Search form

Saŋ 7

Këmëeŋkímuncaa Yéesu gëmussii gari

1Waa ennda ɗa, Yéesu yaa wíil gohaa Gëlílée. En kiꞌenaa, ya waaréeríi kitoŋ kotci ga kúlkaa Yúudée ndaga ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa heelseeri kiꞌap. 2Lakanaa hewaa yaawúuꞌcaa woꞌu feetaa mbaaꞌcaaɗa deeyin. 3Këmëeŋkímuncaagari woꞌussari an:

- Kolkaa dii hen, fu kaꞌ kúlkaa Yúudée doonaa tëelíbéecaagaraa ɓan hotu kíntaancii fu tumiɗa. 4Ɓoꞌ, iñaa ya tumiɗa, ya ɗaakoori en lak ya waaꞌ kisíwaa. Waa fu karin bi fu yii tum kíntaancaa hín na cii, teewukohaa hen, ɓéeɓ hottaa.

5En kiꞌenaa, ɓikëmëeŋkíci ga kihafɓa, gëmséeríi gari. 6Yéesu taassaɓa an:

- Wahtiigoo leꞌꞌii duum, wayee en ɗúnaa, wahtaa en ɓéeɓ jofin. 7Ɗú, ɓu-ëldúna mínoorúu kisaŋ, wayee mi, ɓa saginndoo ndaga mi woꞌ an tumeencaagaɓa joffii. 8Ɗú, karat feetaa, mi, mi ƴahhii feetaama paaƴ ndaga wahtiigoo leꞌꞌii duum.

9Yéesu woꞌꞌaɓa iñaama, lëehíꞌta ya tessa ga Gëlílée.

Yéesu kaꞌta hewaa feetaa mbaaꞌcaa

10Ga waa këmëeŋkímuncaa Yéesu karussa, Yéesu ɓan lokukka, kaꞌta feetaa ee ken yéeŋngiiri. 11Ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa ɓaa raassi ga ɗuuƴ hewaa, ɓaa meekisoh an:

- Ya ya da?

12Ga ɗuuƴ mbooloomaa, ɓuwaa enussa ga ɗóowíꞌ iñaa aaw gari rek. Ɓii ɓaa woꞌ an: «Ɓaa ɓoꞌ yijófíꞌ» Ɓíinoo an: «Óꞌóo, ɓaa ëewdoh ɓuwii ëgíraa.» 13Wayee ken kaañéeríi kiwoꞌ ga ɗook iñaa aaw gari ndaga ɓéeɓ niiksee ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa.

14Lakanaa feetaa karin bi leꞌin leꞌnaa, Yéesu kaꞌta Kaanfaa Kooh, ya yaa kijëgíroh. 15Yaawúuꞌcaa jaahliꞌussa ga iñcaa ya jëgírohɗa, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Waa ya jaŋngii, tum na bi ya ínoh iñii Këyítfii woꞌɗa fodii dii?

16Yéesu taassaɓa an:

- Iñii mi jëgírohɗa, meyohhii garoo, wayee meyoh ga Kooh yii wossooɗa. 17Ɓaa waarin kitum iñaa Kooh nakohɗa hay kiꞌínoh ati iñii mi jëgírohɗa meyoh ga Kooh ati mi hay kiwoꞌiꞌ haffoo ga teekkoo. 18Ɓaa woꞌi hafci ga teekci ɓéeɓ, heel kilaak teek. Wayee ɓaa heel iñaa onan ɓaa wossiɗa kilaak teek, ɓaama woꞌi kayoh ee saboh gaa gari. 19Enndii Móyíis yërí eꞌtúu Këyítfaa Waasaane? Ee yíinoo garúu taabukkii iñaa fa nakohɗa. Iñii tah ya ɗú heelloo kiꞌap?

20Ɓuwaa taassari an:

- Fu déy Seytaani aaskinndaa! Ɓii heellaa kiꞌap ɓa?

21Yéesu taassaɓa an:

- Ɗú hot dii mi tum kíntaan wíinoo doŋɗa, ɓéeɓpúu iñaama meskinndúu. 22Malkat, Móyíis haydohin kigúruk ga ɗuuƴcúu, enndii sah an ka kolkoh gari ndaga ka meyoh ga caasamuncaa ɓiɗewaaɓaa+ ; ee ɗú gúrin ɓoꞌ ga bes Sabat. 23En lak ɗú mínin kigúꞌ oomaa ga bes Sabat ndaga kisaŋ kiɗeeŋ Waasii Móyíisaa, iñii tah ya ɗú aylukkoo ndaga dii mi wëkɗin ɓoꞌ ñëm ga bes Sabat? 24Kon íisat kiꞌattiꞌ ee ɗú malkoo bi jof, wayee attiꞌat ga kayoh.

Ɓuwaa ɓaa nookoh ati Yéesu yërí en Kiristaanii

25Laakka ɓuwaa dëk Yéerúsaleem, ɓa ɓaa woꞌ iñaa aaw ga Yéesu an:

- Enndii ɓii yii yërí ɓa heel kiꞌap hanaa? 26Malakat, yeema woꞌi ga fíkíi ɓéeɓ, ee ken woꞌꞌiiri dara. Ɓuwii kuliyuk garuuɗa, ati kayoh-kayohɗa ɓa took hen an yërí en Kiristaanii? 27En ɓii yiinaa déy, ɗí ínohin dii ya kúlkohɗa, wayee Kiristaanii ƴah kihayaa, ken ínohanndii daa ya kúlkohanɗa.

28Wiima lak Yéesu yaa jëgíroh ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ya dalla kiwoꞌ didóolíꞌ an:

- Ɗú woꞌ an ɗú ínohinndoo ee ɗú ínohin daa mi kúlkohɗane? Moona déy mi hayiꞌtii haffoo, mi wosu hen, ee ɓaa wossooɗa woꞌi kayoh wayee ɗú ínohoori. 29Mi nak, mi ínohinndi, ndaga mi meyoh gari ee yërí wossoo.

30Waa ennda ɗa, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa ɓaa heel kiꞌam Yéesu, wayee yíinoo gaɓa, yahci leꞌꞌii gari ndaga lak wahtaa Yéesu leꞌꞌii duum. 31Ee ga mbooloomaa nak, ɓoꞌ ɓiyewin gëmussa gari. Ɓa ɓaa woꞌ an:

- Binaa Kiristaanii hayaa, ya hay kitum kíntaancaa paaf cii ɓii yii tumɗane?

Ɓuwaa watuki Kaanfaa Koohɗa wosussa kiꞌam Yéesu

32Laakka Fërísiyeeŋcaa keloh iñaa ɗóowíꞌsee ga ɗuuƴ mbooloomaa aaw ga Yéesuɗa. Waa ennda ɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa hotohussa na Fërísiyeeŋcaa, wosussa ɓiɓoꞌ ga ɓuwaa watuki Kaanfaa Koohɗa kiꞌamneeri. 33Yéesu dalla kiwoꞌ an:

- Mi yii narúu dii ee ensoo bi maañ. Lëehíraa mi ƴee ga ɓaa wossooɗa. 34Ɗú hayyoo kiraas, wayee ɗú hotanndiiroo, ee ɗú mínoo kikaꞌ ga daa mi ƴah kiꞌenɗa.

35Ga iñaama, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Ya ƴah gada kikaꞌ daa ɗu mínoori da kilaak? Ya ƴah kilaaknee yaawúuꞌcaa tasaarukoh ga ɗuuƴ Gerekcaaɗane+ ? Ati ya ƴah kijëgíꞌnee Gerekcaa? 36Woꞌeenii ya woꞌ wii an «Ɗú hayyoo kiraas wayee ɗú hotanndiiroo, ee ɗú mínoo kikaꞌ ga daa mi ƴah kiꞌenɗa», wa waa ya kiwoꞌ?

Músúmaa onohi kipesɗa

37Ga besaa mëeñjoh ga hewaa feetaa mbaaꞌcaa ee wërí wëñ kilaak solu ga feetaaɗa, Yéesu tuukka ga fíkíi mbooloomaa, ya woꞌꞌa ga ɗook an:

- Ɓaa fu pílaa, hayaa garoo, fu an. 38«Ɓaa gëm garoo ɓéeɓ húlúɓ-músúmaa onohi kipesɗa, hay kihaal ga ɗuuƴci» fodaa daa Këyítfaa woꞌkaɗa.

39Ga woꞌeenaama Yéesu woꞌee Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓuwaa gëm gari ƴah kilaasɗa. En kiꞌenaa, ga wahtaama, lakanaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa erohussii ndaga lak Kooh eꞌtii Yéesu ndam duum.

Mbooloomaa hëgískohha ndaga Yéesu

40Laakka ɓiɓoꞌ ga mbooloomaa, daa ɓa kelohee woꞌeencaa Yéesu, ɓa woꞌꞌa an:

- Ɓii yii kayoh-kayohɗa yërí en sëldíiga-Koohii sekuɗa!

41Ɓíinoo an:

- Kiristaanii yërí!

Wayee ɓíinooɓaa woꞌꞌa an:

- Kiristaanii mínin kimeyoh Gëlíléene? 42Këyítfaa woꞌꞌii an Kiristaanii jom kibok ga níilaa buuꞌ Dëwít, ee ya ƴah kilímu ga Betleeꞌem, teeraa Dëwít dëkeeɗane?

43Ga iñaama mbooloomaa dalla kihëgískoh ndaga Yéesu. 44Laakka ga ɓuwaa, ɓiɓoꞌ ɓaa waaꞌti kiꞌam. Wayee yíinoo gaɓa yahci leꞌꞌii gari.

Ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa sagussa kigëm ga Yéesu

45Ɓuwaa watuki Kaanfaa Kooh ee ɓa wossee kiꞌam Yéesuɗa, ɓoyukussa ga sarahohcaa ɓiyaakɓaa na ga Fërísiyeeŋcaa. Daa ɓa leꞌee, ɓaama meekissaɓa an:

- Iñii tah ya ɗú haydohhiiri?

46Ɓa taassa an:

- Woꞌeencaa ɓaa yaama woꞌɗa, ken mosoo kimeƴdoh woꞌeencaa manɗa ga kúuwci.

47Fërísiyeeŋcaa abussa yah ga kúuw, woꞌussaɓa an:

- Haa bi ga ɗú ɓan, ɗú bok ga ɓuwii ëewdohu ëgíraaɗane? 48Ɗú hotin ɓoꞌ yíinoo ga ɓuwii kuliyuk ga Waasiigaruu wala ga Fërísiyeeŋcii yaa gëm garine? 49Man ɓuwii ínohsoo dara ga Waasii Móyíisɗa ɓërí gëm gari. Ɓuwaama ɓéeɓɓa, aylukaa Kooh waa ga ɗookɓa. 50Waa ennda ɗa, Níkodeem, yíinoo ga Fërísiyeeŋcaa ee ya moseera kikaꞌ ga Yéesu, woꞌꞌaɓa an:

51- Waasiigaruu oninnduu kitík ɓoꞌ kikaan ee lak ɗu súkúrukkiiri ee ɗu ínohoo ati ya tum ya yibóníre?

52Fërísiyeeŋcaa loffari an:

- Fu ɓan, fu nam kidëk Gëlíléenoo ya? Malkaa Këyítcaa dijófíꞌ, fu hay kihot an sëldíiga-Kooh yíinoo meyohoo Gëlílée.

53[Waa ennda ɗa, ɓaa en ɓéeɓ yaa ɓoyuk kaanci.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index