Search form

Lúkkaa 12

Yéesu hoonohha tëelíbéecaagari kijófjófɗuk fodii Fërísiyeeŋcaa

(Mëccëe 10: 26-27)

1Lak waama, ɓuwaa nëgírukohsee iñaa leꞌin ɓoꞌ ɓijúnni ciyewin bi ɓíinoo ɓaa toŋ ga ɓimooroomɓa. Yéesu woꞌꞌa paaƴ na tëelíbéecaagari an:

- Abukat ga jíkii Fërísiyeeŋcii en kijófjófɗuk en fan kuuncaa kaañohinɗa. 2Laakkii iñaa mín kiɗaakuk bi hotukoo ee laakkii iñaa ɓoꞌ mín kiɗaak bi meƴdohsoo faŋ. 3Kërí tah iñaa ɗú mín kiwoꞌ na wek ɓéeɓ, hay kikelohuk ga noh taŋ, ee iñaa ɗú mín kimëedíroh ga ɗuuƴ túuyaa ɗaakukin ɓéeɓ, hay kiyéegalohu ga leeloo paancaa.

Ɓaa cal kiniikɗa

(Mëccëe 10: 28-31)

4Yéesu woꞌissa an:

- Mi woꞌ narúu, ɗú ɓii ɗú en fiiliimunciigooɗa: kaa niikat ɓuwii api faanfii ee paaf iñaamanaa, ɓa mínsoo kitumis dara yiliis. 5Mi hayyúu kiwoꞌ ɓaa ɗú jom kiniikɗa: niikat ɓaa wëeꞌtaa ga an yii, ap bi lëehíraa, mín kijaf ga safara. Ee, mi woꞌꞌúuka ɓaa yaama yërí ɗú jom kiniik!

6«Tudiindiiꞌ tiyëtúus toonohsirii dërëm kanake? Moona déy, Kooh alukkii jíinoo gata. 7Bi ga fenfii ga hafciigarúuɗa sah, tóohfa kíduunun. Kon kaa niikat dara, ndaga ɗú wëñ solu tóoh diindiiꞌcii.

Iñaa Yéesu woꞌ ga loo ɓuwaa tookki na ɓuwaa taasukkiɗa

(Mëccëe 10: 32-33; 12: 32; 10: 19-20)

8Yéesu tíkka ga an:

- Mi woꞌꞌúuka: ɓéeɓ ɓaa fu tookkoo ga fíkíi ɓuwiinaa, mi Kowukii ɓii, mi hayyaa kitook ga fíkíi malaakacaa Kooh. 9Wayee ɓaa fu taasukkoonaa, fu hay kitaasku ga fíkíi malaakacaa Kooh.

10Ɓéeɓ ɓaa fu woꞌ iñaa moroo ga Kowukii ɓiinaa, fu hay kibayalu, wayee ɓaa fu ɓas Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓéeɓ, fu bayalsooka.

11Binaa ɗú ɓayu kiꞌattiꞌu ga jaangu-yaawúuꞌcaa wala ga fíkíi attiꞌohcaa na ga fíkíi ɓuwaa kuliyuki ga nguuraaɗanaa, helciigarúu dalat ga daa ɗú taasan ga iñaa ɗú yabuɗa na iñaa ɗú woꞌanɗa. 12Ndaga Helaa yiselaꞌíꞌyaa, ga wahtaama, hay kiꞌek garúu iñaa ɗú joman kiwoꞌɗa.

Liiwukaa woꞌ ga loo haꞌ-alalaa taabuk kilaak doŋɗa

13Laakka ga mbooloomaa ɓaa woꞌ Yéesu an:

- Jëgírohii, woꞌaa yaakkoo ya waroh naroo iñaa ɗí lamɗa.

14Yéesu taassari an:

- Moo ƴaalii yii, ɓii yiida falloo kiꞌattiꞌꞌúu wala kiwarohhúu alalaagarúu?

15Lëehíꞌta ya woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Watukat ee abukat ga kiwaaꞌ kilaak, ndaga kilaak alal ɓayyii kipes ɓoꞌ luu alalaa yewin yewin.

16Ya woꞌꞌaɓa kon liiwukii wii:

- Enee ɓoꞌ yaa laakin alal, ya laakka yoon ee yooncaa laaɓpa lool. 17Ya yaa halaat ga helaagari an: «Mi tuman na ee mi laakoo daa mi ɗapan iñcii mi píikɗa?» 18Lëehíꞌta ya woꞌꞌa an: «Iñii yii yërí mi tuman: mi ɓúran dapciigoo henaa, mi tawah ciliis, caa wëñ kiyak, en ɗanaa mi nëgíroh tohootiigoo ga tóoh na iñcii mi laakɗa tóohca. 19Lëehíraa, mi woꞌ haffoo an: Mbëꞌ, fu laakin alal wiyewin waa míninndaa kiɓay tíkíis tiyewin. Íikaraa faanfiigaraa, fu ñami, fu ani, fu mbúumbaayuki.» 20Wayee Kooh woꞌꞌari an: «Fu yërí lohoƴ hel! Ga wekii wati sah sah kipesfu hay kileeh. Kon iñcii fu waayukɗee haffuɗa tóohca, ɓii ƴahca kilaak ɓa?»

21Yéesu tíkka ga an:

- Iñaama yërí dalan ɓaa fu nëgírohiꞌ haffu alal ee Kooh hottii kilaak-alalfu.

Tëelíbéecaa Yéesu jomu kiyaakaaru ga Kooh

(Mëccëe 6: 25-34)

22Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Iñaama tah mi woꞌꞌúu an: Kaa halaatat ga ñamahaa ɗú laakan sooli ga kipesohɗa wala yëerícaa ɗú laak sooli kiꞌekuk ga faanndúuɗa. 23Ndaga kipes kërí wëñ kilaak solu ñamah ee faan fërí wëñ kilaak solu yëerí. 24Malkat ga hëekërúucii, ɓa sokoo, ɓa píikoo, ɓa laakoo dap-kaan, ɓa laakoo dap fenoo kaan wayee Kooh yaa ñëmíꞌɓa. Ee ɗú wëñ selii solu fúuf! 25Ɓii yiida garúu mín kiɓaat iñaa hín na siñdaa jokon ga kipesci bi ya ɓítuki ga coonucaagari? 26En lakanaa iñaama doŋ ɗú mínoo kitum dara ganaa, ɗú ƴah ya kihalaat ga iñcaa cíinoo? 27Malkat ga pëegíi-nduhumfii fimóríꞌfii ga ëgíriiɗa: fa lëgëyoo ee fa foliloo. Wayee mi woꞌꞌúuka, bi ga buuꞌ Salomon na alalaagari tóoh ekukkii kúltícaa hín kimoꞌ na wíinoo ga pëegíi nduhumcii. 28En lakanaa Kooh yërí móríꞌ fodaama pëegíi-nduhumfii fimóríꞌfii ga ëgírii wati, ee kuwisaa fa ƴah kijafu ga kiwii doŋɗanaa, wëñaa ga, ɗú ga kihaffúu, ya ekoorúu bi jofe? Ngëmiigarúu daal dooyyii! 29Kaa halaatat rek ga kiheel iñaa ɗú ñaman na iñaa ɗú anan. 30Iñciima tóohca ɓuwii ga ëldúna ee ínohsoo Koohɗa ɓërí tumi lëgëy kiheelca, wayee ɗú, Paammbúu yii ga ɗookɗa ínohin an ɗú laakin sooli ga. 31Namat kiheel Nguuraa Kooh, iñaa tes ɗú laak sooli gaɗa, Kooh hayyúuri kiꞌeꞌ.

Heelat kilaak alalaa ga ɗookɗa

(Mëccëe 6: 19-21)

32Yéesu woꞌissa an:

- Ɗú, yopiigoo wiƴínwii, kaa niikat ndaga newin Paammbúu ya bokdohhúu ga Nguuraagari . 33Toonat iñum ɗú laakɗa, ɗú erohwa sarah. Heelɗat haffúu nafaꞌcaa magatoo, alalaa leehoo taaꞌ ga ɗook-Kooh: daama lok mínoo gaca kilaas ee maasoh mínooca kiyasoh. 34Ndaga daa alallúu enoh ɓéeɓ, keeñnjúu waa da ɓan.

Súrgacaa Yéesu jom kineehu kimalak

35Yéesu tíkíssa ga an:

- Pëkírukat bi yëgís ɗíŋ, ɗú taal lampucumgarúu, ɗú seki. 36Ee madat na súrgacaa en na kiseku haꞌ-kaanɓa, yaa ƴah kimeyoh cikílook, bi ɓa mínndi kilëgísiꞌ, ya leꞌi ee fëekíri halaanaa. 37Ɓa yewinin múuꞌ súrgacaama, binaa haꞌ-kaanfaagaɓa hayaa, laakanɓa lak ɓaa lís kineeh kimalak! Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ya hay kipëkíruk, ya yugiꞌɓa kiñam ee ya taam gaɓa ya noriꞌɓa ɓa ñam. 38Luu ya hayee ga leeloo wek wala iñaa paafɗa sah, binaa ya laakɓa lak neehussii ɓéeɓ, ɓa yewinin múuꞌ. 39Ínohat iñii yii bi jof: binaa haꞌ-kaan ínohee wahtaa lokaa hayanɗanaa, eneenaa ya hay kiwatuk ee íisoo kaanfaagari fa pooku. 40Ɗú ɓan, waayukat, ndaga Kowukii ɓii hayan ga wahtaa ɗú fooganndii.

Liiwukaa woꞌ ga loo súrgacaa ɓanakɓaa

(Mëccëe 24: 45-51)

41Peeꞌ dalla kimeekis Yéesu an:

- Haꞌmudii, fu woꞌ naríi ga liiwukumanoo, fu woꞌ na ɓuwii ɓéeɓɓa ɓan?

42Haꞌmudii taassari an:

- Kon ɓii yiida yërí en súrgaa tookɗin haꞌ-kaanci ee teeyin? Yërí en yaa haꞌ-kaanci tíkan ga fíkíi súrgacaagari, doo ya eꞌɓa yaa en ɓéeɓ iñaa ya jom kiñamɗa, binaa wahtaa leꞌaa. 43Ya yewinin múuꞌ, súrgaama, binaa haꞌ-kaadaagari ɓoyuk, laakki ga lëgëyaamanaa. 44Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; haꞌ-kaanci hayyi kitík ga ɗook iñcaa ya laakɗa tóoh. 45Wayee binaa súrgaama woꞌ ga helaagari an: «Haꞌ-kaanndoo kolukkii kihay», bi tah ya en ga kifeek súrgacaa ɓiƴaalɓaa na ɓiɓetiɓaa, ya en ga kiñam na kiꞌan na kilaal rek, 46haꞌ-kaadaa súrgaama hay kihay ga besaa ya fooganndii na wahtaa ya ínohanndii: ya hayyi kifeek dooꞌ ciméeskíꞌ, ya waꞌti iñaa sek ɓuwaa saŋ kigëmu Koohɗa.

47Súrgaa ínohin iñaa haꞌ-kaanci waaꞌɗa ee ya saŋ kipariꞌ, ya tum iñaa ya nakuɗanaa, ya hay kirípu ngeeꞌ ciyewin. 48Wayee súrgaa ínohoo iñaa haꞌ-kaanci waaꞌɗa ee tumi iñaa tahanndi kifeeku, yaama súrga feeksan ngeeꞌ cijutuut. Ɓaa onu yewin ɓéeɓ hay kimeekisohu yewin, ee ɓaa eru kiɗaak iñaa yewinin ɓéeɓ hay kimeekisohu iñaa yewinin.

Yéesu tahin ɓuwaa kihëgískoh

(Mëccëe 10: 34-36)

49Yéesu tíkka ga an:

- Kiwii kërí mi hayee kihaydoh ga ëldúna, ee dii mi waaree ka am kimëeñíꞌɗa! 50Wayee mi jomin kiñooduk ga mesiklaat, ee ka ɓítinndoo moos bi ga daa iñaama laakohanɗa! 51Ati ɗú fooŋ an mi haydoh jam ga ëldúna? Óꞌóo, mi woꞌꞌúuka, mi haydoh kihëgískoh. 52Diima deŋ ɓoꞌ ɓiyëtúus ɓaa bok hal hay kihëgískohu, ɓaahayɓaa keenu ga ɗook ɓanakɓaa tesɗa ee ɓanakɓaama keenu ga ɗook ɓaahayɓaa. 53Ɓuwaa hay kihëgískohu: paamun keen ga ɗook kowuci kiƴaal ee kowukaagari kiƴaalkaa keen ga ɗookci, eemun keen ga ɗook kowuci kiɓeti ee kowukaagari kiɓetikaa keen ga ɗookci, payamun yiɓeti keen ga ɗook ɓeti kowuci ee ɓetifaa kowukaagari keen ga ɗookci+ .

Kimalaksukoh iñcii en na kilaak watiɗa

(Mëccëe 16: 2-3)

54Yéesu woꞌee mbooloomaa ɓan an:

- Binaa ɗú hot húy kolukoh aasaaꞌ-nohaa, ɗú aawi kiwoꞌ an: «Kooh hay kitoɓ», ee iñaama laak. 55Ee binaa ɗú yéeŋ uuris wëpoh ɓakii hanoh meyaaꞌ-noh yah-seŋɗanaa, ɗú aawi kiwoꞌ an: «wati Kooh hay kitam noh», ee kërí laaki. 56Ɗú, ɓii ɗú jófjófɗuki ga fíkíi ɓuwiiɗa! Ɗú mínin kimalaksukoh iñcii meyi ga asamaan na ga kakayɗanaa; haa tum na ɗú mínoo kimalaksukoh iñii hew watiɗa?

Heelaa kijúwoh na ɓaa fu coowoh nari

(Mëccëe 5: 25-26)

57Yéesu woꞌissa an:

- Iñii tah ya ɓan ɗú malaksukohoo na kihaffúu iñaa júwin? 58Binaa fu laakoh na ɓoꞌ bi ɗú taam kiƴee ga buuraa, leenaa gaawaa nari kiɓëgískoh ga waasaa, fodaama ya leꞌnoo naraa ga attiꞌohaa, yaama tíkkaa ga yah ëlkëetaa ee ëlkëetaa tëccaa ga kasu. 59Mi yéegallaa man, fu meyohoo daama ee fu fayyii iñaa fu laakiꞌtiɗa tóoh, bi ga fíftínaa mëeñdohɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index