Search form

Lúkkaa 10

Yéesu wossa tëelíbée ɓidaaŋkaah-yitnaɓanak na ɓanak

1Ga waa iñaama paaffa, Yéesu tannda ɓoꞌ ɓidaaŋkaah-yitnaɓanak na ɓanak ɓiliis ee ya wossaɓa ɓanak ɓanak, ɓa kuliyukki ga teerucaa ɓéeɓca na ɗekatcaa ya jomee kikaꞌ na kihafciɗa tóohca.

2Ya woꞌꞌaɓa an:

- Píikii yewinin ee píikohcii caakussii. Kon, kíimat haꞌ-píikii ya ɓaat kiwosoh ɓilëgëyoh ga píikiigari. 3Tíidat! Mi yii wossúu fodii tupeꞌ ga ɗuuƴ ɓigumuu. 4Kaa ɓaydohat kopaꞌ, hëmbu wala ñafaꞌ ee kikëñɗoh hanattúu kifaan ga waas. 5Kaanfaa ɗú mín kiꞌaas ɓéeɓ, këñɗohat paaƴ an: «Jam namohat narúu!». 6Binaa ɓoꞌ jam en daamanaa, jamaa ɗú kíimiꞌtiɗa hay kiyoosuk gari; ee ɓoꞌ jam enndii danaa, jamaa aaw garúu. 7Yugat ga kaanfaa faama, ɗú ñami ɗú ani iñcaa ɗú eꞌsanɗa ndaga lëgëyohaa en ɓéeɓ jomin kifayu. Kaa taabat kaan na kaan. 8Teeraa ɗú aasoh ɓéeɓ ee ɓuwaa tookussúu danaa, ñamat iñcaa ɗú teeɓsanɗa. 9Wëkírat ɗúukoolíꞌcaa enu ga teeraamaɗa, ɗú woꞌ ɓu-dëkaa an: «*Nguurii Kooh deeyinndúu». 10Wayee teeraa ɗú aasoh ee ɗú tookussii danaa, meyat ga mbedicaa ɗú woꞌ an: 11«Ɗí ɓii përtuk sah kiꞌíkkúu pëndëlii dëkiigarúu ñaak ga kotciigaríiɗa, wayee ínohat gaka an Nguurii Kooh deeyinndúu.» 12Lëehíꞌta Yéesu tíkka ga an: Mi woꞌꞌúuka, besaa ƴah kiꞌattiꞌohuɗa leꞌaa, ɓu-Sodom ɓërí taniꞌan ɓu-dëkaa waama.

Dëkcaa sagu kigëmɗa

(Mëccëe 11: 20-24)

13- Massa ɗú, ɓu-Korasee! Massa ɗú, ɓu-Betsaydaa! Ndaga kíntaancii tumsee ga ɗuuƴcúuɗa tumsee ga ɗuuƴ dëkaa Tíiꞌ na waa Sídoŋaa eneenaa kumëeñíꞌ ɓa ekukin saaku, ɓa yuŋ ga wet kiteewoh an ɓa récukin baakaaꞌciigaɓa. 14Kërí tah besaa attiꞌohsanɗa leꞌaa, ɓu-Tíiꞌ na ɓu-Sídoŋ ɓërí taniꞌanndúu attiꞌ. 15Ɗú, ɓu-Kafarnawom, ɗú yaakaaꞌ an ɗú hay kiɓëwíru bi ga ɗook-Koohe? Óꞌóo, ɗú ƴah kiyóoskíɗu bi ga ɓu-baam.

16Ya woꞌissa tëelíbéecaagari an:

- Ɓaa súkúrukkúunaa lak súkúrukkoo ee ɓaa saŋngúu kiteꞌaa lakanaa saŋngoo kiteꞌ. Ee ɓaa saŋngoo kiteꞌaa lakanaa saŋ kiteꞌ ɓaa wossooɗa.

Tëelíbéecaa Yéesu woseeɗa ɓoƴkussa

17Tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah-yitnaɓanak na ɓanakɓaa ɓoƴkussa lak keeñɓa soosin seɓ, ɓa woꞌꞌa an:

- Haꞌmudii, ga teekiigaraa, bi ga raɓcaa tookɗuununndíi!

18Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Mi hotee ga Seytaani ga waa ya ɗëegískoh ɗook en fan melicɗa. 19Malkat! Mi oninndúu dooli kikooꞌ ga ɗook goŋcii na dagalcii, na kinapañsoh dooli Seytaani ee dara mínoo yen garúu. 20Ga iñaama kaa neɓlukat ga dii raɓcii tookɗuununndúuɗa wayee neɓlukat ga dii teekciigarúu bíduunun ga ɗook-Koohɗa.

Yéesu ndammba Kooh paamci

(Mëccëe 11: 25-27; 13: 16-17)

21Ga saasi, ga tumeenaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa, Yéesu líiffa na keeñ wisóosíꞌ, ya ndammba Kooh Paamci an:

- Buba, Haꞌmudii ɗook na kakay, mi yii gërëmmbaa ga dii fu teewin ɓuwii ínohsoo daraɗa iñaa fu ɗaak haꞌ-hamhamcii na ɓuwii jaginɗa. Ee, Buba, iñaama laakohɗa ndaga neɓpaa hen fu waaꞌtaka.

22Paammboo erinndoo iñaa en ɓéeɓ. Ken ínohoo Kowukii enndii Paamudiinaa; ee ken ínohoo Paamudii enndii Kowukii na ɓuwaa Kowukii waaꞌɓari kiteewaa.

23Lëehíꞌta ya mëeñsukka ga tëelíbéecaagari ya woꞌꞌaɓa haŋɓa doŋ an:

- Ɓa yewinin múuꞌ ɓuwii hasciigaɓa hot iñcii ɗú hotɗa, 24ndaga mi woꞌꞌúu man sëldíiga-Kooh na buuꞌ ɓiyewin waaruunun kihot iñcii ɗú hotɗa na kikeloh iñcii ɗú kelohɗa wayee ɓa hottiica ee ɓa kelohhiica.

Liiwukaa Yéesu woꞌ ga loo ɓaa dëkee Samaríiɗa

25Laakka jëgíroh-waas yaa waaree kimalaksukoh Yéesu, ya kolukka, meekissari an:

- Jëgírohii, iñii yiida mi jom kitum bi mi laas ɓakkoo ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa?

26Yéesu loffari an:

- Iñii yiida bídu ga Waasiiruu? Fu am ya ga iñaa fu jaŋ gaɗa?

27Ɓaa taassa an:

- Fu waaran Haꞌmudii Koohyiigaraa, na keeñaagaraa tóoh na kipeskaagaraa tóoh na doolaagaraa tóoh na helaagaraa tóoh ee ɓan fu waaran mooroomfu fodaa daa fu waaꞌ haffuɗa.

28Yéesu woꞌꞌari nak an:

- Ee, iñum fu taasɗa júwin. Tumaa iñaama, fu pes bi taaꞌ.

29Wayee jëgíroh-waasaa waaree kilaak kayoh, ya dalla kimeekis Yéesu an:

- Ɓii yiida en mooroommboo?

30Daama Yéesu loffari an:

- Laakee ƴaalaa meyohee teeraa Yéerúsaleem, yaa ƴah teeraa Yéríkóo. Ya hídukohha ga ɓigúroh-waas. Ɓa teꞌꞌa iñaa ya ɓayeeɗa tóoh, ɓa feekkari bi yaa ƴah kikaan, ɓa foñnjari ɗa, ɓaa ƴah. 31Laakka sarahohaa kooroh waasaama. Daa ya hotee ɓaa, ya ɗeeŋnga diꞌúsaayíꞌ, yaa ƴah kotci. 32Laakka ɓan ɓoꞌ, ee iñaa Léwít, leꞌꞌa daama. Daa ya hotee ɓaa, ya ɗeeŋnga diꞌúsaayíꞌ, yaa ƴah kotci. 33Wayee laakka ɓaa dëk kúlkaa Samaríi, yaa enee ga waas kiɓaaɓ, ya hayya bi ga yahaa ɓaa, ya laakka yërmaandi wiyaak gari, ga waa ya hottiɗa. 34Ya ɓaatta kideeƴ ga ɓaa, tummba dúuleen na biiñ ga gaañcaa, ya múullaca. Ya tíkkari ga baamaagari ya lapeeɗa, ɓayyari ga ɗekataa sagac daliɗa ee ya toputuꞌꞌari dijófíꞌ. 35Ga kooh-wíisfaa, ya meƴdohha hëelís denariyon kanak, eꞌta haꞌ-ɗekataa, woꞌꞌari an:

- Mi yii ƴah ee toputuꞌaari dijófíꞌ. Binaa fu tum gari iñaa wëñɗanaa, mi yërí ƴahhaawa kiꞌík mi ɓoƴkoh diinaa.

36Yéesu meekissa jëgíroh-waasaa an:

- Ga ɓuwaa ɓaahayɓaa ɓaama, yiida gaɓa teewoh kiꞌen mooroom ɓaa gúroh-waascaa feekeeɗa?

37Jëgíroh-waasaa taassa an:

- Yaa teewoh kilaak yërmaandi gariɗa, yërí.

Yéesu nak woꞌꞌari an:

- Tíida, ee fu ɓan, tumaa fodaama.

Yéesu aassa kaan ɓiMarta na Mërí

38Lak Yéesu yaa ga waas na tëelíbéecaagari, ya aassa dëk-kaw. Daama, laakka ɓetifaa teeku Marta, ɓayya Yéesu kaanci. 39Marta laakeera këmëeŋkímun, yaa teeku Mërí. Yaama yugee ga kotcaa Haꞌmudii, yaa súkúruk jëgírohaagari. 40Marta nak, lak lëgëycaa ɗuuƴ waañaa hëpin gari, ya hayya ga Yéesu, woꞌꞌari an:

- Haꞌmudii, dii Mërí foñnjoo na lëgëyii tóohɗa, enndiiraa darane? Woꞌaari kay ya amɗohhoo!

41Haꞌmudii taassari an:

- Wari fu ɓan Marta, fu ɓítukin lool ga enaama ciyewin. 42Wayee yen yíinoo doŋ yërí laak solu. Mërí tanukin ɓakaa gënɗa ee ken teꞌoowa gari.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index