Search form

Tumeen 23

1Waa ennda ɗa, Pool yíppa ɓu-paanaa yaawúuꞌcaa has, ya woꞌꞌa an:

- Ɗú mbokciigoo, dii mi kooꞌ ga kipessoo ga díkaantiroo na Koohɗa, helloo dalin ga bi ga wati.

2Anañaas, haꞌ-kaadaa sarahohcaa dalla kiwoꞌ ɓuwaa tuukee ga yahaa Poolɗa ɓa këɓpi ga kúuw. 3Pool nak woꞌꞌari an:

- Na cii fu man na míiraa yaanaawɗu henɗa, fu, Kooh ƴahhaa kifeek. Fu yuŋ dii kiꞌattiꞌꞌoo ga iñaa waas nakoh, fu nakoh mi feeku ee waas hoonohinka!

4Ɓuwaa enee ga yahaa Poolɗa, woꞌussari an:

- Mon fu ɓasin haꞌ-kaadii sarahohcii, sarahohii-Kooh yiyaakyii!

5Pool taassaɓa an:

- Mbokcii, mi ínohéeríi an haꞌ-kaadii sarahohcii yërí. En kiꞌenaa, bíduunun ga Këyítfaa an: «Ɓaa kuliyuk ga heetiigaraa, fu jomoori kiwoꞌ yibóníꞌ.»

6Pool ínoheera an ɓuwaa hídírukohee daamaɗa, ɓii ensee ɓiSaduseyeeŋ, ɓíinoo ensee ɓiFërísiyeeŋ. Ya tuukka ga leeloo paanaa wiyaakwaa, ya woꞌꞌa didóolíꞌ an:

- Ɗú mbokcii, mi iñii Fërísiyeeŋ ee mi kowu Fërísiyeeŋ. Dii mi abin yaakaaꞌ fodii garúu ga kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa tah mi haydohussa dii kiꞌattiꞌu.

7Daa ya woꞌee iñaama rek, nookoh dalla kilaak ga díkaanti Fërísiyeeŋcaa na Saduseyeeŋcaa, faf ɓuwaa hídírukohee daamaɗa hëgískohussa kom kanak. 8En kiꞌenaa, Saduseyeeŋcaa abu an ɓaa kaanin mílísoo, malaaka laakoo ee raɓ laakoo. Fërísiyeeŋcaa nak gëmuunun an iñcuma tóohca laakin. 9Waa ennda ɗa, coowaa kolukka cúr. Laakka jëgíroh-waascaa koluk ee boku ga fërísiyeencaa, ɓa woꞌꞌa didóolíꞌ an:

- Iñii ɓii yii woꞌɗa ɗí hottii yibóníꞌ ga. Mínin kiꞌen jíni wala malaaka woꞌ nari!

10Ñarohaa wëñnja ɗa kitamoh. Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa niikka ɓuwaa seelsoh Pool, kërí tah ya ebilla soldaaꞌcaa kiyoosuk ga ɗuuƴ ɓuwaa, ɓa meƴdohhi ga leelooɓa, ɓa ɓoƴkidohhi kaanfaa soldaaꞌcaa.

11Ga wekaa tík gaɗa, Haꞌmudii feeñukka Pool, woꞌꞌari an:

- Ɓaataa kiyëgísɗuk, fu seediꞌinndoo dii ga Yéerúsaleem ee fu jominndoo kiseediꞌ ga Room ɓan.

Yaawúuꞌcaa pokohussa nof kiꞌap Pool

12Ga kooh-wíisfaa ga kímaa, yaawúuꞌcaa pokohussa nof kiꞌap Pool; ɓa waatta an dara aasanndii kúuwɓa, enndii an ɓa appi hen paayaa. 13Ɓuwaa waatukee iñaamaɗa wëñin ɓoꞌ ɓidaaŋkaah-nikiis. 14Ɓa kaꞌta ga sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa dëkaa, ɓa woꞌꞌaɓa an:

- Ɗí waatin an ɗí ñamanndii, ɗí ananndii enndii an ɗí ap Pool hen paayaa. 15Diima nak, ɗú, pokohat nof na ɓu-paanaa wiyaakwaa, ɗú tum fodii an ɗú waaꞌ kimalkaat iñaa aaw ga Pool bi leeꞌ lañ, ɗú kíim soldaaraa yiyaakyaa ya haydohiꞌtúuri. Ɗí ga kihaffíi nak ɗí hayyi kitërëwuk kiꞌappi bi ya leꞌ diinaa.

16Kutaanamunkaa Pool nak kelohha an yaawúuꞌcaa ƴah kitërëwuk Pool kiꞌappi. Ya kaꞌta kaanfaa soldaaꞌcaa, ya aassa, ya yéegallaka Pool. 17Pool ɓayya yíinoo ga soldaaꞌcaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa, woꞌꞌari an:

- Ɓayaa oomaa-ƴaalii yii ga haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa, ya laak iñaa ya ƴahhi kiwoꞌ.

18Waa ennda ɗa, soldaaraa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa taammba na oomaa-ƴaalaa, ɓayyari ga haꞌ-kaadaa, ya woꞌꞌari an:

- Pool yaa lagu ga kasaaɗa yërí ɓayyoo, ya woꞌꞌaroo an mi haydoh oomaa-ƴalii yii garaa, an ya laak iñaa ya ƴahhaa kiwoꞌ.

19Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa ammba oomaa-ƴaalaa, nookkari, ɓa úsaayya ɓuwaa, ya meekissari an:

- Fu ƴahhoo ya kiwoꞌ?

20Kutaanamunkaa Pool woꞌꞌari an:

- Yaawúuꞌcaa pokohuunun nof kikíimmbaa fu ɓay Pool paanaa wiyaakwaa. Ɓa ƴah kitum fodii ɓuwaa ƴah kimalkaat loo Pool bi leeꞌ lañ. 21Fu nak kaa gëmɓa. En kiꞌenaa, iñaa wëñin ɓoꞌ ɓidaaŋkaah-nikiis gaɓa waayukuunun kitërëwuk Pool kiꞌappi. Ɓa waatukin an ɓa ñamanndii, ɓa ananndii, enndii an ɓa appi hen paayaa. Ɓa sek fu took doŋ.

22Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa woꞌꞌari an:

- Ee, kaa woꞌ ken an fu yéegalinndoo iñaa bok ga.

Lëehíꞌta ya íissa oomaa-ƴaalaa yaa ƴah.

Pool ɓayussa Sesaree ga Filiksi, gúwernëeraa

23Waa ennda ɗa, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa ɓayya ga soldaaꞌcaagari ɓanak ɓaa kuliyuk ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñ, ya woꞌꞌaɓa an:

- Hídírohat soldaaꞌ ɓitéeméeꞌ-kanak ɗú tuuk ga kiƴah Sesaree. Ɗú taam ɓan na soldaaꞌ ɓidaaŋkaah-yitnakanak ɓaa lap pënís na soldaaꞌ ɓitéeméeꞌ-kanak ɓiliis ɓaa ɓay núɓ. Ɗú ƴah kikolkoh dii noh-soos ga wahtu cuuníin ɗú ƴeeꞌ. 24Ɗú heeliꞌ Pool pënís ɓan, ɗú ɓayyi ga Filiksi, gúwernëeraa ee dara hanatti kiꞌoc.

25Ya bínnda këyít, woꞌꞌa ga an: 26«Filiksi, gúwernëerii yiyaakyii, mi Kolot Lísiyas mi yërí bínndaa këyítfii fii, ee mi yii këñíꞌtaa ga. 27Ɓii mi wosohhaa yii, yaawúuꞌcii diiɗa ɓërí abeeri ee ɓa waareeri kiꞌap. Mi sooŋngaɓa, mi na soldaaꞌcii, mi teꞌꞌari ga yahɓa ga waa mi ínoh an ya bok ga ɓu-Roomɗa. 28Mi waaꞌta kiꞌínoh iñaa ɓa yammbiɗa, mi ɓayyari paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaa. 29Mi hotin nak an iñcii ɓa yammbiɗa aaw ga loo waasiigaɓa ee mi hottii dara iñaa ya tum bi cal ya tíku kikaan wala ya lagu ga kasu. 30Mi kelohha an yaawúuꞌcii pokohuunun nof kiꞌappi, kërí tah mi wosohhari garaa ga saasi. Ɓuwii yammbiɗa, mi woꞌinɓa ɓa hay garaa, ɓa woꞌ iñaa ɓa yammbiɗa.»

31Soldaaꞌcaa ɓewussa Pool, fodaa ɓa naku kaɗa, ɓa ɓayyari ga wek bi ga teeraa Antípatiriis. 32Ga kooh-wíisfaa, soldaaꞌcaa tíinseeɗa, ɓoƴkussa kaanfaa soldaaꞌcaa, ɓa íissa Pool na soldaaꞌcaa lapsee pënísɗa, ɓa paaf nari. 33Ga waa soldaaꞌcaa lap pënís leꞌu Sesareeɗa, ɓa eꞌta gúwernëeraa këyítfaa, ɓa tíkka Pool ga yahci. 34Gúwernëeraa jaŋnga këyítfaa, ya meekisohha gohaa Pool meyohɗa. Daa ya ínohee an ya meyoh gohaa Sílísíi, 35ya woꞌꞌari an:

- Bi mi meekissaa daranaa, ɓuwaa yabussaaɗa hayu.

Waa ennda ɗa, ya nakohha Pool ɗaaku ga kaanfaa buuꞌ Eroot en daamaɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index