Search form

Tumeen 9

Sóol gëmmba ga Yéesu

(Tumeen 22: 6-16; 26: 12-18)

1Wiima lak Sóol yii lís kidíguk kiꞌap tëelíbéecaa Haꞌmudii, ya kaꞌta ga haꞌ-kaadaa sarahohcaa kikíimmbi, këyítfaa ya teewohan ga ɓuwaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuꞌcaa ga teeraa Damaasɗa, 2en ɗanaa ɓuwaa ya laak daama ee boku ga waasii Haꞌmudiiɗa, ennda ɓeti, ennda ƴaal, ya amɓa, ya haydohɓa Yéerúsaleem.

3Lak ya yaa ga waas Damaas, ee ya deeyin teeraa, dalla kilaak leeꞌlaataa meyoh asamaan: wa ennda mareet ga ɗookci, bi wíillari. 4Ya keennda kakay. Ya kelohha koonaa, kaa woꞌꞌi an:

- Sóol! Sóol, iñii tah ya fu hatalloo ga kipes?

5Ya taassa an:

- Kiyaakii, fu yërí en ɓa? Koonaakaa woꞌꞌari an:

- Mi yërí en Yéesu yii fu hatal ga kipesɗa. 6Wayee koluka nak, fu aas ɗuuƴ teerum. Daama, fu hay kiwoꞌu iñaa fu jom kitumɗa. 7Ɓuwaa taabee nariɗa tuukussa, tíitussa bi ɓa mínoo kiwoꞌ, ɓa kelohee ga koonaakaa wayee ɓa hottii ɓoꞌ. 8Sóol kolukka, wayee ga daa hascaagari buulɗa tóoh, ya hotissii dara. Ɓa ammbari ga yah, kileꞌdohhi teeraa Damaas. 9Tummba bes kaahay, caa ya hotoo, ya ñammbii, ya anndii.

10Wiima, lak laakin ga teeraa Damaas tëelíbéenaa teeku Anañaas, Haꞌmudii feeñukkari ga heeƴ woꞌꞌari an:

- Anañaas! Anañaas taassa an:

- Mi yee, Haꞌmudii.

11Haꞌmudii woꞌꞌari an:

- Karaa diima-diima kaan Yúdaa, ga waasaa woꞌu waasaa wiyólóhíꞌwaaɗa, fu meekisoh ɓaa teeku Sóol ee meyoh teeraa Taarsaɗa. Ya yaa da, ee diima deŋ yaa kíim Kooh. 12Ya hotin ga heeƴ ɓaa teeku Anañaas, aassa gari ga kaanfaa, tíkkari yah ga haf doonaa ya hotis.

13Anañaas nak woꞌꞌa an:

- Haꞌmudii, mi kelohin ga ɓoꞌ ɓiyewin iñcaa cibóníꞌcaa ɓaa yaama tum ɓuwaagaraa ga Yéerúsaleemɗa. 14Ee sah ya hayin dii, taam na doolaa sarahohcaa ɓiyaakɓaa onndi, kiɓay ɓéeɓ ɓuwii en na kikíim ga teekfuɗa.

15Wayee, Haꞌmudii woꞌꞌari an:

- Karaa hen rek, ɓaa yaama mi yërí tanukki kijeriñukohhi, ya leꞌdoh teekiigoo ga fíkíi ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa, fíkíi buuꞌcii, na fíkíi ɓu-Isarayeel. 16Mi hayyi kiteeɓ na kihaffoo ɓéeɓ coonucaa ya jom kidaƴ ndaga teekiigooɗa.

17Waa ennda ɗa, Anañaas kaꞌta, ya aassa kaanfaa. Ya tíkka Sóol yahcaagari, woꞌꞌari an:

- Sóol, mbokiigoo, Yéesu, Haꞌmudii yaa feeñukeeraa ga waasaa fu koorohee kihay diiɗa, yërí wossoo garaa en ɗanaa fu hotis, ee fu líif na Helii yiselaꞌíꞌyii.

18Ga saasi, iñcaa man na wëesée-jën keenohha hascaa Sóol, ya hotissa. Waa ennda ɗa, ya kolukka bëtísiꞌukka. 19Lëehíꞌta ya ñammba, ya mínnda kituuk.

Sóol yaa jëgíroh Hewhewii winéwíꞌwii ga Damaas

Waa ennda ɗa, Sóol tessa na tëelíbéecaa Yéesu ee dëku teeraa Damaasɗa, bi sammba kimaañ. 20Ya sekkii iñaa maañ, ya aawwa kijangat ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa an Yéesu yërí en Kowukii Kooh. 21Ɓéeɓ ɓuwaa kelohee iñaa Sóol woꞌ yaama, waaruꞌussa bi ɓaa woꞌ an:

- Caɓ! Hanaa enndii ɓii yii yërí enee ga Yéerúsaleem, yaa hatal ga kipes ɓuwii gëm ga Yéesuɗa? Enndii kiꞌam ɓuwii gëm ga Yéesu, na kiɓayɓa Yéerúsaleem ga sarahohcaa ɓiyaakɓaa haydoheeri diine?

22Sóol nak wëñnja ɗa kiyëgís ga jangataagari. Yaawúuꞌcaa dëku Damaasɗa, laakussii iñaa ɓa woꞌanndi ndaga ya teeweeɓa hen bi leeꞌta an Yéesu yërí en Kiristaanii.

23Kaꞌta bi maañnja, yaawúuꞌcaa hotohussa ga díkaantiɓa kiꞌap Sóol, 24wayee Sóol yéeŋnga iñaa bok ga. Wekoo, nohoo ɓa ɓaa watuk, bi ga halcaa teeraa, doonaa ɓa mínndi kiꞌap. 25Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa Yéesu Sóol jëgíreeɗa ɓayussari ga wek, ɓa ekkari ga Kosu, yoolussari ga fenoo míiraa dëkaa doonaa ya mín kisaan.

Sóol kaꞌta Yéerúsaleem

26Sóol leꞌꞌa Yéerúsaleem, ya waaꞌta kitaam na tëelíbéecaa Yéesuɗa, wayee ɓéeɓ niikkari ndaga ɓa gëméeríi kayoh-kayohɗa an ya enin tëelíbée Yéesu. 27Waa ennda ɗa, Barnabaas ɓeɓpari, ɓayyari ga Apotaaꞌcaa. Ya ɓéestíꞌtaɓa daa Sóol hotee Haꞌmudii ga waasaa, ee Haꞌmudii woꞌꞌa nariɗa, na daa ya daanee kijëgíroh ga teekaa Yéesu ga Damaasɗa. 28Aboh ga besaa bëríi, Sóol taammba naɓa, ɓa ɓaa kari, ɓa ɓaa hayi ga ɗuuƴ Yéerúsaleem, ɓa ɓaa jëgíroh ga teekii Haꞌmudii ga fíkíi ɓéeɓ. 29Ya yaa kaꞌ ga Yaawúuꞌcaa laksi kiGerekɗa, ya yaa saawal naɓa, wayee ɓaama waaꞌseeri kiꞌap. 30Ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, daa ɓa yéegeeka, ɓa ɓayya Sóol teeraa Sesaree. Ya meyohha daama, ya yaa ƴah waa Tarsa.

31Fodaama, ɓuwaa gëmu ga Yéesu dëku ga gohaa Yúudée, waa Gëlílée, na waa Samaríiɗa hannda kilaaku jam. Ɓuwaa ɓaa wëñ kiyëgís ga ngëmaa, ɓa niikka Haꞌmudii ga kipesɓa, ee Helaa yiselaꞌíꞌyaa amɗohhaɓa, ɓaa wëñ kiɓaatuk.

Peeꞌ wëkíꞌta Aynee ga teeraa Lídaa

32Wiima lak Peeꞌ yaa wíil daa en ɓéeɓ. Laakka bes, ya kaꞌta teeraa Lídaa, ga ɓuwaa en ɓuu Kooh daamaɗa. 33Ya laakka daama ɓaa teeku Aynee. Ɓaama lak faanukin tíkíis tiyitnataahay, ndaga ya lafañee hen. 34Peeꞌ woꞌꞌari an:

- Aynee, Yéesu Kiristaa yërí wëkíꞌtaa, koluka fu lariꞌ haffu fayaaŋfiigaraa. Ga saasi Aynee kolukka. 35Daa ɓéeɓ ɓu-Lídaa na ɓéeɓ gohaa Sarom hotseeri, ɓa súpítta kipeskaagaɓa ɓa gëmmba ga Haꞌmudii.

Peeꞌ mílísiꞌta Tabítaa

36Wiima, ga teeraa Yopee, lak laakin ɓetifaa teeku Tabítaa ee fa gëmin ga Yéesu. Teekaama woꞌsi «Dorkaas» ga kiGerek: wërí en «Nuuh». Ɓetifaama dëkee ga kitum enaama yijófíꞌ na kidímal ɓuwaa laakooɗa. 37Ga bescaama, ɓetifaa keennda ɗúukool, fa kaannda. Fa ɓookussa, lëehíꞌta fa faanussa ga túuyaa hanoh ɗook ga taahaaɗa. 38Tëelíbéecaa Yéesu ee dëku Yopeeɗa, lak yéeguunun an Peeꞌ yaa ga Lídaa. Lídaa na Yopee úsaayohussii dara. Ɓa wossa ɓoꞌ ɓanak ga Peeꞌ kiwoꞌꞌi an: «Dímalaaríi, fu gaaw kihay garíi.» 39Peeꞌ taammba naɓa ga saasi. Daa ya leꞌee, ɓa ɓayyari túuyaa faraaffaa faanohuɗa. Ɓéeɓ ɓeticaa ɓiƴaalɓa kaanin ee ɓa ɓihúnís Tabítaaɗa, hayussa gari na tilooyoh. Ɓa ɓaa teeɓpi mariñeeꞌcaa na kúltícaa Tabítaa daanee kiñëekíꞌ ga waa ya pesohɗa. 40Peeꞌ meƴdohhaɓa ɓéeɓɓa fooh, ya ƴíꞌꞌa, kíimmba Kooh. Lëehíꞌta ya mëeñsukka ga faraaffaa, woꞌꞌa an:

- Tabítaa, kolka!

Tabítaa malakka, ee daa ya hotee Peeꞌ hen, ya kolukka, yuŋnga. 41Peeꞌ ammbari ga yah, dímallari ya koluk. Lëehíꞌta Peeꞌ ɓayya ɓuwaa gëmuunun Kooh enu daɗa, na ɓeticaa ɓiƴaalɓa kaaninɗa; ɓa hayya, ya teeɓpaɓa Tabítaa, lak mílísin. 42Iñaa hew yaama síwwa ga teeraa Yopee ee ɓoꞌ ɓiyewin gëmussa ga Haꞌmudii. 43Waa ennda ɗa, Peeꞌ tessa ga Yopee bi maañnja ga kaan ɓoꞌ, yaa teeku Simoŋ ee ya iñaa tíyoh-on.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index