Search form

Tumeen 22

1- Ɗú, mbokciigoo, diima súkúrukat mi taassúu ga iñii ɗú yammbooɗa.

2Daa ɓa kelohee Pool yaa woꞌ naɓa ga kiꞌArameyee, ɓa wëñnja ɗa kiꞌeen. Pool tíkka ga an:

3- Mi yaawúuꞌ, mi límohu Tarsa ga gohaa Sílísíi, wayee mi korukoh dii ga teerii wii. Gamaliyeel ga kihafci yërí jëgíꞌtoo bi mi ínohha ar waasii ɓicaasammbuu. Mi Safareera lool ga kitaabuk iñaa Kooh nakoh, fodii dii ɗú ɓéeɓpúu ɗú taabukika watiɗa. 4Ɓuwaa gëmee ga waasii Haꞌmudiiɗa, mi dëkee ga kihatalɓa ga kipes, mi kaꞌta bi mi laŋnga kumuun ga; mi abin ɓiƴaal na ɓiɓeti mi laŋngaɓa ga kasu. 5Haꞌ-kaadii sarahohcii na yaakcii dëkii ɓéeɓɓa mínuunun kiseediꞌ an mi woꞌ kayoh. En kiꞌenaa, mi ɓewohee këyítcaa oneeroo kimín kikaꞌ Damaas, mi am yaawúuꞌcaa gëm ga Yéesu enu daamaɗa gaɓa, fodaama mi kaꞌ Damaasaa, mi amɓa, mi haydohɓa dii, ɓa koru.

Pool ɓéestíꞌta iñaa tahhi kigëm ga Yéesuɗa

(Tumeen 9: 1-19; 26: 12-18)

6Pool tíkka ga an:

- Lak mi yaa ga waas, bi mi deeyin teeraa Damaas, ga wahtu cuunoh, dalla kilaak leeꞌlaat wiyaak waa meyoh asamaan, wa ennda mareet ga ɗookkoo bi wíillaroo. 7Mi keennda kakay, mi kelohha koonaakaa woꞌ naroo an: «Sóol! Sóol! Iñii tah ya fu hatalloo ga kipes?» 8Mi meekisohha an: «Kiyaakii, fu yërí en ɓa?» Koonaakaa taassaroo an: «Mi yërí, Yéesu Nasareet, yii fu hatal ga kipesɗa.» 9Ɓuwaa taamsee narooɗa hotsee ga leeꞌlaataa faŋ, wayee ɓa kelohéeríi ga koonaakaa ɓaa enee naroo kiwoꞌɗa. 10Mi meekisohha an: «Haꞌmudii, mi jom ya kitum?» Haꞌmudii woꞌꞌaroo an: «Koluka fu kaꞌ Damaas, fu leꞌ daamanaa, fu hay kiwoꞌu ɓéeɓ iñaa fu jom kitumɗa.» 11Mi hotsiséeríi ndaga lak meliclaataa leeꞌlaataa búumɗinndoo. Ɓuwaa mi taabee naɓaɗa abussaroo ga yah, ɓa ɓayyaroo Damaas.

12Laakeera ga teeraa Damaas, ɓaa teeku Anañaas ee ya enee ɓoꞌ yigëmíꞌ Kooh. Ya taabukeera iñii Waasii Móyíis nakohɗa ee ɓéeɓ yaawúuꞌcaa ga teeraaɗa oneerari céeꞌ. 13Ya hayya garoo, ya deeƴcaroo, woꞌꞌaroo an: «Sóol, mbokiigoo, hotsisa!» Ga saasi tuhastaagoo malakka, mi hottari. 14Ya tíkka ga an: «Koohyii ɓicaasammbuu tanukinndaa kumëeñíꞌ doonaa fu ínoh iñii ya waaꞌɗa, doonaa fu hot ɓaa en yijúwíꞌyaa ee ya haŋci doŋɗa, fu keloh konaakaagari. 15Fu nak, fu yërí ƴah kiꞌen seedici ga fíkíi ɓuwii ɓéeɓ, fu yéegalɓa ɓéeɓɓa iñii fu hotɗa na iñii fu kelohɗa. 16Kon diimaɗa fu sekis ya? Koluka, fu bëtísiꞌuk, fu kíim Yéesu, Haꞌmudii fu set ga baakaaꞌciigaraa.»

Pool ɓéestíꞌta ga daa ya wosu ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa

17Waa ennda ɗa, mi ɓoyukka Yéerúsaleem. Lak mi enee na kikíim Kooh ga Kaanfaa Kooh, iñaa ammbaroo fodii heeƴ. 18Mi hotta Haꞌmudii, ya woꞌꞌaroo an: «Gaawa, fu meƴ Yéerúsaleem diima-diima ndaga ɓu-teerii wii tooksanndii iñii fu yah garoo kiseediꞌɗa.» 19Mi taassari an: «Haꞌmudii, ɓa ínohin dijófíꞌ an mi taabee ga jaangu-yaawúuꞌcii, mi yaa am ɓuwii gëm garaaɗa, mi lagiɓa ga kasu, mi feekiɓa. 20Iceen yaa enee seedifuɗa, apu ga fíkíiroo. Mi ga kihaffoo, mi fareera ga iñaa ɓa tumee yaama ee mi yërí amɗeeɓa kúltícaagaɓa.» 21Waa ennda ɗa, Haꞌmudii woꞌꞌaroo an: «Karaa hen rek ndaga mi ƴahhaa kiwos ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa.»

Pool woꞌꞌa an ya bok ga ɓu-Room

22Ɓuwaa súkúrukussa Pool bi ga daa ya woꞌoh woꞌeencaamaɗa, daama nak, ɓa aawissa kifiip didóolíꞌ an:

- Yii ɓoꞌ meƴdohatti éldúnaanii wii, ya jomoo kipes!

23Ɓa ɓaa wëñ kifiip, ɓa ɓaa ɗol kúltícaagaɓa ɓaa jaf, ɓa ɓaa kësël kakayfaa ga ɗook. 24Waa ennda ɗa, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa nakohha Pool eku ɗuuƴ kaanfaa soldaaꞌcaa ya rípu na ngeeꞌ, bi ya woꞌ iñaa tah ɓuwaa fiipi fodaama ga fenoociɗa. 25Ga waa soldaaꞌcaa ɓaŋngari na liiɓ bi ɓaa ƴahhi kifeek, Pool woꞌꞌa soldaaraa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñ tuukee daamaɗa an:

- Ɗú onuunun kifeek ɓa bok ga ɓu-Room ee lak ya attiꞌussii paaye?

26Daa soldaaraama kelohee iñaama, ya foolla ga haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa, ya woꞌꞌari an:

- Fu ínohin iñii fu ƴee kitumɗa sahe? Man ɓii bok ga ɓu-Room!

27Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa dalla kihay ga Pool, meekissari an:

- Woꞌaaroo, fu bok ga ɓu-Roome? Pool taassari an:

- Ee, mi bok ga!

28Haꞌ-kaadaa woꞌꞌari an:

- Mi ga kihaffoo, kibokkiigoo ga ɓu-Room mi lomohka yiséeríꞌ.

Pool woꞌꞌari an:

- Mi déy, mi límohu ga hen.

29Ga saasi ɓuwaa waaꞌseeri kifeek ya woꞌɗa, íisussari. Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa, daa ya ínohee an ya bok ga ɓu-Room ee ya ɓaŋlukinndi na ceenɗa, ya tíitta.

Pool ɓayussaa paanaa yaawúuꞌcaa

30Ga kooh-wíisfaa, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa waaꞌta kiꞌínoh iñaa leeꞌ ga iñaa yaawúuꞌcaa yam Poolɗa, ya nakohhari kiɓëgís, ya ebilohha kiɓëytoh sarahohcaa ɓiyaakɓaa na ɓéeɓ paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaa, ɓa hídoh. Ya haydohlukka Pool, ya tuukiꞌtari ga fíkíiɓa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index