Search form

Tumeen 24

Iñcaa Tertilus yam Poolɗa

1Tíkka ga bes ciyëtúus, Anañaas, haꞌ-kaadaa sarahohcaa taammba na ɓiyaak ga yaawúuꞌcaa na Tertilus yaa tum lëgëy kilayohɗa, ya hayya teeraa Sesaree. Ɓa kaꞌta ga Filiksi gúwernëeraa kikalaami Pool. 2Pool ɓayussa, Tertilus dalla kiwoꞌ an:

- Fu Filiksi, gúwernëerii yijófíꞌyii, dii fu tíidiꞌ dëkiiɗa na iñcii ciꞌascii fu haydoh ga nguuriigaraaɗa onin heetii kilaak jam wimëtíꞌ ee keeñnjíi soosin garaa. 3Ɗí hotinka ga daa en tóoh na ga iñaa en ɓéeɓ ee ɗí ɓii gërëmmbaa dijófíꞌ. 4Mi waaꞌtiiraa kiꞌam na tiwoꞌ tihëpíꞌ kërí tah mi hay kilóhóyíꞌ woꞌeenii. Mi kíimmbaa ga kijofkiigaraa fu súkúrukkíi jutuut.

5Tertilus tíkka ga an:

- Ɗí hotin an ɓii yii, ɓoꞌ yibóníꞌ ga ɗuuƴ ɓuwii. Ya haydoh kihëgískoh ga ɗuuƴ yaawúuꞌcii ga ëldúnaɗa tóohɓa; yërí kuliyuk ga ɓuwum taabuk iñii jëgírohu meyoh Nasareetɗa+ . 6Karin bi ya jéemmba kilíiwíꞌ Kaanfaa Kooh, kërí tah ɗí ammbari. [Ɗí waareeri kiꞌatti, 7wayee Lísiyas, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa hayya, teꞌꞌari na dooli ga yahhíi. 8Ya ebillaríi kihay garaa.]+ . Binaa fu meekissinaa, fu ga kihaffu fu hay kiꞌínoh an iñii ɗí yammbiɗa kayoh.

9Waa ennda ɗa, yaawúuꞌcaa taamsee na Tertilusɗa yëgíssa ga an iñaa Pool yabuɗa kayoh.

Layaa Pool ga fíkíi Filiksi

10Waa ennda ɗa, gúwernëeraa eŋnga Pool haf ya woꞌ ɓan. Pool nak dalla kiwoꞌ an:

- Kiyaakii, mi ínohin an fu enin attiꞌoh ga heetiigaríi tíkíis tiyewin, kërí tah mi hay kilayiꞌ haffoo na hel widëlíꞌ. 11Binaa fu malaksukohaa, fu hay kihot an iñaa mi karee Yéerúsaleem kijaamuk Kooh bi ga wati, paaffii bes cidaaŋkaah na kanak. 12Ee ken hottii daa mi nookoh kiwoꞌ na ɓoꞌ wala kihícisoh ɓuwaa, ennda ga Kaanfaa Kooh, ga jaangu-yaawúuꞌcaa wala ga ɗuuƴ teeraa. 13Ɓuwii ɓii mínsoo kiwoꞌ dara yiléeríꞌ ga iñcii ɓa yammboo diima diimaɗa. 14Enaama yíinoo déy mi míninndi kitook ga fíkíifu: Mi, mi jaamuk Koohyii ɓicaasammbíi, mi taabukka waasii wiꞌaswii ɓa woꞌ an sabohɗa. Hoonohhii bi mi gëmin ɓan ɓéeɓ iñaa Waasii Móyíis nakohɗa na ɓéeɓ iñaa sëldíiga-Koohcaa bínɗa. 15Mi abin yaakaaꞌ ga Kooh ee ɓa, ɓa laakin yaakaaraama ɓan. Ee wërí en an ɓuwii ɓijúwíꞌɓii na ɓuwii júwussiiɗa tóoh hay kimílísu. 16Kërí tah daa mi enoh tóoh mi heel kipes na hel widëlíꞌ ga fíkíi Kooh na ga fíkíi ɓuwii.

17Mi enin ga ëgírii tíkíis tiyewin taa mi hayyii Yéerúsaleem. Kërí tahhoo dii kihay mi haydohi ɓu-heetiigoo dímal kopaꞌ na kitumiꞌ Kooh sarah ga kaanfaagari. 18En kiꞌenaa, mi enee ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ee lak mi en na kisétíꞌsiruk fodii dii yaawúuꞌcii tumsikaɗa. Ken enndii da ee coow kolukkii da. 19Laakeera daama nak yaawúuꞌcaa meyohsee gohaa Aasíi. En kiꞌenaa, yaawúuꞌcaa ɓaama meyohsee gohaa Aasíiɗa ee hotseerooɗa, ɓërí jomee kituuk dii ga fíkíifu ɓa yammboo en lak ɓa laakin iñaa ɓa taabukohanndoonaa. 20Kon nak yaawúuꞌcii enu dii ee boku ga paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaaɗa, ɓa woꞌat kofeelkaa mi tum ga waa mi tuukiru kiꞌattiꞌu ga paanaa wiyaakwaaɗa. 21Ɓa laakoo iñaa ɓa yabohanndoo, enndii woꞌeenii wii mi woꞌ didóolíꞌ ga fíkíiɓaɗa an: «Dii mi gëmin ga kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa tah mi haydohu kiꞌattiꞌu ga fíkíirúu wati.»

22Filiksi nak, lak woꞌuunun dijófíꞌ loo waas kerceen, ya keꞌta attiꞌaa bi bes wiliis, ya woꞌꞌa an:

- Binaa Lísiyas, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa hayaa, mi malakis iñum akitohhúuɗa.

23Waa ennda ɗa, Filiksi nakka soldaaraa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa kiɗaak Pool ga kasaa, wayee ya íisu ya féeh ee fiiliimuncaagari míniri kihay kitoputuꞌ.

Filiksi tíkísohha kisaawal na Pool

24Ga bescaa tík gaɗa, Filiksi hayya ya na ɓetici, Durusíl. Durusíl nak iñaa yaawúuꞌ. Ya ɓaylukka Pool kisúkúrukki, yaama woꞌꞌi yen ga loo kigëm ga Yéesu Kiristaa. 25Wayee daa Pool woꞌee bi leꞌꞌa ga loo enukeen wijúwíꞌ na loo kimín kiꞌabuk, na loo attiꞌaa ƴah kimëeñjohɗa. Filiksi, gúwernëeraa dalla kitíit, ya íissa Pool ya woꞌꞌari an:

- Diimaɗa, fu mínin kikaꞌ kimma, wati hayɗa kidooy. Mi kolukaa mi hayyaa kiɓayis.

26Ya foogee an Pool hayyi kiꞌeꞌ hëelís, kërí tah leekleekaa ya ɓayluk Pool kisaawal nari.

27Waa ennda ɗa, tíkíis tanak tíkka ga, laakka gúwernëeꞌ yiliis yaa faluk ee teeku Poosiyus Festus. Filiksi ga kihafci, kiwaaꞌ iñaa neɓ yaawúuꞌcaa doŋ tahee bi ya íissa Pool ga kasaa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index