Search form

Lúkkaa 14

Yéesu wëkíꞌta ɗúukoolíꞌ ga bes Sabat

1Ga bes Sabat, bëríi Yéesu karee kiñam ga kaan ɓoꞌ yíinoo ga ɓuwaa kuliyuk ga Fërísiyeeŋcaaɗa. Ɓuwaa ensee daamaɗa enussa yëŋ gari. 2Laakka ɓaa tuuk ga fíkíici ɓay ɗúukool soonuk. 3Yéesu dalla kimeekis jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa an:

- Waasiiruu onohin kiwëkíꞌ ɓoꞌ ga bes Sabat wala onohhiika?

4Ɓuwaa ɗekohussa cel. Yéesu dalla kileꞌ ga ɓaa, wëkíꞌtari. Lëehíꞌta Yéesu íissari yaa ƴah. 5Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Yiida garúu, binaa kowuci wala enohci keen ga ɗuuƴ neꞌaa, ya gaawoori kimeƴdoh, luu enee ga bes Sabat?

6Ɓa laakkii iñaa ɓa lofanndi ga woꞌeenaama.

Kihanoh fíkíi ga hew na kinakoh hew

7Yéesu malaksukohha ga daa sagaccaa heelsee rek kihanoh fíkíiɗa, ya liiwukkaɓa an:

8- Binaa fu ɓayu kiñam ga hewaa, kaa kaꞌ fu yugohnee fíkíi. Ndaga mín kiꞌen ɓaa wëñnjaa teek ɓayuunun da. 9Ee ɓaa ɓayyúu kiñam, ɗú ɓanakɗa, mínin kihay woꞌꞌaa an: «Íisɗaari ɗekatum.» Fodaama, fu hay kikaꞌ na kaci, fu yugohnee fenoo. 10Wayee binaa fu ɓayu kiñam ga hewaa, kara, fu yugohnee fenoo doonaa ɓaa nakkaa hewaaɗa hayaa, woꞌꞌaa an: «Fiilii, yugohaa fíkíi.» En ɗanaa iñaama hay kiꞌen ndam ga fíkíi ɓéeɓ ɓuwaa fu bok naɓa kiñamɗa. 11Ndaga ɓéeɓ ɓaa fu ɓëwíꞌ haffunaa, fu hay kiyóoskíɗu, ee ɓaa fu yóoskíꞌ haffunaa, fu hay kiɓëwíru.

12Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa ɓaa ɓayeeri kiñamɗa ɓan an:

- Binaa fu ɓëytoh cuunoh wala cuuníinaa, kaa ɓay fiiliimuncaagaraa wala ɓikëmëeŋkífu wala ɓuunfu, wala ɓuwaa dëk naraa ee laakuunun alalɗa; enndiikanaa, ɓa ga kihafɓa, ɓa mínndaa kiɓay kiñam ɓan, ee fodaama fu ëlídu iñaa fu tumee gaɓaɗa. 13Wayee binaa fu ɓëytoh kiñam jamaa, namaa kiɓay nduulcaa na ɓuwaa Kooh nëeɓsinɗa na lafañcaa na búumíꞌcaa. 14Fu tumkanaa keeñfu hay ga kisoos, ndaga iñaama, ɓa mínooraari kiꞌëlín. Kooh hayyaari kiꞌëlín bëríinaa kimílískaa ɓuwii júwinɗa.

Liiwukaa woꞌ ga loo ɓuwaa ɓaysee kiñamɗa

(Mëccëe 22: 1-10)

15Laakka yíinoo ga sagaccaa ensee daamaɗa, ga waa ya kelohha woꞌeencaa caama, ya woꞌꞌa Yéesu an:

- Ɓaa yaama ƴah kibok kiñam ga Nguuraa Koohɗa, yewinin múuꞌ!

16Yéesu liiwukkari an:

- Enee ɓoꞌ, ya tíklukka cuunoh fiyaak, ɓaylukka ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓa hay kiñam. 17Ga waa cuunohfaa pariꞌɗa, ya wossa súrgaagari kiɓaynee ɓuwaa nakseeɗa an: «Hayat gii, cuunohfaa pariꞌin diima.» 18Wayee yaa en ɓéeɓ yaa tok sooli fodaa mooroomci. Yaa súrgaa ɗewohɗa woꞌꞌa an: «Mi lom yoon ee mi jominwa kimalaknee. Mi kíimmbaa hen fu bayalloo ga.» 19Yaa tík gaɗa woꞌissari an: «Mi lom naal ɓidaaŋkaah ee mi jominɓa kitagatnee. Mi kíimmbaa hen fu bayalloo ga.» 20Yiliis ɓan woꞌissari an: «Mi han kipañ ɓeti, kërí tah mi mínanndii kihay.» 21Súrgaa ɓoyukka, woꞌꞌa haꞌ-kaanci iñaa ya taasuɗa. Haꞌ-kaanfaa aylukka, woꞌꞌa súrgaa an: «Karaa diima-diima ga paancii na mbedicii ga teeriiɗa fu haydoh nduulcii na ɓuwaa Kooh nëewísinɗa, búumíꞌcii na lafañcii.» 22Ennda kiis, súrgaa hayya, woꞌꞌari an: «Kiyaakii, iñaa fu nakoheeɗa tumuunun wayee daa ɓoꞌ mín kiyuŋ lís kilaak.» 23Haꞌ-kaanfaa woꞌsissa súrgaa an: «Meyaa dëkii, fu kaꞌ ga waascii, na ga ɗíŋ-ɗíŋcii, fu gagal ɓuwaa ɓa hay doo kaanndoo líif.» 24Mi woꞌꞌúuka, yíinoo ga ɓuwaa mi ɗewee kiɓay kiñamɗa ƴoohoo ga cuunohfiigoo!

Iñaa ɓoꞌ jom kitum binaa ya waaꞌ kiꞌen tëelíbée Yéesunaa

(Mëccëe 10: 37-38)

25Mbooloo wiyaak taabee na Yéesu. Yéesu mëeñsukka ga ɓuwaa, woꞌꞌaɓa an:

26- Binaa ɓoꞌ hay garoo ee mi gënëlliiri paamci wala eeci, ɓetici wala towutaagari, ɓiyaakci na ɓikëmëeŋkíci ɓiƴaal wala ɓiɓeti, wala hafci sahaa, ɓaa yaama mínoo kiꞌen tëelíbéeroo. 27Ɓaa fu koorukkii kuraanaagaraa, fu taabukkoonaa, fu mínoo kiꞌen tëelíbéeroo. 28En kiꞌenaa, yiida garúu, binaa ya waaꞌ kihëwíꞌ tawah wihooꞌtanaa, ɗewoo kiyuŋ paaƴ, ya malak iñaa jom kikaꞌ ga tawahaaɗa tóoh, doo ya ínoh ati iñaa ya laakɗa hay kidooy kimëtíꞌ lëgëyaa? 29Enndiikanaa, binaa ya dal kiyíp tawah ee ya mínndiiwa kilëestíraa, ɓéeɓ ɓuwaa hotanwaɗa hay kiꞌenu ga kiñaawalli 30an: «Malkat ɓii yii dalin kitawah ee mínndiiwa kilëestíꞌ.» 31Ee ɓan buurii yiida, binaa ya ƴah kiheñohnee na buuꞌ yiliisaa, ɗewoo kiyuŋ paaƴ, ya malak ati ya hay kimín, na ɓoꞌ ɓijúnni-daaŋkaah, kileŋkoh na buuraa taam na ɓiɓoꞌ ɓijúnni-daaŋkaah-kanak? 32Ya mínndiinaa, ya wos ɓoꞌ ga buuraama, en lak ya lís nari kiꞌúsaayohaa, kimeekissi iñaa ya tuman bi ɓa mín kijúwohɗa. 33Fodaama deŋ, ɓaa en ɓéeɓ garúu, fu mínndii kifoñ tóoh iñaa fu laakɗa fu taabukkoonaa, fu yaama, fu mínoo kiꞌen tëelíbéeroo.

Maraamaa laakoo saflaat

(Mëccëe 5: 13; Marka 9: 50)

34Yéesu tíkka ga an:

- Maraa jofin. Wayee binaa maraa safissiinaa, ma ɗaanohsan na ya? 35Ma laaksisoo jeriñ ga kakayfii, ma mínoo kiꞌen kotol. Ma jafsan ga lëedúu. Ɓaa fu laakin nof kikelohaa, súkúruka!

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index