Search form

Tumeen 28

Pool ga kúlkaa Malta, giiyaa wíilɗa

1Ga waa ɗí somolukohha ɓéeɓpíi ga giiyaa na jam, ɗí ɓaa han kiꞌínoh an dëkaama ɗí enoh, giiyaa wíilɗa teeku Malta. 2Ɓu-dëkaama teewussaríi kijof kiyaak. Ɓa fetiꞌtaríi kiwii kiyoonuk ndaga lak Kooh yaa toɓ ee fiyoonfaa yakin lool. 3Pool balaɓpa móofíꞌ-sookooñ kijaf ga kiwiikaa. Laakka goŋ-saamaanaa meyoh gawa ndaga tamohlaataa kiwiikaa, ñaakkari ga yah. 4Daa ɓuwaa hotee gogaa yoolin ga yahaa Pool, ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Ɓii yii jom kiꞌen apoh-ɓoꞌ sah-sah. Hídaa ga dii ya somalukohin ga kikaan ga giiyiiɗa tóoh, kikaan líssi kitaabuk.

5Pool nak wícca gogaa ga kiwiikaa ee dara dalliiri. 6Ɓuwaa sekka kihot ya úus bëm wala ya keen dal, ya kaan; wayee ga waa ɓa sekka bi maañnja, ee ɓa hottii dara dallii, ɓa abissa halaat wiliis, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Ɓii yii iñii Kooh!

7Ga yahaa daa ɗí eneeɗa, laakeera daama yoon wiyaak waa ɗíguunun, yoonaama Púbílíyus, yaa kuliyuk ga dëkaama giiyaa wíilɗa, yërí laakwa. Ya teerukkaríi ga kaanci, ya mínohharíi sagac iñaa leꞌ bes kaahay. 8Wiima lak paam Píbílíyus, síbíru na bíirtañi faaninndi ga fayaaŋ. Pool nak, kaꞌtari kiwaak, ya kíimmba Kooh, tíkkari yahcaagari, wëkíꞌtari. 9Waa ennda ɗa, ɗúukoolíꞌcaa ɓíinoo ga dëkaama giiyaa wíilɗa hayussa ga Pool, ya wëkíꞌtaɓa ɓan. 10Ɓu-dëkaama giiyaa wíilɗa, iñaa en ɓéeɓ ɓa tumiꞌtaríiri, ee ga waa ɗí koluk kiƴahɗa, ɓa eewallaríi tóoh iñaa ɗí jom kisooluk ga ɓaawaaɗa.

Pool leꞌꞌa teeeraa Room

11Ɗí ennda ga Malta ñiin kaahay; ɗí hannda kiꞌaas gaal-giiyaa kúlkohee Aleksandarí ee wa ɓay nataalcaa Kastooꞌ na Poluksiɗa+ . Wa lahee ga kúlkaama giiyaa wíilɗa. 12Waa ennda ɗa, ɗí teeꞌta ga teeraa Sírakus, ɗí tummba daama bes kaahay. 13Ɗí kolkohha daama ɗí aasissa ga gaal-giiyaa bi ɗí leꞌꞌa teeraa Resíyóo. Ga kooh-wíisfaa, uurisaa waa wëp. Ga besaa wukanakwaa tík gaɗa ɗí hannda kileꞌ Púsool. 14Ɗí hotta ɓuwaa gëmuunun ga Yéesu ga teeraama. Ɓa nak, ɓa kíimmbaríi kites naɓa bes ciyitnakanak. Lëehíꞌta, ɗí ammba waas Room. 15Kerceencaa dëku Roomɗa kelohussa an ɗí ɓaa hay, ɓa hayyaríi kitëebíluk bi ga «Marsaa Apíyus» na ɓan bi ga «Túuƴ-íikaꞌcaa kaahaycaa». Daa Pool hoteeɓa ya gërëmmba Kooh ee helci dalla. 16Ga waa ɗí leꞌ Roomɗa, Pool onussa kidëk ga kaan haŋci ya na soldaaꞌ yíinoo yaa watukanndi.

Pool aawwa kijangat ga teeraa Room

17Tíkka ga bes kaahay Pool ɓaylukka ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaa dëku Roomɗa. Daa ɓa hídírukohee, ya woꞌꞌaɓa an:

- Mbokcii, mi abuunun ga teeraa Yéerúsaleem, mi tíkussa ga yah ɓu-Room, ɓaa kuliyuk ga dëkaaɗa ee lak mi laakohhii dara na heetiigaruu ee mi ɗeeŋngii baahcii ɓicaasammbuu. 18Ga waa ɓa meekissaroo kiꞌínoh kayohfaaɗa, ɓa waaꞌtaroo kiꞌíis ndaga ɓa hottii dara iñaa mi tum bi cal mi tíku kikaan. 19Wayee yaawúuꞌcaa sagussa. Mi nak, mi kíimmba kipaafdohu ga Sesaaꞌ, buurii ɓu-Room, ya attiꞌꞌoo. Mi waaꞌtii kiyam heetiigoo ga dara. 20Iñaama tah mi kíimmba kihotoh narúu bi mi saawal narúu. En kiꞌenaa, ɗu ɓu-Isarayeel, iñii ɗu am yaakaaꞌ gariɗa yërí tahhoo kiɓagu na ceen.

21Ɓuwaa taassari an:

- Ɗí ga kihaffíi, ɗí laassii këyít fíinoo faa meyoh kúlkaa Yúudée woꞌ ga loofu ee laakkii yíinoo ga mbokcaagaríi daama, yaa hay dii kiɓéestí yibóníꞌ garaa. 22Ɗí nak, ɗí waarinndaa kisúkúruk, fu woꞌꞌíi iñum fu halaatɗa. En kiꞌenaa, ɗí ínohin an waasum fu taabukɗa yewinin ɓuwaa woꞌi yibóníꞌ gawa.

23Ɓa ammba bes wiliis waa ɓa hídohan. Besaa bëríi, ɓa hayya ɓiyewin bi ɓa wëñnja ga waa ɓa ɗeɓ kihayɗa. Saawalaagaɓa daloh ga kímaa bi ga noh-soosaa. Pool woꞌꞌaɓa iñaa ya gëmɗa, ya yéegallaɓa Nguuraa Kooh, ya koorohha ga iñaa bídu ga Këhítfaa Waasii Móyíisɗa na caa woꞌeencaa sëldíiga-Koohcaa, ya yaa heelɓa kiɓúl, ɓa gëm ga Yéesu. 24Ɓii gëmussa iñaa Pool woꞌɗa, ɓíinoo sagussa kigëm. 25Ga waa ɓa waaꞌ kitagoh na Poolɗa, lakanaa ɓa júwohhii ga ɗuuƴɓa bi wati. Pool nak tíkka ga woꞌꞌaɓa an:

- Helii yiselaꞌíꞌyii daal woꞌee na ɓicaasammbúu kayoh ga waa ya woꞌ koorohha ga kúuwkaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaaɗa. 26Ya woꞌee an:

«Karaa ga heetaama, fu woꞌɓa an:

Ɗú hay kisúkúruk dijófíꞌ wayee ɗú ínohanndii dara.

Ɗú hay kimalak dijófíꞌ wayee ɗú hotanndii dara,

27En kiꞌenaa, heetii wii nam kitúl keeñ hen.

Ɓa lagin nofciigaɓa,

ɓa ɗúugin hasciigaɓa,

doonaa ɓa hotoo na hasɓa,

ɓa kelohoo na nofɓa,

Ee ɓan ɓa ínohoo ga keeñɓa

En ɗanaa, ɓa ëewrukoo garoo, mi Kooh,

bi mi wëkíꞌɓa.»+

28Pool tíkka ga an:

- Ínohat gaka an Hewhewii winéwíꞌwii onohi kipesɗa yéegalohuunun bi ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ee ɓa, ɓa hay kisúkúruk.

[29Ga waa Pool woꞌ woꞌeencaama bi ya lëehíꞌtaɗa, yaawúuꞌcaa ɓaa ƴah, ɓa ɓaa weeraanti ga ɗuuƴɓa.] 30Iñaa leꞌ tíkíis tanak Pool eninta ga kaanfaa ya fayi faama ee ɓéeɓ ɓuwaa hayeeri kiwaakɗa laakeeri daama. 31Ya yaa yéegaloh Nguurii Kooh, ya yaa jëgíroh loo Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii na fít wiyëgísíꞌ ee ken mossiirika kihoonoh.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index