Search form

Saŋ 16

1Yéesu tíkissa ga an:

- Mi woꞌinndúu iñuma doonaa ɗú foñoo ngëmiigarúu. 2Ɗú hay kikaalu ga jaanguciigaruu+ . Ee sah wahtu waa hay, waa ɓuwaa apanndúuɗa fooŋsan an ɓa en na kijaamuk Kooh ga iñaama. 3Iñaama ɓa hayyi kitum ndaga ɓa ínohoo ken garíi, enndii mi enndii Paamudii. 4Mi woꞌꞌúu iñuma diima doonaa wahtaama leꞌaa, ɗú níindísuk an mi woꞌeerarúuka.

Iñcaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa ƴah kitumɗa

Yéesu ɓaatta ga woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Iñuma mi woꞌꞌiirúuri ga wii ɗú dal narooɗa ndaga lak mi enee narúu. 5Diimaɗa mi yii ƴah ga ɓaa wossooɗa ee yíinoo garúu meekissiiroo an: «fu ƴah gada?». 6Keeñnjúu leehin tak ndaga iñii mi yéegallúuɗa. 7Moona mi woꞌꞌúu kayoh: iñaa gën garúu wërí en mi kaꞌ. En kiꞌenaa, mi kaꞌtiinaa, ɓaa ƴahhúu kiꞌamɗohɗa hayoo. Wayee binaa mi karaa nak, mi hayyúuri kiwosoh. 8Ee binaa ya hayaa, ya hay kiɓúl ɓu-ëldúna ga iñaa en baakaaꞌ, ga iñaa en kijúɓ na ga iñaa en kiꞌattiꞌkaa Koohɗa. 9Ya hayɓa kiɓúl ga an ɓa ɓaa ga baakaaꞌ wiyaak ndaga dii ɓa gëmmbii garooɗa. 10Ya hayɓa kiɓúl ga an mi ɓoꞌ yijúwíꞌ ndaga dii mi yii ƴah ga Paamudii ee ɗú hotsisanndiirooɗa. 11Ya hayɓa kiɓúl ga an Kooh yërí laak kiꞌattiꞌ ndaga ga dii yii tík yah ga ëldúna attiꞌuunun kumëeñíꞌɗa.

12Mi lís kitesoh enaama ciyewin caa mi jommbúu kiwoꞌ, wayee ɗú hatinooca diima. 13Binaa Helaa teewohi kayohɗa hayaa, ya hayyúu kiníiꞌ ga tóoh iñaa en kayoh. En kiꞌenaa, iñcaa ya ƴah kiwoꞌɗa meyohanndii gari, wayee ya woꞌanndúu ɓéeɓ iñcaa ya keloh ga Paamudiiɗa ee ya hayyúu kiyéegal iñcaa ƴah kilaak ga fíkíiɗa. 14Ya hay kiteewoh ndamii mi laakɗa ndaga ya ɓewan ga iñaa mi laak, ya yéegallúuri. 15Ɓéeɓ iñaa Paamudii laak, yuuroo. Kërí tah mi woꞌꞌúu an Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓewan ga iñaa mi laak, ya yéegallúuri.

Keeñcaa tëelíbéecaa hay kileeh ee ca hay kimëeñjoh kisoos

16Yéesu woꞌissa tëelíbéecaagari an:

- Tesin ga jutuut ɗú hotsanndiiroo, ee tík ga jutuutaa ɗú hayyoo kihotis.

17Ga tëelíbéecaagari, laakka ɓaa dalu kiwoꞌ ga díkaantiɓa an:

- Ya waaꞌtuu ya kiwoꞌ duma an: «Tesin ga jutuut ɗú hotsisanndiiroo ee tík ga jutuutaa ɗú hayyoo kihotis?» Ee ɓan ya woꞌin an: «Mi yii ƴah ga Paamudii.» 18Ɓa tíkissa ga an:

«Jutuutaa ya woꞌ waama, wa ya? Iñii ya waaꞌ kiwoꞌɗa daal ɓoꞌ ínohoori.»

19Yéesu ínohha an ɓa waaꞌti kimeekis, ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓii meekisoh ga díkaantirúu kiwaaꞌ kiꞌínoh iñii mi woꞌ an: «Tesin ga jutuut ɗú hotsanndiiroo ee tík ga jutuutaa ɗú hayyoo kihotis.» 20Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka, ɗú hay kikoduk, ɗú fiipohi, wayee ɓu-ëldúna ƴah kineɓluku. Ɗú, keeñnjúu hay kileeh tak, wayee keeñ-leehaama hay kisúpítuk keeñ-soos. 21Ɓeti en na kilaak kowaa keeñci leehi hen tak ndaga lak wahtu kiꞌen ga coonu leꞌin gari. Wayee binaa ya laak kowaa, ya dal kiꞌaluk mesiklaatcaa ndaga lak keeñci soosin ga daa ya haydohin ɓoꞌ-súusúus ëldúnaɗa. 22Ɗú ɓan, dii ɗú enaa dii watiɗa, keeñnjúu leehin tak, wayee mi hayyúu kihotis, ee bëríinaa, keeñnjúu hay kisoos seɓ. Keeñ-soosaama, ken mínanndiiwa kinaas garúu.

23Besaama hay bëríinaa, ɗú meekisissooroo dara. Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka, ɓéeɓ iñaa ɗú kíim Paamudii ga teekiigoonaa, ya hayyúuri kiꞌon. 24Bi diima, ɗú kíimmbii dara ga teekiigoo. Kíimat ee ɗú hay kiꞌonu, en ɗanaa ɗú líif na keeñ-soos.

Yéesu laakin ndam ga ɗook ëldúna

Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaa an:

25- Iñcuma tóohca mi woꞌꞌúuca ga liiwuk. Wahtu waa hay, waa mi woꞌsanndii narúu ga liiwuk, wayee mi ƴah narúu kiwoꞌ bi leeꞌ lañ ga iñaa aaw ga Paamudii. 26Besaama hay bëríinaa, ɗú ƴah kikíim Paamudii ga teekiigoo. Ee mi woꞌꞌiirúu man mi ƴahhúu kikíimiꞌ Paamudii. 27En kiꞌenaa, Paamudii ga kihafci waarinndúu ndaga ɗú waarinndoo ee ɗú gëmin an mi meyoh gari. 28Mi meyoh ga Paamudii mi hayin ëldúna. Diimaɗa, mi yii meyoh ëldúna, mi ƴee ga Paamudii.

29Tëelíbéecaagari dallari kiwoꞌ an:

- Malka, fu yii woꞌ naríi bi leeꞌ kimma, diima fu liiwukissii. 30Ɗí hotin kimma an soolukkii fu meekisu iñaa ɓoꞌ-súusúus halaat ga helci. En kiꞌenaa, fu ínohin iñaa en tóoh. Kërí tah ɗí gëmin an fu meyoh ga Kooh.

31Yéesu taassaɓa an:

- Kon ɗú gëmin kimmane? 32Wahtii deeyin, ee wa weema sah, wii ɗú ƴah kitasaarukoh, yaa en ɓéeɓ ƴee ga kotci, ɗú foñnjoo haŋngoo. Wayee mi tessii haŋngoo ndaga Paamudii yii naroo. 33Mi woꞌinndúu iñuma doonaa ɗú laak jamaa meyoh garoo. Ɗú hay kilaak coonu ciyaak ga ëldúna, wayee guuꞌguulukat ndaga mi laakin ndam ga ɗook ëldúna.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index