Search form

Tumeen 27

Pool ekussa ga gaal-giiƴ kiɓayu Room

1Waa ennda ɗa, ɓa ammba bes kiꞌekkíi ga gaal-giiƴ, ɗí ɓayu Kúlkaa Ítalíi. Pool na ɓoꞌ ɓiliis, ɓaa amsee ga kasu fodaa gari tíkussa ga yah Húliyus, ha-kaan ga soldaaꞌcaa ɓu-Room woꞌu «Soldaaꞌcaa buuꞌ Sesaaꞌɗa». 2Ɗí aassa ga gaal-giiyaa meyoh teeraa Adaramit ee wa aawee dëkcaa Aasíi en ga yahaa giiyaaɗa, ɗí ɓaa ƴah ga giiƴ. Arístarka, ee dëk teeraa Tesaloník ga gohaa Maseduwaanɗa taabee naríi. 3Ga kooh-wíisfaa, ɗí teeꞌneera ga teeraa Sídoŋ, Húliyus ennda ɓoꞌ yijófíꞌ ga Pool. Ya onndari kimín kikaꞌ ga fiiliimuncaagari doonaa ɓa mínndi kitoputuꞌ. 4Ga waa ɗí meyoh daama, ɗí taabohha na dëkaa Sípaꞌ giiyaa wíilɗa kisúnuk uurisaa ndaga lak ɗí jaanoh nawa hen. 5Lëehíꞌta ɗí koorohha giiyaa ga gohaa Sílísíi, aawwa waa Pamfílíi, ɗí teeꞌneera teeraa Miraa ga gohaa Lísíiɗa. 6Daama, Húliyus soldaaraa yiyaakyaa hotta gaalaa meyoh Aleksandarí aaw Ítalíi, ya ekkaríi ga.

7Ɗí tumin ga giiƴ bes ciyewin caa gaalaa foolee ndaŋ. Ga wii ɗí kaꞌ bi ɗí laŋneera na teeraa Kímítɗa, lak ɗí dayin coonu fiméeskíꞌ, ɗí mínndii kiteeꞌ daama. Uurisaa nak onndiiríi kiꞌaaw fíkíi ga ɓakaama, ɗí nammba kikooroh Salomee en ɗanaa ɗí paafoh ɓakaa Keret súnúkin ga uurisaaɗa. 8Ɗí taabohha giiyaa daama bi ɗí leꞌꞌa ɗekat waa woꞌsi «Diteeraaꞌ diwóoríꞌ», en ga yahaa teeraa Laseeɗa.

9Ga wii ɗí leꞌ daamaɗa lak ɗí maañin ga waas lool, ee kifoolis ga giiƴ wëerissii, ndaga lak ooraa yaawúuꞌcaa ga seekɗa paafin. Kërí tah, Pool woꞌꞌa na ɓuwaa, kiyéegalɓa an:

10- Ɓiƴaay, mi hotin an ɓaawiigaruu wii wëerissii, ɗu aaw fíkíinaa. Mi woꞌissiirúu an gaalii na iñii wa sëfɗa hay kiyasukoh, wayee tumuuntiiruu sah mínin ga kihín.

11Wayee soldaaraa yiyaakyaa ɓu-Room ammbii faali ga iñaa Pool woꞌɗa, ya nammba kisúkúruk iñaa fóolíroh-gaalaa na haꞌ-gaalaa woꞌɗa. 12Ɓaatta ga ɗekataa gaalaa teeroh waama newoo kiꞌenoh na lah, kërí tah iñaa wëñ kiyewin ga ɓuwaaɗa júwohussa ga kikolkoh daama, ɗí paaf, en mínukinaa, bi ga Fenísíi, ɗekat wiliis ga Keret waa ɓoꞌ mínin kiteeroh bi seek wíis. Ɗekataama nam kijaanoh na aasaaꞌ-noh.

Uurisaa wiyaak yíppa ga giiyaa

13Waa ennda ɗa, uuris wihídíꞌ, waa kolkoh yah-ñaam meyaaꞌ-noh, aawwa kiwëp, kërí tah ɓa ammba yaakaaꞌ an ɓa hay kimín kikaꞌ bi ɓa teeꞌ ga Fenísíi. Ɓa ponnda níꞌcaa pokohsee gaalaaɗa, ɓa taammba giiyaa, ɓa riisukka Keret, ɓa ɓaa ƴah. 14Wayee maañnjii dara, uurisaa wiyaakwaa teeku Erakilíyoŋɗa dalla kiwëpoh tëgëlcaa Keret, wa ennda mílíp ga ɗookkíi. 15Uurisaa jíitalla gaalaa, ken mínissiiwa kitëhdoh, ɗí íissawa, waa ƴah ɗuuƴ. 16Ɗí yolohha Kódaa, kudëk jijutuut, ja súnndaríi ga uurisaa. Fodaama, ɗí mínnda kijekeluk gaal-loocaa taamdohsi na gaal-giiyaaɗa. Ɗí lëpíꞌtawa ga gaalaa ee ɗí sonnda ga lool.

17Ga waa ɗí lebirohha bi ɗí lëpíꞌtawa, ɗí ŋaawwa gaalaa na níꞌ doonaa wa tasoo, lëehíꞌta ɗí yóoskíꞌta dúuñaa wiyaakwaa poksi ga fenoo gaalaaɗa kinóowís gaawlaataa ndaga ɗí niikee uurisaa yeꞌ gaalaa bi ɗí paafnee tewisaa teeraa Sírta.

18Ga kooh-wíisfaa lak uurisaa waa lís kiyëngël gaalaa didóolíꞌ, kërí tah ɗí aawwa kijaf iñaa gaalaa sëfeeɗa ga giiyaa. 19Ga besaa tík gaɗa, ɓuwaa fóolíri gaalaaɗa na kihafɓa jafussa paŋkaahcaa enee ga gaalaaɗa ga giiyaa.

20Ɗí tumin bes ciyewin ga giiƴ caa ɗí hottii noh, ɗí hottii ol. Uurisaa yíppa rek ínohoo kiꞌíis, kaꞌta bi ɗí abissii yaakaaꞌ kimúc.

21Wiima lak ɓuwaa ensee ga gaal-giiyaaɗa tumuunun iñaa maañ ee ken ekkii ñamah ga kúuwci. Pool dalla kikoluk, tuukka ga leelooɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Ɓiƴaay, ɗú súkúrukee woꞌeenndoonaa, eneenaa ɗú kolukohoo Keret ee iñcii tóoh yasukoh cii laakoo. 22Wayee diimaɗa mi nakkúu kiyëgísɗuk. En kiꞌenaa, laakoo yíinoo garúu yaa kumuunci hídan ga, hanaa gaalii doŋ yahan. 23En kiꞌenaa, wekama, Koohyii laakkooɗa ee mi en súrgaciɗa wosin malaakaagari garoo, 24ya woꞌꞌaroo an: «Pool kaa niik ndaga fu jomin kikaꞌ bi fu tuuk ga fíkíi buuꞌ Sesaaꞌ. Kooh oninndaa, ya hay kisom tumuuntii ɓuwii fu taam naɓaɗa ɓéeɓɓa ga giiyaa.» 25Kon ɓiƴaay, yëgísɗukat, mi abin yaakaaꞌ ga Kooh ee dii ya woꞌꞌookaɗa ƴahɗa kilaak deŋ. 26En kiꞌenaa, ɗu hay kihín ga dëk, waa giiyii wíil.

27Ga wekaa wudaaŋkaah na wu-nikiiswaa, lak uurisaa waa líssíi kimeeɓ ga ɗuuƴ giiyaa. Ga leeloo wek, ɓuwaa lëgëyi ga gaal-giiyaaɗa manɓa na ɗí deeyin kilaas kakay, 28ɓa yoolla níꞌ kimalak huutlaataa, ennda meetaꞌ cidaaŋkaah-kaahay na ciyitnakanak. Ɓa kaꞌta bi ga fíkíi, ɓa yoolissa niꞌaa, ennda meetaꞌ cidaaŋkaah-kanak na ciyitnakaahay. 29Ɓa niikka gaal-giiyaa tapuk ga atoh, ɓa dalla kiwees bóoy+ cinikiis kidot gaal-giiyaa ga fenoo, lëehíꞌta ɓa yuŋnga ɓaa cúŋ daa Kooh wíisan. 30Ɓuwaa lëgëyi ga gaal-giiyaaɗa waaꞌsee kinúp ɓa foñ gaalaa, ɓa tummba fodii an ɓaa waaꞌ kidot gaal-giiyaa ga iñaa hanoh fíkíiɗa, ɓa yóoskíꞌta gaal-loocaa taamdohsi na gaal-giiyaaɗa. 31Wayee Pool woꞌꞌa soldaaraa yiyaak an:

- Binaa ɓuwii ɓii tesussii ga gaal-giiyiinaa, ɗú múcoo.

32Soldaaraa dalla kigúꞌ níꞌcaa pokohsee kiyool gaal-loocaaɗa, wa keennda ga giiyaa, dalla kinuuꞌ.

33Lakanaa ɓa ɓaa sek Kooh wíis, Pool woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Laakin bes cidaaŋkaah na cinikiis ga wati caa ɗu yuŋ ɗu ñammbii dara. 34Kon diimaɗa mi woꞌꞌúu kiñam. En kiꞌenaa, ɗú waaꞌ kimúcaa ɗú jomin kiñam, ee mi woꞌissúu an gëmattoo: yíinoo garúu kufenci ɓooyukanndii.

35Ga waa ya woꞌꞌa fodaama bi ya lëehíꞌta, ya ɓeɓpa mbúurú, ya gërëmmba Kooh ga fíkíi ɓéeɓ, ya weella mbúuraa yaa ñam. 36Waa ennda ɗa, ɓéeɓ ɓuwaa helcaagaɓa hannda kidal, ɓa aawwa kiñam ɓan. 37Ɓéeɓpíi ɗí enee ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ-kanak na ɓidaaŋkaah-yitnaɓanak na ɓiyitniinoo ga gaalaa. 38Daa ɓa ñamee bi ɓa kappa, ɓa aammba belaa gaalaa ɓayeeɗa ga giiyaa doonaa wa eref. 39Ga waa Kooh wíissa, ɓuwaa lëgëyi ga gaal-giiyaaɗa séennda kucolli-kakay na tewis wayee ɗekataama ɓa ínohoowa. Ɓa waaꞌta kiteeꞌnee gaalaa daama, en mínukaa. 40Ɓa pëkíssa iñcaa dotohsi gaalaaɗa, ɓa foñnjaca ga giiyaa. Ɓa gúꞌta níꞌcaa pokohsee dooraa fëeliri gaalaaɗa ɓan, ɓa lëríssa píisaa wiyaak hanohi fíkíi gaalaaɗa doonaa uurisaa mín kiyeꞌ gaalaa ɓa ƴee tewisaa. 41Gaalaa nak koorohha ga daa músúcaa hídoh, wa looppa ga kakayfaa jaluk daamaɗa. Púkaa gaalaa yíppa, wa tuukka tek. Fenoogaanaa gaalaa nak aawwa kiƴëwísuk ndaga dúuscaa giiyaa tapukee ga na dooli.

42Soldaaꞌcaa waarussa kiꞌap ɓuwaa amseeɗa ndaga ɓa niikee laak gaɓa ɓaa fiiy ga giiyaa, ɓa núp. 43Wayee soldaaraa yiyaakyaa, lak waarin kisom Pool, ya kokohhaɓa kitum iñaa ɓa amɗa. Ya ebilla ɓuwaa mínin kifiiyɗa ɓa ɗeɓ kijafuk ga músúmaa, ɓa fiiy bi ga tewisaa. 44Ya woꞌꞌa ɓuwaa ɓíinoo mínsoo kifiiyɗa ɓa taam ga, ɓa ëbíluk ga haangacaa ƴëwísukoh ga gaalaaɗa wala póokéecaa gaalaa. Fodaama ɓéeɓ meƴca bi ga kakayfaa ee dara ocukkii gaɓa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index