Search form

Lúkkaa 11

Yéesu yëedírohha kikíim Kooh

(Mëccëe 6: 9-13; 7: 7-11)

1Laakka bes, Yéesu enee na kikíim Kooh ga ɗekat. Ga waa ya lëehíꞌta, yíinoo ga tëelíbéecaagari woꞌꞌari an:

- Haꞌmudii, yëedíraaríi kikíim Kooh fodaa Saŋ yëedíreeka tëelíbéecaagariɗa.

2Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Binaa ɗú en na kikíimaa, woꞌat anee:

«Buba, ɓéeɓ ínohat kiselaꞌkii teekiigaraa;

Nguuriigaraa leꞌat dii.

3Onaaríi besaa en ɓéeɓ iñaa ɗí jom kiñamɗa.

4Bayalaaríi baakaaꞌciigaríi,

ndaga ɗí, ga kihaffíi, ɗí bayalin ɓuwaa tooñnjíiɗa.

Ee kaa íissíi ɗí keen ga fíꞌ Seytaani.»

5Yéesu woꞌissaɓa an:

- Enee an yíinoo garúu laak fiiliimun, ya kaꞌ gari ga leeloo wek kiwoꞌꞌi an: «Fiilii, lúudaaroo mbúurú kaahay. 6Laak fiiliiroo yíinoo yaa hay kiɓaaɓ ga kaanndoo ee mi laakoo dara iñaa mi eranndi.» 7Ee yaama taassi ga ɗuuƴ túuyaagari an: «Kaa tangalloo! Diima deŋ ɗí tëckin ee mi na ɓu-kaanndoo ɗí faanukin. Mi mínissii kikoluk kiꞌeꞌtaa mbúurú.» 8Mi woꞌꞌúu man, luu enee an ya kolukkii eꞌti mbúurú ndaga daa ɓa en ɓifíiliimunɗa, ennaa ya hay kikoluk eꞌti iñaa ya soolukɗa tóoh ndaga daa yaama ɗuucuk ga kikíimkaaɗa. 9Mi nak, mi woꞌꞌúu an: kíimat, Kooh hayyúu kiꞌon. Heelat, ɗú hay kihot. Fëekírat, ɗú hay kilëgísɗu. 10En kiꞌenaa, ɓaa kíim ɓéeɓ, onu; ɓaa heel ɓéeɓ, hot; ee ɓaa fëekíꞌ ɓéeɓ, hay kilëgísɗu. 11Paamudii yiida garúu eran kowuci goŋ binaa ka kíimmbi jënaa? 12Wala ya eꞌka dagal binaa ka kíimmbi wakaa? 13Kon ga dii ɗú hín kibonɗa, en lak ɗú ɓërí mín kiꞌon towutaagarúu enaama cijófíraa, wëñaa ga Paamudii ga ɗookɗa. Ɓuwaa kíimmbi Helaa yiselaꞌíꞌyaaɗa, ya onooɓayane?

Yéesu yabussa kitaam na Seytaani

(Mëccëe 12: 22-30; Marka 3: 22-27)

14Laakka bes, Yéesu enee na kimeƴdoh ga ɓoꞌ rawaa luuɓlukohhi. Daa rawaa meyee, luuwaa aawwa kiwoꞌ ee ɓuwaa waaruꞌussa. 15Wayee laakka gaɓa ɓuwaa woꞌ an:

- Belsebul, buurii raɓcii, yërí onndi dooli kikaal raɓcii ga ɓuwii. 16Laakka ɓoꞌ ɓiliis ɓaa waareeri kimalaksukoh. Ɓa meekissari ya tumiꞌɓa kíntaanaa teewoh an ya meyoh ga Kooh. 17Wayee Yéesu ínohha halaatcaagaɓa ya woꞌꞌaɓa an:

- Kúlkaa hëgískoh ga ɗuuƴka ɓéeɓ, aaw ga kifaay. Túuƴcaa ɓúꞌsukoh waa en ɓéeɓ ga ɗook mooroomci. 18Kon binaa Seytaani hëgískoh ga ɗuuƴcinaa, nguuraagari tuman na bi wa lísi kituuk? Ndaga ɗú woꞌ an Belsebul yërí onndoo dooli kikaal raɓ ga ɓuwii. 19En lak an mi, Belsebul yërí onndoo dooli kikaal rawaa, haa ɓii on ɓuwiigarúu dooli kikaal raɓ ɓa? Kon ɓuwumgarúu, ga kihafɓa, ɓërí attiꞌanndúu. 20En kiꞌenaa, en an mi kaali raɓcii na doolii Koohaa, kon Nguurii Kooh leꞌin bi garúu.

21Binaa ɓaa laakin dooli ee ɓayin ganaay watuk kaancinaa, lak alalaagari ɓéeɓ lewin. 22Wayee ɓaa wëñnji kilaak dooli hayaa, sooŋngi, mínndi, teꞌ ganaaycaa ya yaakaaꞌlukeeɗa tóoh, waroh iñcaa ya ɓewoh gariɗa.

23Ɓaa faꞌtii naroonaa, heñoh naroo; ee ɓaa nëgírohhii naroonaa, yii tasarsoh.

Raɓ mín kiɓoyukis ga daa ya kaalohseeɗa

(Mëccëe 12: 43-45)

24- Binaa raɓ meyoh ga ɓoꞌaa, ya túuti ga ëgíraa, ya heeli daa ya íikarukan, wayee waa ya hottii daa ya aasan, ya woꞌ ga helci an: «Mi naman kiɓoyuk kaanfaagoo mi meyoheeɗa.» 25Binaa ya leꞌ danaa nak ya laak kaanfaa paruunun bi setin, hëwíruunun bi jekin. 26Fodaama ya ƴee kikooꞌnee raɓ ɓiyitnaɓanak ɓiliis ɓaa wëñnji kisoot; ɓa aas ga kaanfaa, ɓa dëk ga. Faf ɓaa yaama, ga daa ya madee kuɗewaaɗa, wëñisɗa kiyiis.

Iñaa wëñ kineɓ ga kipesɗa

27Laak Yéesu yaa woꞌ fodaama, laakka ga ɗuuƴ mbooloomaa ɓetifaa woꞌ ga ɗook an:

- Ɓetifaa ɓayeeraa ga lookaagari, ɓëpíꞌtaraa ga ɓíiɓcaagariɗa yewinin múuꞌ!

28Wayee Yéesu taassari an:

- Woꞌaa kay an ɓuwaa súkúruki woꞌeenaa Kooh ee ɓa taabukiwaɗa, ɓërí yewin múuꞌ!

Ɓuwaa waaꞌ kihotu kíntaan

(Mëccëe 12: 38-42)

29Lak ɓoꞌ ɓiyewin nëgírukohuunun ga yahaa Yéesu, ya aawwa kiwoꞌ an:

- Ɓuwii jamaanii wati, ɓiɓoꞌ ɓibóníꞌ. Ɓa waaꞌ kihot kíntaan, wayee kíntaan wíinoo tookɗusanndiiɓa, enndii waa Sonaasaa. 30Ndaga fodaa daa Sonaas enee mandarga ga ɓu-Nínífɗa, fodaama ɓan Kowukii ɓii ƴah mandarga ga ɓuwii wati. 31Besaa attiꞌohsanɗa leꞌ bëríinaa, buuraa yiɓetiyaa+ kúlkoh iñaa hanoh meyaaꞌ-noh ñaamɗa hay kituuk ga fíkíi ɓuwii jamaanii wati, ya ɓúlɓa. Ndaga ya meyohee gohcaa ëldúna wëñ kiꞌúsaayɗa kisúkúruknee woꞌeencaa buuꞌ Salomon líif na hamhamɗa. Ee malkat, laakin dii ɓaa wëñ Salomon! 32Besaa attiꞌohsanɗa leꞌ bëríinaa, ɓu-teeraa Níníf hay kituuku ga fíkíi ɓuwii jamaanii wati, ɓa ɓúlɓa ndaga ɓu-Níníf súpítseera kipeskaagaɓa ga waa ɓa keloh jangataa Sonaasɗa; ee malkat laakin dii ɓaa wëñ Sonaas.

Liiwukaa Yéesu woꞌ ga loo lampu na kuhasɗa

(Mëccëe 5: 15; 6: 22-23)

33Yéesu liiwukka anee:

- Ken taaloo lampu, faanwa ga daa ɗaakukin, [wala líꞌ kanu ga ɗookgaa]+ , wayee fu líkanwa ga ɗook doonaa ɓuwaa aasɗa hotu leeꞌlaataa. 34Kuhaskiigaraa kërí en lampii faanfiigaraa. Binaa dara enndii na kuhasfunaa, faanfaagaraa tóohfa eni ga leeꞌlaat. Wayee binaa kuhasfu wakkiinaa, faanfaagaraa eni ga ñúus ɓan. 35Kon watukaa leeꞌlaatum en ga ɗuuƴfuɗa, wa ñúusíꞌ. 36Kon binaa faanfu tóohfa en ga leeꞌlaat ee laakkii ɓak wíinoo waa en ga ñúusaa, ɓéeɓfa ƴah kiꞌen ga leeꞌlaat, man na fodaa daa lampu léeꞌɗíraa lañɗa.

Yéesu hassa Fërísiyeeŋcaa na jëgíroh-waascaa

(Mëccëe 23: 1-36; Marka 12: 38-40)

37Ga waa Yéesu woꞌꞌa bi lëehíꞌta, laakka Fërísiyeegaa ɓayyi kicuunohuk ga kaanci. Yéesu aassa, yuŋnga kiñam. 38Fërísiyeegaa waaruꞌꞌa ga waa ya hot Yéesu yuŋnga kiñam ee tísukkii paaƴɗa. 39Wayee Yéesu Haꞌmudii woꞌꞌari an:

- Ɗú, Fërísiyeeŋcii, ɗú man anee, ɗú tísi bi ga bíiŋcaa kaascii na tanutii, wayee ɗuuƴcúu líif na halaat kilok na halaat cibóníꞌ. 40Ɗú ɓërí lohoƴ hel! Kooh yaa hëwíꞌ iñaa hanoh foohɗa, enndii ya hëwíꞌ iñaa hanoh ɗuuƴɗa ɓane? 41Sarahohat iñaa en ga keeñnjúuɗa, en ɗanaa iñaa en ɓéeɓ hay garúu kiset.

42Massa ɗú, Fërísiyeeŋcii! Ɗú tumi sah sarah fodii ɓakaa wudaaŋkaahwaa ga naana na nduuꞌ, ee ɓan ga iñcii tóoh línsi ga dëꞌɗa, wayee ɗu saganohin kijúɓ na kiwaaꞌ Kooh: iñiima yërí ɗú jomee kitum ee iñcaa cíinoo hanat kisaganohu+ .

43Massa ɗú, Fërísiyeeŋcii! Ndaga ɗú waari kiyuŋ ga fíkíi ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa ee ɗú waari kikëñɗu yah kanak ga paancaa. 44Massa ɗú! Ndaga ɗú man na loyaa ken tummbii mandarga ga, ɓuwaa tíinsi ga ɗook gaa, ee ínohsoo gaka bi tahɓa kilíiɓ ga fíkíi Kooh!

45Laakka jëgíroh-waas yíinoo yaa woꞌꞌi an:

- Jëgírohii, binaa fu woꞌ ɗanaa, fu ɓassíi ɓan!

46Yéesu loffari an:

- Massa ɗú, jëgíroh-waascii! Ɗú ɓan, ɗú koori ɓuwii ɗofcaa ɓa hatinoo, ee ɗú tookoo jokonndúu jíinoo leꞌ ga. 47Massa ɗú! Ɗú hayaa ɗú móꞌɗi loycii sëldíiga-Koohcii, ee ɓipaammbúu apeeɓa. 48Fodaama ɗú teewohin an ɗú taabin ga iñcaa ɓicaasammbúu tumeeɗa, ndaga ɓa apin sëldíiga-Koohcaa, ee ɗú ɓii móríꞌ loyciigaɓa! 49Kërí tah Kooh ga hamhamaagari, woꞌꞌa an: «Mi hay gaɓa kiwosoh ɓisëldíiga-Kooh na ɓiyéegaloh; ɓa hay kiꞌap ɓíinoo, ɓa hatal ɓíinooɓaa ga kipesɓa.» 50Iñaama yërí tahan bi ñífaa sëldíiga-Koohcaa ɓéeɓ aamsee ga waa ëldúna saku bi watiɗa hay kikípuk ga hafcii ɓuwii wati, 51aboh ga ñífaa Abeel+ bi ga ñífaa Sakarí yaa apsee ga díkaanti daa sarahcaa tëkíꞌsiɗa na ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa+ . Ee mi yërí woꞌꞌúuka, iñaa laakee yaama hay kikípuk ga hafcii ɓuwii wati!

52Massa ɗú, jëgíroh-waascii, ɗú nísin kucëwíikaa lëgísi halaa tahi ɓoꞌ kiꞌínohɗa: ɗú, ga kihaffúu, ɗú aasoo ee ɓaa waaꞌ kiꞌaas ɓéeɓ ɗú kokohhi.

53Ga waa Yéesu meyoh daamaɗa, jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa ɓaa tamoh ga ɗookci ee ɓa ɓaa meekissi iñaa en tóoh: 54ɓa ɓaa heelli kifíꞌ doonaa ya ëldoh bi ɓa balaɓ yen ga woꞌeenaagari.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index