamaan en fan uuris wiyaak waa keen, wa líiffa muut ga kaanfaa ɓa enoheeɗa. 3Daama ɓa hotta iñcaa man na perem-kiwii meƴca ga fíkíiɓa, ca hëgískohha, ca warukohha ga ɗook yaa en ɓéeɓ gaɓa. 4Ɓéeɓɓa líifussa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa, ɓa aawwa kiwoꞌ lak ciliis fodaa daa Helaa yiselaꞌíꞌyaa onɓa kiwoꞌɗa.

5Wiima lak ga Yéerúsaleem, laakeera yaawúuꞌ ɓigëmíꞌ Kooh, ɓaa enee daama ee ɓa meyohee ga dëkcii tóoh en ga ëldúnaɗa. 6Ga coowaa ɓa keloh waama, dëkaa tóoh hídírukohha, ɓuwaa jaahliꞌꞌa lool ndaga yaa en ɓéeɓ yaa keloh apotaaꞌcaa ɓaa woꞌ ga lakaagari ya ɓapɗa. 7Ɓa waaruꞌꞌa lool ee iñaa bettaɓa bi ɓa ɓaa woꞌ an:

- Hanaa ɓéeɓ ɓuwii en na kiwoꞌ ɓii enussii ɓu-Gëlílée book? 8Tum na yaa en garuu ɓéeɓ kelohi iñii ɓa woꞌɗa ga lakaagari ya ɓapɗa? 9Ga ɗuuƴcuu dii, laakin ɓuwaa meyohu kúlkaa Partes, kaa Medes na kaa Elaamít. Laakin ɓuwaa dëk Mesopotamíi, gohaa Yúudée na waa Kapadoos, waa Pom na waa Aasíi, 10waa Fírígíi na waa Pamfílíi, waa Esípti, na waa Síreen en ga Líbíiɗa, na ɓuwii meyohu Room dëku diiɗa. 11Ɓéeɓ, ennda Yaawúuꞌcii na ɓuwii aas ga Waasiigaɓaɗa, ɓu-Keret na Araapcii, ɗu ɓii kelohɓa ɓa ɓii yéegaloh tumeencii Kooh ciyaakcii ga lakciigaruu.

12Ɓa waaruꞌꞌa lool ee hafcaagaɓa kúnukka bi ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Iñii yii ya yee?

13Ee ɓuwaa ɓíinoo ɓaa ñaawal ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa an:

- Ɓuwii ɓii kapuun biiñ!

Jangataa Peeꞌ ga bëríinaa Pantakot

14Waa ennda ɗa, Peeꞌ kolukka na apotaaꞌcaa ɓidaaŋkaah na yíinooyaa, ya dalla kiwoꞌ na ɓuwaa ga ɗook an:

- Ɗú, Yaawúuꞌcii, na ɓéeɓpúu ɗú ɓii ɗú dëk Yéerúsaleemɗa, foñat noffúu ga iñii mi ƴah kiwoꞌɗa. 15En kiꞌenaa, yooꞌ-yooꞌ doŋ wërí leꞌ, kon ɓuwii ɓii laalussii hen fodii dii ɗú fooŋkaɗa. 16Wayee iñii laak yii, yërí Soweel, Sëldíiga-Koohaa yéegalohee an:

17«Kooh woꞌ an: Ga bescii ƴah kimëeñjohɗa, mi hay kisoꞌ Helii meyoh garooɗa ga ɗook ɓaa en ɓéeɓ; towutaagarúu tiƴaaltaa na tiɓetitaa hay kiꞌenu ɓisëldíigaroo, oomaacii hay mín kihot iñcaa leꞌꞌii duum ee guꞌgicii hay kilaak iñcaa feeñukɓa ga heeƴ.

18Ee ga bescaama, mi hay kisoꞌ Helii meyoh garooɗa ga ɗook súrgacaagoo ɓiƴaalɓaa na ɓiɓetiɓaa, ee ɓa hay kiꞌenu ɓisëldíigaroo.

19Mi hay kitum enaama cidóoyíꞌ waaꞌ ga ɗook ga asamaan na kíntaan dii ga kakay: hay kilaak fodii ñíf, na kiwii na iifiilaa ɗúuk pútúl en fan yaayeel.

20Nohii hay kiñúus tërúus ee ñiidii hay kiyoꞌoh fodii ñíf, balaa besii Haꞌmudii hayanɗa leꞌaa, besaa wiyaakwaama líif na ndamɗa.

21Bëríinaa, ɓéeɓ ɓaa fu kíim ga teekii Haꞌmudiinaa, fu hay kimúc.»

22Peeꞌ tíkka ga an:

- Ɗú, ɓu-Isarayeel, súkúrukat iñii mi ƴahhúu kiwoꞌɗa: Yéesu Nasareet enee ɓaa Kooh teeweerúu an ya taabee nari. En kiꞌenaa, Kooh tummba kíntaan na mandarga ci dóoyíꞌ-waaꞌ, caa kooroh gari ee tummbaca ga ɗuuƴcúu, fodii dii ɗú ínohkaɗa, ɗú ɓéeɓpúu. 23Ɓaa yaama tíkussa ga yahhúu fodaa daa Kooh waareeka ee waayukeeka kumëeñíꞌɗa. Ɗú koorohha ga yah yiifaꞌcii, ɗú appari, 24wayee Kooh mílísiꞌtari, ɓëgíssari ga mesiklaatcaa ga kikaanɗa. En kiꞌenaa, kikaan mínéeríiri kiɓaŋ. 25Ee Dëwít woꞌee ga iñaa aaw ga Yéesu an:

«Mi dëkee kihot Haꞌmudii ga fíkíiroo,

ee ya yii ga yahaaroo doonaa ken mínooroo kiɓúuk.

26Kërí tah keeñnjoo soosin, ee ƴeekcii meyoh kúuwrooɗa teewohinka,

ee ɓan faanfiigoo ga daa fa faanohsanɗa abin yaakaaꞌ

27Ndaga Haꞌmudii, fu foñanndii fítiigoo tes ga daa ɓuwaa kaanin enohɗa,

ee fu íisanndii ɓiigaraa yiselaꞌíꞌyii nop ga ɗuuƴ loy.

28Fu teewinndoo waasaa ëewdoh ɓoꞌ ga kipesɗa,

ee fu hay kisóosíꞌ keeñnjoo ndaga fu yii ga yahaaroo.»

29Peeꞌ tíkka ga an:

- Mbokcii, mi míninndúu kiwoꞌ yiléeríꞌ ga loo caasammbuu Dëwít: ya kaanin, acuunun ee bi wati loyiigari wii lís kiꞌen dii. 30Buuꞌ Dëwít nak enee sëldíiga-Kooh ee ya ínoheera an Kooh díginndi, waatta an hay kilaak ga níilaa tucaasamuntaagari yaa lamanndi ga Nguuraagari, en buuꞌ. 31Dëwít maañeera kiꞌínoh an Kiristaanii hay kimílís, kërí taheeri kiwoꞌ an: «Kooh foñnjiiri ga daa ɓuwaa kaanin enohɗa, ee faanfaagari noppii ga ɗuuƴ loy.»

32Yéesu, yaa mi woꞌꞌúu yaama, Kooh mílísɗinndi ga ɓuwaa kaaninɗa ee ɗí ɓéeɓpíi ɗí tíkin hassíi ga. 33Yéesu, Kooh ɓëwíꞌtari, yugiꞌtari ya hanohhi yah-ñaam, ya laassa ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa Paamudii dígoheeɗa, ya yoosukiꞌta Helaa ga ɗookkíi ee iñaama yërí en iñii ɗú hotɗa na iñii ɗú kelohɗa. 34En kiꞌenaa, Dëwít mosoo kilap ga Kooh ee ya ga kihafci woꞌin an:

«Kooh, Haꞌmudii woꞌ Haꞌmudiigoo an:

“Yugohaaroo yah-ñaam,

35bi ga daa mi tuman ɓuwii saŋngaaɗa

ditogaaꞌ kotfu.” »

36Peeꞌ enissaɓa an:

- Ɓéeɓpúu, ɗú ɓu-Isarayeel ínohat gaka an: Yéesu yaa ɗú daayee ga kuraanaaɗa yërí Kooh tum Haꞌmudii na Kiristaanii!

37Daa ɓuwaa kelohee jangataama, fítcaagaɓa gúꞌta kërít, ɓa meekissa Peeꞌ na apotaaꞌcaa ɓíinooɓaa an:

- Mbokcii, ɗí jom ya kitum?

38Peeꞌ taassaɓa an:

- Súpítat kipeskiigarúu, yaa en ɓéeɓ bëtísiꞌuk ga teekii Yéesu Kiristaa, doonaa ɗú bayalu baakaaꞌcumgarúu, en ɗanaa Kooh onndúu Helii yiselaꞌíꞌyii. 39En kiꞌenaa, iñaa Haꞌmudii, Koohyiigaruu dígoheeɗa aawee garúu na towutaagarúu na ɓéeɓ ɓuwaa úsaayin, ɓéeɓ ɓuwaa Kooh ƴah kinook ga hafciɗa.

40Peeꞌ yaa nookɓa, yaa daasɓa na woꞌeen ciliis ciyewin an:

- Tookat Kooh músallúu, ɗú meyoh ga ɓuwii ɓibóníꞌɓii ga jamaanii watiɗa.

41Ɓéeɓ ɓuwaa took woꞌeencaa Peeꞌɗa, bëtísiꞌussa. Ga besaa bëríi, iñaa leꞌ ɓoꞌ ɓijúnni-kaahay ɓaatukka ga tëelíbéecaa. 42Ɓa tookka coonu ga kisúkúruk jëgírohcaa apotaaꞌcaa eroheeɗa, ɓa ennda wíinoo, ɓa boki ñamah na kikíim Kooh.

Kiꞌabohkaa laakee ga ɗuuƴ ɓuwaa ɗeɓ kigëm ga Yéesuɗa

43Ɓaa en ɓéeɓ, fítaa yabee hen ndaga iñcaa cidóoyíꞌ-waaꞌcaa apotaaꞌcaa tumeeɗa. 44Ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa enussa wíinoo, ɓa bokka ga iñaa en tóoh. 45Ɓa toonnda iñaa ɓa laakɗa, ɓa warohha ga díkaantiɓa, yaa en ɓéeɓ na iñaa ya soolukɗa. 46Ɓa dëkee ga kihídírukoh ga Kaanfaa Kooh besaa en ɓéeɓ. Ɓërí bokee kiñam ga kaancaagaɓa, ee ñamsee ñamahcaa na keeñ wisóosíꞌ, ee na keeñ wiꞌéréfíꞌ. 47Ɓa kañi Kooh, ee ɓéeɓ ɓuwaa ɓíinoo waaꞌtaɓa. Ee besaa en ɓéeɓ Kooh yaa ɓaat ga lagaagaɓa ɓuwaa múcin.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index