Search form

Lúkkaa 1

Iñii tah Lúkkaa kibínɗa

1Fiilii Tewoofíil,

Ɓoꞌ ɓiyewin daluunun kibín tóoh iñaa laakee dii ga ɗuuƴcíiɗa. 2Ɓa ɓéestíꞌka fodaa daa ɓuwaa maasohsee iñaama woꞌseeka na kúuwɓaɗa, ga waa iñaama dal, ee ɓa enee yéegalohcaa woꞌeenaa Kooh. 3Kërí tah, Kiyaakii, mi ɓan waa mi heella bi jof wëeꞌwëeraa ga iñaa laakeeɗa tóoh, aboh ga dalaaraa, helloo kaꞌta ga kiɓéestíꞌtaaca ga bín wíinoo wíinoo. 4Fodaama fu ínoh bi jof an iñii fu jëgíruɗa, kayoh fiyaak.

Malaakaa yéegalohha kilímukkaa Saŋ

5Waama lak Eroot en buuꞌ ga kúlkaa Yúudée. Laakka sarahohaa teeku Sakarí, bokee ga lagaa sarahohcaa ensee na Abíyaaɗa. Ɓetici teeksee Ilisabeet ee bokee ga gíiraa Aaron. 6Sakarí na ɓetici Ilisabeet júɓseera ɓéeɓɓa ga fíkíi Kooh, ɓa taabuki ga daa gënɗa Waas-Kooh na iñaa ya nakohɗa. 7Wayee ɓa laakéeríi kowu ndaga Ilisabeet mínéeríi kilaak, ee ɓa ɓanak, ɓa ensee yaak.

8Laakka bes, Sakarí enee na kitum lëgëy-sarahohaagari ga fíkíi Kooh, lak ɓuwaa ya bok naɓaɗa, ɓërí hëyrohee kitum bëríi. 9Ga baahaa sarahohcaa, ɓa daani kiyíp tudooꞌ kiꞌínoh ɓaa iñaama hídan gariɗa. Iñaa hínnda ga Sakarí, ya jommba kiꞌaas ɗuuƴ Kaanfaa Kooh ga ɗekataa wëñ kiselaꞌɗa, kitëkíꞌ cúuraayaa. 10Ɓiɓoꞌ ɓiyewin enussa ga fooh, ɓaa kíim Kooh daama ga wahtaa cúuraayaa taaluɗa. 11Waa ennda ɗa, laakka malaakaa Kooh meƴ ga fíkíi Sakarí, tuukohha iñaa hanoh yah ñaabaa ɗekataa tëkírohsi cúuraayɗa. 12Daa Sakarí hoteeri hen, fítaagari tuukka tek, ya tíitta tír. 13Wayee malaakaa woꞌꞌari an:

- Kaa niik dara Sakarí, iñaa fu kíimɗa Kooh tookɗinndaari: Ɓetifu Ilisabeet hayyaa kilaakiꞌ kowu kiƴaal, ee fu teekanka Saŋ. 14Keeñfu hay kisoos gari lool, ee ɓoꞌ ɓiyewin hay kineɓluku ga kilímukkaagari. 15Ndaga ya hay kiꞌen ɓoꞌ yiyaak ga fíkíi Haꞌmudii. Ya ƴahhii anoh, enndii biiñ enndii anahaa laallukohi ɓoꞌ, ee aboh ga daa ya enan sah ga lookaa eeciɗa, ya hay kilíif na doolaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 16Ya hay kitah bi ɓu-Isarayeel ɓiyewin gëmaatu ga Haꞌmudii en Koohyiigaɓaɗa. 17Ya hay kitíin ga fíkíi Kooh, líif na hel na doolaa sëldíiga Ili ɓayeeɗa. Ya júwohíꞌ paamuncaa na towutaa, ya haydoh keeñ sagoh-taycii ga halaat cijúwíꞌ; fodaama ya waayukiꞌ Haꞌmudii ɓuwaa sekanndiɗa+ .

18Sakarí loffa malaakaa an:

- Mi ínohan iñaama na? Ndaga mi guꞌgi, ee ɓetiroo ɓan yakakin.

19Malaakaa taassari an:

- Mi yërí en Gëbíríyeel. Mi en ga fíkíi Kooh, kitum iñaa ya nakohɗa. Ya woseeroo kiwoꞌꞌaa na kiyéegallaa Hewhewii winéwíꞌwii wii. 20Diima fu hay kiluuɓ, fu mínanndii kiwoꞌ bi ga daa iñii mi woꞌɗa laakan, ndaga fu gëmmbii woꞌeeniigoo ƴah kilaakoh ga wahtaagawaɗa.

21Waama, lak ɓuwaa ensee na kikíim Kooh ga foohɗa ɓaa sek Sakarí daama. Ɓa jaahliꞌꞌa ga daa ya tes iñaa maañin ga ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Koohɗa. 22Ga waa ya meƴca, ya mínndii naɓa kiwoꞌ ee ɓa ínohha an ya hot yen ga ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa. Ya tessa luuɓ, ee ya woꞌi naɓa na yahcaa.

23Waa bescaa Sakarí jomee kihëyroh ga Kaanfaa Koohɗa leehha, ya ɓoyukka kaanci. 24Bes cera tíkka ga, ɓetici Ilisabeet ennda na look. Ya ɗaakukka ñiin ciyëtúus ga kaanci. Ya woꞌee ga ɗuuƴci an: 25«Iñii yii, Kooh tumiꞌtoori: Ya malkinndoo bi ya nísinndoo ga iñaa enee kaciroo ga ɗuuƴ ɓuwiiɗa.»

Malaakaa yéegalohha kilímukkaa Yéesu

26Waa lookaa Ilisabeet laak ñiin ciyitniinooɗa, Kooh wossa malaaka Gëbíríyeel ga teeraa Nasareet, ga gohaa Gëlílée. 27Ya wossari ga oomaa-jowaa onohu kipañ ga oomaa-fiilaa teeku Yoseef, kucaasamun Dëwít. Oomaa-jowaa teeku Mariyaama. 28Malaakaa aassa kaan Mariyaama, woꞌꞌari an:

- Jam namohat naraa, fu yii Haꞌmudii teeɓ kijofkiigariɗa! Ya yii naraa.

29Daa Mariyaama kelohee iñaa malaakaa woꞌ yaama, fítaagari tuukka tek. Ya yaa woꞌ ga helaagari an: «Këñɗohuma waaꞌ yee kiwoꞌe?» 30Malaakaa woꞌꞌari an:

- Mariyaama, kaa niik, fu newin Kooh. 31Diima, fu hay kiꞌen na look, fu laak kowu kiƴaal, fu teekka Yéesu. 32Ya hay kiyak ga fíkíi ɓuwii ee ya teeksan Kowukii yii ga ɗookaa-ɗookɗa. Haꞌmudii en Koohɗa hayyi kitum buuꞌ fodaa caasamci Dëwít. 33Ya ƴah buurii ɓu-kaan Yakoop bi taaꞌ ee nguuraagari leehoo taaꞌ.

34Mariyaama loffa malaakaa an:

- Iñaama mínan na kiꞌen? Mi ínohoo ƴaal.

35Malaakaa taassari an:

- Helii yiselaꞌíꞌyii hay kiyoosuk ga ɗookfu ee doolaa meyoh ga Kooh yii ga ɗookaa-ɗookɗa úullaa fodii sëegúu. Kërí tah oomaanii ƴah kilímuɗa ƴah kiɓayu yiselaꞌíꞌyii, Kowukii Kooh. 36Malka, mbokfu Ilisabeet, ya ɓan, yaa na look, kowu kiƴaal, ga kiyaꞌɓuci. Ɓaa woꞌsee an mínoo kilaak kowuɗa, yaa ga ñiin ciyitniinoo wati. 37Ndaga dara wooñnjii Kooh.

38Mariyaama woꞌꞌa an:

- Mi en ñaamii Haꞌmudii. Iñii fu woꞌ garooɗa, laakohat ɗa.

Malaakaa tagohha nari, yaa ƴah.

Mariyaama kaꞌta kiɓaaɓ Ilisabeet

39Ga wahtaama, Mariyaama ɓewukka, yaa gaaw kiƴah ga ɓak gohaa Yúudée wiyéwníꞌ jaŋjaŋwaa, ga teeru wíinoo daama. 40Ya aassa kaan Sakarí, ya këñíꞌta Ilisabeet. 41Kowukaa ga lookaa Ilisabeetɗa yëngëlukka ga ɗuuƴci ga wahtaa Ilisabeet keloh këñɗohaa Mariyaama. Ilisabeet líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 42Ee ya yaa woꞌ didóolíꞌ an:

- Kooh wëñnjaa kibarkeel ga ɓeticii ɓéeɓɓa ee ya barkeelin kowukii fu ƴah kilaakɗa! 43Mi yërí en ɓa, bi eew Haꞌmudiigoo, hay kaanndoo? 44Ndaga malka, daa mi kelohee këñɗohiigaraa hen rek, kowukii dalla kiyëngëluk ga lookiigoo ndaga kisafaꞌ. 45Fu yewinin múuꞌ, fu yii fu gëmin an iñaa yéegalohu ga teekaa Haꞌmudiiɗa, hay ɗa kilaakoh.

Mariyaama ƴeekka Kooh

46Mariyaama dalla kiwoꞌ an:

- Fítiigoo ɓéeɓwa wii kañ kiyakkii Haꞌmudii,

47ee keeñnjoo soosin ga Kooh, Músalkaatiigoo.

48Ndaga ya malkinndoo, mi ñaamiigari ee mi enndii daraɗa.

Aboh ga diima, ɓuwii wati na ɓaa hayanɗa, bi taaꞌ woꞌsan garoo ɓaa yewinin múuꞌ.

49Ndaga Kooh yii laak dooliɗa tumɗinndoo enaama yiyaak. Teekiigari selaꞌin.

50Ee ya hay kiyërëm ɓuwaa niikussi fodii Koohɗa, bi taaꞌ.

51Ya tumin enaama ciyaak na dooli yahci: ya aañin ɓuwaa tíku hafɓa ga ɗookɗa.

52Ya kaalin buuꞌcaa ga nguuraa ɓa enohɗa, ee ya ɓëwíꞌta ɓuwaa enussii daraɗa.

53Ya erin ɓuwaa yaaɓɗa enaama cinéwíꞌ bi dooyin, ee ya ɓoƴkidohin haꞌ-alalcaa yah ɓuucuuc.

54-55Ya hayin kiꞌamɗoh ɓu-Isarayeel, súrgaciigari:

ya allii múk kiteewoh yërmaandaagari ga Abaraham na ɓuwaa meyoh gariɗa bi taaꞌa fodaa daa ya dígeeka caasamuncaagaruuɗa.

56Mariyaama tessa na Ilisabeet iñaa leꞌin ñiin kaahay, lëehíꞌta ya ɓoyukka kaanci.

Kilímukkaa Saŋ-Bëtís

57Wahtaa Ilisabeet jomee kilaakoh kowuɗa leꞌꞌa, ya laakka kowu kiƴaal. 58Ɓuwaa dëk nariɗa na mbokcaagari yéegussa an Haꞌmudii, teewinndi yërmaandi wiyaak, ee ɓéeɓɓa ɓaa neɓluk ga iñaama nari. 59Waa kuꞌoomaakaa límukka bi laakka bes ciyitnakaahay, ɓuwaa hayyaja kigúꞌ+ . Ɓa waareeja kiꞌeꞌ teekaa paamci, Sakarí. 60Wayee eemunaa loffa an:

- Óꞌóo, ja teeksan Saŋ.

61Ɓa woꞌꞌari an:

- Man laakoo mbokfu yaa ɓay teekuma!

62Ɓuwaa meekisohha paamunaa na yahcaagaɓa, ya woꞌɓa daa ya waaꞌ kiteek kowukaagariɗa. 63Sakarí nakka ɓuwaa, ɓa haydohiꞌti haanga wibídaah, ya bínnda an: «Teeku Saŋ.» Ɓuwaa ɓéeɓɓa jaahliꞌussa ga iñaama. 64Ga ɗekataama, perimpaa Sakarí lógísukka, ya mínnda kiwoꞌ fodaa múus, ya yaa kañ Kooh. 65Ɓuwaa dëk nari ga dëkaaɗa tíitussa ga iñaama, ee ɓuwaa ɓaa ɓéestíroh iñaa laakee yaama ga ɗuuƴ jaŋjaŋcaa ga gohaa Yúudée tóohɗa. 66Ɓaa iñaama aasin nofci ɓéeɓ, ammbaka ga helci ee ya yaa woꞌ an:

- Kuꞌoomaakii jii ƴah ɓee?

En kiꞌenaa, doolaa Haꞌmudii, enee nari.

Sakarí ƴeekka Kooh

67Sakarí, paam kuꞌoomaakaa líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa. Ya yaa jangat fodii sëldíiga-Kooh an:

68- Haꞌmudii, Koohyii ɓu-Isarayeel, kañsat, ndaga ya hayin kiɓaaɓ na kilaassuu, ɗu ɓuwiigari.

69Ya wosinnduu Músalkaat yiyaak, yaa bok ga níilaa buuꞌ Dëwít, súrgaagari.

70Ya yéegaloheera iñaama kimëeñíꞌ, koorohhawa ga túuwtaa sëldíigacaagari ɓiselaꞌíꞌɓaa ensee waamaɗa:

71Ya dígohee an ya hayyuu kimúsal ga ɓuwii sagoh naruuɗa na ga yah ɓuwii waarussii garuu kihotɗa.

72Fodaama ya teeɓ caasamuncaaruu yërmaandaagari,

ee ya allii kifiiliimunkaagari kiselaꞌíꞌkaa na ɓuunciɗa.

73Kooh dígee caasammbuu Abaraham, 74an ya hayyuu kimeƴdoh ga yah ɓuwii enu naruu kilebirohɗa, doonaa ɗu mínndi kijaamuk

fodaama, na fít wiyëgísíꞌ.

75Doonaa ɗu selaꞌ ee ɗu júɓ ga fíkíici besaa Kooh onnduu kipes ɓéeɓ.

76Fu nak, kowuroo, fu ƴah sëldíigii Koohyii ga ɗookaa-ɗookɗa, ndaga fu ƴah kiɗëwíruk Haꞌmudii, fu waayukiꞌti waasiigari ya ƴah kihayohɗa,

77na kiꞌínohlukoh ɓuwiigari an waasaa ƴahɓa kimúsalɗa kooroh ga kibayalkaa ɓa bayalsan baakaaꞌcaagaɓaɗa.

78Koohyiiruu yewinin yërmaandi, kërí tah bi ya hay kiyóoskíꞌ ga ɗookkuu leeꞌlaataa meyoh ɗook man na leeꞌlaataa nohaa en na kimeƴ.

79En ɗanaa ya léeríꞌ ɓuwaa tesu ga ñúusii ee ɓa dëk ga kinúp kikaanɗa, ya níiꞌ kotcaagaɓa, ëewdohca ga waas jam.

80Oomaanaa yaa yak ga faan na hel. Ya tessa ga ɗekat, ga ëgíraa, bi ga daa ya meƴ, ya teewukohha ga fíkíi ɓu-Isarayeel.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index