Search form

Saŋ 12

Mërí leeffa laꞌkoleñ ga kotcaa Yéesu

1Yéesu kaꞌta Bétaníi, ga daa Lasaaꞌ, yaa ya mílísɗee dëkohɗa, lak tes ga bes ciyitniinoo Paakaa yaawúuꞌcaa leꞌ. 2Ya tíkɗussa cuuníin daama. Marta yërí norohee ee Lasaaꞌ bokee ga ɓuwaa bok na Yéesu kanuɗa. 3Waa ennda ɗa, Mërí ɓeɓpa iñaa hín na leꞌ-líitaꞌ ga laꞌkoleñ wiséeríꞌ waa koocussii ee hëwrohu kedikkaa woꞌu naaꞌ. Ya íiffawa ga kotcaa Yéesu, lëehíꞌta ya yaa moosca na fenfaagari. Kaanfaa ɓéeɓ eeñnja ban na ngetaa laꞌkoleñaa. 4Wayee Yúdaa Iskariyot, yíinoo ga tëelíbéecaa Yéesu ee yërí naranndi kiꞌon bíiŋɗa, woꞌꞌa an:

5- Laꞌkoleñuma mínéeríi kitoonu kopaꞌ wiyewin, wa sarahohu ɓuwii laakooɗane?

6Yúdaa woꞌ iñaamanaa enndii an helci karee ga ɓuwaa laakooɗa, wayee ya enee lok. Yërí ɗaakee nafa-hëelísaagaɓa ee iñaa aasi gaɗa, ya daanee ga kiloki hen. 7Yéesu nak woꞌꞌa an:

- Íisaa haꞌci! Laꞌkoleñii wii wërí ya ɗëwíꞌ ee wa aaw besaa mi ƴah kiꞌeku ga loyaaɗa. 8Ɓuwii laakooɗa, ɓa ƴah narúu dii besaa en ɓéeɓ. Wayee mi, mi ƴahhii narúu kiꞌen dii bi taaꞌ.

Yaawúuꞌcaa pokohussa nof kiꞌapluk Lasaaꞌ

9Ɓoꞌ ɓiyewin ga yaawúuꞌcaa yéegussa an Yéesu yaa ga Bétaníi, ɓa ɓaa ƴah daama. Ee en kiꞌenaa kihot Yéesu rek ɓayéeríiɓa daama, wayee ɓa waaree kihot ɓan Lasaaꞌ yaa Yéesu mílísɗeeɗa. 10Sarahohcaa ɓiyaakɓaa júwohussa kon ga kiꞌapluk Lasaaꞌ ɓan, 11ndaga ya yërí tah yaawúuꞌ ɓiyewin foñussaɓa, gëmussa ga Yéesu.

Yéesu aassa teeraa Yéerúsaleem na ndam wiyaak

(Mëccëe 21: 1-11; Marka 11: 1-11; Lúkkaa 19: 28-40)

12Ga kooh-wíisfaa, ɓoꞌ ɓiyewin ga ɓaa hay feetaa Paakɗa yéegussa an Yéesu yaa hay teeraa Yéerúsaleem. 13Ɓa dalla kiheel sooꞌsooꞌ, ɓa meƴca teeraa kihídohnee nari, ɓa ɓaa woꞌ didóolíꞌ an:

- Óosaanaa! Kooh barkeelat ɓii hay ga teekii Haꞌmudiiɗa, buurii Isarayeel!

14Fodaa daa bídu ga Këyítfaaɗa, Yéesu ɓeɓpa cúmbúꞌ-baam, ya lappa ga ɗookgaa. En kiꞌenaa, Këyítfaa woꞌ an:

15«Kaa tíitat ɗú, ɓu-Síyoŋ+ ,

Buuriigarúu yeema hayi,

ya lap cúmbúꞌ-baam.»+

16Ga wahtaa iñcaama laakɗa, tëelíbéecaa Yéesu ínohséeríi iñaa ca waaree kiwoꞌɗa. Wayee ga waa Kooh eꞌ Yéesu ndam ga tóohɗa, ɓa níindísukka iñcaa aaw gari, bínsee ga Këyítfaa ee ɓa ínohha an iñcaama tóoh laakin gari. 17Ɓéeɓ ɓuwaa maasohee ga waa Yéesu woꞌ Lasaaꞌ kimeƴ loyaa, ya mílísiꞌtariɗa, seediꞌussa iñaa ɓa hoteeɗa. 18En kiꞌenaa, lak ɓoꞌ ɓiyewin kelohuunun an Yéesu tumin kíntaanaa waama, kërí tah ɓa hayya kihídohnee nari. 19Fërísiyeeŋcaa nak ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Ɗú hotine, ɗu mínoo dara ga, malkat ɓéeɓ ɓuwii ɓii taabukki.

Laakka Gerekcaa waaꞌsee kihot Yéesu

(Mëccëe 16: 21-28)

20Laakeera ɓiGerek ga ɓuwaa hayee Yéerúsaleem, ga feetaa yaawúuꞌcaa, kijaamuk Koohɗa. 21Ɓa kaꞌta ga Filiip. Filiip yaama dëkee Betsaydaa, dëk-kaw ga gohaa Gëlílée. Ɓa woꞌꞌari an:

- Kiyaakii, ɗí waaree kihot Yéesu!

22Filiip kaꞌta woꞌneeraka Andari. Ɓa taammba ɓa ɓanak, ɓa woꞌneera Yéesu. 23Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Wahtii leꞌin, wii Kowukii ɓii ƴah kilaas ga ndamiigariɗa. 24kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: binaa kupesoh keen ga kakay, ja kaanndiinaa, ja tesan kupesoh. Wayee binaa ja kaanaa, ja hay kilím towu tiyewin. 25Ɓaa fu keeñuk kipesfunaa, fu hayka kiñak bi taaꞌ. Wayee ɓaa fu líkkii helfu ga kipeskiigaraa doŋ ga ëldúnaɗanaa, fu hay naka kites, fu pes bi taaꞌ. 26Ɓaa waaꞌtoo kisúrgaꞌukaa, ya taabukattoo, ee daa mi enohɗa, súrgaagoo ɓan ƴah da. Ɓaa súrgaꞌuk garoonaa Paammboo hayyi kiꞌon céeꞌ.

Yéesu woꞌꞌa ga loo kikaankaagari

(Mëccëe 16: 24-27)

Yéesu tíkka ga an:

27- Diima deŋ heliigoo hícukohin. Haa mi woꞌan ya? Mi woꞌan an: «Paamudii, músalaaroo ga coonucii ƴahhoo kidal ga wahtiimane?» Múk! Man kikooꞌ ga coonucii ga wahtiimaɗa tahhoo kihay. 28Paamudii, eraa teekiigaraa ndam!

Waa ennda ɗa, laakka koonaakaa meyoh ɗook-Kooh, woꞌꞌa an:

- Mi erinwa ndam kumëeñíꞌ ee mi haywa kiꞌeꞌsis ndam.

29Ga mbooloomaa enee daama ee kelohsee koonaakaaɗa, laakka ɓuwaa woꞌ an:

- Iñaa íníŋ!

Ɓíinoo an:

- Malaaka woꞌ nari!

30Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Enndii haffoo tah koonaakuma kikelohuk, wayee ɗú ɓërí tahka kikelohuk.

31Diima deŋ wahtii ëldúna ƴah kiꞌattiꞌohuɗa leꞌin. Diimanaa buurii yibóníꞌyii tík yah ga ëldúnaɗa kaalu ga fooh. 32Ee mi, binaa mi ɓëwíru, mi tíim kakayfiinaa, mi hay kinook ɓuwii ɓéeɓɓa, ɓa hay garoo.

33Yéesu woꞌee iñaama, kiteewoh daa kikaankaagari ƴah kimanɗa+ . 34Mbooloomaa taassari an:

- Ɗí jaŋ ga Këyítfaa Waasiigaríi an Kiristaanii pesan bi taaꞌ. Kon fu mín na kiwoꞌ an Kowukii ɓii jomin kiɓëwíru ka tíim kakayfii? Ɓii en Kowukii ɓii yaama, ya ɓa?

35Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Leeꞌlaatii wii lís kiꞌen narúu, wayee ƴahissii kimaañ. Tíidat, waa leeꞌlaatii wii narúu, en ɗanaa wek betoorúu, ñúus ammbúu. Ɓaa tíin ga ñúus ínohoo daa ya aawoh. 36Gëmat ga leeꞌlaatii waa wa wii narúu, en ɗanaa ɗú en ɓiɓoꞌ leeꞌlaat.

Daa Yéesu woꞌeeɓa iñaama bi lëehíꞌta, ya kolukka yaa ƴah, ya ɗaakukkaɓa.

Yaawúuꞌcaa sagussa kigëm ga Yéesu

37Kíntaancaa Yéesu tum ga fíkíi yaawúuꞌcaaɗa, ga daa ca hín kiyewinɗa tóoh, tahhii bi ɓa gëmmba gari. 38Fodaama, iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa matta. Ya woꞌee an:

«Haꞌmudii, ɓii gëm iñii ɗu yéegalohɗa ɓa?

Haꞌmudii teeɓ ɓa dooliigari?»+

39Ee iñaa tah ɓa mínndii kigëmɗa, Ísayíi woꞌissa ga an:

40«Kooh búumíꞌta hascaagaɓa,

ya yëgísíꞌta keeñcaagaɓa,

doonaa ɓa hotoo na hasɓa,

ee ɓa ínohoo ga keeñɓa.»

Kooh tíkka ga an:

En ɗanaa, ɓa súpítoo kipeskaagaɓa, mi wëkíꞌɓa.

41Ísayíi woꞌꞌa iñaama ndaga lak ya hotin ndamaa Yéesu, ee ya woꞌee iñaa aaw gari.

42Wiima sah, lak ga ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa, ɓiyewin gaɓa gëmseera ga Yéesu. Wayee ɓa kaañnjii kiseediꞌ ngëmaagaɓa ndaga Fërísiyeeŋcaa. Ɓa niikee kikaalu ga jaangu-yaawúuraa 43En kiꞌenaa, gërëmaa meyoh ga ɓoꞌ-súusúus gënëlɓa gërëmaa meyoh ga Kooh.

Woꞌeencii Yéesu cërí ƴah kiꞌattiꞌ ɓuwii

44Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa ga ɗook an:

- Ɓaa gëm garoonaa, ya gëmmbii, eemmba garoo doŋ, wayee ya gëm ga ɓaa wossooɗa. 45Ɓaa hottoonaa, hotin ɓaa wossooɗa. 46Mi en leeꞌlaat ee mi hayin ëldúna doonaa ɓéeɓ ɓaa gëm garoonaa dëksisoo ga ñúus. 47Ɓaa keloh woꞌeenciigoo ee ya ammbiicanaa, enndii mi ƴahhi kiꞌattiꞌ. En kiꞌenaa, kiꞌattiꞌ ëldúna haydohhiiroo, wayee mi hay kimúsal ëldúna. 48Ɓaa saŋngoo ee tookkii woꞌeenciigoonaa, attiꞌohaagari tuukin tek. Yërí en woꞌeenii mi jëgírohɗa, ee bëríinaa ëldúna túkiꞌanɗa wërí ƴahhi kiꞌattiꞌ. 49Ndaga mi woꞌꞌii ga teekkoo wayee Paamudii wossooɗa yërí nakkoo ga kihafci iñii mi jom kiwoꞌ na iñii mi jom kijëgírohɗa. 50Ee wóorinndoo hël an iñii ya nakohɗa wërí onohi kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Kërí tah jëgírohiigoo, mi tumwa fodaa daa Paamudii nakkooka kitumɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index