Search form

Tumeen 21

Pool na ɓuwaa taabee nariɗa ɓaa ƴah Yéerúsaleem

1Ɗí tagohha na ɓuwaa ɓedohee naríiɗa, ɗí aassa gaal-giiƴ, ɗí yolohha Koos, dëkaa giiyaa wíilɗa. Ga kooh-wíisfaa, ɗí kaꞌta gohaa Root, ɗí meyohha daama, ɗí kaꞌta teeraa Pataraa. 2Daama ɗí hotta gaal-giiƴ waa aaw gohaa Fenísíi, ɗí aassa ga, ɗí ɓaa ƴah. 3Ga waa ɗí kaꞌ bi ɗí séennda Sípaꞌɗa, ɗí koorohhawa yah-ñaam, ɗí ëewrukka ɓak gohaa Síríi. Ɗí teeꞌta ga Tíiꞌ ndaga gaalaa jomee kiyóoskíꞌ sëfaa wa ɓayeeɗa daama. 4Ɗí hotta daama ɓitëelíbée Yéesu, ɗí ennda naɓa bes ciyitnakanak. Helii yiselaꞌíꞌyii yéegallaɓa iñaa ƴah kihewɗa. Ɓa woꞌꞌa Pool an ya hanat kikaꞌ Yéerúsaleem. 5Ga waa bescaa ciyitnakanakcaa matɗa, ɗí kolukissa kiƴah. Ɓuwaama ɓéeɓɓa ɓedussaríi, ɓa na ɓeticaagaɓa na towutaagaɓa bi ɗí meƴca teeraa. Daama ɗí ƴíꞌꞌa ɓéeɓpíi ga seereenaa giiyaa, ɗí kíimmba Kooh. 6Lëehíꞌta, ɓéeɓpíi ɗí taŋkohha, ɗí nak, ɗí aassa ga gaal-giiyaa, ɓa, ɓa ɓaa ɓoyuk kaanɓa.

7Ɗí kolkohha Tíiꞌ, ɗí lëstíꞌta ɓaawaagaríi ɗí kooroh giiƴɗa ga waa ɗí leꞌ Potolemayís. Ɓuwaa enu ga teeraama gëmu ga Yéesuɗa ɗí kaꞌtaɓa kikëñíꞌnee. Ɗí hoowukka, ɗí neehha. 8Ga kooh-wíisfaa, ɗí kolkohha daama, ɗí kaꞌta teeraa Sesaree. Ga waa ɗí leꞌꞌa, ɗí kaꞌta kaan Filiip, ɗí dalla daama. Filiip nak enee ɓaa yéegalohi Hewhewii winéwíꞌwii ee ya bokee ga ɓuwaa ɓiyitnaɓanakɓaa tansee ga Yéerúsaleemɗa+ . 9Ya laakeera towu tinikiis tiɓeti, taa onohussii kipañ ee Kooh oneeraɓa kiyéegaloh woꞌeenaa meyoh gari. 10Lak ɗí enin daama bes ciyewin, Laakka sëldíiga-Koohaa teeku Agabus meyoh kúlkaa Yúudée. 11Ya hayya garíi daa ɗí eneeɗa, ya ɓeɓpa iñaa Pool pëkíruki ga kenohciɗa, ya pokukka kotcaa na yahcaa, woꞌꞌa an:

- Iñii yii yërí Helii yiselaꞌíꞌyii woꞌ: «Ɓii laak pëkírukaahii-wiiɗa, yaawúuꞌcaa ga Yéerúsaleemɗa hayyi kiɓagu fodii dii, lëehíraa ɓa tíkki ga yah ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa. 12Ga waa ɗí keloh iñaamaɗa, ɗí na ɓuwaa enee daamaɗa ɗí sarahtukka Pool ya ool kikaꞌ Yéerúsaleem.» 13Wayee Pool taassaríi:

- Ɗú tum ya yii, ɗú yahi keeñiigoo? Mi saŋngii kiɓagu rek, wayee mi tookin sah bi ga kikaan ga Yéerúsaleem ndaga teekii Yéesu, Haꞌmudii. 14Waa ɗí mínndiiri kihoonoh kikaꞌ, ɗí íissari, ɗí woꞌꞌa an: Iñaa Haꞌmudii waaꞌɗa laakat!

15Ɗí ennda daama bi sammba kimaañ, ɗí ɓewukka, ɗí kaꞌta Yéerúsaleem. 16Laakka ga tëelíbéecaa Yéesu, ɓaa dëku teeraa Sesaree, ɓa taammba naríi, ɓa ɓayussaríi kaan Monason, yaa ɗí jomee kidal ga kaanciɗa. Monason meyohee Sípaꞌ, ya bokee ga tëelíbéecaa Yéesu ɗeɓɗa.

Pool kaꞌta kaan Saak

17Ga waa ɗí leꞌ Yéerúsaleemɗa, ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa teerukussaríi na keeñ wisóosíꞌ. 18Ga kooh-wíisfaa, Pool taammba naríi kaan Saak ee ɓéeɓ ɓuwaa kuliyuk ga jaangaa Yéerúsaleemɗa hídírukohsee daama ɓan. 19Pool Këñɗohha naɓa bi lëehíꞌta, ya ɓéestíꞌta wíinoo wíinoo tóoh iñcaa Kooh tum ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌ koorohha gariɗa. 20Waa ennda ɗa, ɓuwaa súkúrukee Poolɗa ɓaa kañ Kooh. Lëehíꞌta, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Mbok, fu ínohin an yaawúuꞌ ɓiyewin ga yaawúuꞌcii gëmuunun ga Yéesu ee ɓa lís kiyëgís ga Waasii Móyíis. 21Ɓa kelohin an ɓéeɓ yaawúuꞌcii en ga ínɗa, fu jëgíriɓa kifoñ iñcii Waasii Móyíis nakohɗa, kiꞌíis kigúꞌ towutaagaɓa na kiꞌíis kitaabuk baahcii yaawúuꞌcii. 22Ɗu tuman na ee ɓa hay kiyéeŋ an fu hayin? 23Kon namaa kitum iñcii ɗí ƴahhaa kiwoꞌɗa. Laakin ga ɗuuƴcíi ɓoꞌ ɓinikiis ɓaa waatukin. 24Taabaa naɓa, ɗú bok naɓa kisétíꞌsiruk fodii dii Waasii Móyíis nakohkaɗa. Fu fayiꞌɓa iñaa jom kisarahohuɗa tóoh, ɓa nenuk kiteewoh an waataagaɓa leehin+ . Fodaama, ɓéeɓ hay kiꞌínoh an iñcii fu woꞌɗuɗa dara laakkii ga, ee ɓéeɓɓa ɓa hay kiwoꞌ an fu lís kitaabuk iñcii Waasii Móyíis nakohɗa. 25Ɓuwaa enussii yaawúuꞌ ee gëmu ga Yéesuɗa ɗí ɓëyrohin gaɓa kiwoꞌɓa iñii ɗí am yii, an ɓa abuk kiñam koynohkaa tumu sarah ga koofcaa, ɓa abuk ɓan ga kiꞌan ñíf, kiñam koynoh júuraa apu ee ñífaa aamussii na kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ.

26Ga kooh-wíisfaa Pool taammba na ɓuwaa ɓinikiisɓaa, ya bokka naɓa kisétíꞌsiruk, lëehíꞌta ya aassa Kaanfaa Kooh, doonaa ya woꞌ besaa kisétíꞌsirukkaa leehanɗa, ennda fodii wahtaa ɓaa en ɓéeɓ mínan kitumɗu sarahɗa.

Pool abussa

27Lak bescaa ciyitnakanakcaa nakohu kisétíꞌsirukɗa caa ƴah kimat. Laakka yaawúuꞌcaa meyohu gohaa Aasíi, ɓa hayya Yéerúsaleem. Ɓa hotta Pool ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ɓa hícísohha ɓuwaa, ɓa ammbari, 28ɓa ɓaa fiip an:

- Foolat ɓu-Isarayeel! Ɓii jëgírohi daa en ɓéeɓ kiheñoh heetiigaruu, Waasii Móyíis na Kaanfii Kooh fiiɗa, yee! Ya ekin sah ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ga Kaanfii Kooh bi tahin ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa kilíiɓ.

29Ɓa woꞌ iñaamanaa, daa ɓa hotee Pool ga teeraa, taabin na Torofím yaa meyoh teeraa Efeesɗa tah ka. Ɓa foogee nak an Pool ekinndi ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh. 30Coowaa ennda cúr ga ɗuuƴ dëkaa, daa en tóoh ɓoꞌ yaa meyoh da. Ɓa ammba Pool, ɓa fassari bi meƴca Kaanfaa Kooh, ga saasi ɓa laŋnga halcaa. 31Lak ɓa ɓaa heel kiꞌap Pool, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa yéegalussa an ɓéeɓ Yéerúsaleem hícísukohin. 32Ga saasi, ya hídírohha soldaaꞌcaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa na soldaaꞌcaagaɓa, ya íisukka mbooloomaa. Daa ɓuwaa hotee haꞌ-kaadaa na soldaaꞌcaa taam nariɗa, ɓa íissa kifeek Pool. 33Waa ennda ɗa ya deeƴca ga Pool ammbari, ya nakohha kiɓaŋngi na ceen kanak. Lëehíꞌta ya meekisohha ɓaa ya ennda na iñaa ya tumɗa. 34Wayee ga ɗuuƴ mbooloomaa ɓii fiipi aneenaa, ɓii fiipi an. Faf haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa mínndii kiꞌínoh dara ga iñaa hewɗa ndaga coowaa. Waa ennda ɗa, ya nakohha kiɓay Pool ga ɗuuƴ kaanfaa soldaaꞌcaa. 35Ga waa Pool kaꞌ bi ya dalla kilap eskalicaaɗa, soldaaꞌcaa nammbari kiteembeel hen ndaga lak mílti-míltaa hëpin. 36En kiꞌenaa, mbooloomaa wërí taabukee Pool, wa waa fiip an:

- Ya kaanat!

Pool taassa ga iñaa ya yabuɗa

37Ga wahtaa Pool ƴah kiꞌeku ga Kaanfaa soldaaꞌcaaɗa, ya kíimmba haꞌ-kaadaa an:

- Mi mínin naraa kiwoꞌ jutuute?

Haꞌ-kaadaa taassari an:

- Caɓ! Man fu lak kiGerek! 38Kon fu enndii ɓaa meyohee Esípti yaama hícísohee ɓuwii, ya haydohha coow wiyaak ga dëkii, ya ɓaydohha tumoh-kofeel ɓijúnni-nikiis ga ëgíꞌ-dúndagaane?

39Pool taassari an:

- Mi iñii yaawúuꞌ, mi límohu Tarsa, teeru wilëekíꞌ-teek ga gohaa Sílísíi. Mi kíimmbaa fu onndoo kiwoꞌ na ɓuwii.

40Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa onndari. Waa ennda ɗa, Pool tuukka ga eskalicaa, lëríssa mbooloomaa yah, ɓuwaa ennda cew; ya woꞌꞌa naɓa ga kiꞌArameyee an:

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index