Search form

Saŋ 4

Yéesu saawalla na ɓetifaa dëk Samaríi

1Fërísiyeeŋcaa kelohussa ɓéestíraa an Yéesu yërí wëñíꞌ Saŋ tëelíbée, ee yërí wëñ Saŋ kibëtísiꞌ ɓiɓoꞌ. 2(En kiꞌenaa, Yéesu na kihafci bëtísiꞌéeríi ken, tëelíbéecaagari rek ɓërí bëtísiꞌee ɓuwaa). 3Daa ɓéestíraama leꞌee ga Yéesu, ya kolkohha gohaa Yúudée, ya yaa ɓoyuk gohaa Gëlílée. 4Ga waa ya en na kiƴahɗa, ya húusohha gohaa Samaríi.

5Yéesu leꞌꞌa kon teeru wíinoo daama ga gohaa Samaríi. Teeraama teeku Síkaaꞌ ee en ga yahaa yoonaa Yakoop onee Yoseef, Kowukaagariɗa. 6Neꞌaa Yakoop enee daama. Daa Yéesu tíidee bi ya sonnda, ya dalla kiyuŋ ga píndaa neꞌaa. Enee ga ɓak mídí.

7Laakka ɓetifaa dëk Samaríi hay kineꞌ ga neꞌaa. Yéesu woꞌꞌa ɓetifaa an:

- Onaaroo músú, mi an!

8(Lakanaa tëelíbéecaa Yéesu karuunun teeraa kilomnee iñaa ɓa ñaman.)

9Ɓetifaama ee dëk Samaríiɗa, taassa Yéesu an:

- Fan na? Fu, fu Yaawúuꞌ, fu kíimmboo músú kiꞌan, mi yii mi bok ga ɓu-Samaríiɗa?

(Ɓetifaa woꞌee iñaama ndaga yaawúuꞌcaa na ɓu-Samaríi haɓséeríi ga kuꞌon peꞌ.)

10Yéesu taassa ɓetifaa an:

- Fu ínohee iñaa Kooh onohi ee fu ínohee ɓii kíimmbaa músúɗanaa, eneenaa fu ga kihaffu, fu kíimanndi, ya onndaa ga músúmaa onohi kipesɗa.

11Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:

- Kiyaakii, fu laakoo hoc ee neꞌii huutin. Fu ɓewohan músúmaa onohi kipesɗa gaɗa? 12Neꞌii wii caasammbíi Yakoop aciꞌtíiwa. Ya na kihafci, ya annda ga. Towutaagari na júuraagari anussa ga ɓan. Fu, fu halaat an fu wëñnji kilaak solune?

13Yéesu taassari an:

- Músúmii neꞌii wii, ɓaa an ganaa hay kilís kipíl. 14Wayee ɓaa an ga músúmaa mi eranndiɗa, pílsisoo taaꞌ. Hanaa kay, músúmaa mi ƴahhi kiꞌonɗa ƴah kuhaalaa músú ga ɗuuƴci, kaa onohan kipeskaa leehoo taaꞌɗa.

15Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:

- Kiyaakii, onaaroo músúmaama, en ɗanaa mi pílsisoo ee calsisooroo kihay bi ga dii, kineꞌ músú.

16Yéesu woꞌꞌari an:

- Kara! Ɓaynaa ƴaalfu, fu hayis dii.

17Ɓetifaa taassa Yéesu an:

- Mi laakoo ƴaal!

Yéesu woꞌꞌari an:

- Fu woꞌ an fu laakoo ƴaalaa, fu woꞌ kayoh. 18En kiꞌenaa, fu laakeera ƴaal ɓiyëtúus. Ee yii fu en nari diimaɗa enndii ƴaalfu. Kon iñii fu woꞌɗa kayoh.

19Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:

- Kiyaakii, mi hotin an fu sëldíiga-Kooh. 20Woꞌaaroo ɓii en ga kayoh ɓa? Caasamunciigaríi jaamuksee Kooh ga ɗook jaŋjagii wii. Wayee ɗú, yaawúuꞌcii, ɗú woꞌ an ɗekataa jom kijaamukohu Koohɗa en ga Yéerúsaleem.

21Yéesu woꞌꞌari an:

- Ɓetifii, gëmaa iñii mi ƴahhaa kiwoꞌɗa. Wahtu waa hay, waa ɗú karoo ga jaŋjaŋ ee ɗú karoo Yéerúsaleem kijaamuk Paamudii. 22Ɗú, ɓu-Samaríi, ɗú jaamuki Kooh ee ɗú ínohoori. Ɗí yaawúuꞌcii, ɗí ínohin ɓii ɗí jaamukiɗa, ndaga kimúckii meyoh ga yaawúuꞌcii. 23Wayee wahtii wii hay ee weema sah. Diimaɗa ɓuwii jaamuk Paamudii kayoh-kayohɗa, jaamuksanndi ga hel na ga daa ya man kayoh-kayohɗa. En kiꞌenaa, ɓuwaa jaamuki fodaamaɗa ɓërí Paamudii heel. 24Kooh, Hel. Ee ɓuwii jaamukiriɗa ɓa jommbi kijaamuk na hel na ga daa ya man kayoh-kayohɗa. 25Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:

- Mi ínohin an Músalkaataa Kooh falɗa ee ɓaysi Kiristaaɗa, hay kihay. Binaa ya hayaa, ya hayyíi kilóogísoh tóoh.

26Yéesu woꞌꞌari an:

- Mi yërí, mi yii mi woꞌ naraaɗa.

27Ga wahtaama, tëelíbéecaa Yéesu leꞌussa. Ɓa jaahliꞌꞌa lool ga daa ɓa laak Yéesu yaa saawal na ɓetiɗa. Wayee laakkii yíinoo gaɓa yaa kaañnji kimeekis an: «Fu meekisoh ya?» wala «Fu waaꞌ ya gari?» 28Waa ennda ɗa, ɓetifaa foñnja kujataakaagari daama, foolla teeraa, woꞌꞌa ɓuwaa an:

29- Hayat ɗú malak! Mi hídohin na ɓoꞌ, yaa woꞌinndoo tóoh iñaa mi mosin kitum. Enndii Kiristaanii moose?

30Fodaama, ɓuwaa ɓaa meyoh teeraa ɓaa hay ga Yéesu.

31Tummba lak tëelíbéecaa ɓaa gítín Yéesu an: «Jëgírohii, ñama kay!»

32Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Laakin ñamah waa mi ñaman, ee ɗú ínohoowa.

33Tëelíbéecaa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Hanaa laak ɓaa haydohiꞌti ñamah.

34Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Ñamahhoo wërí en mi tum iñaa neɓ ɓaa wossooɗa, ee mi lëstíꞌ iñii ya nakkooɗa. 35Ɗú woꞌi ga kihaffúu an: «tes ga ñiin cinikiis kipíik leꞌe»? Wayee mi woꞌꞌúu an: «malkat dijófíꞌ, ndaga yooncii súwin haat ee sek píikoh. 36Píikohii laasin fayaagari ee ya yii nëgíroh boŋcii en ɓuwii ƴah kipes bi taaꞌɗa. En ɗanaa ɓaa sokeeɗa na ɓii ƴah kipíikɗa boku kineɓluk.» 37Cahii woꞌin kayoh ga daa wa woꞌ an: «Yii sokaa, yii píik.» 38Mi wosinndúu kipíik yoonaa ɗú línndii. Ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓërí sodee ga ee ɗú, ɗú ñammba ga anagaagaɓa.

39Ɓiɓoꞌ ɓiyewin ga teeraa waama ga Samaríiɗa, gëmussa ga Yéesu ndaga woꞌeenaa ɓetifaa woꞌɓa an: «Iñaa mi mosin kitum tóoh ya woꞌinndoori.» 40Kërí tah ɓu-teeraa Samaríi, daa ɓa hayee bi ga Yéesu, ɓa ɓaa kíimmbi, ya tes naɓa. Yéesu tessa daama bes kanak. 41Ɓuwaa gëm ga Yéesu ndaga woꞌeencaagari ya ga kihafciɗa, wëñnja kiyewin. 42Ɓa ɓaa woꞌ ɓetifaa an:

- Enndii an iñii fu woꞌꞌíiɗa tah bi ɗí gëm gari, wayee ɗí ga kihaffíi, ɗí súkúrukinndi. Ee ɗí gëmin an Yéesu yërí en Músalkaatii ëldúna sah-sah.

Kíntaanaa wukanakwaa Yéesu tum ga Kanaaɗa

43Yéesu tummba bes kanak ga ɗekataama, lëehíꞌta ya kolkohha daama yaa ƴah gohaa Gëlílée. 44En kiꞌenaa, ya ga kihafci, ya woꞌeera an: «Laakkii sëldíiga-Kooh, yaa onu céeꞌ ga dëkaa ya meyohɗa.» 45Ga waa ya leꞌ Gëlíléeɗa nak, ɓuwaa teerukussari dijófíꞌ, ndaga ɓa ɓan, ɓa kareera Yéerúsaleem ga hewaa Paakaa yaawúuꞌcaa ee ɓa hotin ɓéeɓ iñcaa ya tumee daama ga feetaaɗa.

46Waa ennda ɗa, ya kaꞌsissa teeraa Kanaa ga gohaa Gëlílée. Daama dërí ya súpítee músúmaa ma ennda biiñ. Wiima, lak laakin ga Kafarnawom, ɓoꞌ yaa lëgëyiꞌ buuꞌ. Ɓaama, kowukaagari kiƴaalkaa kërí ɗúukoolee. 47Daa ya kelohee an Yéesu meyohin gohaa Yúudée, hayin gohaa Gëlílée, ya kaꞌta gari. Ya kíimmbari ya hay Kafarnawom kiwëkíꞌ kowukaagari ɗúukoolin bi kaa ƴah kikaanɗa. 48Yéesu woꞌꞌari an:

- Enndoo kat ɗú hottii kíntaan na mandarga cidóoyíꞌ-waaraa, ɗú gëmoo taaꞌ!

49Wayee ɓaa woꞌꞌari an:

- Kiyaakii, hay ɗu gaaw kiƴee bi kowukaagoo kaanaa!

50Yéesu woꞌꞌari an:

- Kara, kowukaagaraa wakin, kaa pes!

Ɓaa gëmmba iñaa Yéesu woꞌꞌiɗa, ya yaa ƴah. 51Ga daa ya en na kiɓoyuk kaanciɗa, súrgacaagari ɓaa hay kihídoh nari, ɓa woꞌꞌari an:

- Kowukaagaraa wakin, kaa pes.

52Ya meekissaɓa wahtaa ɓa hotee kitani ga kowukaagariɗa. Ɓa taassari an:

- Enee wútúwaa, ga wahtu cuunoh; tamohlaataa faanfaa ƴím ga.

53Paam oomaa-ƴaalaa dalla kiꞌínoh an wahtaama siiƴ wërí Yéesu woꞌeeri ga an: «Kowukaagaraa wakin, kaa pes.» Meyoh daama, ya gëmmba ga Yéesu, ya na ɓu-kaanci ɓéeɓɓa.

54Wiima wërí en kíntaanii wukanakwii Yéesu tum, ga waa ya meyoh gohaa Yúudée ya kaꞌta Gëlíléeɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index