Search form

Saŋ 18

Yéesu abussa

(Mëccëe 26: 47-56; Marka 14: 43-50; Lúkkaa 22: 47-53)

1Yéesu kíimmba Kooh fodaama bi ya lëehíꞌta, ya koolukka na tëelíbéecaagari, ɓa kaꞌta ɓakaa húlúwaa Sederon hanoh gaaɗa. Daama laakeera yoon-dëraa en da, ya aassa da na tëelíbéecaagari. 2Yúdaa ɓan, yaa ƴahhi kitoonɗa lak ínohin ɗekataama ndaga Yéesu yewineera kikaꞌ daama, ya na tëelíbéecaagari. 3Yúdaa nak kaꞌta da, taam na ɓisoldaaꞌ na ɓiɓoꞌ ga ɓuwaa watuki ga Kaanfaa Koohɗa, ɓaa sarahohcaa na Fërísiyeeŋcaa ebilee ɓa taam nariɗa. Ɓa ɓayya ga yahɓa lúsee-kiwii, lampu, na kalaɓ. 4Lak Yéesu ínohin iñaa ƴahhi kidalɗa, ya hídohneera naɓa, meekissaɓa an:

- Ɗú raas ɓa?

5Ɓa taassari an:

- Ɗí raas Yéesu Nasareet!

Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Mi yërí en+ Yéesu!

Wiima lak Yúdaa yii toon Yéesuɗa, yeema tuukka ɓan na soldaaꞌcii. 6Daa Yéesu woꞌeeɓa an «Mi yërí», ɓa sooffa fenoo, keenussa kakay.

7Yéesu meekisissaɓa an:

- Ɗú raasɓa?

Ɓa taassa an:

- Ɗí raas Yéesu Nasareet!

8Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Mi woꞌinndúu an mi yërí. En lak ɗú raassoonaa íisat ɓuwii ɓii ɓa ƴee.

9Iñaama laakka ee fodaama iñaa Yéesu woꞌeeɗa matta. Ya woꞌee an: «Buba, yíinoo ga ɓuwii fu tík ga yahhooɗa saŋkuꞌꞌii.» 10Simoŋ-Peeꞌ, lak ɓayin kalaɓ, ya ɗollafa, típpafa súrgaa haꞌ-kaadaa sarahohcaa, gúꞌta nofaa ñaabaa. Súrgaama teeksee Malkus. 11Yéesu dalla kiwoꞌ Peeꞌ an:

- Íkaa kalaɓfiigaraa ga huuwii. Kaas-coonii Paamudii eꞌtooɗa mi jommbiiwa kiꞌan hene?

Yéesu ɓayussa kaan Aan

12Waa ennda ɗa, soldaaꞌcaa na yaa kuliyuk gaɓaɗa na ɓuwaa yaawúuꞌcaa watuki Kaanfaa Koohɗa, abussa Yéesu, pokussari. 13Ɓa ɗeɓpari kiɓay kaan Aan+ . Aan yaama yërí en payam Kayíf. Kayíf nak, kíisci laakki lak yërí en haꞌ-kaadaa sarahohcaa. 14Kayíf yaama nak, yërí onee yaawúuꞌcaa hel, woꞌꞌaɓa an iñaa gënɗa yërí en an ɓoꞌ yíinoo kaniꞌ ɓéeɓ kúlkii.

Peeꞌ taasukka Yéesu

(Mëccëe 26: 69-70; Marka 14: 66-68; Lúkkaa 22: 55-57)

15Simoŋ-Peeꞌ na ɓoꞌ yiliis ga tëelíbéecaa taabukussa Yéesu. Tëelíbéenaama, haꞌ-kaadaa sarahohcaa ínoheerari kërí tah ya mínnda kiꞌaas na Yéesu hëtaa kaanfaa haꞌ-kaadaa sarahohcaa. 16Wayee Peeꞌ tessa ga fooh ga yahaa hal-kaadaa. Waa ennda ɗa, tëelíbéenaama haꞌ-kaadaa sarahohcaa ínohinɗa, meƴca, kaꞌta ga ɓetifaa tuukee daama kiwatuk hal-kaadaaɗa, ya saawalla nari, ya ekka Peeꞌ ɗuuƴ. 17Súrgaa yiɓetiyaa yaama tuukee kiwatuk hal-kaadaaɗa dalla kimeekis Peeꞌ an:

- Fu ɓan, fu bokkii ga tëelíbéecii ɓii yiine?

Peeꞌ taassari an:

- Óꞌóo, mi bokkii ga de!

18Wiima lak Kooh soosin, kërí tah súrgacaa na ɓuwaa watuki Kaanfaa Kooh ensee daamaɗa fetussa kiwii, ɓaa yoonuk. Peeꞌ enee daama naɓa, yaa yoonuk ɓan.

Haꞌ-kaadaa sarahohcaa meekissa Yéesu

(Mëccëe 26: 59-66; Marka 14: 55-64; Lúkkaa 22: 66-71)

19Haꞌ-kaadaa sarahohcaa meekissa Yéesu ga loo tëelíbéecaagari na ga loo jëgírohaagari.

20Yéesu taassari an:

- Mi woꞌee hen ga fíkíi ɓéeɓ. Besoo bes mi jëgírohee ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa na ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ga daa yaawúuꞌcaa ɓéeɓ hídohohseeɗa. Mi mosoo kiɗaakuk mi woꞌ yen. 21Kon fu meekissoo ya ga iñaama? Meekisaa ɓuwaa súkúrukeerooɗa iñaa mi woꞌɓaɗa. Ɓa ga kihafɓa, ɓa ínohin dijófíꞌ iñaa mi, mi woꞌɗa.

22Daa Yéesu woꞌee iñaama, yíinoo ga ɓuwaa watuki Kaanfaa Kooh ee ensee daamaɗa leŋngari paꞌ, woꞌꞌari an:

- Fu lofan sarahohii yiyaakyii fodumane?

23Yéesu taassari an:

- En lak woꞌeeniigoo júɓpiinaa, woꞌaa iñaa júɓpii gaɗa. Wayee en an iñii mi woꞌɗa júwinaa fu feekohhoo ya?

24Waa ennda ɗa, Aan nakohha Yéesu ɓayu, na ɓaŋcaa ga yahcaa, ga Kayíf, haꞌ-kaadaa sarahohcaa.

Peeꞌ taasukissa Yéesu

25Wiima lak Simoŋ-Peeꞌ yii lís diima, yii yoonuk, laakka ɓaa woꞌꞌi an:

- Fu ɓan, fu bokkii ga tëelíbéecaa ɓaa yaamane?

Wayee Peeꞌ taasukka an:

- Múk, mi bokkii ga.

26Wiima ɓan, ga súrgacaa haꞌ-kaadaa sarahohcaa, laakka ga yíinoo ee bokoh na ɓaa Peeꞌ gúree nofaaɗa. Ya woꞌꞌa Peeꞌ an:

- Mi hotéeríiraa nari ga ɗuuƴ yoon-dëraane?

27Peeꞌ dalla kitaasukis. Ya yaa lëehíꞌ kiwoꞌ rek, laakka siik-pabaa kon.

Yéesu ɓayussa ga fíkíi Pílaat

(Mëccëe 27: 1-2,11-14; Marka 15: 1-5; Lúkkaa 23: 1-5)

28Lëehíꞌta, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa ɓewohussa Yéesu ga Kayíf, ɓa ɓayyari kaanfaa gúwernëeꞌ ɓu-Room. Enee ga kím cuut. Ɓa ga kihafɓa, ɓa aassii ɗuuƴ kaanfaa doonaa, ga iñaa baahaagaɓa nakohɗa, ɓa líiwoo ee ɓa mín kibok ga hewaa feetaa Paakaagaɓa. 29Iñaama tah, Pílaat, gúwernëeraa nammba kimeƴ gaɓa ga fooh, meekissaɓa an:

- Ɓii yii, iñii ɗú yabohhiɗa, ya ya?

30Ɓa taassari an:

- Ya enéeríi tumoh-kofeelaa, ɗí haydohoori garaa.

31Pílaat woꞌꞌaɓa an:

- Ɓayatti, ɗú attiꞌꞌi na kihaffúu, ga dii Waasiigarúu nakohɗa.

Wayee yaawúuꞌcaa loffari an:

- Ɗí onussii kiꞌattiꞌ ɓoꞌ kikaan!

32Iñaama laakka ee fodaama iñaa Yéesu woꞌee ga loo daa kikaankaagari ƴah kimanɗa jomee ɗa kilaak. Ya yéegalohee daa kikaankaagari ƴah kimanɗa. 33Waa ennda ɗa, Pílaat ɓoyukka ɗuuƴ kaanfaa, ya ɓaylukka Yéesu. Ya meekissari an:

- An fu yërí en buurii yaawúuꞌciine?

34Yéesu taassari an:

- Iñum fu woꞌ yuma, fu yërí halaatiꞌ haffu kanoo ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓërí woꞌꞌaaka garoo?

35Pílaat loffari an:

- Mine, mi nam kiꞌen yaawúure? Heetiigaraa na sarahohcii ɓiyaakɓaa ɓërí kalaamiꞌꞌaa garoo. Fu, fu tum ya?

36Yéesu taassari an:

- Nguuriigoo enndii nguuꞌ ëldúnanii wii. Binaa nguuriigoo enee nguuꞌ ëldúnanii wiinaa, eneenaa súrgaciigoo hay kiheñohu doonaa mi tíksoo ga yah ɓuwii kuliyuk ga yaawúuꞌciiɗa. Wayee óꞌóo, nguuriigoo enndii nguuꞌ dii, ga ëldúna.

37Pílaat dallari kimeekis an:

- Kon fu iñii buuꞌ?

Yéesu taassari an:

- Fu yii woꞌka: mi iñii buuꞌ. Ee iñii tahhoo kilímu ee mi hayin ëldúnaɗa wërí en kiseediꞌ kayohfii. Ɓéeɓ ɓaa bokin ga kayohfii, súkúruk woꞌeenndoo.

38Pílaat woꞌꞌari an:

- Kayoh, fa ya?

Yéesu attiꞌussa kikaan

(Mëccëe 27: 15-31; Marka 15: 6-20; Lúkkaa 23: 13-25)

Waa ennda ɗa, Pílaat meyissa ga yaawúuꞌcaa ga fooh, ya woꞌꞌaɓa an:

- Mi ga kihaffoo, mi hottii ga ɓii yii enaama yíinoo yaa cal kiꞌattiꞌu kikaan. 39Diima nak, waa enin baah garúu, ga hew Paakaa en ɓéeɓ mi lëgísiꞌtúu ɓoꞌ yíinoo ga kasu, ɗú waaꞌ mi lëgísiꞌtúu buurii yaawúuꞌciine?

40Daama, ɓa enissa kifiip didóolíꞌ an:

- Óꞌóo, hanat kiꞌen yuma, ɗí waaꞌ Barabaas!

Barabaas yaama enee tumoh-kofeel yiyaak.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index