Search form

Saŋ 11

Lasaaꞌ, fiilii Yéesu kaannda

1Laakka ɓaa keen ɗúukool. Ya teeksee Lasaaꞌ ee dëkee Bétaníi, dëk-kawaa Mërí na Marta dëkohɗa. 2(Mërí yiima yërí en yaa leefee laꞌkoleñaa ga kotcaa Haꞌmudii, ya moossaca na fenfaagariɗa. Këmëeŋkíɓa Lasaaꞌ yërí ɗúukoolee.) 3Yaakmuncaa Lasaa ɓanakɓaa ɓiɓetiɓaa wosohussa ga Yéesu kiwoꞌꞌi an:

- Haꞌmudii, fiiliifu ɗúukoolin.

4Daa Yéesu kelohee iñaama, ya woꞌꞌa an:

- Ɗúukoolaa Lasaaꞌ waama, ɓayoo kumuunci, wayee wa ƴah kiteewoh ndamii Kooh, ee doonaa Kowukii Kooh laak Ndam ga.

5Marta na këmëeŋkíci Mërí na Lasaaꞌ ensee ɓuwaa Yéesu waarin. 6Yéesu ɓaatta kiyuŋ bes kanak ga ɗekataa ya enoheeɗa ee lak ya yéegin an Lasaaꞌ ɗúukoolin. 7Lëehíꞌta ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Ɗu ɓoyukat Yúudée.

8Tëelíbéecaagari taassari an:

- Jëgírohii, maañnjii dara, yaawúuꞌcaa heelseeraa kitapisoh na atoh bi fu kaan ee an fu waaꞌ kiɓoyukis daama!

9Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Hanaa noh-noh wíinoo tumirii wahtu cidaaŋkaah na wahtu kanak? Binaa ɓoꞌ tíin na nohaa, ya këftukoo, ndaga ya hoti leeꞌlaatii ga ëldúnaaɗa. 10Wayee binaa ɓoꞌ tíin na wekaa, hay kikëftuk ndaga ya taammbii na leeꞌlaat.

11Lëehíꞌta, ya tíkka ga an:

- Fiiliiruu Lasaaꞌ neehin, mi hay kikaꞌ, mi yúunneeri.

12Tëelíbéecaa taassa an:

- Haꞌmudii, en lak ya neeh henaa, ya hay kitani.

13Yéesu woꞌee kikaankaa Lasaaꞌ, wayee tëelíbéecaagari fooŋsee an ya woꞌ pëní-fayaaŋ.

14Yéesu dallaɓa kiwoꞌ faŋ an:

- Lasaaꞌ kaanin, 15laakkiiroo da, wayee ɗú tah ka newohharoo ɗa, en ɗanaa ɗú gëm garoo. Ɗu ƴahat kon bi gari.

16Waa ennda ɗa, Toomaa yaa woꞌu Síisaaɗa, woꞌꞌa tëelíbéecaa ɓíinoo an:

- Ɗu ɓan, ɗu karat na Jëgírohii, ɗu kaannee nari!

Yéesu yërí en kimílískii, ennda kipeskii

17Ga waa Yéesu leꞌɗa, ya laak Lasaaꞌ acuunun bi laakin bes cinikiis. 18Bétaníi en ga yahaa Yéerúsaleem, ee ca úsaayohin iñaa leꞌ kíloomeet kaahay. 19Lak yaawúuꞌ ɓiyewin hayuunun ga Marta na Mërí kicolukɓa ga këmëeŋkíɓa yaa kaanɗa.

20Daa Marta kelohee an Yéesu hayin, ya meƴca kitëebílukki, wayee Mërí yuŋnga ga kaanfaa.

21Marta dalla kiwoꞌ Yéesu an:

- Haꞌmudii, fu enee diinaa, eneenaa këmëeŋkíroo kaanoo. 22Wayee bi diima sah, mi ínohin an tóoh iñaa fu kíim Koohaa, onndaari.

23Yéesu woꞌꞌa Marta an:

- Këmëeŋkífu hay kimílís.

24Marta taassa an:

- Mi ínohin an ya hay kimílís besaa ɓuwaa mílísan bëríi ga besaa mëeñjohɗa.

25Yéesu woꞌꞌari an:

- Mi en kimílís, mi en kipes. Ɓaa gëm garoonaa, luu ya kaanee, ya hay kipes. 26Ee ɓaa pes gëm garoo tóoh, kaanoo múk. Fu gëmin iñume?

27Marta taassa an:

- Ee Haꞌmudii, mi gëmin dijófíꞌ an fu yërí en Kiristaanii, Kowukii Kooh, yii jomee kihay ëldúnaɗa.

Yéesu kodukka

28Daa Marta lëehɗee kiwoꞌ fodaama, ya yaa ƴah kiɓaynee Mërí këmëeŋkíci. Ya leꞌꞌa, móodíꞌtari an:

- Jëgírohii yii dii, ee ya meekisohhaa.

29Daa Mërí kelohee iñaama, ya dalla kikoluk, yaa ƴah ga Yéesu. 30Wiima lak Yéesu aassii dëkaa duum, wayee ya lísee kites ga ɗekataa Marta hayeeri kitëebílukɗa. 31Yaawúuꞌcaa wéetalsee Mërí ga kaanfaaɗa, daa ɓa hotee Mërí kolukka, yaa íisuk fooh, ɓa ɓaa taabukki. Ɓa foogee an ya ƴah loyaa kidayuknee daama.

32Daa Mërí leꞌee ɗekataa Yéesu enoheeɗa, ya hottari, ya ƴíꞌꞌa ga kotcaagari, woꞌꞌa Yéesu an:

- Haꞌmudii, fu enee diinaa eneenaa këmëeŋkíroo kaanoo.

33Daa Yéesu hotee Mërí yaa koduk, ya na yaawúuꞌcaa taabee nariɗa, faanci púnnda keeñci leehha, 34ya meekissaɓa an:

- Ɗú ac Lasaaꞌ gaɗa?

Ɓa taassari an:

- Haꞌmudii, haya fu hot.

35Daama Yéesu kodukka. 36Waa ennda ɗa, yaawúuꞌcaa ɓaa woꞌ an:

- Malkat dii ya hídeeri kiwaaꞌɗa.

37Wayee laakka gaɓa ɓaa woꞌ an:

- Ya yii ya onee búumíraa kihotɗa, ya mínéeríi ɓan kitum bi Lasaaꞌ kaanoone?

Lasaaꞌ ɓoƴkissa ga kipes

38Waa ennda ɗa, ɓaatissa ga, keeñaa Yéesu wëñnja kileeh, ya yaa ƴah loyaa. Loyaa enee nogaa yotu ga jaŋjagaa ee atoh wiyaak lagussa ga kúuwkaa.

39Yéesu woꞌꞌa an:

- Nísat atohii!

Marta, yaak yii kaanɗa, woꞌꞌari an:

- Haꞌmudii, ya jomin kidal kiꞌot ndaga tumin bes cinikiis caa ya en ga ɗuuƴ loyii.

40Yéesu taassari an:

- Mi woꞌéeríiraa an binaa fu gëmaa, fu hay kihot ndamii Koohe?

41Ɓa níssa atohaa. Yéesu ɓëwíꞌta hascaagari ɗook asamaan, woꞌꞌa an:

- Paamudii, mi gërëminndaa ga dii fu súkúrukinndooɗa. 42Mi ínohin an fu súkúrukinndoo besaa en ɓéeɓ. Wayee ɓuwii wíilloo ɓii ɓërí tah mi woꞌ iñii yii, doonaa ɓa gëm an fu wossoo.

43Daa Yéesu lëehɗee kiwoꞌ iñaama, ya fiippa koonaa ga ɗook an:

- Lasaaꞌ, meyaa fooh!

44Lasaaꞌ meƴca fooh, kotcaagari na yahcaa múuluunun na lëmíi, fíkíifaa kúnukin na úuf.

Yéesu woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Múulísatti, ɗú íissi ya ƴee!

Yaawúuꞌcaa ɓaa pokoh noh kiꞌapluk Yéesu

(Mëccëe 26: 1-5; Marka 14: 1-2; Lúkkaa 22: 1-2)

45Yaawúuꞌ ɓiyewin ga ɓaa hayee kaan Mërí ee hotsee iñaa Yéesu tumee yaamaɗa+ , gëmussa gari. 46Wayee laakka gaɓa ɓaa kaꞌ ga Fërísiyeeŋcaa, ɓéestíꞌtaɓa iñaa Yéesu tumeeɗa. 47Waa ennda ɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa na Fërísiyeeŋcaa dalla kiɓëytoh paanaa wiyaakwaa. Ɓa woꞌꞌa an:

- Ɓii yii kat, iñii ya tum ga kíntaanɗa hëpin. Ɗu tuman na? 48Binaa ɗu íissi ga iñii ya enukohɗanaa, ɓéeɓ hay gari kigëm, ee baanaa ɓu-Room hay kikeenu ga ɗookkuu, ɓa pook Kaanfaa Kooh, ɓa tas heetiigaruu!

49Kayíf, yíinoo gaɓa ee kíisci+ laakki lak yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa, dalla kiwoꞌ an:

- Ɗú daal, ɗú ínohoo iñii laakɗa. 50Ɗú hottii an iñaa gën garúuɗa yërí en ɓoꞌ yíinoo kaniꞌ ɓéeɓ kúlkiine? Fodaama heetii ɗúboo ɓéeɓwa.

51En kiꞌenaa, iñaa Kayíf woꞌ yaama meyohéeríi gari. Ya yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa kíisci, ee fodii sëldíiga-Kooh ya woꞌꞌa an Yéesu jomin kikaan ndaga heetaagari. 52Enndii an Yéesu jomee kikaaniꞌ heetaagari doŋ, wayee ɓan ya jomee kikaan, doonaa ya hídíroh ɓéeɓ towutii Kooh tasarukoh ga ëldúnaɗa, ee ɓa en heet wíinoo.

53Aboh ga besaa bëríi, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa abussa an ɓa hay kiꞌapluk Yéesu. 54Iñaama tahha Yéesu íissa kikari na kihayi ga ɗuuƴ yaawúuꞌcaa, ɓéeɓ hotiri. Ya nammba kikaꞌ teeraa Efarayím ga gohaa hanoh ɓak ëgíꞌ-dúndagaaɗa. Ya ennda daama na tëelíbéecaagari.

55Waama lak feetaa Paakaa Yaawúuꞌcaa deeyin, ɓoꞌ ɓiyewin meyohussa gohcaa ɓa dëkohɗa, karussa Yéerúsaleem kisétíꞌsiruk, balaa feetaanaa. 56Ɓa ɓaa raas Yéesu, ee ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh ɓa enoheeɗa, ɓa ɓaa meekisoh ga díkaantiɓa an:

- Ɗú ínoh ya ga? Ya hayanndii feetiine?

57Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na Fërísiyeeŋcaa nakohsee an laak ɓaa ínoh daa Yéesu enohɗanaa, ya leꞌdohatka gaɓa, en ɗanaa, ya abu.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index