Search form

Saŋ 1

Yéesu yërí en leeꞌlaatii ëldúna

1Ga dalaaraa ëldúna, Woꞌeenaa eneera; ee ɓaa en Woꞌeenaaɗa enee na Kooh ee ya en Kooh. 2Ya enee na Kooh ga dalaaraa. 3Iñaa Kooh tum tóoh, kooroh gari. Laakkii iñaa en ee koorohhii gari. 4Kipes meyoh gari ee kipeskaa kërí enee leeꞌlaatii ɓuwii. 5Leeꞌlaataa melicin ga ɗuuƴ ñúusii, ee ñúusii teꞌꞌiiwa.

6Laakka ɓaa Kooh wos, ya teeksee Saŋ. 7Ya hayya fodii seedi, kiwoꞌ iñaa ya ínoh ga leeꞌlaataaɗa, en ɗanaa ya tah ɓéeɓ kigëm. 8Ɓaa yaama enndii yërí en leeꞌlaatii wayee ya jomee kiseediꞌ leeꞌlaatii.

9Leeꞌlaataama wërí en leeꞌlaatii wikayohwii, wa hay ëldúna kiléeríꞌ ɓaa en ɓéeɓ.

10Ɓaa en Woꞌeeniiɗa enee ga ëldúna; ee Kooh hëwíꞌta ëldúna koorohha gari; wayee ɓu-ëldúna ínohsohhiiri. 11Ya hayin ga ɓuunci, wayee ɓa tookkiiri.

12Wayee ɓuwii tookkiɗa, ɓii gëm ga teekiigariɗa, ya oninɓa kiꞌen ɓitowu Kooh. 13Ɓa enin ɓitowu Kooh, enndii fodii ɓaa límuk ga ɓoꞌ, wayee Kooh yërí onɓa kipeskaa kiꞌaskaama.

14Woꞌeenaa ennda ɓoꞌ, ya hayya dëkka naruu, líiffa na ndam na kayoh. Ɗu hotin ndamiigari, ee ndamaama wërí en ndamaa, ya, Kowu kíinoo ga Paamudii, ya ɓewoh ga paamciɗa.

15Saŋ seediꞌꞌari, yéegalohha iñii yii didóolíꞌ an:

- Yërí mi woꞌeerúu ga waa mi woꞌ an: «ga fenooroo laakin ɓaa en na kihay ee yërí wëñnjoo kilaak solu, ndaga balaa minaa, lak ya enin.»

16Ɓéeɓpúu ɗú laasin ga yërmaandiigari leehooɗa, ɗú ɓii barkeeluk ga rek. 17Iñcii Kooh nakoh kitumɗa, koorohca ga Móyíis, wayee yërmaandii na kayohfiigari, Yéesu Kiristaa haydohca. 18Ken mosoo kihot Kooh, wayee Kowukii Kooh laak doŋ ee en Kooh, ee en ga yahaa Paamudiiɗa, teewinnduuri.

Jangataa Saŋ-Bëtís

19Yaawúuꞌcaa ga Yéerúsaleemɗa wosussa ɓisarahoh na ɓiLéwít kimeekis Saŋ-Bëtís an:

- Fu yërí en ɓa?

Iñii yii yërí Saŋ seediꞌ.

20Ya woꞌꞌa faŋ ee ɗaakkii dara ga, ya woꞌꞌa ga fíkíi ɓéeɓ an:

- Mi enndii Kiristaanii .

21Ɓa meekissari an:

- Kon fu yërí en ɓa? Fu yërí en Ili, sëldíiga-Koohaane?

Saŋ taassaɓa an:

- Óꞌóo, mi enndiiri.

Ɓa meekissari an:

- Fu yërí en sëldíiga-Koohii jom kihayɗane+ ?

Saŋ taassaɓa an:

- Óꞌóo.

22Waa ennda ɗa, ɓa woꞌꞌari an:

- Kon woꞌaaríi ɓii fu enɗa, ndaga ɓuwaa wossíiɗa, ɗí jomin kilaak iñaa ɗí woꞌanɓa. Fu woꞌ ya ga haffu?

23Saŋ taassaɓa an:

- Mi yërí en koonaakii ɓii en na kiwoꞌ didóolíꞌ ga ɗuuƴ ëgíꞌ-dúndagii an:

Yólóhɗat waasii Haꞌmudii ƴah kikoorohɗa!

Iñaama yërí Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌee.

24Laakeera ɓiFërísiyeeŋ ga ɓuwaa wossee ga Saŋɗa+ . 25Ɓa meekissari an:

- Waa fu enndii Kiristaanii, fu enndii Ili, fu enndii sëldíiga-Koohii jom kihayɗa, kon iñii tah ya fu bëtísiꞌi ɓuwii?

26Saŋ taassaɓa an:

- Mi, mi bëtísiꞌꞌúu ga músú, wayee laakin ɓaa en ga ɗuuƴcúu, yaa ɗú ínohoo. 27Ya hay ga fenooroo ee joobinndoo sah kipëkís liiwaa ñafaraagari.

28Iñii laak yii hewee ga dëk-kawaa Bétaníi hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaa, ga ɗekataa Saŋ bëtísiꞌohee ɓuwaaɗa.

Yéesu yërí en Kubaalkii Kooh

29Ga kooh-wíisfaa, Saŋ hotta Yéesu yaa hay gari, ya woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Kubaalkii Kooh jee, yii hay kinís baakaaꞌcii ɓuwii ga ëldúnaɗa. 30Yërí en ɓaa mi woꞌeeɗa. Mi woꞌee gari an: «Ga fenooroo, laakin ɓaa en na kihay ee yërí wëñnjoo kilaak solu, ndaga balaa minaa, lak ya enin. 31Mi ga kihaffoo, mi ínohéeríi ɓaa enndiɗa, wayee mi hayin ëldúna kibëtísiꞌ ga músú doonaa ya ínohuk ga ɓu-Isarayeel

32Ga iñaama, Saŋ seediꞌꞌa an:

- Mi hotin Helaa yiselaꞌíꞌyaa yoosukohha asamaan en fan hoꞌ, yammba ga ɗookci.

33Mi ínohéeríi ɓaa enndiɗa, wayee Kooh yaa wossoo kibëtísiꞌ ga músúɗa, yërí woꞌeeroo an: «Fu hay kihot Helaa yiselaꞌíꞌyaa yoosukoh asamaan yam ga ɗook ɓoꞌ. Ɓaa yaama yërí ƴah kibëtísiꞌ ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa.»

34Saŋ tíkka ga an:

- Iñaama mi hotinndi, ee mi seediꞌ an ɓii yii yërí en Kowukii Kooh.

Tëelíbéecaa Yéesu ɗeɓ kilaakɗa

35Ga kooh-wíisfaa, Saŋ enissa daama, ya na tëelíbée ɓanak ga ɓaagari. 36Daa ya hotee Yéesu yaa paaf, ya malakkari bi maañnja, ya woꞌꞌa an:

- Malkat, yii en Kubaalkii Koohɗa, yeema!

37Tëelíbéecaa Saŋ ɓanakɓaa kelohussa woꞌeenaama, ɓa taabukka Yéesu. 38Yéesu heelukka, ya hotta an ɓa ɓaa taabukki, ya meekissaɓa an:

- Ɗú heel ya?

Ɓa woꞌꞌari an:

- Rabí, fu dëk gada?

«Rabí» wërí en «Jëgírohii».

39Yéesu taassaɓa an:

- Hayat, ɗú hot.

Waa ennda ɗa, ɓa kaꞌta, ɓa hotta daa ya dëkɗa. Enee ga ɓak wahtu kilaagis na noh-soos. Ɓa ennda nari iñaa tes ga besaa bëríiɗa+ .

40Yíinoo ga ɓuwaa ɓanakɓaa kelohsee woꞌeenaa Saŋ, taabukussa Yéesuɗa, enee Andari, këmëeŋkí Simoŋ-Peeꞌ. 41Andari ɗeɓpa kikaꞌ ga Simoŋ, yaakci sah-sah, woꞌꞌari an:

- Ɗí hotin Mesíinii+ .

«Mesíi» wërí en «Músalkaataa Kooh falɗa»: Kiristaanii .

42Waa ennda ɗa, ya ɓayya Simoŋ ga Yéesu. Yéesu malakka Simoŋ bi maañnja, woꞌꞌari an:

- Fu en Simoŋ, kowu Saŋ. Fu teeksan Kefaas+ .

«Kefaas» ga kiꞌArameyee wërí en «Peeꞌ-atoh».

Yéesu ɓayya Filiip na Natanayeel

43Ga kooh-wíisfaa, Yéesu ɓewukka kiƴah gohaa Gëlílée, ya hotta Filiip, ya woꞌꞌari an:

- Taabukaaroo!

44(Filiip kúlkohee Betsaydaa, dëkaa Andari na Peeꞌ dëkohɗa.) 45Lëehíꞌta, Filiip kaꞌta ga Natanayeel, woꞌꞌari an:

- Ɗí hotin ɓaa woꞌsee ga Këyítfaa Waasaa Móyíisɗa, yaa sëldíiga-Koohcaa yéegaloheeɗa. Yéesu yërí, kowu Yoseef, ga teeraa Nasareet.

46Natanayeel woꞌꞌari an:

- Nasareete? Enaama yijófíꞌ mínin daama kimeyohe?

Filiip woꞌꞌari an:

- Haya, fu hot.

47Yéesu hotta Natanayeel yaa hay gari, ya dalla kiwoꞌ gari an:

- Kowu Isarayeel kayoh-kayohɗa yeema! Ya laakoo caahan.

48Natanayeel meekissari an:

- Fu ínohohhoo gada?

Yéesu taassari an:

- Balaa Filiip ɓayyaanaa, mi hotee garaa lak fu yaa ga bosaa eenaa.

49Natanayeel woꞌꞌa Yéesu an:

- Jëgírohii, fu yërí en Kowukii Kooh, fu yërí en buurii ɓu-Isarayeel.

50Yéesu loffari an:

- Dii mi woꞌꞌaa an mi hotee garaa ga bosaa eenaaɗa tahhaa kigëme? Fu hay kihot enaama ciliis caa wëñ kiyak!

51Lëehíꞌta Yéesu tíkka ga an:

- Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka. Ɗú hay kihot asamaanii lëgísuk, malaakacaa Kooh lapi ɗook asamaan ee ɓa yoosuki kakay ga Kowukii ɓii+ .

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index